Chủ Đề Số 501 Tôi Có Nên Khấu Trừ Từng Khoản Không?

Có hai cách khai tiền khấu trừ trên tờ khai thuế thu nhập liên bang: khấu trừ từng khoản hoặc sử dụng khấu trừ tiêu chuẩn. Các khoản khấu trừ sẽ giảm bớt thu nhập chịu thuế của quý vị.

Số tiền khấu trừ tiêu chuẩn là khác nhau tùy theo thu nhập, độ tuổi, việc quý vị có bị khiếm thịhay không và tình trạng khai thuế và sẽ thay đổi hàng năm; xem Khấu Trừ Tiêu Chuẩn của Tôi là Bao Nhiêu? (tiếng Anh) và Chủ Đề Số 551 để biết thêm thông tin.

Một số người đống thuế không thể sử dụng khấu trừ tiêu chuẩn:

  • Cá nhân đã kết hôn và là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và có người phối ngẫu khấu trừ từng khoản.
  • Cá nhân khai thuế cho một khoảng thời gian dưới 12 tháng do có sự thay đổi trong phương pháp kế toán hàng năm.
  • Cá nhân là người nước ngoài không phải thường trú nhân hoặc là người nước ngoài có địa vị pháp lý kép trong năm. Tuy nhiên, người nước ngoài không phải thường trú nhân đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thuộc diện thường trú nhân vào cuối năm và muốn được coi là cư dân Hoa Kỳ cho mục đích khai thuế, có thể sử dụng khấu trừ tiêu chuẩn. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Phẩm 519, Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Người Nước Ngoài (tiếng Anh).
  • Di sản hoặc quỹ ủy thác, quỹ ủy thác thông thường hoặc hợp doanh; xem Bộ Luật Thuế Đoạn 63(c)(6)(D) (tiếng Anh).

Quý vị nên khấu trừ từng khoản nếu khấu trừ từng khoản của quý vị lớn hơn khấu trừ tiêu chuẩn, hoặc nếu quý vị phải khấu trừ từng khoản do không thể sử dụng khấu trừ tiêu chuẩn.

Quý vị có thể giảm bớt tiền thuế bằng cách khấu trừ từng khoản trên Bảng A (Mẫu 1040), Khấu Trừ Từng Khoản. Khấu trừ từng khoản bao gồm các khoản tiền mà quý vị trả cho thu nhập ở cấp tiểu bang và địa phương, thuế thu nhập hoặc mua bán, thuế địa ốc, thuế tài sản cá nhân, tiền lời từ nợ vay mua nhà và mất mát thiệt hại do thảm họa. Quý vị cũng có thể gộp cả tiền biếu tặng từ thiện và phần tiền trang trải chi phí y tế và nha khoa. Quý vị sẽ có lợi khi ghi thành từng khoản trên Bảng A (Mẫu 1040) (tiếng Anh)PDF nếu quý vị:

  • Không thể sử dụng khấu trừ thông thường hoặc số tiền yêu cầu bị hạn chế
  • Có chi phí y tế và nha khoa lớn mà không được hoàn lại
  • Trả tiền lãi vay mua nhà hoặc thuế bất động sản trên ngôi nhà của quý vị
  • Có "Khấu Trừ Từng Khoản Khác" (dòng 16 trên Bảng A (Mẫu 1040))
  • Có thiệt hại lớn hoặc trộm cắp không được hoàn lại từ một thiên tai được Liên Bang tuyên bố, hoặc
  • Đóng góp lớn cho tổ chức từ thiện đủ điều kiện

Khấu trừ từng khoản của cá nhân có thể bị giới hạn. Xem Hướng Dẫn cho Bảng A (Mẫu 1040) để xác những giới hạn nào có thể áp dụng. Để biết thêm thông tin về chênh lệch giữa khấu trừ từng khoản và khấu trừ tiêu chuẩn, xin tham khảo Ấn Phẩm 17, Thuế Thu Nhập Liên Bang của Quý Vị dành cho Cá Nhân hoặc Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR). Quý vị cũng có thể tham khảo Chủ Đề 551 và Ấn Phẩm 501, Người Phụ Thuộc, Khấu Trừ Tiêu Chuẩn và Thông Tin Khai Thuế (tiếng Anh).