Chủ đề số 551, Khấu trừ tiêu chuẩn

Khoản khấu trừ tiêu chuẩn là một khoản tiền cụ thể làm giảm thu nhập mà bạn bị đánh thuế. Khấu trừ tiêu chuẩn của bạn bao gồm tổng của khấu trừ tiêu chuẩn cơ bản và bất kỳ loại khấu trừ tiêu chuẩn bổ sung nào khác cho độ tuổi và/hoặc khiếm thị. Nói chung, khấu trừ tiêu chuẩn được điều chỉnh mỗi năm cho lạm phát và khác nhau tuỳ theo tình trạng khai thuế của bạn, chẳng hạn như bạn 65 tuổi hoặc lớn hơn và/hoặc khiếm thị, và liệu người đóng thuế khác có khai bạn là người phụ thuộc hay không. Khoản khấu trừ tiêu chuẩn không khả dụng đối với một số người đóng thuế. Bạn không thể dùng khấu trừ tiêu chuẩn nếu bạn dùng khấu trừ từng khoản. Tham khảo Chủ đề số 501, Tôi có nên khấu trừ từng khoản không? để biết thêm thông tin.

Khấu trừ tiêu chuẩn bổ sung –  Bạn được khấu trừ tiêu chuẩn bổ sung nếu bạn từ 65 tuổi trở lên vào cuối năm thuế. Bạn được coi là 65 tuổi vào một ngày trước sinh nhật thứ 65 (đối với năm thuế 2023, bạn được coi là 65 tuổi nếu bạn sinh trước ngày 2 tháng 1, 1959). Bạn được khấu trừ tiêu chuẩn bổ sung cho khiếm thị nếu bạn bị mù vào ngày cuối cùng của năm thuế. Ví dụ, một người đóng thuế ở độ tuổi 65 và người mù có thể được hưởng khấu trừ tiêu chuẩn cơ bản và khấu trừ tiêu chuẩn bổ sung bằng tổng của các khoản bổ sung cho cả độ tuổi và khiếm thị. Để định nghĩa về khiếm thị, hãy tham khảo Ấn phẩm 501, Người phụ thuộc, khấu trừ tiêu chuẩn và thông tin khai thuế (tiếng Anh). Nếu bạn hoặc vợ/chồng của bạn từ 65 tuổi trở lên hoặc bị mù vào cuối năm, hãy chắc chắn yêu cầu khấu trừ tiêu chuẩn bổ sung bằng cách đánh dấu các hộp tương ứng về tuổi tác hoặc khiếm thị trên Mẫu 1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ khai thuế Hoa Kỳ cho Người cao niên (tiếng Anh).

Tăng khấu trừ tiêu chuẩn – Nếu bạn có thiệt hại do thiên tai rồng và bạn chọn tăng mức khấu trừ tiêu chuẩn bằng số thiệt hại do thiên tai rồng của mình, hãy sử dụng Bảng A (Mẫu 1040) để tính khấu trừ chuẩn của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn cho Bảng A và Hướng dẫn cho Mẫu 4684 (tiếng Anh).

Người phụ thuộc - Nếu bạn có thể được khai là người phụ thuộc của người đóng thuế khác, thì khấu trừ tiêu chuẩn của bạn cho năm 2023 sẽ bị giới hạn ở mức lớn hơn của: (1) $1.250, hoặc (2) thu nhập của bạn cộng với $400 (nhưng tổng số không thể nhiều hơn so với khấu trừ tiêu chuẩn cơ bản cho tình trạng khai thuế của bạn).

Không đủ điều kiện để dùng khấu trừ tiêu chuẩn

Một số người đóng thuế không được hưởng khấu trừ tiêu chuẩn:

  1. Bạn là một cá nhân đã kết hôn và khai thuế như vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và người vợ/chồng dùng khấu trừ từng khoản
  2. Bạn là một cá nhân là người nước ngoài tạm trú hoặc là người nước ngoài có tình trạng kép trong năm (xem bên dưới để biết một số trường hợp ngoại lệ)
  3. Bạn là một cá nhân có khai thuế cho thời gian dưới 12 tháng do thay đổi trong kỳ kế toán hàng năm của mình
  4. Bạn khai thuế với tư cách là di sản hoặc quỹ tín thác, quỹ tín thác chung, hoặc công ty hợp danh

Tuy nhiên, một số cá nhân là người nước ngoài tạm trú hoặc là người nước ngoài có tình trạng kép trong năm có thể dùng khấu trừ tiêu chuẩn trong các trường hợp sau:

  • Bạn là một người nước ngoài tạm trú kết hôn với một công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân nước ngoài vào cuối năm thuế và chọn khai chung với người vợ/chồng để được coi như một thường trú nhân Hoa Kỳ trong cả năm thuế;
  • Bạn là một người nước ngoài tạm trú ở đầu năm thuế là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân vào cuối năm thuế, kết hôn với một công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ vào cuối năm thuế này, và chọn khai chung với người vợ/chồng để được coi như một thường trú nhân Hoa Kỳ trong cả năm thuế; và
  • Sinh viên và những người học việc kinh doanh là thường trú nhân tại Ấn Độ được hưởng các lợi ích theo khoản 2 của Điều 21 (Thanh toán nhận được bởi Học sinh và Người học việc) của Hiệp ước thuế thu nhập Mỹ-Ấn Độ

Tham khảo Ấn phẩm 519, Hướng dẫn thuế  Hoa Kỳ cho Người nước ngoài (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Khấu trừ tiêu chuẩn của tôi là bao nhiêu? (tiếng Anh)Ấn phẩm 501 (tiếng Anh)Ấn phẩm 17, và Đoạn 63(c) của Bộ Luật Thuế.