Topic 501 - Should I Itemize?

Có hai cách khai tiền khấu trừ trên đơn khai thuế lợi tức liên bang: liệt kê từng mục hoặc sử dụng khấu trừ chuẩn (thông dụng). Các khoản khấu trừ sẽ hạ giảm lợi tức chịu thuế.


Số tiền khấu trừ chuẩn biến thiên tùy theo lợi tức, độ tuổi, việc quý vị có bị mù hay không và cương vị khai thuế, và sẽ thay đổi hàng năm; xem Khấu Trừ Chuẩn của Tôi là Bao Nhiêu? và Chủ Đề 551 để biết thêm thông tin.


Một số người nộp thuế không thể sử dụng khấu trừ chuẩn:

  • Một cá nhân đã kết hôn và khai thuế riêng biệt, và có người hôn phối liệt kê từng mục tiền khấu trừ.
  • Một cá nhân khai thuế cho một thời gian dưới 12 tháng vì có một thay đổi trong phương pháp kế toán hàng năm.
  • Một cá nhân là một ngoại nhân không thường trú hoặc là một ngoại nhân với hai diện trong năm. Tuy nhiên, ngoại nhân không thường trú đã kết hôn với công dân Mỹ (hay ngoại nhân thường trú) vào cuối năm và muốn được xem là cư dân Hoa Kỳ cho mục đích khai thuế, có thể sử dụng khấu trừ chuẩn. Muốn biết thêm thông tin, tham khảo Ấn Bản 519, Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Ngoại Nhân (Publication 519, U.S. Tax Guide for Aliens).
  • Một di sản hay quỹ ủy thác, quỹ tín thác chung, hoặc hợp doanh; xem Đoạn 63(c)(6)(D) của Bộ Luật.

Phải liệt kê cụ thể các khấu trừ nếu những khấu trừ như thế của quý vị đều lớn hơn khấu trừ chuẩn, hoặc nếu phải liệt kê chi tiết vì không thể sử dụng khấu trừ chuẩn.

Có thể giảm bớt tiền thuế bằng cách liệt kê từng mục những khấu trừ trên Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040). Khấu Trừ Liệt Kê Từng Mục (Form 1040, Schedule A, Itemized Deductions). Khấu trừ liệt kê từng mục bao gồm các khoản tiền (cấp tiểu bang và địa phương) quý vị trả theo thuế lợi tức hay mua bán, thuế địa ốc, thuế tài sản cá nhân, tiền lời từ nợ vay mua nhà, và mất mát thiệt hại do thảm họa bởi một thảm họa được Liên Bang công bố. Cũng có thể gộp cả tiền biếu tặng từ thiện và phần tiền trang trải chi phí y tế và nha khoa. Nói chung sẽ có lợi khi liệt kê từng mục trên Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040) (Form 1040, Schedule A), nếu quý vị:

  • Không thể sử dụng khấu trừ tiêu chuẩn hoặc số tiền khai bị hạn chế
  • Có các chi phí y tế và nha khoa không được bảo hiểm
  • Trả tiền lời hoặc thuế nhà của quý vị
  • Có các khoản khấu trừ lớn “khác” (dòng 16 trên Mẫu Đơn 1040, Bản Khai A)
  • Có thiệt hại lớn vì thiên tai hay trộm cắp không có bảo hiểm, hoặc
  • Đóng góp lớn cho tổ chức từ thiện đủ điều kiện


Các khấu trừ liệt kê từng mục của cá nhân có thể bị giới hạn. Xin xem Hướng Dẫn cho Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040) (Form 1040, Schedule A Instructions PDF)  - để xác định xem giới hạn nào có thể áp dụng. Để có thêm thông tin về sự khác biệt giữa khấu trừ từng mục và khấu trừ tiêu chuẩn, xin xem Ấn Bản 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang dành cho Cá Nhân  (Publication 17, Your Federal Income Tax for Individuals) hay Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040 (Form 1040 Instructions). Quý vị cũng có thể xem Chủ Đề 551 và Ấn Bản 501, Người Phụ Thuộc, Khấu Trừ Chuẩn, và Thông Tin Đệ Nộp (Publication 501Dependents, Standard Deduction, and Filing Information).