Topic 506 - Charitable Contributions

Quý vị chỉ có thể khấu trừ đóng góp từ thiện nếu liệt kê các tiền khấu trừ trên Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040), Khấu Trừ Liệt Kê Từng Mục.

Để được khấu trừ, quý vị phải đóng góp từ thiện cho các tổ chức hợp chuẩn. Đóng góp cho cá nhân không bao giờ được khấu trừ. Muốn biết tổ chức mà quý vị đóng góp có đủ điều kiện là tổ chức từ thiện để được khấu trừ thuế lợi tức hay không, xin xem công cụ Kiểm Tra Chọn Các Tổ Chức Miễn Thuế (Tax Exempt Organization Search). Muốn biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 526, Đóng Góp Từ Thiện và mục Có thể Khấu Trừ Tiền Đóng Góp Từ Thiện không?
Nếu quý vị nhận lợi ích từ đóng góp như hàng hóa, vật dụng hoặc dịch vụ, bao gồm tham dự dạ vũ từ thiện, yến tiệc, buổi trình diễn trên sân khấu, hay trận đấu thể thao thì quý vị chỉ có thể khấu trừ số tiền vượt quá giá trị thị trường phải chăng của các lợi ích nhận được.

Đối với đóng góp bằng tiền mặt, ngân phiếu hay quà tặng tiền tệ khác (bất kể số lượng), quý vị phải giữ thông tin này trong hồ sơ:

  • Sổ ghi của ngân hàng hoặc văn bản liên lạc từ tổ chức hợp chuẩn, trong đó nêu rõ tên của tổ chức, ngày tháng và số tiền đóng góp.
  • Ngoài việc khấu trừ các tiền đóng góp tiền mặt của quý vị, quý vị thường có thể khấu trừ giá trị thị trường phải chăng của bất cứ tài sản khác nào mà quý vị tặng cho các tổ chức đủ điều kiện. Xin xem Ấn Bản 561, Ấn Định Giá Trị của Tài Sản Hiến Tặng.
  • Đối với các đóng góp từ $250 trở lên (kể cả sự đóng góp bằng tiền mặt hoặc tài sản), quý vị phải có được và giữ làm hồ sơ một giấy thừa nhận cùng lúc từ tổ chức đủ điều kiện cho thấy số tiền mặt và mô tả của tài sản đóng góp. Giấy thừa nhận phải cho biết tổ chức có cung cấp bất cứ hàng hoá hoặc dịch vụ gì để đổi lấy quà tặng, và nếu như vậy, phải mô tả và cung cấp một ước tính thành thật giá trị của những hàng hóa hoặc dịch vụ. Một tài liệu từ tổ chức đủ điều kiện có thể đáp ứng cả hai điều kiện thông báo bằng văn bản cho quà tặng tiền tệ và điều kiện giấy thừa nhận cùng lúc cho các đóng góp từ $250 trở lên.

Quý vị phải điền vào Mẫu Đơn 8283, Đóng Góp Từ Thiện Không Dùng Tiền Mặt, và đính kèm bản này với đơn khai thuế của quý vị, nếu khấu trừ của quý vị là cho một đóng góp không phải tiền mặt trên $500. Nếu quý vị khai khấu trừ cho một đóng góp tài sản không phải tiền mặt trị giá $5,000 hoặc thấp hơn, quý vị phải điền vào Mẫu Đơn 8283, Đoạn A. Nếu quý vị khai khấu trừ cho một đóng góp tài sản không phải tiền mặt trị giá cao hơn $5,000, quý vị phải có một giám định đủ điều kiện của tài sản không phải tiền mặt và phải điền vào Mẫu Đơn 8283, Đoạn B. Nếu quý vị khai một tiền khấu trừ cho một đóng góp tài sản không phải tiền mặt trị giá hơn $500,000, quý vị cũng sẽ phải đính kèm bản giám định đủ điều kiện với đơn khai thuế của quý vị.

Các điều lệ đặc biệt áp dụng cho việc hiến tặng một số loại tài sản như xe, tồn kho và đầu tư tăng giá trị. Để biết thêm thông tin, xin tham chiếu Ấn Bản 526, Đóng Góp Từ Thiện. Để biết thêm thông tin về việc ấn định giá trị những đóng góp không phải tiền mặt của quý vị, xin tham chiếu Ấn Bản 561, Ấn Định Giá Trị của Tài Sản Hiến Tặng.