Chủ Đề 501 Tôi Có Nên Ghi Thành Từng Khoản Không?

Có hai cách khai tiền khấu trừ trên đơn khai thuế lợi tức liên bang: liệt kê từng mục khấu trừ hoặc sử dụng khấu trừ tiêu chuẩn. Các khoản khấu trừ sẽ giảm bớt lợi tức chịu thuế.

Số tiền khấu trừ tiêu chuẩn là khác nhau tùy theo lợi tức, độ tuổi, việc quý vị có bị mù hay không và tình trạng khai thuế và sẽ thay đổi hàng năm; xem Khấu Trừ Tiêu Chuẩn của Tôi là Bao Nhiêu? (Tiếng Anh)Chủ Đề 551 để biết thêm thông tin.

Một số người nộp thuế không thể sử dụng khấu trừ thông thường:

  • Cá nhân đã kết hôn và khai thuế riêng và có người hôn phối liệt kê từng mục khấu trừ.
  • Cá nhân khai thuế cho một khoảng thời gian dưới 12 tháng do có sự thay đổi trong phương pháp kế toán hàng năm.
  • Cá nhân là ngoại kiều không phải thường trú nhân hoặc là ngoại kiều vừa thuộc diện thường trú nhân vừa thuộc diện không phải thường trú nhân trong năm. Tuy nhiên, ngoại kiều không phải thường trú nhân đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại kiều thuộc diện thường trú nhân vào cuối năm và muốn được coi là cư dân Hoa Kỳ cho mục đích khai thuế, có thể sử dụng khấu trừ thông thường. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Bản 519, Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Ngoại Kiều (Tiếng Anh).
  • Di sản hoặc quỹ ủy thác, quỹ tín thác chung hoặc hợp doanh; xem Đoạn 63(c)(6)(D) của Bộ Luật (Tiếng Anh).

Quý vị phải ghi khấu trừ thành từng khoản nếu khấu trừ từng khoản của quý vị lớn hơn khấu trừ thông thường, hoặc nếu quý vị phải ghi khấu trừ thành từng khoản do không thể sử dụng khấu trừ thông thường.

Quý vị có thể giảm bớt tiền thuế bằng cách ghi khấu trừ thành từng khoản trên Bản Khai A (Mẫu 1040), Khấu Trừ Từng Khoản. Khấu trừ từng khoản bao gồm các khoản tiền mà quý vị trả cho thu nhập ở cấp tiểu bang và địa phương, thuế lợi tức hoặc mua bán, thuế địa ốc, thuế tài sản cá nhân, tiền lời từ nợ vay mua nhà và mất mát thiệt hại do thảm họa mà Liên Bang công bố. Quý vị cũng có thể gộp cả tiền biếu tặng từ thiện và phần tiền trang trải chi phí y tế và nha khoa. Quý vị sẽ có lợi khi ghi thành từng khoản trên Bản Khai A (Mẫu 1040) nếu quý vị:

  • Không thể sử dụng khấu trừ thông thường hoặc số tiền khai báo bị hạn chế
  • Có chi phí y tế và nha khoa lớn mà không được bảo hiểm
  • Trả tiền lãi vay mua nhà hoặc thuế bất động sản đánh vào ngôi nhà của quý vị
  • Có "Khấu Trừ Từng Khoản Khác" (dòng 16 trên Bản Khai A (Mẫu 1040))
  • Chịu mất mát thiệt hại lớn do thiên tai hoặc trộm cắp mà không được bảo hiểm, hoặc
  • Đóng góp lớn cho tổ chức từ thiện đủ điều kiện

Khấu trừ từng khoản của cá nhân có thể bị giới hạn. Xem Hướng Dẫn cho Bản Khai A (Mẫu 1040) để xác định xem liệu có thể áp dụng giới hạn nào. Để biết thêm thông tin về chênh lệch giữa khấu trừ từng khoản và khấu trừ tiêu chuẩn, xin tham khảo Ấn Bản 17 (Tiếng Anh) hoặc Hướng Dẫn Cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR. Quý vị cũng có thể xem Chủ Đề 551Ấn Bản 501, Người Phụ Thuộc, Khấu Trừ Tiêu Chuẩn và Thông Tin Khai Thuế (Tiếng Anh).