Chủ Đề Số 704 Khấu Hao

Trong một năm quý vị thường không thể khấu trừ toàn bộ chi phí tài sản đã thu mua, tạo lập hoặc tu bổ và sau đó đưa vào sử dụng, bất kể là trong hoạt động buôn bán hay kinh doanh hoặc tạo ra lợi tức nếu tài sản đó là chi phí vốn. Thay vào đó, quý vị thường phải khấu hao tài sản đó. Khấu hao là thu hồi trị giá của tài sản suốt nhiều năm. Quý vị khấu trừ một phần chi phí mỗi năm đến khi thu hồi toàn bộ trị giá.

Theo Đoạn 179, quý vị có thể thu hồi toàn bộ hoặc một phần chi phí đối với tài sản đủ tiêu chuẩn đến một giới hạn Mỹ kim nhất định, trong năm tính thuế mà quý vị đưa tài sản đủ tiêu chuẩn vào sử dụng. Tổng chi phí mà quý vị có thể khấu trừ sau khi áp dụng giới hạn Mỹ kim được giới hạn đến lợi tức chịu thuế phát sinh từ bất kỳ hoạt động buôn bán hoặc kinh doanh nào trong năm tính thuế. Quý vị khấu trừ chi phí theo Đoạn 179 trong năm quý vị đưa tài sản đủ tiêu chuẩn đó vào sử dụng. Quý vị có thể chọn coi bất động sản đủ điều kiện là tài sản đủ tiêu chuẩn theo Đoạn 179. Bất động sản đủ điều kiện (i) là tài sản cải tiến đủ điều kiện (QIP) được mô tả trong Đoạn 168(e)(6), và (ii) là một trong các cải tiến sau đây được thực hiện đối với bất động sản không dành để ở và được đưa vào sử dụng sau ngày bất động sản không dành để ở lần đầu tiên được đưa vào sử dụng: mái nhà; hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí; hệ thống phòng cháy chữa cháy; và hệ thống an ninh.

Quý vị cũng có thể được trợ cấp khấu hao đặc biệt 100 phần trăm đối với một số tài sản đủ điều kiện mới và đã qua sử dụng có được sau ngày 27 tháng 9, 2017PDF, và đưa vào sử dụng trước ngày 1 tháng 1, 2023 cho năm đầu tiên quý vị đưa tài sản vào sử dụng. Cho trường hợp tài sản đưa vào sử dụng sau ngày 31 tháng 12, 2022, và trước ngày 1 tháng 1, 2024, khấu hao đặc biệt cho phép là 80 phần trăm. Khoản cho phép này được thực hiện sau khi khấu trừ Đoạn 179 được phép và trước khi khấu hao bất kỳ khoản nào khác được cho phép.

Ngoài ra cũng có các điều lệ đặc biệt và giới hạn khấu hao tài sản được liệt kê, bao gồm cả ô tô. Máy tính và thiết bị ngoại vi liên quan không được bao gồm như tài sản được liệt kê. Tham chiếu Ấn Phẩm 946, Làm Thế Nào để Khấu Hao Tài Sản (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Có Thể Khấu Hao hay Không Thể Khấu Hao

Các loại tài sản mà quý vị có thể khấu hao bao gồm máy móc, thiết bị, tòa nhà, xe và đồ đạc trong nhà. Quý vị không thể yêu cầu khấu hao tài sản dùng cho các mục đích cá nhân. Nếu quý vị sử dụng tài sản, chẳng hạn như xe hơi cho cả mục đích kinh doanh hoặc đầu tư và mục đích cá nhân thì quý vị chỉ có thể khấu hao phần sử dụng để kinh doanh hoặc đầu tư. Không được khấu hao đất đai, mặc dù có thể khấu hao các tòa nhà và một số dạng cải tiến sửa sang đất đai.

Quý vị có thể khấu hao tài sản đáp ứng được tất cả các yêu cầu sau đây:

  1. Tài sản này phải là tài sản mà quý vị sở hữu.
  2. Tài sản này phải được sử dụng trong hoạt động kinh doanh hoặc tạo ra lợi tức.
  3. Tài sản này phải có tuổi thọ hữu ích có thể ấn định được.
  4. Tài sản này phải được dự kiến là tồn tại hơn một năm.
  5. Tài sản này không được là tài sản loại trừ. Tài sản loại trừ (như đã mô tả trong Ấn Phẩm 946, Làm Thế Nào để Khấu Hao Tài Sản (tiếng Anh)) bao gồm một số tài sản vô hình, một số quyền lợi có hạn, thiết bị dùng để cải thiện nguồn vốn và tài sản được đưa vào sử dụng và phát mãi trong cùng một năm.

ACRS hay MACRS

Nhìn chung, nếu quý vị khấu hao tài sản được đưa vào sử dụng trước năm 1987 thì quý vị phải sử dụng Hệ Thống Thu Hồi Chi Phí Nhanh (Accelerated Cost Recovery System, ACRS) hoặc cùng một phương thức mà quý vị đã dùng trước đây. Đối với tài sản được đưa vào sử dụng sau năm 1986, quý vị thường phải sử dụng Hệ Thống Thu Hồi Chi Phí Nhanh Được Điều Chỉnh (Modified ACRS, MACRS).

Các Nguồn Tham Khảo Khác