Fact Sheets for Frequently Asked Questions

Frequently asked questions for states and local governments on taxability and reporting of payments from Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds

FS-2021-16, November 2021 — This Fact Sheet frequently asked questions (FAQs) related to the Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds established under the American Rescue Plan Act (SLFR Funds).

IRS updates 2020 Unemployment Income Exclusion Frequently Asked Questions PDF

FS-2021-14, November 2021 — IRS updates 2020 Unemployment Income Exclusion Frequently Asked Questions.

2021 Child Tax Credit and Advance Child Tax Credit Payments Frequently Asked Questions; Update to Topic A: General Information and Topic F: Updating Your Child Tax Credit Information During 2021 PDF

FS-2021-13, November 2021 — This Fact Sheet updates the Advance Child Tax Credit Topic A FAQs by adding a new question, question 17, under Topic A and Topic F FAQs by adding new questions, question 2 through question 6, under Topic F.

Tổng Quan về Độ Tin Cậy Đối Với Hướng Dẫn Được Công Bố Trong Bản Tin và Các Câu Hỏi Thường Gặp của Sở Thuế Vụ cho Người Đóng Thuế

Mục đích của Trang Độ Tin Cậy này là để xác nhận/giải thích rằng thông thường các FAQ không thể được dựa vào và mô tả quyền hạn có thể dựa vào đó.

News Releases and Fact Sheets Frequently Asked Questions Archive

Find all previous Frequently Asked Questions on new legislation.