Chủ đề số 452, Cấp dưỡng và Bảo dưỡng ly thân

Cấp dưỡng hoặc Bảo dưỡng ly thân - Tổng quan

Các khoản tiền trả cho vợ/chồng hoặc vợ/chồng cũ theo văn kiện ly hôn hoặc ly thân (bao gồm lệnh ly hôn, lệnh bảo dưỡng ly thân, hoặc thỏa thuận ly thân bằng văn bản) có thể là tiền cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân cho mục đích thuế liên bang.

Tiền trả là cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân chỉ khi đáp ứng được tất cả yêu cầu sau:

 • Người vợ/chồng không khai chung hồ sơ thuế với nhau;
 • Tiền trả bằng tiền mặt (bao gồm séc hoặc lệnh phiếu);
 • Tiền trả cho hoặc dành cho người vợ/chồng hoặc người vợ/chồng trước kia theo văn kiện ly hôn hoặc ly thân;
 • Những người vợ/chồng không phải là thành viên trong cùng một gia đình khi được trả tiền (Yêu cầu này chỉ áp dụng khi người vợ/chồng ly thân hợp pháp theo quyết định ly hôn hoặc quyết định bảo dưỡng khi sống ly thân);
 • Không có trách nhiệm trả tiền (bằng tiền mặt hoặc tài sản) sau khi người vợ/chồng nhận tiền đã chết;
 • Tiền trả không được coi là tiền cấp dưỡng nuôi con hay phân chia tài sản; và
 • Thỏa thuận ly hôn hoặc ly thân không quy định khoản thanh toán này không được bao gồm trong tổng thu nhập của người vợ/chồng được trả tiền và không được phép khấu trừ cho người vợ/chồng của người trả tiền.

Tiền trả không phải là cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân

Không phải tất cả các khoản tiền trả theo văn kiện ly hôn hoặc ly thân đều là cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân. Cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân không bao gồm:

 • Tiền cấp dưỡng nuôi con,
 • Phân chia tài sản không phải tiền mặt, dù trả trọn hay trả góp,
 • Tiền trả là phần thu nhập của tài sản chung của người vợ/chồng,
 • Tiền trả để bảo trì tài sản của người trả tiền,
 • Sử dụng tài sản của người trả tiền, hoặc
 • Tiền trả tự nguyện (đó là số tiền trả không được quy định trong văn kiện ly hôn hoặc ly thân).

Tiền cấp dưỡng nuôi con không bao giờ được khấu trừ và cũng không được coi là thu nhập. Ngoài ra, nếu văn kiện ly hôn hoặc ly thân quy định cấp dưỡng và cấp dưỡng nuôi con và người vợ/chồng trả tiền ít hơn số tiền phải trả thì trước tiên tiền trả sẽ áp dụng cho tiền cấp dưỡng nuôi con. Số tiền còn lại được coi là tiền cấp dưỡng. 

Xử lý thuế đối với tiền cấp dưỡng và bảo dưỡng ly thân

Nói chung, các khoản thanh toán cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân sẽ được người vợ/chồng trả tiền khấu trừ và được tính vào thu nhập của người vợ/chồng nhận nếu được thanh toán theo thỏa thuận ly hôn hoặc ly thân được ký kết trước năm 2019.

Bạn không thể khấu trừ tiền cấp dưỡng hoặc các khoản thanh toán bảo dưỡng ly thân được thực hiện theo thỏa thuận ly hôn hoặc ly thân (1) được thực hiện sau năm 2018 hoặc (2) được thực hiện trước năm 2019 nhưng sau đó được sửa đổi nếu sửa đổi nêu rõ việc bãi bỏ khoản khấu trừ đối với các khoản thanh toán tiền cấp dưỡng áp dụng cho sửa đổi. Tiền cấp dưỡng và các khoản thanh toán bảo dưỡng ly thân mà bạn nhận được theo thỏa thuận như vậy không được tính vào tổng thu nhập của bạn.

Khai báo cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân chịu thuế

Nếu bạn trả số tiền được coi là cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân chịu thuế thì có thể khấu trừ khỏi thu nhập tiền cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân đã trả dù có khấu trừ từng khoản hay không. Khấu trừ các khoản cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân trên Mẫu 1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ khai thuế Hoa Kỳ cho Người cao niên (tiếng Anh) (đính kèm Bảng 1 (Mẫu 1040) Thu nhập bổ sung và điều chỉnh cho thu nhậpPDF. Bạn phải ghi số an sinh xã hội (SSN) hoặc mã số thuế cá nhân (ITIN) của người vợ/chồng hiện tại hoặc người vợ/chồng trước kia nhận tiền trả, nếu không thì bạn sẽ không được phép khấu trừ và bạn có thể phải trả tiền phạt $50.

Nếu bạn đã nhận số tiền được coi là cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân chịu thuế thì bạn phải ghi tiền cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân nhận được là thu nhập. Khai báo tiền cấp dưỡng đã nhận trên Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR (đính kèm Bảng 1 (Mẫu 1040) (tiếng Anh)PDF hoặc trên Mẫu 1040-NR, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Người nước ngoài tạm trú (tiếng Anh) (đính kèm Bảng NEC (Mẫu 1040-NR) (tiếng Anh)PDF. Bạn phải cung cấp số SSN hoặc ITIN cho người vợ/chồng hiện tại hoặc người vợ/chồng trước kia đã thực hiện trả tiền, nếu không thì bạn có thể trả tiền phạt $50.

Thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin chi tiết về các quy định về cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân và những trường hợp bạn cần thu hồi số tiền đã khai báo hoặc được khấu trừ (thu hồi tiền cấp dưỡng), xem Ấn phẩm 504, Cá nhân đã ly hôn hoặc ly thân (tiếng Anh). Xem phiên bản 2004 của Ấn phẩm 504 (tiếng Anh)PDF để biết thêm thông tin về các quy định và thỏa thuận được ký trước năm 1985.