Topic 856 - Foreign Tax Credit

Tín thuế nước ngoài nhằm làm giảm gánh nặng đánh thuế hai lần mà mặt khác sẽ xảy ra khi nguồn thu nhập từ nước ngoài bị đánh thuế bởi cả Hoa Kỳ và quốc gia nơi phát sinh thu nhập đó. 

Điều kiện về việc đủ tiêu chuẩn để được tín thuế

Khoản thuế phải đáp ứng bốn điều kiện để được hưởng tín thuế: 

 1. Khoản thuế phải là một trách nhiệm phải đóng thuế nước ngoài hợp pháp và thực sự
 2. Khoản thuế phải được áp cho quý vị
 3. Quý vị phải đã trả thuế hoặc tích lũy tiền thuế, và
 4. Thuế phải là thuế thu nhập (hoặc thuế thay cho thuế thu nhập)

Nói chung, chỉ có thuế thu nhập đã trả hoặc tích lũy cho nước ngoài hoặc thuộc địa của Hoa Kỳ (còn được gọi là lãnh thổ Hoa Kỳ), hoặc thuế đã trả hoặc tích lũy cho nước ngoài hoặc thuộc địa của Hoa Kỳ thay cho thuế thu nhập, sẽ đủ điều kiện hưởng tín thuế nước ngoài. 

Thuế nước ngoài mà không đủ điều kiện:     

 • Thuế có thể hoàn trả cho quý vị.
 • Thuế được dùng để trợ cấp cho quý vị hoặc người khác có liên quan đến quý vị.
 • Thuế không buộc phải nộp theo luật vì quý vị đã có thể tránh phải trả thuế này cho nước ngoài.
 • Thuế đã trả hoặc tích lũy cho một quốc gia nếu thu nhập làm phát sinh thuế là có được trong một khoảng thời gian (thời gian xử phạt) mà: 
  • Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định quốc gia này là nơi liên tục hỗ trợ cho các hành động khủng bố quốc tế,
  • Hoa Kỳ đã cắt đứt hoặc không tiến hành quan hệ ngoại giao với nước này, hoặc
  • Hoa Kỳ không công nhận chính phủ của nước này, trừ khi chính phủ đó đủ điều kiện để mua các vật phẩm hoặc dịch vụ quốc phòng theo Đạo Luật Kiểm Soát Xuất Khẩu Vũ Khí. 
 • Khấu lưu thuế nước ngoài đối với cổ tức của cổ phiếu nước ngoài mà không đáp ứng thời gian nắm giữ tối thiểu bắt buộc.
 • Khấu lưu thuế nước ngoài đối với lợi nhuận và thu nhập từ tài sản nước ngoài khác mà không đáp ứng thời gian nắm giữ tối thiểu bắt buộc.

Lưu ý: Có thể khai các loại thuế này dưới dạng khấu trừ liệt kê từng mục ngay cả khi quý vị yêu cầu tín thuế nước ngoài cho khoản thuế đủ điều kiện. 

Chọn một tín thuế hay khoản khấu trừ

Quý vị có thể chọn số tiền của bất kỳ khoản thuế nước ngoài đủ điều kiện nào đã trả trong năm làm một tín thuế hoặc khoản khấu trừ. Để chọn khoản khấu trừ, quý vị phải khấu trừ từng khoản trên Mẫu Đơn 1040, Bản Khai A. Để chọn tín thuế nước ngoài, nhìn chung quý vị phải hoàn thành Mẫu Đơn 1116 và đính kèm với Mẫu Đơn 1040 của quý vị (cùng với Bản Khai 3 (Mẫu Đơn 1040) PDF, Tín Thuế Không Hoàn Lại) hay Mẫu Đơn 1040NR PDF. Quý vị phải chọn tín thuế nước ngoài hoặc khấu trừ từng khoản cho tất cả các khoản thuế nước ngoài đã trả hoặc tích lũy trong năm. Đây là một lựa chọn theo năm. 

Nếu quý vị là người nộp thuế dựa trên cơ sở tiền mặt thì quý vị chỉ có thể hưởng tín thuế nước ngoài trong năm quý vị trả thuế nước ngoài đủ điều kiện, trừ khi quý vị chọn yêu cầu được hưởng tín thuế nước ngoài trong năm thuế được tích lũy. Khi quý vị thực hiện lựa chọn này, quý vị không thể quay lại yêu cầu tín thuế trong năm trả thuế trong những năm sau đó. 
Loại trừ thu nhập kiếm được và chi phí nhà ở nước ngoài

Quý vị không thể được hưởng tín thuế hoặc khấu trừ thuế đã nộp hoặc tích lũy trên thu nhập quý vị loại trừ theo quy định loại trừ thu nhập kiếm được ở nước ngoài hoặc loại trừ chi phí nhà ở nước ngoài. Không xảy ra việc đánh thuế hai lần trong trường hợp này vì thu nhập đó không phải chịu thuế thu nhập Hoa Kỳ. 

Tính toán tín thuế khi điền Mẫu Đơn 1116

Nếu quý vị sử dụng Mẫu Đơn 1116 để tính tín thuế thì tín thuế nước ngoài của quý vị sẽ là số tiền thuế nước ngoài đã trả hoặc tích lũy, hoặc số tiền thuế Hoa Kỳ tính cho nguồn thu nhập nước ngoài của quý vị, tùy theo số nào nhỏ hơn. Tính toán giới hạn riêng cho thu nhập thụ động, thu nhập có được theo hiệp ước thuế, thu nhập có nguồn gốc từ các quốc gia bị trừng phạt và tất cả các thu nhập khác. 

Chuyển giao lùi và chuyển giao tiến tín thuế chưa dùng

Nếu quý vị không thể yêu cầu tín thuế cho toàn bộ số thuế thu nhập nước ngoài đủ điều kiện quý vị đã trả hoặc tích lũy trong năm thì quý vị được phép chuyển giao lùi và/hoặc chuyển giao tiến thuế thu nhập nước ngoài chưa sử dụng. Quý vị có thể chuyển giao lùi một năm và sau đó chuyển giao tiến 10 năm thuế nước ngoài chưa dùng. Để biết thêm thông tin về chủ đề này (gồm cả thuế đã trả hay tích lũy trong những năm trước 2007), hãy xem Ấn Phẩm 514, Tín Thuế Nước Ngoài dành cho Cá Nhân

Yêu cầu được hưởng tín thuế mà không điền Mẫu Đơn 1116

Quý vị có thể chọn yêu cầu được hưởng tín thuế nước ngoài đủ điều kiện mà không cần nộp Mẫu Đơn 1116 nếu quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: 

 • Tất cả nguồn thu nhập nước ngoài của quý vị là thu nhập thụ động, chẳng hạn như tiền lãi và cổ tức,
 • Tất cả nguồn thu nhập từ nước ngoài của quý vị và thuế thu nhập nước ngoài được báo cáo cho quý vị trên bảng kê người nhận tiền đủ điều kiện, như là Mẫu Đơn 1099-INT PDF, Mẫu Đơn 1099-DIV PDF, hay Bản Khai K-1 từ một hình thức hợp tác kinh doanh, Công ty S, quỹ di sản hay ủy thác, và, 
 • Tổng số tiền thuế nước ngoài đủ điều kiện của quý vị là không nhiều hơn giới hạn có trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040 PDF đối với tình trạng khai thuế quý vị sử dụng, hoặc trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040NR PDF (nếu quý vị nộp Mẫu Đơn 1040-NR). 

Nếu quý vị yêu cầu được hưởng tín thuế mà không nộp Mẫu Đơn 1116 thì quý vị không thể chuyển giao lùi hay chuyển giao tiến thuế nước ngoài chưa dùng cho hoặc từ năm nay. 

Lựa chọn này là không dành cho quỹ di sản hay ủy thác. 

Chỉnh sửa hồ sơ thuế để yêu cầu được hưởng tín thuế

Nếu quý vị đã yêu cầu khấu trừ từng khoản cho một năm nhất định đối với các loại thuế nước ngoài đủ điều kiện, thay vì đó quý vị có thể chọn yêu cầu được hưởng tín thuế nước ngoài mà sẽ mang lại khoản hoàn thuế cho năm đó bằng cách nộp tờ khai thuế sửa đổi trên Mẫu Đơn 1040X trong vòng 10 năm kể từ ngày đến hạn nộp tờ khai thuế ban đầu của quý vị. Khoảng thời gian 10 năm cũng áp dụng để điều chỉnh việc tính toán tín thuế nước ngoài đã yêu cầu trước đây của quý vị. 

Nếu thuế thu nhập nước ngoài mà quý vị khai là là tín thuế được hoàn lại cho quý vị hoặc được giảm đi, quý vị phải nộp tờ khai sửa đổi trên Mẫu Đơn 1040X báo cáo tín thuế nước ngoài đã giảm. Không có giới hạn thời gian nào đối với yêu cầu này. 

Thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin đầy đủ về tín thuế nước ngoài (gồm cả thông tin về việc một khoản thuế cụ thể có đủ điều kiện hưởng tín thuế hay không), hãy tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1116 PDF, Tín Thuế Nước Ngoài, và Ấn Phẩm 514, Tín Thuế Nước Ngoài dành cho Cá Nhân . Xin cũng xem Công Dân Hoa Kỳ và Ngoại Nhân Thường Trú Ở Nước Ngoài để biết thêm thông tin dành cho người đóng thuế quốc tế.