Dediksyon pou Batiman Komèsyal ki Efikas nan Jesyon Enèji

Pwopriyetè batiman yo ki mete batiman komèsyal ki efikas nan jesyon enèji (EECBP) oswa batiman komèsyal ki modènize ki efikas nan jesyon enèji (EEBRP) ka gen posiblite pou reklame yon dediksyon enpo.

Yo ka bay yon dediksyon ki pi gwo pou ogmantasyon amelyorasyon nan efikasite epi pou ranpli kondisyon salaryal ak aprantisaj yo.

Yo pèmèt Dediksyon an dapre Seksyon 179D Kòd Revni Entèn (IRC). Yo te agrandi li dapre Lwa sou Rediksyon Enflasyon 2022 a.

Sou Paj Sa a

Kiyès Ki Kalifye

Apati 1ye Janvye 2023, dediksyon an disponib pou:

 • Pwopriyetè batiman komèsyal ki kalifye yo
 • Moun ki kreye EECBP/EEBRP ki enstale nan batiman antite espesifik ki egzante de enpo yo, ki gen ladan l sètèn antite gouvènman, gouvènman tribi Endyen yo, Sosyete Natifnatal Alaska yo ak lòt òganizasyon ki egzante de enpo yo posede

Dediksyon an te disponib anvan sa, sèlman pou pwopriyetè batiman komèsyal ki kalifye, ak moun ki kreye EECBP ki enstale nan batiman sètèn antite gouvènman yo posede yo.

Batiman Ki Kalifye yo

Yo dwe enstale EECBP sou oswa nan yon batiman ki sitiye Etazini ak nan kad yon Estanda Referans 90.1 Sosyete Ameriken pou Enjenyè Chofaj, Refrijerasyon, ak Èkondisyone (ASHRAE) espesifye ak Sosyete Enjenyè Illuminating Amerik di Nò a. Li dwe yon pwopriyete kote depresyasyon oswa amòtisaman an akseptab pou li, epi enstale kòm yon pati nan:

 • Sistèm Ekleraj Enteryè yo,
 • Sistèm pou chofaj, refwadisman ak vantilasyon yo, oswa
 • Anvlòp batiman an

Li dwe sètifye kòm ke yo te enstale l nan kad yon plan pou redwi totalite enèji anyèl ak pri kouran pou sistèm ki anwo yo de 25% oswa plis an konparezon ak yon batiman referans ki ranpli kondisyon minimòm Estanda Referans 90.1 la.

Yo dwe enstale EEBRP a sou oswa nan yon batiman ki kalifye kòm yon pati nan:

 • Sistèm Ekleraj Enteryè yo,
 • Sistèm pou chofaj, refwadisman ak vantilasyon yo, oswa
 • Anvlòp batiman an

Yon batiman ki kalifye se yon batiman ki sitiye Etazini epi yo te mete l an sèvis okòmansman omwens 5 lane anvan etablisman yon plan modènizasyon ki kalifye pou batiman an. EEBRP a dwe yon pwopriyete kote depresyasyon oswa amòtisman an akseptab pou li, epi li dwe sètifye kòm li ranpli sèten kondisyon ekonomi enèjitik.

Montan Dediksyon an pou 2023 ak apre

Pou byen yo mete an sèvis an 2023 ak an apre yo, dediksyon pou EECBP an egal ak pi piti a nan:

Depans pou byen yo enstale a

oswa

Yo kalkile ekonomi pou chak pye kare konsa:

 • $0.50 pa pye kare pou yon batiman ki gen 25% ekonomi nan jesyon enèji
 • Plis $0.02 pa pye kare pou chak pwen pousantaj ekonomi nan jesyon enèji ki depase 25%
 • Jiska yon maksimòm $1.00 pa pye kare pou yon batiman ki gen 50% ekonomi nan jesyon enèji

Depans yo te dedwi nan 3 ane ki sot pase yo (4 ane pou yon dediksyon yo atribiye) diminye dediksyon maksimòm nan anvan yo kalkile dediksyon ane ankou a.

Salè Nòmal ak Bonis pou Aprantisaj

Apati 2023, se yo ki peye salè lokal minimòm yo epi kondisyon aprantisaj yo ranpli, gen yon dediksyon maksimòm ki ogmante ki aplike. Montan maksimòm lan ogmante a 5 fwa montan ekonomi pa pye kare a.

Chache konnen plis detay nan Avi 2022-61 (an anglè).

Montan Dediksyon an pou 2022 ak Anvan

Pou byen yo mete an sèvis anvan 1ye janvye 2023, dediksyon an limite a $1.80 pa pye kare (revalorize pou enflasyon apre 2020) pou batiman ki gen 50% ekonomi nan jesyon enèji. Yon dediksyon pasyèl disponib sou kèk byen.

Tout depans yo dedwi nan ane anvan yo, dedwi nan limit lan anvan yo kalkile dediksyon pou ane aktyèl la.

Chache detay sou kondisyon pou byen yo mete an sèvis anvan 1ye janvye 2023:

Nòm ASHRAE yo

Dapre Lwa Rediksyon Enflasyon an, yo dwe mezire ekonomi enèjitik yo parapò a nòm ASHRAE ki pi resan an ke Sekretè Trezò a konfime omwen 4 lane anvan yo mete byen an nan sèvis.

Nòm Referans 90.1-2019 la aplike pou batiman ki kòmanse konstriksyon yo apati 1ye janvye 2023 oswa apre, epi ki gen byen ki efikas nan jesyon enèji yo mete an sèvis apati 1ye janvye 2027 oswa apre.

Nòm ASHRAE 90.1-2007 la aplike pou batiman ki kòmanse konstriksyon yo anvan 1ye janvye 2023, oswa ki mete an sèvis anvan 1ye janvye 2027.

Pou detay yo, gade Sikilè 2023-1 (an anglè).

Ki Lye