Chủ Đề 513 Chi Phí Giáo Dục Liên Quan Đến Công Việc

Quý vị có thể khấu trừ chi phí giáo dục liên quan đến công việc được trả trong năm nếu quý vị là:

  • Cá nhân tự làm chủ,
  • Nghệ sĩ biểu diễn đủ điều kiện
  • Quan chức tiểu bang hay chính phủ nhận thù lao từ công chúng, hoặc
  • Người khuyết tật có chi phí giáo dục liên quan đến khuyết tật

Để được khấu trừ, các chi phí của quý vị phải là phục vụ cho hoạt động giáo dục mà (1) duy trì hoặc nâng cao kỹ năng cần thiết cho công việc hiện tại của quý vị, hoặc (2) luật pháp quy định để duy trì mức lương, địa vị hay công việc của quý vị. Tuy nhiên, ngay cả khi giáo dục đáp ứng được một trong hai điều kiện này thì giáo dục cũng không thể là một phần của chương trình giúp quý vị hội đủ điều kiện cho một ngành thương mại hoặc kinh doanh mới hoặc cần thiết để đáp ứng yêu cầu giáo dục tối thiểu của ngành thương mại hoặc kinh doanh hiện tại của quý vị.

Mặc dù giáo dục phải liên quan đến việc duy trì hay nâng cao kỹ năng cần thiết cho công việc hiện tại của quý vị nhưng chi phí giáo dục trong thời gian quý vị nghỉ làm tạm thời cũng có thể được khấu trừ. Sau thời gian nghỉ làm tạm thời, quý vị phải quay trở lại làm cùng một loại công việc. Thông thường, nghỉ làm trong thời gian một năm hoặc ít hơn sẽ được coi là tạm thời.

Chi phí mà quý vị có thể khấu trừ bao gồm:

  • Học phí, sách vở, đồ dùng, lệ phí phòng thí nghiệm và các hạng mục tương tự
  • Một số phí tổn chuyên chở và đi lại, và
  • Chi phí giáo dục khác, chẳng hạn như chi phí nghiên cứu và đánh máy

 

Để xác định xem liệu chi phí liên quan đến công việc của quý vị có được khấu trừ hay không, hãy xem Chi Phí Giáo Dục Liên Quan Đến Công Việc của Tôi Có Được Khấu Trừ Không? (Tiếng Anh).

Khai Báo Chi Phí Giáo Dục

Cá nhân tự làm chủ ghi chi phí giáo dục trên Bản Khai C (Mẫu 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Hoạt Động Kinh Doanh (Doanh Nghiệp Tư Nhân) hoặc Bản Khai F (Mẫu 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Hoạt Động Canh Nông (Tiếng Anh).

Các nghệ sĩ và quan chức chính phủ đủ điều kiện khai báo chi phí giáo dục liên quan đến công việc trong Mẫu 2106, Chi Phí Kinh Doanh của Nhân Viên (Tiếng Anh).

Người khuyết tật khai báo chi phí trên Bản Khai A (Mẫu 1040), Khấu Trừ Từng Khoản và đính kèm Mẫu 2106 vào tờ khai của họ.

Thông Tin Khác

Để biết thêm thông tin về chi phí giáo dục liên quan đến công việc, tín thuế giáo dục hoặc thông tin về các kiểu nhân viên đặc trưng, chẳng hạn như nghệ sĩ biểu diễn, xin tham khảo Ấn Bản 970, Quyền Lợi Thuế cho Giáo Dục (Tiếng Anh) Ấn Bản 463, Chi Phí Đi Lại, Quà Tặng và Xe Hơi (Tiếng Anh).

Để biết thêm thông tin về quyền lợi giáo dục, hãy xem Quyền Lợi Thuế Vụ cho Giáo Dục: Trung Tâm Thông Tin (Tiếng Anh) Tôi Có Đủ Điều Kiện Khai Báo Tín Dụng Giáo Dục Không? (Tiếng Anh).