Chủ đề số 456, Khấu trừ tiền lãi của khoản vay sinh viên

Tiền lãi từ khoản vay sinh viên là tiền lãi mà bạn trả trong năm của khoản vay sinh viên đủ điều kiện. Tiền lãi bao gồm các khoản thanh toán tiền lãi trả trước bắt buộc hoặc tự nguyện. Bạn có thể khấu trừ số tiền nào nhỏ hơn $2.500 hoặc tiền lời mà bạn đã thực trả trong năm. Tiền khấu trừ sẽ giảm xuống dần và sau cùng là được loại bỏ khi tổng thu nhập được điều chỉnh đã sửa đổi (MAGI) đạt đến giới hạn hàng năm cho tình trạng khai thuế của bạn.

Bạn khai báo khấu trừ này dưới dạng điều chỉnh thu nhập, vì vậy bạn không cần phải khấu trừ từng khoản.

Bạn có thể yêu cầu khấu trừ nếu tất cả những điều sau đây áp dụng:

  • Bạn trả tiền lãi của khoản vay sinh viên đủ điều kiện vào năm tính thuế 2023;
  • Về mặt pháp lý, bạn bắt buộc phải trả tiền lãi của khoản vay sinh viên đủ điều kiện;
  • Tình trạng khai thế của bạn không phải là vợ/chồng khai riêng hồ sơ thuế;
  • MAGI của bạn thấp hơn một số tiền cụ thể được ấn định hàng năm; và
  • Cả bạn và vợ/chồng của bạn, nếu khai thuế chung, đều không được coi là người phụ thuộc trên tờ khai của người khác. Một người đóng thuế khác khai bạn là người phụ thuộc nếu họ liệt kê tên của bạn và các thông tin cần thiết khác trên trang 1 của Mẫu 1040, 1040-SR (tiếng Anh) hoặc 1040-NR (tiếng Anh) của họ.

Khoản vay sinh viên đủ điều kiện là khoản vay mà bạn mượn với mục đích duy nhất là chi trả chi phí giáo dục đại học mà:

  • Cho bạn, người vợ/chồng hoặc người phụ thuộc của bạn khi bạn vay mượn;
  • Để đi học trong khoảng thời gian học tập của sinh viên đủ điều kiện; và
  • Được trả hoặc phát sinh trong một khoảng thời gian hợp lý trước hoặc sau khi bạn vay nợ .

Xem Ấn phẩm 970, Lợi ích thuế cho Giáo dục (tiếng Anh)Hướng dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR) hoặc Hướng dẫn cho Mẫu 1040-NR (tiếng Anh) để xác định xem liệu chi phí của bạn có hội đủ điều kiện hay không.

Nếu bạn nộp Mẫu 2555, Thu nhập kiếm được ở nước ngoài (tiếng Anh)Mẫu 4563, Loại trừ thu nhập đối với Thường trú nhân chân thật của Samoa của Mỹ, hoặc nếu bạn miễn trừ thu nhập từ các nguồn bên trong Puerto Rico thì bạn nên tham khảo Bảng tính 4-1, Bảng tính Khấu trừ tiền lãi của khoản vay sinh viên trong Ấn phẩm 970 thay vì tờ lược toánh trong Hướng dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR).

Nếu bạn đã trả $600 trở lên cho tiền lãi của khoản vay sinh viên đủ điều kiện trong năm thì bạn sẽ nhận được Mẫu 1098-E, Báo cáo Tiền lãi của khoản vay sinh viên (tiếng Anh) từ tổ chức mà bạn trả tiền lãi của khoản vay sinh viên.

Để biết thêm thông tin về khấu trừ tiền lãi của khoản vay sinh viên và MAGI có ảnh hưởng như thế nào đến số tiền khấu trừ, bạn nên tham khảo Ấn phẩm 970 (tiếng Anh)PDF và Tôi có thể yêu cầu khấu trừ cho tiền lãi của khoản vay sinh viên không? (tiếng Anh).