Chủ Đề Số 503 Các Loại Thuế Được Khấu Trừ

Thông thường có bốn loại thuế phi kinh doanh được khấu trừ:

  • Thuế thu nhập tiểu bang, địa phương và nước ngoài
  • Thuế bán hàng tiểu bang và địa phương
  • Thuế địa ốc tiểu bang và địa phương, và
  • Thuế tài sản cá nhân tiểu bang và địa phương

Để có thể khấu trừ, thuế phải được áp đặt cho quý vị, và quý vị phải trả nó trong năm thuế của mình. Các loại thuế phi kinh doanh chỉ có thể được khấu trừ từng khoảng trên Bảng A (Mẫu 1040), Khấu Trừ Từng Khoản.

Thuế Thu Nhập Tiểu Bang, Địa Phương và Nước Ngoài – Thuế Bán Hàng Tiểu Bang và Địa Phương

Thuế thu nhập tiểu bang và địa phương được khấu trừ từ tiền lương của quý vị trong năm có trên Mẫu W-2, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế (tiếng Anh). Quý vị có thể khấu trừ thuế bán hàng tiểu bang và địa phương thay vì thuế thu nhập tiểu bang và địa phương, nhưng không thể khấu trừ cả hai. Nếu quý vị muốn khấu trừ thuế doanh thu tiểu bang và địa phương thì quý vị có thể sử dụng chi phí thực tế hoặc tùy chọn bảng thuế bán hàng. Tham khảo Hướng Dẫn cho Bảng A (Mẫu 1040) (tiếng Anh)PDF để biết thêm thông tin và tùy chọn bảng thuế bán hàng. Quý vị cũng có thể dùng Bảng Tính Khấu Trừ Thuế Bán Hàng (tiếng Anh).

Các khoản tiền sau đây cũng được khấu trừ:

  • Bất kỳ thuế ước tính nào mà quý vị đã trả cho chính phủ tiểu bang hoặc chính quyền địa phương trong năm, và
  • Bất kỳ thuế thu nhập nào cho năm trước của tiểu bang hoặc địa phương mà quý vị đã trả trong năm.

Thông thường, quý vị có thể khấu trừ hoặc khai tín thuế đối với thuế thu nhập nước ngoài mà quý vị phải trả cho nước ngoài hoặc một lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin liên quan đến tín thuế nước ngoài, xin xem Chủ Đề Số 856 và Tôi Có Đủ Điều Kiện Yêu Cầu Tín Thuế Nước Ngoài Không? (tiếng Anh).

Là nhân viên, quý vị có thể khấu trừ các khoản đóng góp bắt buộc vào quỹ trợ cấp tiểu bang giúp bảo vệ khỏi tình trạng thất thoát tiền lương. Xin tham khảo Ấn Phẩm 17, Thuế Thu Nhập Liên Bang của Quý Vị dành cho Cá Nhân để biết các tiểu bang có quỹ đó.

Thuế Địa Ốc Tiểu Bang và Địa Phương

Thuế khấu trừ địa ốc thông thường là bất kỳ thuế bất động sản nào của tiểu bang hoặc địa phương thu cho an sinh công cộng. Tiền thu phải được tính một cách thống nhất với thuế suất tương tự cho tất cả các địa ốc trong phạm vi pháp quyền.

Có các chương trình cho vay phổ biến tài trợ để cải tiến về tiết kiệm năng lượng thông qua những chương trình được chính phủ phê duyệt. Quý vị đăng ký vay tiền cho hệ thống năng lượng tại nhà và sử dụng tiền vay để cải tiến năng lượng cho nhà của mình. Trong một số chương trình, tiền vay được bảo đảm bằng quyền giữ tài sản thế chấp trong nhà của quý vị và được coi là giám định đặc biệt hoặc thuế đặc biệt về hóa đơn thuế tài sản địa ốc trong thời gian vay. Số tiền trả cho các khoản vay này có thể được khấu trừ thuế địa ốc; tuy nhiên, đây không phải là thuế địa ốc khấu trừ. Giám định hoặc thuế đi kèm với cải tiến cụ thể của một ngôi nhà không được khấu trừ. Tuy nhiên, tiền lãi trong khoản thanh toán của quý vị có thể được khấu trừ như tiền lãi vay mua nhà. Xem Ấn Phẩm 936, Khấu Từ Tiền Lãi Vay Mua Nhà (tiếng Anh) và Tôi Có Thể Khấu Trừ Chi Phí Liên Quan Đến Tiền Vay Mua Nhà Không? (tiếng Anh) để xem liệu quý vị có đủ điều kiện được khấu trừ tiền lãi vay mua nhà hay không.

Có nhiều tiểu bang và quận cũng đánh thuế lợi ích địa phương cho việc cải tiến bất động sản, chẳng hạn như giám định đường phố, vỉa hè và các đường thoát nước. Quý vị không thể khấu trừ các loại thuế này. Tuy nhiên, quý vị có thể tăng cơ sở chi phí của tài sản bằng số lượng giám định. Xin tham khảo Ấn Phẩm 551, Giá Gốc của Tài Sản (tiếng Anh) để biết thêm thông tin. Thuế cho quyền lợi của địa phương được khấu trừ chỉ khi đó là thuế cho chi phí bảo trì hoặc sửa chữa, hoặc tiền lãi liên quan đến các lợi ích này. Xem Thuế cho quyền lợi địa phương trong Chương 11 của Ấn Phẩm 17.

Nếu một phần tiền thế chấp nhà hàng tháng của quý vị được trả vào một trương mục ký quỹ, và theo định kỳ, bên cho vay trả tiền thuế bất động sản của quý vị từ trương mục này cho chính quyền địa phương thì quý vị không thể khấu trừ số tiền được trả vào trương mục ký quỹ. Chỉ khấu trừ số tiền thực trả từ trương mục ký quỹ trong năm cho cơ quan đánh thuế.

Thuế Tài Sản Cá Nhân Tiểu Bang và Địa Phương

Thuế khấu trừ của tài sản cá nhân là thuế chỉ dựa trên giá trị của tài sản cá nhân, chẳng hạn như tàu thuyền hoặc xe hơi. Thuế phải được tính cho quý vị hàng năm, cho dù thuế được thu nhiều lần trong một năm hay ít hơn một lần một năm.

Một số khoản thuế và lệ phí mà quý vị không thể khấu trừ trên Bảng A bao gồm thuế thu nhập liên bang, thuế an sinh xã hội, thuế chuyển nhượng (hoặc thuế trước bạ) khi bán tài sản, lệ phí hội liên hiệp chủ nhà, thuế di sản và thừa kế và phí dịch vụ nước, hệ thống thoát nước hoặc thu rác. Xin tham khảo Hướng Dẫn cho Bảng A (Mẫu 1040) và Ấn Phẩm 17 để biết thêm các loại thuế mà quý vị không thể khấu trừ.

Tổng Giới Hạn

Với tư cách là một cá nhân, việc khấu trừ thuế thu nhập, bán hàng và thuế tài sản của quý vị được giới hạn ở tổng mức khấu trừ kết hợp là $10,000 ($5,000 nếu vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế). Quý vị có thể phải chịu hạn mức trên một số khoản tiền khấu trừ từng khoản khác. Xin tham khảo Hướng Dẫn cho Bảng A (Mẫu 1040) và Chủ Đề Số 501 để biết các hạn mức.

Thông Tin Khác

Để biết thêm thông tin về khấu trừ thuế phi kinh doanh, xin tham khảo Ấn Phẩm 17 và Tôi Có Thể Khấu Trừ Thuế Cá Nhân Mà Tôi Trả như Khấu Trừ Từng Khoản trên Bảng A Không? (tiếng Anh).