Chủ Đề Số 456 Khấu Trừ Tiền Lãi của Khoản Vay Sinh Viên

Tiền lãi từ khoản vay sinh viên là tiền lãi mà quý vị trả trong năm của khoản vay sinh viên đủ điều kiện. Tiền lãi bao gồm các khoản thanh toán tiền lãi trả trước bắt buộc hoặc tự nguyện. Quý vị có thể khấu trừ số tiền nào nhỏ hơn $2,500 hoặc tiền lời mà quý vị đã thực trả trong năm. Tiền khấu trừ sẽ giảm xuống dần và sau cùng là được loại bỏ khi tổng thu nhập được điều chỉnh đã sửa đổi (MAGI) đạt đến giới hạn hàng năm cho tình trạng khai thuế của quý vị.

Quý vị khai báo khấu trừ này dưới dạng điều chỉnh thu nhập, vì vậy quý vị không cần phải khấu trừ từng khoản.

Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ nếu tất cả những điều sau đây áp dụng:

  • Quý vị trả tiền lãi của khoản vay sinh viên đủ điều kiện vào năm tính thuế 2021;
  • Về mặt pháp lý, quý vị bắt buộc phải trả tiền lãi của khoản vay sinh viên đủ điều kiện;
  • Tình trạng khai thế của quý vị không phải là vợ/chồng khai riêng hồ sơ thuế;
  • MAGI của quý vị thấp hơn một số tiền cụ thể được ấn định hàng năm; và
  • Nếu khai thuế chung, quý vị hoặc người hôn phối của quý vị không được khai báo là người phụ thuộc trên hồ sơ thuế của người khác.

Khoản vay sinh viên đủ điều kiện là khoản vay mà quý vị mượn với mục đích duy nhất là chi trả chi phí giáo dục đại học mà:

  • Cho quý vị, người phối ngẫu hoặc người phụ thuộc của quý vị khi quý vị vay mượn;
  • Để đi học trong khoảng thời gian học tập của sinh viên đủ điều kiện; và
  • Được trả hoặc phát sinh trong một khoảng thời gian hợp lý trước hoặc sau khi quý vị vay nợ .

Xem Ấn Phẩm 970, Quyền Lợi Thuế cho Giáo Dục (tiếng Anh)Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR) hoặc Hướng Dẫn cho Mẫu 1040-NR (tiếng Anh) để xác định xem liệu chi phí của quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

Nếu quý vị nộp Mẫu 2555, Thu Nhập Kiếm Được ở Hải Ngoại (tiếng Anh)Mẫu 4563, Miễn Trừ Thu Nhập cho Cư Dân Hợp Pháp của Quần Đảo Samoa thuộc Mỹ (tiếng Anh), hoặc nếu quý vị miễn trừ thu nhập từ các nguồn bên trong Puerto Rico thì quý vị nên tham khảo Tờ Lược Toán 4-1, Tờ Lược Toán Khấu Trừ Tiền Lãi của Khoản Vay Sinh Viên  trong Ấn Phẩm 970 thay vì tờ lược toánh trong Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR).

Nếu quý vị đã trả $600 trở lên cho tiền lãi của khoản vay sinh viên đủ điều kiện trong năm thì quý vị sẽ nhận được Mẫu 1098-E, Báo Cáo Tiền Lãi của Khoản Vay Sinh Viên (tiếng Anh) từ tổ chức mà quý vị trả tiền lãi của khoản vay sinh viên.

Để biết thêm thông tin về khấu trừ tiền lãi của khoản vay sinh viên và MAGI có ảnh hưởng như thế nào đến số tiền khấu trừ, quý vị nên tham khảo Ấn Phẩm 970 (tiếng Anh)PDF và Tôi Có Thể Khai Báo Khấu Trừ cho Tiền Lãi của Khoản Vay Sinh Viên Không? (tiếng Anh).