Chủ Đề 452 Tiền Nuôi Dưỡng và Tiền Cấp Dưỡng khi Sống Ly Thân

Tính Thuế Tiền Cấp Dưỡng và Tiền Hỗ Trợ Khi Sống Ly Thân

Số tiền trả cho người hôn phối hiện tại hoặc người hôn phối trước kia theo quyết định ly hôn hoặc ly thân (bao gồm quyết định ly hôn, quyết định cấp dưỡng khi sống ly thân hoặc văn bản thỏa thuận ly thân) có thể là tiền cấp dưỡng hay tiền hỗ trợ sau chia tay cho mục đích thuế liên bang. Một số khoản tiền nuôi dưỡng hoặc tiền cấp dưỡng khi sống ly thân là có thể khấu trừ theo người hôn phối là người trả, và người hôn phối là người nhận phải ghi vào trong lợi tức (tiền nuôi dưỡng hoặc tiền cấp dưỡng khi sống ly thân chịu thuế).

Lưu ý: Quý vị không thể khấu trừ các khoản thanh toán tiền nuôi dưỡng hoặc tiền cấp dưỡng khi sống  ly thân được trả theo thỏa thuận ly hôn hoặc ly thân (1) được ký sau năm 2018 hoặc (2) được ký trước năm 2019 nhưng sau đó đã sửa đổi và sửa đổi đó nêu rõ việc bãi bỏ khấu trừ cho khoản thanh toán tiền nuôi dưỡng áp dụng cho sửa đổi đó. Các khoản thanh toán tiền nuôi dưỡng và tiền cấp dưỡng khi sống ly thân mà quý vị nhận được theo thỏa thuận đó sẽ không được tính vào lợi tức gộp của quý vị.

Tiền Nuôi Dưỡng hoặc Tiền Cấp Dưỡng khi Sống Ly Thân - Định Nghĩa Chung

Tiền trả là tiền nuôi dưỡng hoặc tiền cấp dưỡng khi sống ly thân chỉ khi đáp ứng được tất cả quy định sau:

 • Người hôn phối không nộp thuế chung với nhau;
 • Tiền trả bằng tiền mặt (bao gồm chi phiếu hoặc lệnh phiếu);
 • Tiền trả cho hoặc dành cho người hôn phối hiện tại hoặc người hôn phối trước kia theo chứng từ ly hôn hoặc ly thân;
 • Những người hôn phối không phải là thành viên trong cùng một gia đình khi được trả tiền (Quy định này chỉ áp dụng khi người hôn phối ly thân hợp pháp theo quyết định ly hôn hoặc quyết định cấp dưỡng khi sống ly thân);
 • Không có trách nhiệm trả tiền (bằng tiền mặt hoặc tài sản) sau khi người hôn phối là người nhận chết; và
 • Tiền trả không được coi là tiền cấp dưỡng nuôi con hay phân chia tài sản.

Tiền Trả không phải là Tiền Nuôi Dưỡng hoặc Tiền Cấp Dưỡng Khi Sống Ly Thân

Không phải tất cả các khoản thanh toán theo chứng từ ly hôn hoặc ly thân đều là tiền nuôi dưỡng hoặc tiếp cấp dưỡng khi sống ly thân. Tiền nuôi dưỡng hoặc tiền cấp dưỡng khi sống ly thân không bao gồm:

 • Tiền cấp dưỡng nuôi con,
 • Phân chia tài sản không phải tiền mặt, dù trả trọn hay trả góp,
 • Tiền trả là phần lợi tức tài sản chung của người hôn phối,
 • Tiền trả để giữ tài sản của người trả tiền,
 • Sử dụng tài sản của người trả tiền, hoặc
 • Tiền trả tự nguyện (đó là số tiền trả không được quy định trong chứng từ ly hôn hoặc ly thân).

Tiền cấp dưỡng nuôi con không bao giờ bị khấu trừ và cũng không được coi là lợi tức. Ngoài ra, nếu chứng từ ly hôn hoặc ly thân quy định tiền nuôi dưỡng và tiền cấp dưỡng nuôi con và người hôn phối là người trả ít hơn số tiền phải trả thì trước tiên tiền trả sẽ áp dụng cho tiền cấp dưỡng nuôi con. Số tiền còn lại được coi là tiền nuôi dưỡng.         

Khai Báo Tiền Nuôi Dưỡng hoặc Tiền Cấp Dưỡng khi Sống Ly Thân Chịu Thuế

Nếu quý vị trả số tiền được coi là tiền nuôi dưỡng hoặc tiền cấp dưỡng khi sống ly thân chịu thuế thì có thể khấu trừ khỏi lợi tức tiền nuôi dưỡng hoặc tiền cấp dưỡng khi sống ly thân đã trả dù có liệt kê từng mục khấu trừ hay không. Khấu trừ các khoản thanh toán tiền nuôi dưỡng hoặc tiền cấp dưỡng khi sống ly thân trên Mẫu 1040, Bản Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ dành cho Người Cao Niên (Tiếng Anh) (đính kèm Bản Khai 1 (Mẫu 1040), Thu Nhập Bổ Sung và Điều Chỉnh Thu Nhập (Tiếng Anh)). Quý vị phải ghi số an sinh xã hội (social security number, SSN) hoặc mã số thuế cá nhân (individual taxpayer identification number, ITIN) của người hôn phối hiện tại hoặc người hôn phối trước kia nhận tiền trả, nếu không thì quý vị sẽ không được phép khấu trừ và quý vị có thể phải trả tiền phạt $50.

Nếu quý vị đã nhận số tiền được coi là tiền nuôi dưỡng hoặc tiền cấp dưỡng khi sống ly thân chịu thuế thì quý vị phải ghi tiền nuôi dưỡng hoặc tiền cấp dưỡng khi sống ly thân nhận được là lợi tức. Khai báo tiền cấp dưỡng đã nhận trên Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR (đính kèm Bản Khai 1 (Mẫu 1040) (Tiếng Anh)) hoặc trên Bản Khai NEC, Mẫu 1040-NR, Đơn Khai Thuế Lợi Tức cho Ngoại Kiều Không Phải Thường Trú Nhân Hoa Kỳ (Tiếng Anh). Quý vị phải cung cấp số SSN hoặc ITIN cho người hôn phối hiện tại hoặc người hôn phối trước kia trả tiền, nếu không thì quý vị có thể trả tiền phạt $50.

Thông Tin Khác

Để biết thêm thông tin chi tiết về các quy định về tiền nuôi dưỡng hoặc tiền cấp dưỡng khi sống ly thân và những trường hợp quý vị cần lấy lại số tiền đã khai báo hoặc bị khấu trừ (lấy lại tiền nuôi dưỡng), xem Ấn Bản 504, Cá Nhân Đã Ly Hôn hoặc Ly Thân (Tiếng Anh). Xem phiên bản 2004 của Ấn Bản 504 (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin về các quy định và thỏa thuận được ký trước năm 1985.