Chủ đề số 501, Tôi có nên khấu trừ từng khoản không?

Các khoản khấu trừ làm giảm số tiền thu nhập chịu thuế của bạn. Nói chung, các cá nhân không tham gia thương mại, kinh doanh hoặc hoạt động vì lợi nhuận, có thể dùng khấu trừ tiêu chuẩn hoặc khấu trừ từng khoản.

Khoản khấu trừ tiêu chuẩn là một số tiền cố định dựa trên tư cách khai thuế của bạn (độc thân; vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế; vợ chồng khai chung hồ sơ thuế; chủ gia đình; hoặc vợ/chồng còn lại đủ điều kiện). Người đóng thuế từ 65 tuổi trở lên và người đóng thuế khiếm thị có thể được khấu trừ bổ sung. IRS điều chỉnh khoản khấu trừ tiêu chuẩn hàng năm theo lạm phát. Xem Khấu trừ tiêu chuẩn của tôi là bao nhiêu? (tiếng Anh) và Chủ đề số 551 để biết thêm thông tin.

Bạn không thể sử dụng khấu trừ tiêu chuẩn nếu:

  • Bạn là một cá nhân đã kết hôn và khai thuế như vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và người vợ/chồng đó khấu trừ từng khoản.
  • Bạn là một cá nhân khai thuế cho một khoảng thời gian dưới 12 tháng do có sự thay đổi trong phương pháp kế toán hàng năm của bạn.
  • Bạn từng là một người nước ngoài tạm trú hoặc là người nước ngoài có tình trạng kép trong năm. Tuy nhiên, người nước ngoài tạm trú đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú vào cuối năm và muốn được coi là thường trú nhân Hoa Kỳ cho mục đích thuế, có thể sử dụng khấu trừ tiêu chuẩn. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn phẩm 519, Hướng dẫn thuế Hoa Kỳ cho Người nước ngoài (tiếng Anh).
  • Bạn khai như di sản hoặc quỹ ủy thác, quỹ ủy thác thông thường hoặc hợp danh.

Bạn nên khấu trừ từng khoản trên Bảng A (Mẫu 1040), Khấu trừ từng khoản nếu tổng số tiền khấu trừ từng khoản của bạn lớn hơn khấu trừ tiêu chuẩn, hoặc nếu bạn phải khấu trừ từng khoản do không thể sử dụng khấu trừ tiêu chuẩn. Bạn cũng có thể muốn khấu trừ từng khoản nếu khấu trừ tiêu chuẩn của bạn bị giới hạn tại vị một người đóng thuế khác đã khai bạn là người phụ thuộc.

Khấu trừ từng khoản, tùy thuộc giới hạn số tiền, bao gồm các khoản tiền mà bạn đã trả, trong năm thuế, cho thuế thu nhập hoặc thuế tiêu thụ ở cấp tiểu bang và địa phương, thuế địa ốc, thuế tài sản cá nhân, lãi vay thế chấp, mất mát do thiên tai, tiền biếu tặng từ thiện,và phần tiền trang trải chi phí y tế và nha khoa.

Xem Hướng dẫn cho Bảng A (Mẫu 1040) để xác minh những giới hạn nào áp dụng. Để biết thêm thông tin về chênh lệch giữa khấu trừ từng khoản và khấu trừ tiêu chuẩn, xin tham khảo Ấn phẩm 17, Thuế thu nhập Liên bang của Quý vị dành cho Cá nhân hoặc Hướng dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR). Bạn cũng có thể tham khảo Ấn phẩm 501, Người phụ thuộc, khấu trừ tiêu chuẩn và thông tin khai thuế (tiếng Anh).