Khấu Trừ Văn Phòng Tại Gia

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Nếu xử dụng một phần căn nhà cho kinh doanh, quý vị có thể khấu trừ chi phí xử dụng nhà mình cho việc kinh doanh.  Khấu trừ văn phòng tại gia dành cho gia chủ và người thuê, và áp dụng cho tất cả các loại nhà, từ căn hộ cho đến nhà di động.

Tùy Chọn Đơn Giản Hóa (Simplified Option)

Đối với các niên thuế bắt đầu từ (hoặc sau) ngày 1 tháng Giêng, 2013 (được khai thuế vào năm 2014), giờ đây quý vị có tùy chọn đơn giản (simplified option) để chiết tính phần sử dụng nhà ở vào mục đích kinh doanh (Thủ Tục Thuế Vụ IRS 2013-13, ngày 15 tháng Giêng, 2013). Phương pháp chuẩn có một vài quy định về việc chiết tính, phân chia và chứng minh - những điều này phức tạp và gây phiền toái cho các chủ doanh nghiệp nhỏ. Phương pháp tùy chọn mới này (đơn giản hóa) có thể hạ giảm đáng kể gánh nặng lưu ghi sổ sách, vì giúp người đóng thuế hợp chuẩn bằng cách nhân giá biểu đã định với diện tích văn phòng (tính bằng bộ vuông) thay vì xác định phí tổn thật sự.

Phương Pháp Thông Thường (Regular Method)

Người đóng thuế nào dùng phương pháp thông thường (là điều bắt buộc trong niên thuế 2012 và trước đó) - thay vì phương pháp tùy chọn - sẽ phải xác định phí tổn thật sự của văn phòng tại nhà. Có thể gộp lãi vay mua nhà, tiền bảo hiểm, tiện ích, sửa chữa và khấu hao trong phí tổn này. Nói chung, khi sử dụng phương pháp thông thường thì tiền khấu trừ cho văn phòng tại nhà sẽ dựa trên tỉ lệ phần trăm căn nhà được dùng để kinh doanh. Do đó nếu sử dụng toàn bộ hay một phần căn phòng vào mục đích kinh doanh, thì phải chiết tính tỉ lệ phần trăm ngôi nhà dùng cho mục đích đó.

Cách tính khoản khấu trừ. (Requirements to Claim the Deduction)

Có hai đòi hỏi căn bản phải đáp ứng để khấu trừ tiền cho căn nhà, bất kể phương pháp đã chọn:

1.  Xử Dụng Thường Xuyên và Chỉ Riêng Cho Việc Đó. (Regular and Exclusive Use.)

Quý vị phải thường xuyên xử dụng một phần căn nhà dùng riêng để làm kinh doanh. Thí dụ, nếu dùng phòng ngủ phụ để điều hành kinh doanh trực tuyến thì quý vị có thể được khấu trừ văn phòng tại gia cho phòng ngủ phụ.

2. Nơi Kinh Doanh Chánh. (Principal Place of Your Business.)

Quý vị phải chứng minh là mình dùng căn nhà để làm nơi kinh doanh chánh. Nếu làm kinh doanh tại địa điểm bên ngoài , nhưng cũng thường xuyên  dùng nhà để làm kinh doanh thì quý vị có thể đủ điều kiện được khấu trừ văn phòng tại gia. Thí dụ, nếu có gặp gỡ trực tiếp với bệnh nhân, thân chủ, hay khách hàng tại nhà mình trong lúc kinh doanh, ngay cả  khi kinh doanh ở địa điểm khác thì quý vị có thể khấu trừ chi phí cho một phần căn nhà dùng riêng và thường xuyên cho việc kinh doanh. Quý vị có thể khấu giảm chi phí cho cấu trúc riêng rẻ,  như phòng thâu,  nhà xe, hay nhà kho, nếu dùng riêng và thường xuyên cho việc kinh doanh. Cấu trúc không cần phải là nơi kinh doanh chánh hay nơi duy nhất quý vị gặp gỡ bệnh nhân, thân chủ, hay khách hàng.

Thông thường, khấu trừ cho văn phòng tại gia sẽ dựa  theo phần trăm căn nhà dùng để kinh doanh. Do đó, nếu dùng cả căn phòng hay một phần căn phòng để làm kinh doanh thì quý vị cần tính toán phần trăm căn nhà dành cho hoạt động kinh doanh.

Nếu xử dụng văn phòng tại gia  chỉ  cho  giản  tiện  và  hữu ích thì quý vị không thể khấu giảm chi phí sử dụng căn nhà của mình để kinh doanh.

Để được giải thích đầy đủ về khấu trừ thuế cho văn phòng tại gia, xin tham khảo Ấn Phẩm 587 Xử Dụng Nhà cho Kinh Doanh (Publication 587, Business Use of Your Home). Quý vị sẽ tìm thấy trong ấn phẩm này có:

  • Các đòi hỏi để được đủ điều kiện khấu trừ chi phí  xử dụng căn nhà để kinh doanh (bao gồm quy tắc đặc biệt để chứa hàng hóa tồn kho hay các mẫu sản phẩm).
  • Các loại chi phí quý vị có thể khấu trừ.
  • Cách tính khấu trừ (bao gồm sụt giá nhà).
  • Quy tắc đặc biệt cho người chăm sóc ban ngày.
  • Bán nhà được dùng một phần cho kinh doanh.
  • Những hồ sơ cần lưu giữ.
  • Nơi khấu trừ chi phí (bao gồm Mẫu 8829 Chi Phí Xử Dụng Nhà Cho Kinh Doanh (Form 8829, Expenses for Business Use of Your Home) cần có nếu quý vị làm tư doanh và xin khấu giảm này).

Các quy tắc trong ấn phẩm áp dụng cho cá nhân.

Related Topics