Topic 551 - Standard Deduction

Khấu trừ tiêu chuẩn là một số tiền cụ thể làm giảm số tiền lợi tức mà quý vị bị đánh thuế. Khấu trừ chuẩn là tổng của khấu giảm chuẩn căn bản và mọi khoản khấu giảm chuẩn phụ trội theo tuổi tác và/hoặc mức độ mù lòa. Thông thường, việc khấu trừ tiêu chuẩn được điều chỉnh mỗi năm theo lạm phát và thay đổi tùy theo tình trạng đệ nộp của quý vị, độ tuổi 65 trở lên và/hoặc mức độ mù lòa, và có người đóng thuế nào khác khai quý vị là người thuộc quyền hay không. Một số người nộp thuế không được hưởng khấu trừ chuẩn. Quý vị không thể khấu trừ tiêu chuẩn nếu liệt kê các tiền khấu trừ. Xin tham chiếu Chủ Đề 501, Có Phải Liệt Kê Từng Mục Không? để biết thêm thông tin.

Khấu Trừ Tiêu Chuẩn Phụ Trội - Quý vị được phép có khấu trừ phụ trội nếu đã 65 tuổi trở lên vào cuối niên thuế. Sẽ xem như quý vị được 65 tuổi vào ngày hôm trước sinh nhật thứ 65 của bản thân. Cũng cho phép khấu trừ phụ trội vì mù lòa nếu quý vị bị mù vào ngày cuối cùng của niên thuế. Thí dụ: một người đóng thuế độc thân 65 tuổi và bị mù sẽ được hưởng khấu trừ chuẩn căn bản và khấu trừ chuẩn bổ túc tương đương với tổng số tiền phụ trội cho cả hai trường hợp tuổi tác và mù lòa. Muốn biết định nghĩa về mù lòa, xin tham chiếu Ấn Bản 501, Người Phụ Thuộc, Khấu Giảm Chuẩn, và Thông Tin Đệ Nộp (Publication 501, Dependents, Standard Deduction, and Filing Information). Nếu quý vị hay người hôn phối đã 65 tuổi trở lên hoặc bị mù lòa vào cuối năm thì nên nhớ khai khấu trừ chuẩn phụ trội bằng cách đánh dấu các ô thích hợp về tuổi tác hay độ mù lòa trên Đơn 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ.

Khấu Trừ Tiêu Chuẩn Tăng Thêm - Nếu quý vị có tổn thất thực sự do thảm họa đủ điều kiện và quý vị chọn tăng mức khấu trừ tiêu chuẩn của mình bằng cách thêm vào số tiền tổn thất thực sự do thảm họa đủ điều kiện, hãy sử dụng Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040 hoặc 1040-SR) (tiếng Anh) để tính khoản khấu trừ tiêu chuẩn của quý vị. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn về Bản Khai A (tiếng Anh)Hướng dẫn về Mẫu Đơn 4684 (tiếng Anh).

Người Thuộc Quyền - Nếu người đóng thuế khác có thể khai quý vị là người thuộc quyền thì khấu trừ chuẩn của quý vị cho năm 2018 bị giới hạn ở giá trị lớn hơn của: (1) $1,000, hoặc (2) lợi tức thu được của quý vị cộng với $350 (nhưng tổng số không thể nhiều hơn mức khấu trừ chuẩn căn bản theo diện đệ nộp của quý vị).

Không Đủ Điều Kiện Được Khấu Trừ Tiêu Chuẩn

Một số người nộp thuế không được khấu trừ tiêu chuẩn. Đó là:

  1. Một cá nhân đã kết hôn đệ nộp riêng, và hôn phối của họ liệt kê các phần tiền khấu trừ
  2. Một cá nhân là một ngoại nhân không thường trú hoặc là một ngoại nhân có tình trạng lưỡng diện trong năm (xem một số trường hợp ngoại lệ dưới đây)
  3. Một cá nhân nộp đơn khai thuế cho một thời gian dưới 12 tháng do có thay đổi về thời kỳ kế toán hàng năm, hoặc
  4. Một di sản, hoặc quỹ ủy thác, quỹ tín thác chung, hoặc hợp doanh

Tuy vậy, nên lưu ý rằng một số người là ngoại nhân không thường trú hoặc ngoại nhân lưỡng diện trong năm vẫn có thể được khấu trừ chuẩn trong những trường hợp sau đây:

  • Ngoại nhân không thường trú đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú vào cuối niên thuế và có lựa chọn chung với người hôn phối là xem như cư dân Hoa Kỳ suốt toàn bộ niên thuế;
  • Ngoại nhân không thường trú vào lúc bắt đầu niên thuế đã trở thành công dân hay cư dân Hoa Kỳ vào cuối niên thuế, đã kết hôn với công dân hay cư dân Hoa Kỳ vào cuối niên thuế như thế, và có lựa chọn chung với người hôn phối là xem như cư dân Hoa Kỳ suốt toàn bộ niên thuế; và
  • Sinh viên và người học việc là cư dân Ấn Độ và đủ tiêu chuẩn được quyền lợi theo đoạn văn 2 của Điều 21 (Tiền Trả cho Sinh Viên và Người Học Việc) của Hiệp Ước Thuế Lợi Tức Hoa Kỳ-Ấn Độ.

Xin tham chiếu Ấn Bản 519, Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Ngoại Nhân (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.
 

Thông Tin Thêm

Muốn biết thêm thông tin thì nên tham khảo Tiền Khấu Trừ Tiêu Chuẩn của Tôi là Bao Nhiêu, Ấn Bản 501(Publication 501), Ấn Bản 17 (Publication 17) và Đoạn 63Ccủa Bộ Luật.