Trách nhiệm chứng minh dữ liệu, các khoản khấu giảm - và thông tin trình bày trên tờ khai thuế - còn được gọi là trách nhiệm dẫn chứng. Quý vị phải chứng minh (chứng tỏ) được một số yếu tố của phí tổn thì mới có thể khấu trừ. Nói chung, người đóng thuế sẽ giữ trọn trách nhiệm dẫn chứng khi có đủ thông tin và biên lai (nếu cần thiết) về phí tổn. Quý vị phải lưu giữ hồ sơ thỏa đáng để chứng minh phí tổn, hoặc có đủ bằng chứng để ủng hộ lời khai của mình. Nói chung quý vị phải có chứng từ - chẳng hạn như biên lai, chi phiếu đã hủy bỏ (đã lãnh), hoặc giấy tính tiền - để xác nhận phí tổn. Phải có bằng chứng phụ trội đối với phí tổn đi công tác, chiêu đãi, biếu tặng, và xe cộ.

Chủ Đề Liên Quan