Chủ Đề 608 Thuế An Sinh Xã Hội và Thuế RRTA Bị Khấu Trừ Quá Mức

Đa số chủ thuê đều phải khấu lưu thuế an sinh xã hội từ tiền lương của quý vị. Một số chủ thuê là cơ quan thuộc chính phủ (một số chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương) không phải khấu lưu thuế an sinh xã hội.

Nếu quý vị làm việc cho chủ thuê trong ngành hỏa xa thì chủ thuê này phải khấu lưu thuế Cấp 1 theo Đạo Luật Thuế Hồi Hưu Hỏa Xa (Railroad Retirement Tax Act, RRTA) và thuế Cấp 2 RRTA. Cấp 1 RRTA cung cấp các quyền lợi tương đương với an sinh xã hội và Medicare và Cấp 2 RRTA cung cấp quyền lợi hưu trí riêng.

Sai sót của chủ thuê - Nếu có bất kỳ chủ thuê nào khấu lưu quá nhiều thuế an sinh xã hội hoặc thuế Cấp 1 RRTA hoặc thuế Cấp 2 RRTA thì quý vị không thể khai số tiền vượt mức là tín thuế cho thuế lợi tức của quý vị. Chủ thuê của quý vị phải điều chỉnh số tiền vượt mức cho quý vị. Nếu chủ thuê không điều chỉnh thì quý vị có thể sử dụng Mẫu 843, Xin Hoàn Thuế và Yêu Cầu Giảm Thuế (Tiếng Anh) để xin hoàn lại tiền thuế.

Hai chủ thuê trở lên - Nếu quý vị có nhiều hơn một chủ thuê trong năm thuế và tổng tiền lương và tiền công của quý vị đã vượt quá hạn mức lương bổng căn bản trong năm thì có thể tổng tiền thuế an sinh xã hội hoặc thuế Cấp 1 RRTA tương đương với an sinh xã hội được khấu lưu đã vượt quá giá trị tối đa phải trả trong năm thuế. Nếu quý vị có nhiều hơn một chủ thuê trong ngành hỏa xa và tổng tiền công đã vượt quá giá trị lương bổng tối đa theo Cấp 2 RRTA thì có thể thuế Cấp 2 RRTA được khấu lưu đã vượt quá giá trị tối đa phải trả trong năm thuế.

  • Nếu quý vị có nhiều hơn một chủ thuê và bị khấu lưu quá nhiều thuế an sinh xã hội hoặc thuế Cấp 1 RRTA thì quý vị có thể xin hoàn lại số tiền vượt mức dưới dạng tín thuế cho thuế lợi tức trên tờ khai của mình.
  • Nếu quý vị có nhiều hơn một chủ thuê và bị khấu lưu quá nhiều thuế cấp 2 RRTA thì quý vị có thể xin hoàn lại số tiền vượt mức thuộc cấp 2 RRTA bằng Mẫu 843 (Tiếng Anh). Hãy đính kèm bản sao Mẫu W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng (Tiếng Anh) của quý vị trong năm đó với Mẫu 843.

Khai thuế chung - Nếu quý vị khai thuế chung thì quý vị và người hôn phối phải tính riêng bất kỳ thuế an sinh xã hội hoặc thuế Cấp 1 RRTA nào đã trả vượt mức.