Chủ Đề Số 452 Cấp Dưỡng và Bảo Dưỡng Ly Thân

Xử Lý Thuế cho Cấp Dưỡng và Bảo Dưỡng Ly Thân

Số tiền trả cho người phối ngẫu hoặc người phối ngẫi cũ theo văn kiện ly hôn hoặc ly thân (bao gồm sắc lệnh ly hôn, sắc lệnh bảo dưỡng ly thân, hoặc thỏa thuận ly thân bằng văn bản) có thể là tiền cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân cho các mục đích thuế liên bang. Một số khoản tiền cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân do người phối ngẫu trả được khấu trừ, và người phối ngẫu nhận tiền phải bao gồm khoản tiền này vào thu nhập (tiền cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân chịu thuế).

Ghi chú: Quý vị không thể khấu trừ các khoản tiền cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân được trả theo thỏa thuận ly hôn hoặc ly thân (1) được ký sau năm 2018 hoặc (2) được ký trước năm 2019 nhưng sau đó đã sửa đổi và sửa đổi đó nêu rõ việc bãi bỏ khấu trừ cho khoản tiền nuôi dưỡng áp dụng cho sửa đổi đó. Các khoản cấp dưỡng và bảo dưỡng ly thân  mà quý vị nhận được theo thỏa thuận đó sẽ không được tính vào tổng thu nhập của quý vị.

Cấp Dưỡng hoặc Bảo Dưỡng Ly Thân  - Tổng Quan

Tiền trả là cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân chỉ khi đáp ứng được tất cả yêu cầu sau:

 • Người phối ngẫu không khai chung hồ sơ thuế với nhau;
 • Tiền trả bằng tiền mặt (bao gồm séc hoặc lệnh phiếu);
 • Tiền trả cho hoặc dành cho người phối ngẫu hoặc người phối ngẫu trước kia theo văn kiện ly hôn hoặc ly thân;
 • Những người phối ngẫu không phải là thành viên trong cùng một gia đình khi được trả tiền (Yêu cầu này chỉ áp dụng khi người phối ngẫu ly thân hợp pháp theo quyết định ly hôn hoặc quyết định bảo dưỡng khi sống ly thân);
 • Không có trách nhiệm trả tiền (bằng tiền mặt hoặc tài sản) sau khi người phối ngẫu nhận tiền đã chết;
 • Tiền trả không được coi là tiền cấp dưỡng nuôi con hay phân chia tài sản; và
 • Thỏa thuận ly hôn hoặc ly thân không quy định khoản thanh toán này không được bao gồm trong tổng thu nhập của người phối ngẫu được trả tiền và không được phép khấu trừ cho người phối ngẫu của người trả tiền.

Tiền Trả Không Phải là Cấp Dưỡng hoặc Bảo Dưỡng Ly Thân

Không phải tất cả các khoản tiền trả theo văn kiện ly hôn hoặc ly thân đều là cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân. Cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân không bao gồm:

 • Tiền cấp dưỡng nuôi con,
 • Phân chia tài sản không phải tiền mặt, dù trả trọn hay trả góp,
 • Tiền trả là phần thu nhập của tài sản chung của người phối ngẫu,
 • Tiền trả để bảo trì tài sản của người trả tiền,
 • Sử dụng tài sản của người trả tiền, hoặc
 • Tiền trả tự nguyện (đó là số tiền trả không được quy định trong văn kiện ly hôn hoặc ly thân).

Tiền cấp dưỡng nuôi con không bao giờ được khấu trừ và cũng không được coi là thu nhập. Ngoài ra, nếu văn kiện ly hôn hoặc ly thân quy định cấp dưỡng và cấp dưỡng nuôi con và người phối ngẫu trả tiền ít hơn số tiền phải trả thì trước tiên tiền trả sẽ áp dụng cho tiền cấp dưỡng nuôi con. Số tiền còn lại được coi là tiền cấp dưỡng.         

Khai Báo Cấp Dưỡng hoặc Bảo Dưỡng Ly Thân Chịu Thuế

Nếu quý vị trả số tiền được coi là cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân chịu thuế thì có thể khấu trừ khỏi thu nhập tiền cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân đã trả dù có khấu trừ từng khoản hay không. Khấu trừ các khoản cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân trên Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ dành cho Người Cao Niên (tiếng Anh) (đính kèm Bảng 1 (Mẫu 1040), Thu Nhập Bổ Sung và Điều Chỉnh Thu Nhập (tiếng Anh)PDF. Quý vị phải ghi số an sinh xã hội (SSN) hoặc mã số thuế cá nhân (ITIN) của người phối ngẫu hiện tại hoặc người phối ngẫu trước kia nhận tiền trả, nếu không thì quý vị sẽ không được phép khấu trừ và quý vị có thể phải trả tiền phạt $50.

Nếu quý vị đã nhận số tiền được coi là cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân chịu thuế thì quý vị phải ghi tiền cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân nhận được là thu nhập. Khai báo tiền cấp dưỡng đã nhận trên Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR (đính kèm Bảng 1 (Mẫu 1040) (tiếng Anh)PDF hoặc trên Mẫu 1040-NR, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Người Nước Ngoài Tạm Trú (tiếng Anh) (đính kèm Bảng NEC (Mẫu 1040-NR) (tiếng Anh)PDF. Quý vị phải cung cấp số SSN hoặc ITIN cho người phối ngẫu hiện tại hoặc người phối ngẫu trước kia đã thực hiện trả tiền, nếu không thì quý vị có thể trả tiền phạt $50.

Thông Tin Bổ Sung

Để biết thêm thông tin chi tiết về các quy định về cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân và những trường hợp quý vị cần thu hồi số tiền đã khai báo hoặc được khấu trừ (thu hồi tiền cấp dưỡng), xem Ấn Phẩm 504, Cá Nhân Đã Ly Hôn hoặc Ly Thân (tiếng Anh). Xem phiên bản 2004 của Ấn Phẩm 504 (tiếng Anh)PDF để biết thêm thông tin về các quy định và thỏa thuận được ký trước năm 1985.