Topic 456 - Student Loan Interest Deduction

Lãi vay đi học là tiền lãi quý vị trả trong năm trên tiền vay đi học đủ điều kiện. Tiền lãi bao gôm tiền trả tiền lãi trả trước, bắt buộc hay tự nguyện. Quý vị có thể khấu trừ số tiền nào ít hơn giữa $2,500 hoặc số tiền lời quý vị thực sự phải trả trong năm. Tiền khấu trừ sẽ sụt dần và sau cùng mất hẳn khi tổng lợi tức đã điều chỉnh và sửa đổi (modified adjusted gross income, hay MAGI) đạt đến giới hạn hàng năm cho tình trạng đệ nộp.

Quý vị khai khấu trừ này dưới dạng điều chỉnh lợi tức, vì vậy không cần phải liệt kê chi tiết những khấu trừ.

Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ nếu tất cả những điều sau đây áp dụng:

  • Quý vị trả tiền lời vay đi học đủ điều kiện vào năm tính thuế 2018
  • Quý vị về mặt pháp lý bắt buộc phải trả tiền lời trên số tiền vay đi học đủ điều kiện
  • Tình trạng đệ nộp của quý vị không phải là kết hôn khai thuế riêng rẽ
  • Lợi tức MAGI của quý vị ít hơn so với một số tiền rõ rệt được ấn định hàng năm, và
  • Quý vị hoặc hôn phối của quý vị, nếu khai thuế chung, không thể được tuyên bố là người thuộc quyền trên hồ sơ thuế của người khác

Một tiền vay đi học đủ điều kiện là tiền vay quý vị mượn với mục đích duy nhất là trả chi phí giáo dục cao hơn vốn:

  • Cho quý vị, người hôn phối của quý vị, hay người thuộc quyền khi quý vị vay mượn;
  • Để đi học trong thời hạn học tập cho học sinh đủ điều kiện; và
  • Được trả hay do chi xài trong khoản thời gian hợp lý trước hay sau khi quý vị vay mượn.

Xem Ấn Bản 970, Quyền Lợi Thuế cho Giáo Dục (Publication 970, Tax Benefits for Education), Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040, Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040NR hay Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040NR-EZ để ấn định xem chi phí của quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

Nếu quý vị nộp một Mẫu Đơn 2555, Lợi Tức từ Việc Làm ở Hải Ngoại (Form 2555, Foreign Earned Income), Mẫu Đơn 2555EZ, Miễn Trừ Lợi Tức từ Việc Làm ở Hải Ngoại (Form 2555EZ, Foreign Earned Income Exclusion), hoặc Mẫu Đơn 4563, Miễn Trừ Lợi Tức cho Cư Dân Đích Thực của Samoa Mỹ, hoặc nếu quý vị miễn trừ lợi tức từ các nguồn bên trong Puerto Rico, thì nên tham khảo Tờ Lược Toán 4-1, Khấu Trừ Lãi Vay Đi Học, trong Ấn Bản 970 thay vì bảng lược toán trong Hướng Dẫn của Mẫu Đơn 1040.

Nếu trả $600 hoặc nhiều hơn lãi suất vay tiền đi học đủ điều kiện trong năm, quý vị sẽ nhận được một Mẫu Đơn 1098-E, Bản Khai Lãi Suất Tiền Vay Đi Học (Form 1098-E PDF (PDF), Student Loan Interest Statement), từ thực thể mà quý vị trả lãi suất cho tiền vay đi học.

Muốn biết thêm thông tin về khấu trừ lãi vay đi học và ảnh hưởng của MAGI lên số tiền khấu giảm thì nên tham khảo Ấn Bản 970 và Có Thể Khai Khấu Trừ cho Lãi Vay Đi Học Không? (Can I Claim a Deduction for Student Loan Interest?).