Chủ Đề Số 608 Thuế An Sinh Xã Hội và RRTA Bị Khấu Lưu Vượt Mức

Đa số chủ lao động đều phải khấu lưu thuế an sinh xã hội từ tiền lương của quý vị. Một số chủ lao động là cơ quan thuộc chính phủ (một số chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương) không phải khấu lưu thuế an sinh xã hội.

Nếu quý vị làm việc cho chủ lao động trong ngành đường sắt thì chủ lao động này phải khấu lưu thuế Cấp 1 theo Đạo Luật Thuế Hồi Hưu Đường Sắt (Railroad Retirement Tax Act, RRTA) và thuế RRTA Cấp 2. RRTA Cấp 1 cung cấp các quyền lợi tương đương với an sinh xã hội và Medicare và RRTA Cấp 2 cung cấp quyền lợi hưu trí riêng.

Sai sót của chủ lao động - Nếu có bất kỳ chủ lao động nào khấu lưu quá nhiều thuế an sinh xã hội hoặc thuế RRTA Cấp 1 hoặc thuế RRTA Cấp 2 thì quý vị không thể khai số tiền vượt mức là tín thuế cho thuế lợi tức của quý vị. Chủ lao động của quý vị phải điều chỉnh số tiền vượt mức cho quý vị. Nếu chủ lao động không điều chỉnh thì quý vị có thể sử dụng Mẫu 843, Yêu Cầu Hoàn Thuế và Yêu Cầu Giảm (tiếng Anh) để xin hoàn lại tiền thuế.

Hai chủ lao động trở lên - Nếu quý vị có nhiều hơn một chủ lao động trong năm thuế và tổng tiền lương và tiền công của quý vị đã vượt quá hạn mức lương bổng căn bản trong năm thì có thể tổng tiền thuế an sinh xã hội hoặc thuế RRTA Cấp 1 tương đương với an sinh xã hội được khấu lưu đã vượt quá giá trị tối đa phải trả trong năm thuế. Nếu quý vị có nhiều hơn một chủ lao động trong ngành đường sắt và tổng tiền công đã vượt quá giá trị lương bổng tối đa theo RRTA Cấp 2 thì có thể thuế RRTA Cấp 2 được khấu lưu đã vượt quá giá trị tối đa phải trả trong năm thuế.

  • Nếu quý vị có nhiều hơn một chủ lao động và bị khấu lưu quá nhiều thuế an sinh xã hội hoặc thuế RRTA Cấp 1 thì quý vị có thể xin hoàn lại số tiền vượt mức dưới dạng tín thuế cho thuế lợi tức trên tờ khai của mình. Tham khảo "Excess Social Security and Tier 1 RRTA Tax Withheld (Thuế An Sinh Xã Hội và RRTA Cấp 1 Bị Khấu Lưu Vượt Mức)" trong Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR).
  • Quý vị có thể được hoàn lại tiền nếu quý vị đã trả thuế RRTA Cấp 1 vượt quá so với thù lao căn bản của RRTA Cấp 1 hoặc nếu quý vị đã trả thuế An Sinh Xã Hội vượt quá tiền lương căn bản của An Sinh Xã Hội. Giới hạn của thù lao căn bản của RRTA và tiền lương căn bản của An Sinh Xã Hội là riêng biệt và độc lập.
  • Nếu quý vị có nhiều hơn một chủ lao động và bị khấu lưu quá nhiều thuế RRTA Cấp 2 thì quý vị có thể xin hoàn lại số tiền vượt mức thuộc RRTA Cấp 2 bằng Mẫu 843. Hãy đính kèm bản sao Mẫu W-2, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế (tiếng Anh) của quý vị trong năm đó với Mẫu 843.

Khai chung hồ sơ thuế - Nếu quý vị khai chung hồ sơ thuế thì quý vị và người phối ngẫu phải tính riêng bất kỳ thuế an sinh xã hội hoặc thuế RRTA Cấp 1 nào đã trả vượt mức.