Chủ Đề Số 506 Khoản Đóng Góp Từ Thiện

Thông thường Quý vị chỉ có thể khấu trừ các khoản đóng góp từ thiện nếu quý vị ghi khấu trừ thành từng khoản trên Bảng A (Mẫu 1040), Khấu Trừ Từng Khoản. Tuy nhiên, trong năm 2020, những người không ghi khấu trừ thành từng khoản có thể khấu trừ lên đến $300 ($600 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) từ tổng thu nhập đối với các khoản đóng góp từ thiện bằng tiền mặt đủ tiêu chuẩn cho những tổ chức từ thiện công cộng, cơ sở hoạt động tư nhân, cũng như chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương.

Quà tặng cho cá nhân không được khấu trừ thuế. Chỉ có những tổ chức hợp chuẩn mới đủ điều kiện hưởng các khoản đóng góp được khấu trừ thuế.

Để xác định xem liệu tổ chức mà quý vị đóng góp có đủ điều kiện là tổ chức từ thiện được khấu trừ thuế lợi tức hay không, xin tham khảo công cụ Tìm Kiếm Các Tổ Chức Miễn Thuế (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin, xem Ấn Phẩm 526, Khoản Đóng Góp Từ Thiện (tiếng Anh) và Tôi Có Thể Khấu Trừ Khoản Đóng Góp Từ Thiện Không? (tiếng Anh).

Nếu quý vị nhận được lợi ích để đổi lại khoản đóng góp, chẳng hạn như hàng hóa, vật dụng hoặc dịch vụ, bao gồm cả tham dự buổi dạ hội từ thiện, yến tiệc, buổi trình diễn trên sân khấu hoặc trận đấu thể thao thì quý vị chỉ có thể khấu trừ số tiền vượt quá giá trị thị trường hợp lý của các lợi ích nhận được hoặc dự kiến sẽ nhận được.

Đối với các khoản đóng góp bằng tiền mặt, ngân phiếu hoặc quà tặng bằng tiền khác (bất kể số lượng), quý vị phải lưu giữ hồ sơ liên quan đến khoản đóng góp: sổ ghi của ngân hàng hoặc văn bản thông tin liên lạc từ tổ chức đủ tiêu chuẩn, trong đó nêu rõ tên của tổ chức, số tiền và ngày tháng đóng góp.

Ngoài việc khấu trừ các khoản đóng góp bằng tiền mặt của quý vị, thông thường quý vị có thể khấu trừ giá trị thị trường hợp lý của bất kỳ tài sản khác nào mà quý vị quyên tặng cho các tổ chức đủ tiêu chuẩn. Xem Ấn Phẩm 561, Xác Định Giá Trị của Tài Sản Quyên Tặng (tiếng Anh).

Đối với các khoản đóng góp từ $250 trở lên (bao gồm cả khoản đóng góp bằng tiền mặt hoặc tài sản), quý vị phải có được và lưu hồ sơ giấy xác nhận cùng lúc từ tổ chức đủ tiêu chuẩn, trong đó cho biết số tiền mặt và mô tả tài sản đóng góp. Giấy xác nhận phải cho biết tổ chức có cung cấp bất kỳ hàng hoá hoặc dịch vụ nào để đổi lấy quà tặng hay không và nếu cung cấp thì quý vị phải mô tả và đưa ra ước tính thành thực về giá trị của những hàng hóa hoặc dịch vụ đó. Tài liệu từ tổ chức đủ tiêu chuẩn có thể đáp ứng cả yêu cầu về giấy thông báo quà tặng bằng tiền lẫn yêu cầu về giấy xác nhận cùng lúc các khoản đóng góp từ $250 trở lên.

Quý vị phải điền vào một hoặc nhiều Mẫu 8283, Khoản Đóng Góp Từ Thiện Không Dùng Tiền Mặt (tiếng Anh) và đính kèm bản này với đơn khai thuế của quý vị, nếu khấu trừ cho từng khoản đóng góp không phải tiền mặt trên $500. Nếu quý vị khai báo khấu trừ cho một khoản đóng góp có trị giá hơn $500 nhưng không vượt quá $5,000 trên mỗi tài sản (hoặc nhóm tài sản tương tự) thì quý vị phải điền vào Mẫu 8283, Đoạn A. Nếu quý vị khai báo khấu trừ cho một khoản đóng góp có trị giá cao hơn $5,000 trên mỗi tài sản (hoặc nhóm tài sản tương tự) thì quý vị phải được giám định một tài sản hoặc nhóm tài sản đạt tiêu chuẩn và điền vào Mẫu 8283, Đoạn B. Nếu quý vị khai báo khấu trừ cho một khoản đóng góp bằng tài sản không phải tiền mặt có trị giá hơn $500,000 thì quý vị phải điền vào Mẫu 8283, Đoạn B và đính kèm bản giám định đạt tiêu chuẩn với đơn khai thuế của quý vị.

Các điều lệ đặc biệt áp dụng cho việc quyên tặng một số loại tài sản, chẳng hạn như xe hơi, tồn kho và một số tài có giá trị khác. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Phẩm 526, Khoản Đóng Góp Từ Thiện (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về việc xác định giá trị của các khoản đóng góp không phải tiền mặt của quý vị, xin tham khảo Ấn Phẩm 561, Xác Định Giá Trị của Tài Sản Quyên Tặng (tiếng Anh).