Tiêu đề: Bạn đang kiếm thêm tiền từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ? - YouTube video text script

Nếu bạn được trả tiền bằng điện tử cho công việc phụ, kinh doanh nhỏ hoặc bán hàng trực tuyến, bạn có thể phải trả tiền thuế.

Các ứng dụng thanh toán và thị trường trực tuyến có thể phát hành Mẫu 1099-K, thông báo cho bạn và IRS biết số tiền bạn bán các mặt hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

Nếu bạn kiếm được lợi nhuận thông qua các hoạt động này thì đó được coi là thu nhập chịu thuế. Bạn có thể sử dụng Mẫu 1099-K cùng với các hồ sơ khác để xác định số tiền thuế bạn nợ.

Nếu bạn nhận tiền từ ai đó dưới dạng quà tặng, hoàn lại hoặc trả lại các chi phí cá nhân khác, số tiền đó không phải chịu thuế.

Khi có thể, hãy ghi chú những giao dịch này là cá nhân trên ứng dụng và trang web.

Hãy nhớ rằng tất cả thu nhập, bất kể số tiền, đều phải chịu thuế trừ khi luật thuế có quy định khác - ngay cả khi bạn không nhận được Mẫu 1099-K.

Việc lưu giữ hồ sơ tốt trong suốt cả năm sẽ giúp ích cho bạn khi đến lúc nộp tờ khai thuế.

Để biết thêm thông tin - bao gồm những việc cần làm nếu bạn nhận được Mẫu 1099-K bị lỗi hoặc thông tin trên mẫu của bạn không chính xác -- hãy truy cập IRS.gov/1099k.