Chủ Đề Số 551 Khấu Trừ Tiêu Chuẩn

Khoản khấu trừ tiêu chuẩn là một khoản tiền cụ thể làm giảm thu nhập mà quý vị bị đánh thuế. Khấu trừ tiêu chuẩn của quý vị bao gồm tổng của khấu trừ tiêu chuẩn cơ bản và bất kỳ loại khấu trừ tiêu chuẩn bổ sung nào khác cho độ tuổi và/hoặc khiếm thị. Nói chung, khấu trừ tiêu chuẩn được điều chỉnh mỗi năm cho lạm phát và khác nhau tuỳ theo tình trạng khai thuế của quý vị, chẳng hạn như quý vị 65 tuổi hoặc lớn hơn và/hoặc khiếm thị, và liệu người đóng thuế khác có khai quý vị là người phụ thuộc hay không. Khoản khấu trừ tiêu chuẩn không khả dụng đối với một số người đóng thuế. Quý vị không thể dùng khấu trừ tiêu chuẩn nếu quý vị dùng khấu trừ từng khoản. Tham khảo Chủ Đề Số 501, Tôi Có Nên Khấu Trừ Từng Khoản Không? để biết thêm thông tin.

Khấu Trừ Tiêu Chuẩn Bổ Sung –  Quý vị được khấu trừ tiêu chuẩn bổ sung nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên vào cuối năm thuế. Quý vị được coi là 65 tuổi vào một ngày trước sinh nhật thứ 65. Quý vị được khấu trừ tiêu chuẩn bổ sung cho khiếm thị nếu quý vị bị mù vào ngày cuối cùng của năm thuế. Ví dụ, một người đóng thuế ở độ tuổi 65 và người mù có thể được hưởng khấu trừ tiêu chuẩn cơ bản và khấu trừ tiêu chuẩn bổ sung bằng tổng của các khoản bổ sung cho cả độ tuổi và khiếm thị. Để định nghĩa về khiếm thị, hãy tham khảo Ấn Phẩm 501, Người Phụ Thuộc, Khấu Trừ Tiêu Chuẩn, và Thông Tin Thuế (tiếng Anh). Nếu quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị từ 65 tuổi trở lên hoặc bị mù vào cuối năm, hãy chắc chắn yêu cầu khấu trừ tiêu chuẩn bổ sung bằng cách đánh dấu các hộp tương ứng về tuổi tác hoặc khiếm thị trên Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Người Cao Niên (tiếng Anh).

Tăng Khấu Trừ Tiêu Chuẩn – Nếu quý vị có thiệt hại do thiên tai rồng và quý vị chọn tăng mức khấu trừ tiêu chuẩn bằng số thiệt hại do thiên tai rồng của mình, hãy sử dụng Bảng A (Mẫu 1040) để tính khấu trừ chuẩn của quý vị. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng Dẫn cho Bảng AHướng Dẫn cho Mẫu 4684 (tiếng Anh).

Người Phụ thuộc - Nếu quý vị có thể được khai là người phụ thuộc của người đóng thuế khác, thì khấu trừ tiêu chuẩn của quý vị cho năm 2022 sẽ bị giới hạn ở mức lớn hơn của: (1) $1.150, hoặc (2) thu nhập của quý vị cộng với $400(nhưng tổng số không thể nhiều hơn so với khấu trừ tiêu chuẩn cơ bản cho tình trạng khai thuế của quý vị).

Không Đủ Điều Kiện để dùng Khấu Trừ Tiêu Chuẩn

Một số người đóng thuế không được hưởng khấu trừ tiêu chuẩn:

  1. Một cá đã kết hôn và khai thuế như vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và người phối ngẫu dùng khấu trừ từng khoản
  2. Một cá nhân là người nước ngoài tạm trú hoặc là người nước ngoài có tình trạng kép trong năm (xem bên dưới để biết một số trường hợp ngoại lệ)
  3. Một cá nhân có khai thuế cho thời gian dưới 12 tháng do thay đổi trong kỳ kế toán hàng năm của mình
  4. Di sản hoặc quỹ tín thác, quỹ tín thác chung, hoặc hợp doanh

Tuy nhiên, một số cá nhân là người nước ngoài tạm trú hoặc là người nước ngoài có tình trạng kép trong năm có thể dùng khấu trừ tiêu chuẩn trong các trường hợp sau:

  • Một người nước ngoài tạm trú kết hôn với một công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân nước ngoài vào cuối năm thuế và chọn khai chung với người phối ngẫu để được coi như một thường trú nhân Hoa Kỳ trong cả năm thuế;
  • Người nước ngoài tạm trú ở đầu năm thuế là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân vào cuối năm thuế, kết hôn với một công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ vào cuối năm thuế này, và chọn khai chung với người phố ngẫu để được coi như một thường trú nhân Hoa Kỳ trong cả năm thuế; và
  • Sinh viên và những người học việc kinh doanh là thường trú nhân tại Ấn Độ được hưởng các lợi ích theo khoản 2 của Điều 21 (Thanh Toán Nhận Được bởi Học Sinh và Người Học Việc) của Hiệp Ước Thuế Thu Nhập Mỹ-Ấn Độ

Tham khảo Ấn phẩm 519, Hướng Dẫn Thuế của Hoa Kỳ cho Người Nước Ngoài (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Thông Tin Bổ Sung

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Khấu Trừ Tiêu Chuẩn của Tôi là Bao Nhiêu? (tiếng Anh), Ấn Phẩm 501 (tiếng Anh), Ấn Phẩm 17, và Đoạn 63(c) của Bộ Luật Thuế.