Chủ Đề Số 856 Tín Thuế Nước Ngoài

Tín thuế nước ngoài dự định giảm gánh nặng thuế hai lần mà nếu không sẽ phát sinh khi thu nhập từ nguồn nước ngoài bị đánh thuế bởi cả Hoa Kỳ và quốc gia nước ngoài mà từ đó thu nhập có được.

Thử Thách Đủ Điều Kiện cho Tín Thuế

Tiền thuế phải đáp ứng bốn thử thách để được hưởng tín thuế:

 1. Tiền thuế phải là hợp pháp và là trách nhiệm phải đóng thuế nước ngoài
 2. Tiền thuế phải được áp dụng cho quý vị
 3. Quý vị phải đã trả thuế hoặc tích lũy tiền thuế, và
 4. Thuế phải là thuế thu nhập (hoặc thuế thay cho thuế thu nhập)

Nhìn chung, chỉ có thuế thu nhập đã trả hoặc dồn tích cho nước ngoài hoặc thuộc địa của Hoa Kỳ (còn được gọi là lãnh thổ Hoa Kỳ), hoặc thuế đã trả hoặc dồn tích cho nước ngoài hoặc thuộc địa của Hoa Kỳ thay cho thuế thu nhập, sẽ hội đủ điều kiện được hưởng tín thuế nước ngoài.

Thuế Nước Ngoài Không Hội Đủ Điều Kiện:

 • Thuế có thể hoàn trả cho quý vị.
 • Thuế trả lại cho quý vị dưới dạng trợ cấp cho quý vị hoặc người khác có liên quan đến quý vị.
 • Thuế không bắt buộc theo luật định do quý vị đã có thể tránh phải trả thuế này cho nước ngoài.
 • Thuế đã trả hoặc dồn tích cho một quốc gia nếu thu nhập phát sinh thuế là có được trong một khoảng thời gian (thời gian xử phạt) mà: 
  • Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đã chỉ định quốc gia này là nơi liên tục ủng hộ các hành động khủng bố quốc tế,
  • Hoa Kỳ đã cắt đứt hoặc không thiết lập quan hệ ngoại giao với nước này, hoặc
  • Hoa Kỳ không công nhận chính phủ nước này, trừ khi chính phủ nước đó đủ điều kiện để mua các vật phẩm hoặc dịch vụ quốc phòng theo Đạo Luật Kiểm Soát Hoạt Động Xuất Khẩu Vũ Khí. 
 • Khấu lưu thuế nước ngoài đối với cổ tức của cổ phiếu nước ngoài mà không đáp ứng thời gian nắm giữ tối thiểu bắt buộc.
 • Khấu lưu thuế nước ngoài đối với tiền lời và thu nhập từ tài sản nước ngoài khác mà không đáp ứng thời gian nắm giữ tối thiểu bắt buộc.

Lưu ý: Có thể khai các loại thuế này dưới dạng khấu trừ từng khoản ngay cả khi quý vị yêu cầu tín thuế nước ngoài cho các loại thuế đủ điều kiện.

Chọn Tín Thuế hoặc Khấu Trừ

Quý vị có thể chọn số tiền của bất kỳ khoản thuế nước ngoài đủ điều kiện nào đã trả trong năm làm tín thuế hoặc khấu trừ. Để chọn khấu trừ, quý vị phải khấu trừ từng khoản trên Bảng A (Mẫu 1040). Để chọn tín thuế nước ngoài, nhìn chung quý vị phải hoàn thành Mẫu 1116 (tiếng Anh) và đính kèm với Mẫu 1040Mẫu 1040-SR (tiếng Anh) hoặc Mẫu 1040-NR (tiếng Anh) của quý vị. Quý vị phải chọn tín thuế nước ngoài hoặc khấu trừ từng khoản cho tất cả các khoản thuế nước ngoài đã trả hoặc dồn tích trong năm. Đây là một lựa chọn theo năm.

Nếu quý vị là người nộp thuế trên cơ sở tiền mặt thì quý vị chỉ có thể hưởng tín thuế nước ngoài trong năm quý vị trả thuế nước ngoài đủ điều kiện, trừ khi quý vị chọn yêu cầu được hưởng tín thuế nước ngoài trong năm thuế được dồn tích. Khi quý vị thực hiện lựa chọn này, quý vị không thể quay lại yêu cầu tín thuế trong năm trả thuế trong những năm sau đó.

Loại Trừ Thu Nhập Kiếm Được và Chi Phí Nhà ở Nước Ngoài

Quý vị có thể sẽ không được hưởng tín thuế hoặc khấu trừ thuế đã nộp hoặc tích lũy đánh vào thu nhập mà quý vị loại trừ theo quy định loại trừ thu nhập kiếm được ở nước ngoài (tiếng Anh) hoặc loại trừ chi phí nhà ở nước ngoài. Không xảy ra việc đánh thuế hai lần trong trường hợp này do thu nhập đó không phải chịu thuế thu nhập Hoa Kỳ.

Tính Tín Thuế khi Nộp Mẫu 1116

Nếu quý vị sử dụng Mẫu 1116 để tính tín thuế thì tín thuế nước ngoài của quý vị sẽ là số tiền thuế nước ngoài đã trả hoặc tích lũy, hoặc số tiền thuế Hoa Kỳ đánh vào nguồn thu nhập nước ngoài của quý vị, tùy theo số nào nhỏ hơn. Tính giới hạn riêng cho thu nhập thụ động, thu nhập kiếm được theo hiệp ước thuế vụ, đoạn 901(j) nguồn thu nhập có nguồn gốc từ các quốc gia bị trừng phạt, thu nhập được bao gồm theo đoạn 951A, thu nhập từ chi nhánh nước ngoài và tất cả các thu nhập khác.

Chuyển Tiếp và Chuyển Lùi Tín Thuế Chưa Dùng

Nếu quý vị không thể yêu cầu tín thuế cho toàn bộ thuế thu nhập nước ngoài đủ điều kiện mà quý vị đã trả hoặc tích lũy trong năm thì quý vị được phép chuyển tiếp và/hoặc chuyển lùi thuế thu nhập nước ngoài chưa dùng, ngoại trừ trường hợp không cho phép chuyển tiếp hoặc chuyển lùi đối với thuế nước ngoài đánh vào thu nhập theo mục 951A. Quý vị có thể chuyển thuế nước ngoài chưa dùng lùi một năm và sau đó chuyển tiếp 10 năm. Để biết thêm thông tin về chủ đề này, xin tham khảo Ấn Phẩm 514, Tín Thuế Nước Ngoài cho Cá Nhân (tiếng Anh).

Yêu Cầu mà không Nộp Mẫu 1116

Quý vị có thể chọn yêu cầu tín thuế nước ngoài đủ điều kiện mà không cần nộp Mẫu 1116 nếu quý vị đáp ứng được tất cả các yêu cầu sau:

 • Tất cả nguồn thu nhập nước ngoài của quý vị là thu nhập thụ động, chẳng hạn như tiền lãi và cổ tức,
 • Tất cả nguồn thu nhập từ nước ngoài của quý vị và thuế thu nhập nước ngoài được báo cáo cho quý vị trên bảng kê người nhận tiền đủ điều kiện, chẳng hạn như Mẫu 1099-INT (tiếng Anh)Mẫu 1099-DIV (tiếng Anh) hay Bảng K-1 từ một hợp doanh, công ty S, di sản hay quỹ tín thác, và
 • Tổng tiền thuế nước ngoài đủ điều kiện của quý vị không nhiều hơn giới hạn có trong Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR) (tiếng Anh)PDF đối với tình trạng khai thuế mà quý vị đang sử dụng, hoặc trong Hướng Dẫn cho Mẫu 1040-NR (tiếng Anh)PDF (nếu quý vị nộp Mẫu 1040-NR). 

Nếu quý vị yêu cầu tín thuế mà không nộp Mẫu 1116 thì quý vị không thể chuyển lùi hoặc chuyển tiếp thuế nước ngoài chưa dùng đến hoặc từ năm này.

Lựa chọn này là không dành cho di sản hay quỹ tín thác.

Điều Chỉnh Tờ Khai Thuế để Yêu Cầu Tín Thuế

Nếu quý vị đã yêu cầu khấu trừ từng khoản trong một năm cụ thể đối với các loại thuế nước ngoài đủ điều kiện, quý vị có thể chọn yêu cầu tín thuế nước ngoài sẽ dẫn đến việc hoàn thuế cho năm đó bằng cách nộp tờ khai được điều chỉnh trên Mẫu 1040-X trong vòng 10 năm kể từ ngày đến hạn nộp tờ khai thuế ban đầu của quý vị. Khoảng thời gian 10 năm cũng áp dụng để điều chỉnh việc tính toán tín thuế nước ngoài đã yêu cầu trước đây của quý vị.

Nếu thuế thu nhập nước ngoài mà quý vị khai là tín thuế được hoàn lại cho quý vị hoặc bị giảm đi thì quý vị phải nộp tờ khai được điều chỉnh trên Mẫu 1040-để khai báo tín thuế nước ngoài đã giảm xuống không muộn hơn ngày đến hạn nộp tờ khai (có gia hạn) cho năm mà thuế nước ngoài được hoàn lại hoặc giảm đi.

Thông Tin Bổ Sung