Topic 510 - Business Use of Car

Nếu quý vị sử dụng xe của quý vị chỉ cho mục đích kinh doanh, thì có thể khấu trừ hoàn toàn chi phí hoạt động (với một số giới hạn thảo luận sau). Tuy nhiên, nếu sử dụng chiếc xe cho cả mục đích kinh doanh và cá nhân, quý vị chỉ có thể khấu trừ chi phí sử dụng kinh doanh của mình.

Thông thường quý vị có thể tính số tiền chi phí xe được khấu trừ của quý vị bằng cách sử dụng một trong hai phương pháp sau đây: phương pháp giá theo dặm xe chạy tiêu chuẩn hoặc phương pháp chi phí thực sự. Nếu quý vị hội đủ điều kiện sử dụng cả hai phương pháp thì trước khi chọn một trong số đó, hãy chiết tính tiền khấu trừ theo cả hai cách để xem cách nào giúp được khấu trừ nhiều hơn.

Giá Theo Dặm Xe Chạy Tiêu Chuẩn - Muốn biết giá theo dặm xe chạy tiêu chuẩn hiện tại, xin xem Ấn Bản 463, Chi Phí Du Hành, Giải Trí, Quà Tặng, và Xe Hơi, hoặc tìm giá theo dặm xe chạy tiêu chuẩn trên IRS.gov.  Để sử dụng giá theo dặm xe chạy tiêu chuẩn, quý vị phải là chủ hay thuê chiếc xe và:

  • Quý vị không hoạt động năm xe hoặc nhiều hơn cùng một lúc, như trong một hoạt động của một đội xe
  • Quý vị không khai một khấu trừ vì khấu hao cho chiếc xe dùng bất cứ phương pháp nào khác ngoài đường thẳng.
  • Quý vị không khai một khấu trừ theo Đoạn 179 vào chiếc xe,
  • Quý vị không khai một phụ khoản đặc biệt vì khấu hao cho chiếc xe, và
  • Quý vị không khai chi phí thực tế sau năm 1997 cho một chiếc xe mà quý vị thuê

Để được sử dụng giá theo dặm xe chạy tiêu chuẩn cho một chiếc xe hơi quý vị làm chủ, quý vị phải sử dụng phương pháp này trong năm đầu tiên xe có sẵn để sử dụng trong kinh doanh của quý vị. Sau đó, trong những năm sau, quý vị có thể sử dụng giá theo dặm xe chạy tiêu chuẩn hoặc chi phí thực sự.

Đối với một chiếc xe thuê, nếu muốn áp dụng giá biểu theo số dặm chuẩn, thì quý vị phải sử dụng phương pháp tính giá biểu theo số dặm chuẩn suốt toàn bộ thời gian thuê (kể cả gia hạn).

Chi Phí Thực Sự - Để sử dụng phương pháp chi phí thực sự, quý vị phải ấn định những chi phí thực sự để vận hành xe cho phần sử dụng kinh doanh trong việc sử dụng tổng thể của chiếc xe. Tính vào tiền xăng, dầu, sửa chữa, bánh xe, bảo hiểm, lệ phí đăng ký, giấy phép, và khấu hao (hoặc tiền thuê) dùng cho phần của tổng số dặm chạy là dặm chạy cho việc kinh doanh.

Lưu ý: Các chi phí xe hơi khác cho lệ phí đậu xe và tiền cầu đường dùng cho việc kinh doanh được khấu trừ riêng biệt, bất kể là quý vị sử dụng giá theo dặm xe chạy tiêu chuẩn hoặc chi phí thực sự.

Khấu Hao

Thông thường, Hệ Thống Gia Tốc Phục Hồi Tổn Phí được Điều Chỉnh (Modified Accelerated Cost Recovery System, hay MACRS) là phương pháp khấu hao duy nhất có thể được sử dụng bởi chủ xe để khấu hao cho bất cứ chiếc xe nào được sử dụng sau năm 1986. Tuy nhiên, nếu quý vị sử dụng phương pháp giá theo dặm xe chạy tiêu chuẩn trong năm quý vị dùng chiếc xe, và đổi sang phương pháp chi phí thực tế trong một năm sau đó và trước khi chiếc xe của quý vị khấu hao hoàn toàn, quý vị phải sử dụng khấu hao đường thẳng trên phần hữu dụng ước tính còn lại của đời chiếc xe. Có mức giới hạn đối với khấu hao mà quý vị có thể khấu trừ. Để có thêm thông tin về các giới hạn khấu hao, xin xem Chủ Đề 704. Ấn Bản 463, Chi Phí Du Hành, Giải Trí, Quà Tặng, và Xe Hơi, giải thích giới hạn khấu hao, và thảo luận các điều lệ đặc biệt áp dụng cho xe thuê.

Lưu Giữ Hồ Sơ

Luật pháp đòi hỏi quý vị chứng minh các chi phí của quý vị bằng các hồ sơ đầy đủ hoặc đủ bằng chứng để hỗ trợ cho bản khai của quý vị. Để có thêm thông tin về việc lưu trữ hồ sơ, xin xem Chủ Đề 305.

Khấu Trừ Ở Đâu

Hãy khấu trừ phí tổn sử dụng xe do việc tự làm chủ trên:

  • Bản Khai C (Mẫu Đơn 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Cơ Sở Thương Mại hay Bản Khai C- EZ (Mẫu Đơn 1040), Tiền Lời Ròng từ Kinh Doanh), hoặc

Bản Khai F (Mẫu Đơn 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Nông Nghiệp nếu là nông dân.

Nếu quý vị là lính dự bị của Lực Lượng Vũ Trang, một nghệ sĩ biểu diễn đủ điều kiện hoặc một viên chức chính quyền tiểu bang hoặc địa phương nhận thù lao từ công chúng, vui lòng tham khảo Ấn Bản 463  để biết thêm chi tiết về việc khấu trừ chi phí xe hơi của quý vị.

Thông Tin Thêm

Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 463, Chi Phí Du Hành, Giải Trí, Quà Tặng, và Xe Hơi.