Topic 513 - Work Related Education Expenses

Quý vị có thể khấu trừ chi phí giáo dục liên quan đến công việc được trả trong năm. Để được khấu trừ, các chi phí của quý vị phải là cho việc giáo dục để (1) duy trì hoặc cải tiến năng khiếu làm việc của quý vị, hoặc (2 ) mà luật pháp đòi hỏi để giữ vững địa vị hay nghề nghiệp của quý vị. Tuy nhiên, ngay cả khi giáo dục đáp ứng một trong hai điều kiện này thì cũng không thể là một phần của chương trình giúp quý vị hội đủ điều kiện cho một nghề hay ngành kinh doanh mới, hoặc cần thiết để đáp ứng điều kiện giáo dục tối thiểu của ngành thương mại hay kinh doanh của quý vị.

Mặc dù giáo dục phải liên quan đến công việc hiện tại của quý vị, chi phí giáo dục trong thời gian vắng mặt tạm thời khỏi công việc của quý vị cũng có thể được khấu trừ. Sau thời gian vắng mặt tạm thời, quý vị phải trở lại làm cùng một loại công việc. Thông thường, vắng mặt khỏi công việc trong thời gian một năm hoặc ít hơn thì được coi là tạm thời.

Chi phí mà quý vị có thể khấu trừ là:

  • Học phí, sách vở, tiếp liệu, lệ phí phòng thí nghiệm, và các mục tương tự
  • Một số các phí tổn chuyên chở và du hành, và
  • Các chi phí giáo dục khác, chẳng hạn như phí tổn nghiên cứu và đánh máy

Muốn xác định xem chí phí liên quan đến việc làm có được khấu trừ hay không, xem Chi Phí Giáo Dục Liên Quan Đến Việc Làm Có Được Khấu Trừ Không? (Are My Work-Related Education Expenses Deductible?).

Cá nhân tự làm chủ ghi các chi phí giáo dục trên Bản Khai C (Mẫu Đơn 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Cơ Sở Thương Mại (Sở Hữu Độc Quyền), Bản Khai C-EZ (Mẫu Đơn 1040), Tiền Lời Ròng từ Kinh Doanh (Sở Hữu Độc Quyền), hoặc Bản Khai F (Mẫu Đơn 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Nông Nghiệp.

Để biết thêm thông tin về chi phí giáo dục liên quan đến việc làm, tín thuế giáo dục hoặc thông tin cho các loại nhân viên đặc trưng, chẳng hạn như nghệ sĩ biểu diễn, xin tham chiếu Ấn Bản 970, Quyền Lợi Thuế cho Giáo Dục. Ngoài ra, muốn biết thêm thông tin về quyền lợi giáo dục, xem Quyền Lợi Thuế Vụ cho Giáo Dục: Trung Tâm Thông Tin Tôi Có Đủ Điều Kiện Khai Tín Dụng Giáo Dục Không?