Kredi pou Amelyorasyon Kay ki jere Enèji byen

Si ou fè amelyorasyon nan jesyon enèji nan kay ou ki kalifye apre 1ye janvye 2023, ou ka kalifye pou yon kredi enpo ki rive jiska $3,200. Ou ka reklame kredi a pou amelyorasyon ki fèt jiska 2032.

Pou amelyorasyon ki te enstale an 2022 yo oswa anvan sa: Sèvi ak premye vèsyon Fòm 5695 yo (an anglè).

Apati 1ye janvye 2023, kredi a egal 30% sèten depans ki kalifye, tankou:

 • Amelyorasyon nan efikasite enèjetik ki kalifye ki te enstale pandan ane a
 • Depans pwopriyete enèji rezidansyèl yo
 • Odit enèji nan kay la

Gen limit sou kredi anyèl akseptab la ak sou montan kredi pou sèten kalite depans ki kalifye. Yo otorize kredi a pou pwopriyete ki kalifye yo mete an sèvis apati oswa apre 1ye janvye 2023 epi anvan 1ye janvye 2033.

Maksimòm kredi ou ka mande chak ane se:

 • $1,200 pou depans enèjetik pwopriyete ak kèk amelyorasyon nan kay ki jere enèji byen, ak limit sou pòt ($250 pou chak pòt epi yon total $500), fenèt ($600) ak odit enèji nan kay la ($150)
 • $2,000 pa ane pou ponp chofaj, recho byomas oswa chodyè byomas ki kalifye yo

Kredi a san limit dola pou tout lavi. Ou ka reklame maksimòm kredi anyèl la chak ane kote w fè amelyorasyon ki kalifye jiska 2033.

Ou pap ka jwenn plis pase sa ou dwe nan enpo yo sou kredi a paske kredi a pa ranbousab. Ou pa ka aplike okenn kredi anplis sou ane fiskal ki ap vini yo.

Kiyès ki kalifye

Ou ka pran kredi pou amelyorasyon kay ki jere enèji byen pou amelyore kay prensipal ou a. Kay prensipal ou se jeneralman kote w pase plis tan an.

Pou kredi amelyorasyon kay ki jere enèji byen an, kay la dwe:

 • Nan peyi Etazini
 • Yon kay ki la deja ke ou amelyore oswa ap agrandi, men se pa yon nouvo kay

Trè souvan, kay la dwe rezidans prensipal (an anglè) ou (kote w ap viv pandan prèske tout ane a). Ou pa ka mande kredi a si w se yon pwopriyetè kap lwe oswa yon lòt pwopriyetè ki pa abite nan kay la.

Itilizasyon domisil pou biznis 

Si w itilize yon pwopriyete nan kad biznis sèlman, ou pa ka mande kredi a.

Si ou itilize kay ou an pati pou biznis, kredi pou depans enèji pwòp ki kalifye yo ap nan fason sa a:

 • Biznis pran jiska 20%: kredi konplè
 • Biznis pran plis pase 20%: kredi ki baze sou pati nan depans ki pa la pou sèvis biznis lan

Kesyon yo poze souvan konsènan amelyorasyon kay ki jere enèji byen ak kredi enèji pwòp rezidans yo (an anglè)

Depans ak montan kredi ki kalifye

Pou yo kalifye, amelyorasyon kay yo dwe satisfè estanda efikasite enèji yo. Yo dwe materyèl ak sistèm ki pa itilize deja, ki tou nèf. Gen kèk amelyorasyon ki gen limit kredi espesifik tankou.

Eleman anvlòp bilding yo

Pou kalifye, eleman anvlòp bilding yo dwe gen yon esperans de vi ki omwen 5 lane. Eleman ki kalifye yo enkli nouvo:

 • Pòt deyò ki satisfè egzijans zetwal enèji (an anglè) ki aplikab yo. Kredi limite a $250 pou chak pòt ak yon total $500.
 • Fenèt deyò ak fenèt tèt kay ki satisfè kondisyon sètifikasyon Energy Star (an anglè) lan. Kredi a limite a yon total $600.
 • Materyèl oswa sistèm izolasyon ak sil pou lè ki satisfè estanda Kòd Entènasyonal Konsèvasyon Enèji (IECC) ki anvigè nan kòmansman ane a, 2 zan anvan enstalasyon an. Pa egzanp, materyèl oswa sistèm ki enstale an 2025 dwe satisfè estanda IECC ki anvigè nan dat 1ye janvye 2023. Atik sa yo pa gen yon limit kredi espesifik, apa de maksimòm limit kredi $1,200 a.

Pri mendèv enstalasyon eleman anvlòp bilding yo pa kalifye pou kredi a.

Odit enèji nan kay la

Yon odit enèji pou kay prensipal ou a ka kalifye pou yon kredi enpo ki rive jiska $150.

Pou li ka kalifye, odit enèji pou kay la (an anglè) dwe:

 • Gen yon rapò ak enspeksyon alekri ki idantifye amelyorasyon enèji ki pi enpòtan ak pi ekonomik parapò ak kay la, genyen yon estimasyon sou ekonomi nan enèji ak depans yo parapò ak amelyorasyon sa yo, epi
 • Yon verifikatè enèji nan kay, dwe prepare epi reyalize yo

Apati 2024, yo dwe respekte egzijans adisyonèl sa yo:

 • Yon verifikatè enèji nan kay kalifye, yo defini kòm yon moun ki sètifye nan youn nan Pwogram sètifikasyon kalifye ki nan lis pwogram sètifikasyon Depatman Enèji pou Kredi pou Amelyorasyon Kay ki Jere Enèji Byen (Seksyon 25C) (an anglè) an, dwe fè enspeksyon an nan moman odit la, oswa anba sipèvizyon yon verifikatè enèji nan kay ki kalifye;
 • Rapò alekri a dwe prepare epi gen siyati yon verifikatè enèji nan kay kalifye, li dwe konsistan avèk meyè pratik endistri yo, epi gen ladan l:
  • Non verifikatè enèji kay kalifye a ak nimewo idantifikasyon anplwayè ki enpòtan (EIN) oswa lòt kalite nimewo idantifikasyon kontribyab ki apwopriye, si verifikatè a pa gen yon EIN;
  • Yon atestasyon verifikatè enèji nan kay ki kalifye a sètifye pa yon pwogram sètifikasyon kalifye; epi
  • Non pwogram sètifikasyon kalifye sa a

Nou rekòmande oditè enèji lakay yo aplike pou epi resevwa yon EIN si yo poko genyen youn. Aplike pou yon EIN Anliy.

Pou plis enfòmasyon, gade Avi 2023-59 (an anglè)PDF

Enèji pwopriyete rezidansyèl yo

Enèji pwopriyete rezidansyèl ki satisfè pi gwo nivo efisyans Consortium for Energy Efficiency (CEE), ki pa gen okenn nivo avanse, ki anvigè nan kòmansman ane a lè pwopriyete a enstale a, kalifye pou yon kredi ki rive jiska $600 pou chak atik. Mendèv enstalasyon an ka enkli nan pri a.

Pwopriyete ki kalifye gen ladan yo nouvo:

 • Èkondisyone santral
 • Aparèy chofaj dlo ki mache gaz natirèl, pwopàn oswa gazolin yo
 • Fou ki mache ak gaz natirèl, pwopan, oswa gazolin yo ak chodyè dlo cho yo

Fou a gaz yo oswa chodyè dlo cho kapab kalifye tou gras a lòt kritè efikasite (an anglè).

Depans pou pyès elektrik ki nesesè pou sipòte enèji pwopriyete rezidansyèl yo, tankou pano distribisyon, ti pano distribisyon, sikui branch yo, ak liy alimantasyon yo, kalifye tou pou kredi a si yo satisfè Kòd Elektrik Nasyonal la epi yo gen yon kapasite de 200 ampè oswa plis. Gen yon limit $600 pou chak atik.

Ponp chofaj ak recho ak chodyè byomas

Ponp chofaj ak recho ak chodyè byomas ki gen yon to efikasite tèmik omwen 75% kalifye pou yon kredi ki rive jiska $2,000 pa ane. Mendèv enstalasyon an ka enkli nan pri a.

Amelyorasyon ki kalifye yo enkli nouvo:

 • Ponp chofaj elektrik oswa gaz natirèl yo
 • Ponp chofaj pou aparèy ki chofe dlo ak elektrisite oswa gaz natirèl yo
 • Recho ak chodyè byomas

Sibvansyon, rabè ak ankourajman

Lè w ap kalkile kredi w, ou ka bezwen soustrè sibvansyon yo, rabè yo, oswa lòt ankourajman finansyè nan depans pwopriyete kalifye w paske yo konsidere yo kòm yon ajisteman pri acha.

Yo soustrè sibvansyon sèvis piblik pou acha oswa enstalasyon pwopriyete enèji pwòp yo nan depans ki kalifye yo. Sa a se laverite kit sibvansyon an vini dirèkteman nan men w oswa nan men yon kontraktyèl sou non w. Sepandan, peman sèvis piblik pou enèji pwòp ou revann bay rezo a, tankou kredi pou kontè nèt, pa afekte depans ki kalifye w yo.

Yo retire rabè yo nan depans ki kalifye yo si tout bagay sa yo aplike:

 • Ranbousman an baze sou pri pwopriyete a
 • Li soti nan yon moun ki konekte nan lavant lan tankou fabrikan an, distribitè a, vandè a oswa moun ki ap enstale a
 • Yo pa bay li kòm peman pou sèvis ou bay yo

An jeneral, yo pa soutrè ankourajman pou efikasite enèjetik eta yo nan depans ki kalifye yo amwenske yo kalifye kòm yon ranbousman oswa yon ajisteman pri acha dapre lwa sou enpo sou revni federal. Anpil nan eta yo mete etikèt sou ankourajman efikasite enèjetik yo kòm rabè menm si yo pa kalifye dapre definisyon sa a. Ankourajman sa yo ta ka enkli nan revni brit ou nan kad enpo sou revni federal ou. Gade Avi 2013-70, IRB 2013-47 (an anglè).

Kijan pou w Reklame Kredi pou Amelyorasyon Kay ki Jere Enèji Byen an

Ranpli Fòm 5695, Kredi Enèji Rezidansyèl (an anglè) Pati II, avèk deklarasyon enpo w pou w reklame kredi a. Ou dwe reklame kredi a pou ane fiskal kote yo enstale pwopriyete a, pa senpleman lè yo achte l.

Sijè ki gen rapò