Chủ đề số 856, Tín thuế nước ngoài

Tín thuế nước ngoài dự định giảm gánh nặng thuế hai lần mà nếu không sẽ phát sinh khi thu nhập từ nguồn nước ngoài bị đánh thuế bởi cả Hoa Kỳ và quốc gia nước ngoài hoặc lãnh thổ của Hoa Kỳ mà từ đó thu nhập có được.

Thử thách đủ điều kiện cho tín thuế

Tiền thuế phải đáp ứng bốn thử thách để được hưởng tín thuế:

 1. Tiền thuế phải được áp dụng cho bạn.
 2. Bạn phải đã trả thuế hoặc tích lũy tiền thuế
 3. Tiền thuế phải là hợp pháp và là trách nhiệm phải đóng thuế nước ngoài.
 4. Thuế phải là thuế thu nhập (hoặc thuế thay cho thuế thu nhập).

Thông thường, chỉ có thuế thu nhập đã trả hoặc tích lũy cho nước ngoài hoặc lãnh thổ của Hoa Kỳ, hoặc thuế đã trả hoặc tích lũy cho nước ngoài hoặc lãnh thổ của Hoa Kỳ thay cho thuế thu nhập, sẽ hội đủ điều kiện được hưởng tín thuế nước ngoài.

Ghi chú: Một số thuế nước ngoài không đủ điều kiện nhận tín thuế ngay cả khi đáp ứng được bốn thử thách.

Thuế nước ngoài không đủ điều kiện nhận tín thuế:

 1. Các khoản thuế đã trả cho nước ngoài mà bạn không nợ hợp pháp, bao gồm cả số tiền đủ điều kiện được nước ngoài hoàn lại.
 2. Thuế trả cho nước ngoài được bù trừ hoặc giảm bớt bằng tín thuế.
 3. Thuế do nước ngoài áp đặt chỉ vì bạn có thể yêu cầu khấu trừ thuế nước ngoài đối với nghĩa vụ thuế của Hoa Kỳ đối với các khoản thuế thu nhập nước ngoài đã nộp hoặc tích lũy đó.
 4. Thuế áp đặt và nộp cho một số nước nước ngoài. Những quốc gia này là những quốc gia được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ định là những quốc gia liên tục hỗ trợ cho các hành động khủng bố quốc tế, những quốc gia mà Hoa Kỳ không có hoặc không có quan hệ ngoại giao, hoặc những quốc gia mà chính phủ của họ không được công nhận bởi Hoa Kỳ và không đủ điều kiện để mua các vật phẩm hoặc dịch vụ quốc phòng theo Đạo luật Kiểm soát xuất khẩu Vũ khí. Để biết danh sách các quốc gia này, hãy xem Ấn phẩm 514, Tín thuế nước ngoài cho Cá nhân (tiếng Anh).
 5. Thuế nước ngoài khấu lưu đối với cổ tức từ một công ty, nếu bạn không nắm giữ cổ phiếu ít nhất 16 ngày trong khoảng thời gian 31 ngày bắt đầu 15 ngày trước ngày không hưởng cổ tức. Thời gian nắm giữ bắt buộc này lớn hơn đối với cổ tức bằng cổ phiếu ưu đãi có tổng thời gian nắm giữ hơn 366 ngày. Xem đoạn 901(k)(3) hoặc Ấn phẩm 514 (tiếng Anh) PDF.
 6. Thuế nước ngoài được khấu lưu đối với cổ tức trong phạm vi bạn phải thực hiện các khoản thanh toán liên quan đối với các vị thế trong tài sản tương tự hoặc có liên quan.
 7. Thuế nước ngoài được khấu lưu đối với thu nhập hoặc lợi nhuận (không phải cổ tức) từ tài sản nếu bạn không giữ tài sản đó ít nhất 16 ngày trong khoảng thời gian 31 ngày bắt đầu 15 ngày trước ngày phát sinh quyền nhận khoản thanh toán. Xem đoạn 901(l) hoặc Ấn phẩm 514 (tiếng Anh).
 8. Các khoản thuế nước ngoài được khấu lưu đối với thu nhập hoặc lợi nhuận (không phải cổ tức) từ tài sản trong phạm vi bạn phải thực hiện các khoản thanh toán liên quan đối với các vị thế trong tài sản về cơ bản tương tự hoặc có liên quan.
 9. Thuế nước ngoài được sử dụng để cung cấp, trực tiếp hoặc gián tiếp, trợ cấp cho bạn, cá nhân hoặc doanh nghiệp liên quan đến bạn hoặc bất kỳ bên nào giao dịch với bạn.
 10. Thuế đã trả hoặc tích lũy cho nước ngoài liên quan đến việc mua hoặc bán dầu hoặc khí đốt được khai thác ở quốc gia đó nếu bạn không có lợi ích kinh tế đối với dầu hoặc khí đốt đó và giá mua hoặc giá bán khác với giá thị trường giá trị thị trường của dầu hoặc khí tại thời điểm mua hoặc bán.
 11. Thuế nước ngoài đã trả hoặc tích lũy trên thu nhập mà bạn đang yêu cầu loại trừ trên Mẫu 8873, Loại trừ thu nhập ngoài lãnh thổ (tiếng Anh). Tuy nhiên, hãy xem đoạn 943(d) để biết trường hợp ngoại lệ đối với một số khoản thuế khấu lưu nhất định.
 12. Phần không đủ điều kiện của bất kỳ khoản thuế nước ngoài nào được thanh toán hoặc tích lũy liên quan đến việc mua lại tài sản được bảo hiểm. Việc mua lại tài sản được bảo hiểm bao gồm các hoạt động mua lại nhất định dẫn đến giá gốc tăng lên cho mục đích thuế của Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin, hãy xem đoạn 901(m) và các quy định trong mục đó.
 13. Thuế nước ngoài không được phép theo đoạn 965(g) và Quy định đoạn 1.965-5.

Bạn không thể lấy tín thuế cho bất kỳ khoản tiền lãi hoặc tiền phạt nào bạn phải trả.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Foreign Taxes for Which You Cannot Take a Credit (Các khoản thuế nước ngoài mà bạn không thể lấy tín thuế) trong Ấn phẩm 514 (tiếng Anh).

Chọn tín thuế hoặc khấu trừ

Thay vì yêu cầu khoản tín thuế cho các khoản thuế nước ngoài đủ điều kiện, bạn có thể chọn khấu trừ thuế thu nhập nước ngoài. Để chọn khấu trừ, bạn phải khấu trừ thuế thu nhập nước ngoài trên Bảng A (Mẫu 1040), Khấu trừ từng khoản. Để chọn tín thuế nước ngoài, bạn thường phải điền vào Mẫu 1116 (tiếng Anh) và đính kèm với Mẫu 1040, Mẫu 1040-SR (tiếng Anh) hoặc Mẫu 1040-NR (tiếng Anh). Bạn phải chọn tín thuế nước ngoài hoặc khấu trừ từng khoản cho tất cả các khoản thuế nước ngoài đã trả hoặc tích lũy trong năm. Đây là sự lựa chọn hàng năm. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn lấy tín thuế cho các khoản thuế nước ngoài đủ điều kiện trong năm, bạn vẫn có thể khấu trừ các khoản sau.

 • Thuế nước ngoài không được cho phép như là một tín thuế vì các điều khoản tẩy chay.
 • Thuế phải trả cho một số quốc gia nước ngoài mà khoản tín thuế đã bị từ chối, như được mô tả ở mục 4 ở trên.
 • Thuế đánh vào thu nhập hoặc lợi nhuận không được ghi có vì bạn không đáp ứng yêu cầu về thời gian nắm giữ, như được mô tả ở mục 5 hoặc 7 ở trên.
 • Thuế đánh vào thu nhập hoặc lợi nhuận không được ghi có vì bạn phải thực hiện các khoản thanh toán liên quan, như được mô tả ở mục 6 hoặc 8 ở trên.
 • Một số loại thuế nhất định đã trả hoặc tích lũy cho nước ngoài liên quan đến việc mua hoặc bán dầu hoặc khí đốt được khai thác ở nước đó, như được mô tả trong mục 10 ở trên.
 • Thuế đánh trên thu nhập hoặc lợi nhuận không được ghi có vì đã được trả hoặc tích lũy liên quan đến việc mua lại tài sản được bảo hiểm, như được mô tả trong mục 12 ở trên.
 • Nếu bạn là người đóng thuế theo cơ sở tích lũy hoặc nếu bạn chọn yêu cầu tín thuế nước ngoài trên cơ sở tích lũy, các khoản thuế đã trả liên quan đến năm tính thuế trước đó mà bạn đã chọn yêu cầu khấu trừ thay vì tín thuế trong năm trước đó. Xem Quy định đoạn 1.901-1(c)(3).

Nếu bạn là người đóng thuế cơ sở bằng tiền mặt, bạn chỉ có thể nhận tín thuế nước ngoài trong năm bạn trả thuế nước ngoài trừ khi bạn chọn yêu cầu tín thuế nước ngoài trong năm tích lũy thuế bằng cách chọn ô " Accrued (Tích lũy)" trong Phần II của Mẫu 1116 cho tờ khai thuế gốc được nộp đúng thời hạn. Khi bạn thực hiện lựa chọn này, bạn phải khấu trừ thuế nước ngoài trong năm tích lũy trên tất cả các khoản thu nhập trong tương lai.

Loại trừ thu nhập kiếm được và chi phí nhà ở nước ngoài

Bạn có thể sẽ không được hưởng tín thuế hoặc khấu trừ phần thuế nước ngoài đã trả hoặc tích lũy đánh vào thu nhập mà bạn loại trừ theo quy định loại trừ thu nhập kiếm được ở nước ngoài (tiếng Anh) hoặc loại trừ chi phí nhà ở nước ngoài. Không xảy ra việc đánh thuế hai lần trong trường hợp này do thu nhập đó không phải chịu thuế thu nhập Hoa Kỳ.

Tính tín thuế khi nộp Mẫu 1116

Nếu bạn sử dụng Mẫu 1116 để tính tín thuế thì tín thuế nước ngoài của bạn sẽ là số tiền thuế nước ngoài đã trả hoặc tích lũy, hoặc số tiền thuế Hoa Kỳ đánh vào nguồn thu nhập nước ngoài của bạn, tùy theo số nào nhỏ hơn. Tính giới hạn riêng cho thu nhập thụ động, thu nhập kiếm được theo hiệp ước thuế vụ, đoạn 901(j) nguồn thu nhập có nguồn gốc từ các quốc gia bị trừng phạt, thu nhập được bao gồm theo đoạn 951A, thu nhập từ chi nhánh nước ngoài và thu nhập tổng quát.

Chuyển tiếp và chuyển lùi tín thuế chưa dùng

Nếu bạn không thể yêu cầu tín thuế cho toàn bộ thuế thu nhập nước ngoài đủ điều kiện mà bạn đã trả hoặc tích lũy trong năm thì bạn được phép chuyển tiếp và/hoặc chuyển lùi thuế thu nhập nước ngoài chưa dùng, ngoại trừ trường hợp không cho phép chuyển tiếp hoặc chuyển lùi đối với thuế nước ngoài đánh vào thu nhập theo Đoạn 951A. Bạn có thể chuyển thuế nước ngoài chưa dùng lùi một năm và sau đó chuyển tiếp 10 năm. Để biết thêm thông tin về chủ đề này, xin tham khảo Ấn phẩm 514 (tiếng Anh).

Yêu cầu mà không nộp Mẫu 1116

Bạn có thể chọn yêu cầu tín thuế nước ngoài đủ điều kiện mà không cần nộp Mẫu 1116 nếu bạn đáp ứng được tất cả các yêu cầu sau:

Nếu bạn yêu cầu tín thuế mà không nộp Mẫu 1116 thì bạn không thể chuyển lùi hoặc chuyển tiếp thuế nước ngoài chưa dùng đến hoặc từ năm này.

Lựa chọn này là không dành cho di sản hay quỹ tín thác.

Điều chỉnh tờ khai thuế để yêu cầu tín thuế

Nếu bạn đã yêu cầu khấu trừ từng khoản trong một năm cụ thể đối với các loại thuế nước ngoài đủ điều kiện, thay vào đó, bạn có thể chọn yêu cầu tín thuế nước ngoài sẽ dẫn đến việc hoàn thuế cho năm đó bằng cách nộp tờ khai được điều chỉnh trên Mẫu 1040-X trong vòng 10 năm kể từ ngày đến hạn nộp tờ khai thuế ban đầu của bạn. Khoảng thời gian 10 năm cũng áp dụng để điều chỉnh việc tính toán tín thuế nước ngoài đã yêu cầu trước đây của bạn.

Nếu thuế thu nhập nước ngoài mà bạn khai là tín thuế được hoàn lại cho bạn hoặc bị giảm đi thì bạn phải nộp tờ khai được điều chỉnh trên Mẫu 1040-X để khai báo tín thuế nước ngoài đã giảm xuống không muộn hơn ngày đến hạn nộp tờ khai (có gia hạn) cho năm mà thuế nước ngoài được hoàn lại hoặc giảm đi.

Thông tin bổ sung