Chủ đề số 608, Thuế An sinh Xã hội và Khấu lưu thuế RRTA vượt mức

Đa số chủ lao động đều phải khấu lưu thuế An sinh Xã hội từ tiền lương của bạn. Một số chủ lao động là cơ quan thuộc chính phủ (một số chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương) không phải khấu lưu thuế An sinh Xã hội.

Nếu bạn làm việc cho chủ lao động trong ngành đường sắt thì chủ lao động này phải khấu lưu thuế Cấp 1 theo Đạo luật Thuế hưu trí đường sắt (RRTA) và thuế RRTA Cấp 2. RRTA Cấp 1 cung cấp các quyền lợi tương đương với An sinh Xã hội và Medicare và RRTA Cấp 2 cung cấp quyền lợi hưu bổng tư nhân.

Sai sót của chủ lao động - Nếu có bất kỳ chủ lao động nào khấu lưu quá nhiều thuế An sinh Xã hội hoặc thuế RRTA Cấp 1 hoặc thuế RRTA Cấp 2 thì bạn không thể khai số tiền vượt mức là tín thuế cho thuế thu nhập của bạn. Chủ lao động của bạn phải điều chỉnh số tiền vượt mức cho bạn. Nếu chủ lao động không điều chỉnh thì bạn có thể sử dụng Mẫu 843, Yêu cầu hoàn thuế và Yêu cầu giảm (tiếng Anh) để xin hoàn lại tiền thuế. Đính kèm bản sao của Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh) trong năm của bạn vào Mẫu 843.

Hai chủ lao động trở lên - Nếu bạn có nhiều hơn một chủ lao động trong năm thuế và tổng tiền lương và tiền công của bạn đã vượt quá hạn mức lương bổng căn bản trong năm thì có thể tổng tiền thuế An sinh Xã hội hoặc thuế RRTA Cấp 1 tương đương với An sinh Xã hội được khấu lưu đã vượt quá giá trị tối đa phải trả trong năm thuế. Nếu bạn có nhiều hơn một chủ lao động trong ngành đường sắt và tổng tiền công đã vượt quá giá trị lương bổng tối đa theo RRTA Cấp 2 thì có thể thuế RRTA Cấp 2 được khấu lưu đã vượt quá giá trị tối đa phải trả trong năm thuế.

  • Nếu bạn có nhiều hơn một chủ lao động và bị khấu lưu quá nhiều thuế An sinh Xã hội hoặc thuế RRTA Cấp 1 thì bạn có thể xin hoàn lại số tiền vượt mức dưới dạng tín thuế cho thuế lợi tức trên tờ khai của mình. Tham khảo "Excess Social Security and Tier 1 RRTA Tax Withheld (Thuế An sinh Xã hội và RRTA Cấp 1 bị khấu lưu vượt mức )" trong Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR).
  • Bạn có thể được hoàn lại tiền nếu bạn đã trả thuế RRTA Cấp 1 vượt mức so với thù lao căn bản của RRTA Cấp 1 hoặc nếu bạn đã trả thuế An sinh Xã hội vượt mức tiền lương căn bản của An sinh Xã hội.
  • Bạn có thể được hoàn lại tiền nếu bạn đã trả cả thuế RRTA Cấp 1 và thuế An sinh Xã hội, cộng lại, vượt mức lương An sinh Xã hội căn bản.
  • Nếu bạn có nhiều hơn một chủ lao động và bị khấu lưu quá nhiều thuế RRTA Cấp 2 thì bạn có thể xin hoàn lại số tiền vượt mức thuộc RRTA Cấp 2 bằng Mẫu 843 (tiếng Anh). Hãy đính kèm bản sao Mẫu W-2 (tiếng Anh) của bạn trong năm đó với Mẫu 843.

Tờ khai thuế chung - Nếu bạn nộp tờ khai thuế chung thì bạn và người vợ/chồng phải tính riêng bất kỳ thuế An sinh Xã hội hoặc thuế RRTA Cấp 1 nào đã trả vượt mức.