Chủ Đề 515 Tổn Thất do Tai Họa, Thảm Họa và Trộm Cắp

Thông thường quý vị có thể khấu trừ tổn thất do tai họa và trộm cắp liên quan đến nhà, vật dụng trong nhà và xe của quý vị trên đơn khai thuế lợi tức liên bang của quý vị nếu tổn thất đó là do một thảm họa được công bố toàn liên bang bởi Tổng Thống. Quý vị không thể khấu trừ tổn thất do tai họa và trộm cắp được bảo hiểm, trừ khi quý vị nộp đơn khiếu nại kịp thời để được bồi hoàn, và quý vị giảm bớt tổn thất bằng số tiền hoàn trả hoặc tiền bồi hoàn dự kiến.

Thảm họa được công bố toàn liên bang là thảm họa xảy ra tại một khu vực mà Tổng Thống công bố đủ điều kiện được trợ cấp liên bang theo Đạo Luật Cứu Trợ và Trợ Giúp Khẩn Cấp Sau Thảm Họa Robert T. Stafford. Điều này bao gồm thảm họa lớn hoặc tuyên bố tình huống khẩn cấp theo Đạo Luật. Xem Ấn Bản 547, Tai Họa, Thảm Họa và Trộm Cắp (Tiếng Anh)Ấn Bản 2194, Hướng Dẫn Nguồn Trợ Giúp Sau Thảm Họa (Tiếng Anh)Ấn Bản 976, Cứu Trợ Sau Thảm Họa (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Tổn Thất do Tai Họa

Tổn thất sau tai họa có thể là xuất phát từ tình trạng hư hại phá hủy hoặc mất tài sản của quý vị do bất kỳ sự kiện nào bất chợt, bất ngờ hoặc bất thường, chẳng hạn như lũ lụt, bão, lốc xoáy, hỏa hoạn, động đất hoặc núi lửa phun trào. Tai họa không bao gồm sự hao mòn thông thường và hư hỏng dần.

Có ba loại tổn thất do tai họa, tổn thất do tai họa liên bang, tổn thất do thảm họatổn thất do thảm họa đủ điều kiện. Tất cả ba loại tổn thất đều được gọi là thảm họa được liên bang tuyên bố, nhưng yêu cầu cho mỗi tổn thất là khác nhau. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Ấn Bản 547 (Tiếng Anh), Ấn Bản 2194 (Tiếng Anh)Ấn Bản 976 (Tiếng Anh) hoặc tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu 4684 (Tiếng Anh).

Nếu tài sản của quý vị là tài sản sử dụng cá nhân hoặc không bị phá hủy hoàn toàn thì số tiền mất mát thiệt hại do tai họa nhỏ hơn:

  • Căn bản tài sản được điều chỉnh của quý vị, hoặc
  • Sụt giảm giá trị thị trường hợp lý của tài sản do tai họa

    Nếu tài sản của quý vị là tài sản kinh doanh hoặc tài sản tạo ra lợi tức, chẳng hạn như tài sản cho thuê, và bị phá hủy hoàn toàn, thì số tiền mất mát thiệt hại của quý vị là căn bản được điều chỉnh. 

Tổn Thất do Trộm Cắp

Trộm cắp là lấy tiền hoặc tài sản với mục đích tước đoạt quyền sở hữu của chủ nhân. Hành động này là trái pháp luật của tiểu bang nơi xảy ra hành động này và được thực hiện với mục đích phạm tội. Số tiền tổn thất do trộm cắp thường là căn bản tài sản được điều chỉnh của quý vị do giá trị thị trường hợp lý của tài sản ngay sau khi bị trộm cắp được xem như số 0.

Tổn thất từ mô hình đầu tư Ponzi – Các điều lệ đặc biệt có thể áp dụng cho tổn thất do trộm cắp từ mô hình đầu tư Ponzi. Để biết thêm thông tin, xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu 4684 (Tiếng Anh). Ngoài ra, vui lòng xem Trợ Giúp cho Nạn Nhân của Mô Hình Đầu Tư Ponzi (Tiếng Anh)Ấn Bản 547 (Tiếng Anh).

Bảo Hiểm hoặc Khoản Bồi Hoàn Khác

Quý vị phải giảm bớt tổn thất (bất kể tổn thất là do tai họa hay trộm cắp) bằng giá trị thu hồi và bảo hiểm hoặc khoản bồi hoàn khác mà quý vị nhận được hay dự kiến sẽ nhận được. Căn bản được điều chỉnh của tài sản của quý vị thường là phí tổn của quý vị tăng lên hay giảm xuống do một số sự kiện nhất định, chẳng hạn như sửa chữa hoặc khấu hao. Để biết thêm thông tin về căn bản của tài sản, xin xem Chủ Đề 703, Ấn Bản 547, Tai Họa, Thảm Họa và Trộm Cắp (Tiếng Anh) Ấn Bản 551, Căn Bản của Tài Sản (Tiếng Anh). Quý vị có thể xác định giá trị thị trường hợp lý giảm xuống bằng cách thẩm định, hoặc bằng phí tổn sửa chữa tài sản nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 547 (Tiếng Anh)

Lãi Vốn

Khi số tiền mà quý vị nhận được từ bảo hiểm hoặc các khoản bồi hoàn khác lớn hơn phí tổn hoặc căn bản điều chỉnh của tài sản mà quý vị có lãi vốn. Thông thường, quý vị phải tính tiền lãi vào thu nhập của mình, trừ khi quý vị đủ điều kiện được hoãn khai báo lãi vốn, hoặc quý vị có lãi vốn cá nhân do tai họa cho năm tính thuế, quý vị có thể khấu trừ phần tổn thất do tai họa cá nhân không được quy cho một khu vực xảy ra thảm họa được liên bang tuyên bố trong phạm vi tổn thất không vượt quá mức lãi vốn cá nhân. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Bản 547 (Tiếng Anh).

Khai Báo Tổn Thất

Mọi cá nhân đều phải khai báo tổn thất do tai họa và trộm cắp dưới dạng khấu trừ từng khoản trên Bản Khai A (Mẫu 1040), Khấu Trừ Từng Khoản (hoặc Bản Khai A (Mẫu 1040-NR) (Tiếng Anh)) nếu quý vị là ngoại kiều không phải thường trú nhân). Đối với tài sản đang giữ để dùng vào mục đích cá nhân, sau khi quý vị đã trừ mọi giá trị thu hồi và bảo hiểm hoặc khoản bồi hoàn khác, quý vị cũng phải trừ $100 từ mỗi trường hợp tổn thất do tai họa hay trộm cắp xảy ra trong năm. Sau đó, cộng tất cả các khoản tiền này và trừ 10% tổng thu nhập được điều chỉnh cho tổng số để tính tổn thất do tai họa và trộm cắp được phép khai cho năm nay.

Nếu quý vị có tổn thất do thảm họa đủ điều kiện thì quý vị có thể chọn khấu trừ tổn thất mà không cần ghi khấu trừ thành từng khoản. Tổn thất do thảm họa không cần vượt quá 10% tổng thu nhập đã điều chỉnh để đủ điều kiện được khấu trừ, nhưng quý vị sẽ giảm bớt mỗi tổn thất do thảm họa $500 sau giá trị thu hồi và bất kỳ khoản bồi hoàn nào khác. Để biết thêm thông tin, xin xem Hướng Dẫn cho Bản Khai A (Mẫu 1040) hoặc Hướng Dẫn cho Mẫu 1040-NR (Tiếng Anh).

Khai báo trường hợp tổn thất do tai họa và trộm cắp trên Mẫu 4684, Thảm Họa và Trộm Cắp (Tiếng Anh). Ghi tài sản dùng cho mục đích cá nhân trong Đoạn A và tài sản tạo ra lợi tức hoặc tài sản dùng trong kinh doanh trong Đoạn B. Nếu tài sản dùng cho mục đích cá nhân bị hư hỏng, bị phá hủy hoặc bị đánh cắp, quý vị có thể tham khảo Ấn Bản 584, Bản Ghi Tổn Thất do Tai Họa, Thảm Họa và Trộm Cắp (Tài Sản dùng cho Mục Đích Cá Nhân) (Tiếng Anh). Để biết các tổn thất liên quan đến tài sản dùng trong kinh doanh, xin tham khảo Ấn Bản 584-B, Bản Ghi Tổn Thất do Tai Họa, Thảm Họa và Trộm Cắp Liên Quan Đến Tài Sản dùng trong Kinh Doanh (Tiếng Anh). Các bản ghi này rất hữu ích khi khai báo tổn thất trên Mẫu 4684; lưu giữ các bản ghi này cùng với hồ sơ thuế của quý vị.

Khi Nào Khấu Trừ

Tổn thất do tai họa được khấu trừ trong năm quý vị chịu tổn thất, thường trong năm xảy ra tai họa. Quý vị sẽ không chịu tổn thất nếu có triển vọng phục hồi thông qua yêu cầu bồi hoàn. Nếu quý vị chịu tổn thất do tai họa được liên bang tuyên bố là đã xảy ra tại một khu vực cho phép hưởng trợ cấp công cộng hoặc cá nhân (hoặc cả hai), quý vị có thể coi tổn thất do tai họa như đã xảy ra trong năm ngay trước năm tính thuế mà quý vị chịu tổn thất do tai họa, và quý vị có thể khấu trừ tổn thất trên tờ khai của quý vị hoặc tờ khai thuế được sửa đổi (Tiếng Anh) cho năm thuế ngay trước đó. Tham khảo Thủ Tục Thuế Vụ 2016-53 (Tiếng Anh) để xem hướng dẫn về thời gian, cũng như cách chọn và bỏ chọn theo Đoạn 165(i) của Bộ Luật. Xem Trợ Giúp Sau Thảm Họa và Cứu Trợ Khẩn Cấp cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp (Tiếng Anh) để biết thông tin liên quan đến thời hạn và thông tin khác về trường hợp cụ thể hội đủ điều kiện của quý vị.

Tổn thất do trộm cắp thường được khấu trừ trong năm quý vị phát hiện ra tài sản đã bị đánh cắp, trừ khi quý vị có triển vọng phục hồi hợp lý thông qua yêu cầu bồi hoàn. Trong trường hợp đó sẽ không có khấu trừ nào cho đến năm tính thuế mà quý vị có thể xác định (với mức độ chắc chắn hợp lý) liệu mình có được bồi hoàn hay không.

Khi Khấu Trừ Tổn Thất của Quý Vị Vượt Quá Lợi Tức

Nếu khấu trừ tổn thất của quý vị vượt quá lợi tức thì quý vị có thể có tổn thất ròng trong hoạt động (net operating loss, NOL). Quý vị không bắt buộc vẫn còn trong ngành kinh doanh để được hưởng NOL do tai họa. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Bản 536, Tổn Thất Ròng trong Hoạt Động (Net Operating Loss, NOL) cho Cá Nhân, Tài Sản và Tín Thác (Tiếng Anh)