Chủ đề số 510, Sử dụng xe hơi cho kinh doanh

Nếu bạn sử dụng xe hơi của mình chỉ cho mục đích kinh doanh thì bạn có thể khấu trừ toàn bộ chi phí sở hữu và vận hành (theo hạn mức được thảo luận sau). Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng chiếc xe cho cả mục đích kinh doanh và cá nhân thì bạn chỉ có thể khấu trừ chi phí sử dụng kinh doanh của chiếc xe.

Thông thường bạn có thể tính số tiền chi phí xe hơi được khấu trừ bằng một trong hai phương pháp sau: phương pháp mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường hoặc phương pháp chi phí thực tế. Nếu bạn hội đủ điều kiện được sử dụng cả hai phương pháp này thì trước khi chọn một phương pháp, bạn có thể tính tiền khấu trừ theo cả hai cách để xem cách nào giúp bạn được khấu trừ nhiều hơn.

Mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường  – Để biết mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường cho chi phí vận hành xe hoi của bạn cho kinh doanh, xin tham khảo Mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường hoặc Ấn phẩm 463, Chi phí đi lại, quà tặng, và xe hơi (tiếng Anh). Để sử dụng mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường, bạn phải là chủ sở hữu hoặc thuê chiếc xe và:

  • Bạn hẵn là đã không chạy năm chiếc xe hoặc nhiều hơn cùng một lúc, như trong hoạt động của một đội xe,
  • Bạn hẵn là đã không yêu cầu khấu trừ do khấu hao cho chiếc xe dùng bất kỳ phương pháp nào khác ngoài phương pháp đường thẳng,
  • Bạn hẵn là đã không yêu cầu khấu trừ cho chiếc xe theo Đoạn 179,
  • Bạn hẵn là đã không yêu cầu miễn thuế khấu hao đặc biệt cho chiếc xe, và
  • Bạn hẵn là đã không yêu cầu về chi phí thực tế sau năm 1997 cho chiếc xe mà bạn thuê.

Để sử dụng mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường cho chiếc xe hơi mà bạn làm chủ, bạn phải sử dụng phương pháp này trong năm đầu tiên mà chiếc xe có sẵn để sử dụng trong kinh doanh. Sau đó, trong những năm sau, bạn có thể chọn sử dụng mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường hoặc chi phí thực tế.

Đối với xe thuê, nếu bạn muốn áp dụng mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường thì bạn phải sử dụng phương pháp tính mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường trong toàn bộ thời gian thuê (kể cả gia hạn).

Phí tổn thực tế - Để sử dụng phương pháp chi phí thực tế, bạn phải xác định chi phí thực tế khi chạy xe dùng cho hoạt động kinh doanh trong mục đích sử dụng tổng thể của chiếc xe. Bao gồm tiền xăng dầu, sửa chữa, lốp xe, bảo hiểm, lệ phí đăng ký, giấy phép và khấu hao (hoặc tiền thuê) dùng cho dặm chạy kinh doanh trong tổng số dặm chạy được.

Ghi chú: Chi phí xe hơi khác cho phí đậu xe và phí cầu đường dùng cho việc kinh doanh được khấu trừ riêng, bất kể là bạn sử dụng mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường hay chi phí thực tế.

Khấu hao

Thông thường Hệ thống phục hồi chi phí tăng tốc đã sửa đổi (MACRS) là phương pháp khấu hao duy nhất có thể được sử dụng bởi chủ xe để khấu hao cho bất cứ chiếc xe nào được sử dụng sau năm 1986. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng phương pháp mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường trong năm bạn dùng xe và đổi sang phương pháp chi phí thực tế trong một năm sau đó và trước khi chiếc xe của bạn khấu hao hoàn toàn thì bạn phải sử dụng khấu hao đường thẳng trên phần hữu dụng ước tính còn lại của tuổi thọ chiếc xe. Có hạn mức về khấu hao mà bạn có thể khấu trừ. Để biết thêm thông tin về hạn mức khấu hao, xin tham khảo Chủ đề số 704Ấn phẩm 463 (tiếng Anh) giải thích hạn mức khấu hao và thảo luận các điều lệ đặc biệt áp dụng cho xe thuê.

Lưu giữ hồ sơ

Luật pháp quy định rằng bạn phải chứng minh chi phí của mình bằng hồ sơ đầy đủ hoặc bằng chứng đầy đủ để hỗ trợ cho lời tuyên bố của bạn. Để biết thêm thông tin về việc lưu giữ hồ sơ, xin tham khảo Chủ đề số 305.

Khấu trừ ở đâu

Khấu trừ chi phí sử dụng xe tự làm chủ trên:

Nếu bạn là lính dự bị của Lực lượng Vũ trang, nghệ sĩ biểu diễn đủ tiêu chuẩn hoặc viên chức chính quyền tiểu bang hoặc địa phương nhận thù lao từ công chúng, vui lòng hoàn thành Mẫu 2106, Chi chi phí kinh doanh của Nhân viên (tiếng Anh) để tính khấu hao chi phí xe hơi của bạn.