Nếu bạn cải thiện năng lượng cho nhà của mình, có các khoản tín thuế cho một phần các chi phí đủ điều kiện. Số tiền tín thuế và loại chi phí đủ điều kiện được mở rộng bởi Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022.

Chúng tôi sẽ giúp bạn so sánh các khoản tín thuế và quyết định xem chúng có áp dụng với các khoản chi phí mà bạn đã trả hay sẽ áp dụng cho các cải tiến mà bạn đang lập kế hoạch cho tương lai hay không.

Ai có thể yêu cầu tín thuế

Bạn có thể yêu cầu Tín thuế Cải thiện nhà có hiệu quả năng lượng hoặc Tín thuế Tài sản nhà ở có năng lượng sạch cho năm mà bạn thực hiện cải thiện đủ điều kiện.

Chủ nhà cải thiện nhà ở chính (tiếng Anh) mình có nhiều cơ hội nhất để yêu cầu tín thuế đối với các chi phí đủ điều kiện. Những người thuê nhà cũng có thể yêu cầu tín thuế, cũng như chủ nhà thứ hai dùng làm nhà ở.

Những khoản tín thuế này không bao giờ có sẵn để cải thiện những ngôi nhà mà bạn không sử dụng làm nhà ở.

Tín thuế Cải thiện nhà có hiệu quả năng lượng

Các chi phí này có thể đủ điều kiện nếu đáp ứng các yêu cầu chi tiết tại energy.gov (tiếng Anh):

 • Cửa ngoài, cửa sổ, giếng trời, và vật liệu cách nhiệt
 • Máy điều hòa trung tâm, máy nước nóng, lò đốt, nồi hơi, bơm nhiệt
 • Bếp và lò năng lượng sinh học
 • Kiểm toán năng lượng gia dụng

Số tiền tín thuế bạn có thể được là phần trăm tổng chi phí cải thiện trong năm lắp đặt:

 • 2022: 30%, tối đa là $500 trong đời
 • 2023 đến 2032: 30%, tối đa là $1.200 (bơm nhiệt, bếp và lò năng lượng sinh học có giới hạn tín thuế hàng năm riêng biệt là $2.000), không giới hạn trọn đời

Nhận thông tin chi tiết về Tín thuế Cải thiện nhà có hiệu quả năng lượng.

Tín thuế Nhà ở có năng lượng sạch

Các chi phí này có thể đủ điều kiện nếu đáp ứng các yêu cầu chi tiết tại energy.gov (tiếng Anh):

 • Tạo năng lượng mặt trời, gió và địa nhiệt
 • Máy đun nước năng lượng mặt trời
 • Pin nhiên liệu
 • Lưu trữ pin (bắt đầu năm 2023)

Số tiền tín thuế bạn có thể được là phần trăm tổng chi phí cải thiện trong năm lắp đặt:

 • 2022 đến 2032: 30%, không giới hạn tối đa hàng năm hoặc trọn đời
 • 2033: 26%, không giới hạn tối đa hàng năm hoặc trọn đời
 • 2034: 22%, không giới hạn tối đa hàng năm hoặc trọn đời

Nhận thông tin chi tiết về Tín thuế Nhà ở có năng lượng sạch.

Tài nguyên