Chủ Đề 510 Sử Dụng Xe Hơi Trong Hoạt Động Kinh Doanh

Nếu quý vị sử dụng xe hơi của mình chỉ cho mục đích kinh doanh thì quý vị có thể khấu trừ toàn bộ chi phí sở hữu và hoạt động (theo hạn mức được thảo luận sau). Tuy nhiên, nếu quý vị sử dụng chiếc xe cho cả mục đích kinh doanh và cá nhân thì quý vị chỉ có thể khấu trừ chi phí sử dụng kinh doanh của chiếc xe.

Thông thường quý vị có thể tính số tiền chi phí xe hơi được khấu trừ bằng một trong hai phương pháp sau: phương pháp vận phí tính theo dặm đường đi thông thường hoặc phương pháp phí tổn thực tế. Nếu quý vị hội đủ điều kiện được sử dụng cả hai phương pháp này thì trước khi chọn một phương pháp, quý vị có thể tính tiền khấu trừ theo cả hai cách để xem cách nào giúp quý vị được khấu trừ nhiều hơn.

Vận Phí Tính Theo Dặm Đường Đi Thông Thường – Để biết vận phí tính theo dặm đường đi thông thường ở thời điểm hiện tại, xin tham khảo Ấn Phẩm 463, Chi Phí Đi Lại, Giải Trí, Quà Tặng và Xe Hơi (Tiếng Anh) hoặc tìm mức vận phí tính theo dặm đường đi thông thường trên IRS.gov.  Để sử dụng mức vận phí tính theo dặm đường đi thông thường, quý vị phải là chủ sở hữu hoặc thuê chiếc xe và:

  • Quý vị hẵn là đã không chạy năm chiếc xe hoặc nhiều hơn cùng một lúc, như trong hoạt động của một đội xe,
  • Quý vị hẵn là đã không yêu cầu khấu trừ do khấu hao cho chiếc xe dùng bất kỳ phương pháp nào khác ngoài phương pháp đường thẳng,
  • Quý vị hẵn là đã không yêu cầu khấu trừ cho chiếc xe theo Đoạn 179,
  • Quý vị hẵn là đã không yêu cầu miễn thuế khấu hao đặc biệt cho chiếc xe, và
  • Quý vị hẵn là đã không yêu cầu về phí tổn thực tế sau năm 1997 cho chiếc xe mà quý vị thuê.

Để sử dụng vận phí tính theo dặm đường đi thông thường cho chiếc xe hơi mà quý vị làm chủ, quý vị phải sử dụng phương pháp này trong năm đầu tiên mà chiếc xe có sẵn để sử dụng trong kinh doanh. Sau đó, trong những năm sau, quý vị có thể chọn sử dụng vận phí tính theo dặm đường đi thông thường hoặc phí tổn thực tế.

Đối với xe thuê, nếu quý vị muốn áp dụng vận phí tính theo dặm đường đi thông thường thì quý vị phải sử dụng phương pháp tính vận phí tính theo dặm đường đi thông thường trong toàn bộ thời gian thuê (kể cả gia hạn).

Phí Tổn Thực Tế - Để sử dụng phương pháp phí tổn thực tế, quý vị phải xác định phí tổn thực tế khi chạy xe dùng cho hoạt động kinh doanh trong mục đích sử dụng tổng thể của chiếc xe. Bao gồm tiền xăng dầu, sửa chữa, lốp xe, bảo hiểm, lệ phí đăng ký, giấy phép và khấu hao (hoặc tiền thuê) dùng cho dặm chạy kinh doanh trong tổng số dặm chạy được.

Lưu ý: Chi phí xe hơi khác cho phí đậu xe và phí cầu đường dùng cho việc kinh doanh được khấu trừ riêng, bất kể là quý vị sử dụng vận phí tính theo dặm đường đi thông thường hay phí tổn thực tế.

Khấu Hao

Thông thường Hệ Thống Tính Chi Phí Khấu Hao Gia Tốc Đã Sửa Đổi (Modified Accelerated Cost Recovery System, MACRS) là phương pháp khấu hao duy nhất có thể được sử dụng bởi chủ xe để khấu hao cho bất cứ chiếc xe nào được sử dụng sau năm 1986. Tuy nhiên, nếu quý vị sử dụng phương pháp vận phí tính theo dặm đường đi thông thường trong năm quý vị dùng xe và đổi sang phương pháp chi phí thực tế trong một năm sau đó và trước khi chiếc xe của quý vị khấu hao hoàn toàn thì quý vị phải sử dụng khấu hao đường thẳng trên phần hữu dụng ước tính còn lại của tuổi thọ chiếc xe. Có hạn mức về khấu hao mà quý vị có thể khấu trừ. Để biết thêm thông tin về hạn mức khấu hao, xin tham khảo Chủ Đề 704. Ấn Phẩm 463, Chi Phí Đi Lại, Giải Trí, Quà Tặng và Xe Hơi (Tiếng Anh), trong đó giải thích hạn mức khấu hao và thảo luận các điều lệ đặc biệt áp dụng cho xe thuê.

Lưu Trữ Hồ Sơ

Luật pháp quy định rằng quý vị phải chứng minh chi phí của mình bằng hồ sơ đầy đủ hoặc bằng chứng đầy đủ để hỗ trợ cho bản khai của quý vị. Để biết thêm thông tin về việc lưu trữ hồ sơ, xin tham khảo Chủ Đề 305.

Khấu Trừ Ở Đâu

Khấu trừ phí tổn sử dụng xe tự làm chủ trên:

Nếu quý vị là lính dự bị của Lực Lượng Vũ Trang, nghệ sĩ biểu diễn đủ tiêu chuẩn hoặc viên chức chính quyền tiểu bang hoặc địa phương nhận thù lao từ công chúng, vui lòng hoàn thành Mẫu 2106, Chi Phí Kinh Doanh của Nhân Viên (Tiếng Anh) để tính khấu hao phí tổn xe hơi của quý vị.

Thông Tin Khác

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Phẩm 463, Chi Phí Đi Lại, Giải Trí, Quà Tặng và Xe Hơi (Tiếng Anh).