Chủ đề số 704, Khấu hao

Trong một năm bạn thường không thể khấu trừ toàn bộ chi phí tài sản đã thu mua, tạo lập hoặc tu bổ và sau đó đưa vào sử dụng, bất kể là trong hoạt động buôn bán hay kinh doanh hoặc tạo ra lợi tức nếu tài sản đó là chi phí vốn. Thay vào đó, bạn thường phải khấu hao tài sản đó. Khấu hao là thu hồi trị giá của tài sản suốt nhiều năm. Bạn khấu trừ một phần chi phí mỗi năm đến khi thu hồi toàn bộ trị giá.

Theo Đoạn 179, bạn có thể thu hồi toàn bộ hoặc một phần chi phí đối với tài sản đủ tiêu chuẩn đến một giới hạn Mỹ kim nhất định, trong năm tính thuế mà bạn đưa tài sản đủ tiêu chuẩn vào sử dụng. Tổng chi phí mà bạn có thể khấu trừ sau khi áp dụng giới hạn Mỹ kim được giới hạn đến lợi tức chịu thuế phát sinh từ bất kỳ hoạt động buôn bán hoặc kinh doanh nào trong năm tính thuế. Bạn khấu trừ chi phí theo Đoạn 179 trong năm bạn đưa tài sản đủ tiêu chuẩn đó vào sử dụng. Bạn có thể chọn coi bất động sản đủ điều kiện là tài sản đủ tiêu chuẩn theo Đoạn 179. Bất động sản đủ điều kiện (i) là tài sản cải tiến đủ điều kiện (QIP) được mô tả trong Đoạn 168(e)(6), và (ii) là một trong các cải tiến sau đây được thực hiện đối với bất động sản không dành để ở và được đưa vào sử dụng sau ngày bất động sản không dành để ở lần đầu tiên được đưa vào sử dụng: mái nhà; hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí; hệ thống phòng cháy chữa cháy; và hệ thống an ninh.

Cho một số tài sản đủ điều kiện mua sau 27 tháng 9, 2027 và đưa vào sử dụng sau ngày 31 tháng 12, 2022, và trước ngày 1 tháng 1, 2024, bạn có thể lựa chọn khấu hao đặc biệt cho phép là 80%. Khoản cho phép này được thực hiện sau khi khấu trừ Đoạn 179 được phép và trước khi khấu hao bất kỳ khoản nào khác được cho phép.

Ngoài ra cũng có các điều lệ đặc biệt và giới hạn khấu hao tài sản được liệt kê, bao gồm cả ô tô. Máy tính và thiết bị ngoại vi liên quan không được bao gồm như tài sản được liệt kê. Tham chiếu Ấn phẩm 946, Cách khấu hao tài sản (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Có thể khấu hao hay không thể khấu hao

Các loại tài sản mà bạn có thể khấu hao bao gồm máy móc, thiết bị, tòa nhà, xe và đồ đạc trong nhà. Bạn không thể yêu cầu khấu hao tài sản dùng cho các mục đích cá nhân. Nếu bạn sử dụng tài sản, chẳng hạn như xe hơi cho cả mục đích kinh doanh hoặc đầu tư và mục đích cá nhân thì bạn chỉ có thể khấu hao phần sử dụng để kinh doanh hoặc đầu tư. Không được khấu hao đất đai, mặc dù có thể khấu hao các tòa nhà và một số dạng cải tiến sửa sang đất đai.

Bạn có thể khấu hao tài sản đáp ứng được tất cả các yêu cầu sau đây:

  1. Tài sản này phải là tài sản mà bạn sở hữu.
  2. Tài sản này phải được sử dụng trong hoạt động kinh doanh hoặc tạo ra lợi tức.
  3. Tài sản này phải có tuổi thọ hữu ích có thể ấn định được.
  4. Tài sản này phải được dự kiến là tồn tại hơn một năm.
  5. Tài sản này không được là tài sản loại trừ. Tài sản loại trừ (như đã mô tả trong Ấn phẩm 946 (tiếng Anh) bao gồm một số tài sản vô hình, một số quyền lợi có hạn, thiết bị dùng để cải thiện nguồn vốn và tài sản được đưa vào sử dụng và phát mãi trong cùng một năm.

ACRS hay MACRS

Nhìn chung, nếu bạn khấu hao tài sản được đưa vào sử dụng trước năm 1987 thì bạn phải sử dụng Hệ thống phục hồi chi phí tăng tốc (ACRS) hoặc cùng một phương thức mà bạn đã dùng trước đây. Đối với tài sản được đưa vào sử dụng sau năm 1986, bạn thường phải sử dụng Hệ thống phục hồi chi phí tăng tốc đã sửa đổi (MACRS).

Tài nguyên bổ sung