Tín thuế Cải thiện nhà có hiệu quả năng lượng

Nếu bạn có những cải thiện về năng lượng hiệu quả cho nhà mình sau ngày 1 tháng 1 năm 2023, bạn có thể đủ điều kiện cho tín thuế lên đến $3.200. Bạn có thể yêu cầu tín thuế để cải thiện cho đến năm 2032.

Các cải thiện đã được lắp đặt trong năm 2022 hoặc sớm hơn: Dùng phiên bản trước của Mẫu 5695 (tiếng Anh).

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, tín thuế bằng 30% một số chi phí đủ điều kiện, bao gồm:

 • Những cải thiện năng lượng hiệu quả đủ điều kiện trong năm
 • Chi phí cho tài có năng lượng gia dụng
 • Kiểm toán năng lượng gia dụng

Có các giới hạn về tín thuế được phép hàng năm và số lượng tín thuế cho một số loại chi phí đủ điều kiện. Tín thuế được phép đối với tài sản đủ điều kiện được đặt trong dịch vụ vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2023, và trước ngày 1 tháng 1 năm 2033.

Tín thuế tối đa mà bạn có thể nhận hàng năm là:

 • $1.200 cho chi phí năng lượng và một số cải thiện hiệu quả cho nhà ở, hạn chế về cửa ($250 mỗi cửa và tổng cộng là $500), cửa sổ ($600) và kiểm toán năng lượng gia dụng ($150)
 • $2.000 mỗi năm cho máy bơm nhiệt đủ điều kiện, lò sinh học hoặc nồi hơi sinh học

Khoản tín thuế này không có giới hạn trọn đời. Bạn có thể yêu cầu tín thuế tối đa hàng năm mà bạn thực hiện cải thiện đủ điều kiện cho đến năm 2033.

Tín thuế không hoàn lại được, vì vậy bạn không thể được hoàn tiền nhiều hơn số tiền bạn nợ thuế. Bạn không thể áp dụng bất kỳ khoản tín thuế dư thừa nào cho các năm tính thuế trong tương lai.

Ai đủ điều kiện

Bạn có thể yêu cầu mức tín thuế cải thiện nhà có hiệu quả năng lượng cho ngôi nhà chính của mình. Ngôi nhà chính của bạn thường là nơi bạn sống hầu hết thời gian.

Đối với tín thuế cải thiện nhà có hiệu quả năng lượng trong việc cải thiện nhà, ngôi nhà phải là:

 • Nằm ở Hoa Kỳ
 • Một ngôi nhà mà bạn cải thiện hoặc bổ sung vào, không phải một ngôi nhà mới

Trong hầu hết các trường hợp, ngôi nhà phải là nhà ở chính (tiếng Anh) chính của bạn (nơi bạn sống phần lớn trong năm). Bạn không thể nhận được tín thuế nếu bạn là chủ đất hay chủ tài sản khác mà không sống trong nhà đó.

Sử dụng nhà ở cho kinh doanh

Nếu bạn chỉ sử dụng một tài sản cho mục đích kinh doanh, bạn không thể yêu cầu tín thuế.

Nếu bạn sử dụng một phần nhà của mình cho việc kinh doanh, thì khoản tín thuế cho năng lượng sạch đủ điều kiện sẽ như sau:

 • Sử dụng cho kind doanh đến 20%: tín thuế đầy đủ
 • Sử dụng cho kind doanh nhiều hơn 20%: tín thuế dựa trên tỷ lệ chi phí được phân bổ cho mục đích sử dụng phi kinh doanh

Các câu hỏi thường gặp về tín thuế cải thiện nhà có hiệu quả năng lượng và tín thuế nhà ở có năng lượng sạch  (tiếng Anh)

Chi phí đủ điều kiện và số tiền tín thuế

Để đạt đủ điều kiện, cải thiện nhà ở phải đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu quả năng lượng. Chúng phải là những hệ thống và vật liệu mới, chứ không phải là vật dụng. Một số cải thiện có giới hạn tín thuế cụ thể như sau.

Thành phần bao bọc cho xây dựng

Để có đủ điều kiện, thành phần bao bọc cho xây dựng phải có tuổi thọ dự kiến là ít nhất 5 năm. Các thành phần mới đủ điều kiện bao gồm:

 • Các cửa ngoài đạt tiêu chuẩn Energy Star (tiếng Anh). Tín thuế giới hạn là $250 mỗi cửa và tổng là $500.
 • Các cửa sổ ngoài và giếng trời đáp ứng các yêu cầu chứng nhận Energy Star Most Efficient. Tín thuế giới hạn ở tổng số $600.
 • Các vật tư hay hệ thống niêm phong không khí đáp ứng các tiêu chuẩn theo Luật Bảo tồn Năng lượng Quốc tế (IECC) có hiệu lực từ đầu năm 2 trước khi lắp đặt. Ví dụ, các vật tư hay hệ thống được lắp đặt năm 2025 phải đáp ứng chuẩn IECC có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Những khoản này không có giới hạn tín thuế cụ thể, ngoài giới hạn tín thuế tối đa là $1.200.

Chi phí lao động để lắp đặt các thành phần bao bọc cho xây dựng không đủ điều kiện cho tín thuế.

Kiểm toán năng lượng gia dụng

Kiểm toán năng lượng gia dụng cho nhà chính của bạn đủ điều kiện cho tín thuế lên đến $150.

Để đủ điều kiện, kiểm toán năng lượng gia dụng (tiếng Anh) phải:

 • Bao gồm một báo cáo bằng văn bản và kiểm tra xác định các cải tiến hiệu quả năng lượng quan trọng và hiệu quả nhất về chi phí đối với ngôi nhà, bao gồm ước tính tiết kiệm năng lượng và chi phí đối với cải tiến đó, và
 • Được thực hiện và chuẩn bị bởi kiểm toán viên năng lượng tại nhà

Bắt đầu từ năm 2024, các yêu cầu bổ sung sau đây phải được đáp ứng:

 • Việc kiểm tra phải được thực hiện bởi một kiểm toán viên năng lượng gia đình đủ điều kiện, được định nghĩa là một cá nhân được chứng nhận bởi một trong các Chương trình chứng nhận đủ điều kiện được liệt kê trong các chương trình chứng nhận của Bộ Năng lượng cho Tín thuế Cải thiện nhà có hiệu quả năng lượng (Phần 25C) (tiếng Anh)tại thời điểm kiểm tra. kiểm toán, hoặc dưới sự giám sát của kiểm toán viên năng lượng gia dụng đủ điều kiện;
 • Báo cáo bằng văn bản phải được chuẩn bị và ký bởi kiểm toán viên năng lượng gia đình đủ tiêu chuẩn, nhất quán với các thông lệ tốt nhất trong ngành và bao gồm:
  • Tên của kiểm toán viên năng lượng gia dụng đủ điều kiện và mã số thuế của chủ lao động (EIN) có liên quan hoặc loại mã số thuế thích hợp khác, nếu kiểm toán viên không có EIN;
  • Chứng nhận rằng kiểm toán viên năng lượng gia dụng đủ điều kiện được chứng nhận bởi một chương trình chứng nhận đủ điều kiện; và
  • Tên của chương trình chứng nhận đủ điều kiện đó

Chúng tôi khuyên kiểm toán viên năng lượng tại nhà đăng ký và nhận EIN nếu họ chưa có. Nộp đơn xin EIN trực tuyến.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Thông báo 2023-59 (tiếng Anh)PDF.

Tài sản nhà ở năng lượng

Tài sản nhà ở năng lượng đáp ứng bật hiệu suất cao nhất của Tập đoàn về Hiệu suất Năng lượng (CEE), không bao gồm bất kỳ bật nâng cao nào, có hiệu lực vào đầu năm khi tài sản được lắp đặt đủ điều kiện cho khoản tín thuế lên đến $600 trên một mặt hàng. Chi phí có thể bao gồm cả lao động để lắp đặt.

Thuộc tính đủ điều kiện bao gồm:

 • Máy điều hòa không khí trung tâm mới
 • Khí tự nhiên, propan hoặc bình đun nước bằng dầu mới
 • Khí đốt tự nhiên, propan, hoặc lò lửa và nước nóng bằng dầu mới

Lò đốt dầu hoặc nồi nước nóng cũng có thể đủ điều kiện qua các tiêu chí hiệu quả khác (tiếng Anh).

Các chi phí của các linh kiện điện cần thiết để hỗ trợ các tài sản nhà ở năng lượng, bao gồm các pa-nô, các pa-nô phụ, các mạch điện chi nhánh và các nguồn cấp dữ liệu, cũng đủ điều kiện cho các khoản tín thuế nếu chúng đạt được Quy tắc điện Quốc gia và có dung lượng 200 amps hoặc nhiều hơn. Giới hạn $600 cho một mục.

Các bơm nhiệt và bếp và lò sinh học

Máy bơm nhiệt, bếp và lò sinh học với chỉ số hiệu suất nhiệt là ít nhất 75% đủ điều kiện cho tín dụng lên đến $2.000 mỗi năm. Chi phí có thể bao gồm cả lao động để lắp đặt.

Những cải tiến đủ điều kiện bao gồm những:

 • Máy bơm nhiệt mới bằng điện hoặc khí tự nhiên
 • Máy nước nóng có bơm nhiệt mới bằng điện hoặc khí tự nhiên
 • Bếp và lò sinh học mới

Trợ cấp, giảm giá và ưu đãi

Khi tính toán tín thuế của mình, bạn có thể cần phải trừ đi trợ cấp, giảm giá, hoặc các ưu đãi tài chính khác từ chi phí cho tài sản điều kiện của bạn vì chúng được coi là điều chỉnh giá mua.

Trợ cấp tiện ích để mua hoặc lắp đặt tài sản năng lượng sạch sẽ được trừ ra từ các chi phí đủ điều kiện. Điều này đúng cho dù trợ cấp có đến trực tiếp với bạn hay cho nhà thầu thay mặt bạn. Tuy nhiên, các chi phí tiện ích cho năng lượng sạch mà bạn bán lại cho mạng lưới điện, chẳng hạn như các khoản tín dụng đo lường, không ảnh hưởng đến các chi phí có chất lượng.

Giảm gái được trừ khỏi các chi phí đủ điều kiện nếu tất cả các khoản này được áp dụng:

 • Giảm giá được dựa trên giá trị của tài sản
 • Nó đến từ một người nào đó liên quan đến việc bán như nhà sản xuất, nhà phân phối, người bán hoặc người lắp đặt
 • Không được cung cấp dưới dạng thanh toán cho các dịch vụ bạn cung cấp

Các ưu đãi về hiệu quả sử dụng năng lượng của tiểu bang nói chung không bị trừ khỏi các chi phí đủ điều kiện trừ khi chúng được coi là giảm giá hoặc điều chỉnh giá mua theo luật thuế thu nhập liên bang. Nhiều bang coi các ưu đãi hiệu quả về năng lượng là giảm giá mặc dù chúng không đủ điều kiện theo định nghĩa đó. Những ưu đãi đó có thể bao gồm trong tổng thu nhập của bạn cho mục đích thuế thu nhập liên bang. Xem Thông báo 2013-70, IRB 2013-47 (tiếng Anh).

Làm thế nào để yêu cầu Tín thuế Cải thiện nhà có hiệu quả năng lượng

Nộp Mẫu 5695,Tín thuế Năng lượng cho nhà ở (tiếng Anh) Phần II với tờ khai thuế để yêu cầu tín thuế. Bạn phải yêu cầu tín thuế cho năm thuế khi tài sản được lắp đặt, không chỉ mua.

Các mục liên quan