Chủ đề 608 – Khấu lưu thuế An sinh Xã hội và RRTA quá mức

Đa số chủ nhân phải khấu lưu thuế An Sinh Xã Hội từ tiền lương của quý vị. Một số chủ nhân chánh phủ (một số chánh quyền liên bang, tiểu bang và địa phương) không phải khấu lưu tiền thuế An Sinh Xã Hội.

Nếu quý vị làm việc cho hãng hỏa xa thì sở làm này phải khấu lưu thuế Cấp 1 theo Đạo Luật Thuế Hồi Hưu Hỏa Xa (Railroad Retirement Tax Act, hay RRTA) và thuế Cấp 2 RRTA. Cấp 1 RRTA cung cấp quyền lợi tương đương với An Sinh Xã Hội và Medicare, và Cấp 2 RRTA cung cấp quyền lợi hưu trí tư.

Chủ Nhân Làm Lỗi - Nếu một trong các chủ nhân khấu lưu quá nhiều thuế an sinh xã hội hoặc thuế Cấp 1 RRTA, hoặc thuế Cấp 2 RRTA thì quý vị không thể khai số tiền dư như là một tín thuế cho thuế lợi tức của quý vị. Chủ nhân của quý vị phải điều chỉnh số tiền dư cho quý vị. Nếu chủ nhân không điều chỉnh, quý vị có thể sử dụng Mẫu Đơn 843, Xin Hoàn Thuế và Yêu Cầu Giảm Bớt (tiếng Anh) PDF để xin hoàn lại tiền thuế.

Hai chủ nhân hoặc nhiều hơn - Nếu quý vị có nhiều sở làm trong năm thuế và tổng số tiền lương và thù lao của quý vị đã vượt quá hạn mức lương bổng căn bản trong năm, thì có thể tổng tiền thuế An Sinh Xã Hội hoặc thuế Cấp 1 RRTA tương đương An Sinh Xã Hội được khấu lưu đã vượt quá giá trị tối đa đáo hạn trong niên thuế. Nếu quý vị có nhiều sở làm hỏa xa và tổng số tiền công đã vượt quá giá trị lương bổng tối đa theo Cấp 2 RRTA, thì có thể thuế Cấp 2 RRTA được khấu lưu đã vượt quá giá trị tối đa đáo hạn trong niên thuế. Quý vị có thể tìm thấy hạn mức lương bổng căn bản cho an sinh xã hội, cấp 1 RRTA và cấp 2 RRTA trong năm tại Chương 37, Các Loại Tín Dụng Khác, của Ấn Bản 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang cho Cá Nhân (tiếng Anh). PDF

  • Nếu quý vị có nhiều sở làm và bị khấu lưu quá nhiều thuế an sinh xã hội hoặc thuế Cấp 1 RRTA, thì có thể xin hoàn lại số tiền dư dưới dạng tín chỉ cho thuế lợi tức trên tờ khai của mình.
  • Nếu quý vị có nhiều sở làm và bị khấu lưu quá nhiều thuế cấp 2 RRTA thì có thể xin hoàn lại số tiền thuế dư thuộc cấp 2 RRTA thì dùng Mẫu Đơn 843 (tiếng Anh) PDF. Hãy đính bản sao Mẫu Đơn W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng (tiếng Anh) PDF của quý vị trong năm đó với Mẫu Đơn 843.

Khai thuế chung - Nếu khai thuế chung, quý vị và người hôn phối phải tính bất cứ thuế An Sinh Xã Hội hoặc thuế Cấp 1 RRTA nào bị trả lố, và khai riêng rẽ.

Thông tin thêm

Để biết thêm chi tiết, kể cả cách tính toán tín thuế thặng dư, xin xem Ấn phẩm 17 (tiếng Anh). Xin cũng xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 843 (tiếng Anh) PDF.