Nói chung, trong một năm quý vị không thể khấu trừ toàn bộ chi phí tài sản mà mình đã thâu mua, tạo lập, hoặc tu bổ rồi cho sử dụng (bất kể là trong ngành thương mại hay kinh doanh của mình) hoặc để sanh lời - nếu tài sản là chi dụng vốn. Thay vào đó, thường thì quý vị phải khấu hao tài sản như thế. Khấu hao là thu hồi trị giá của tài sản suốt nhiều năm. Quý vị khấu trừ một phần của chi phí mỗi năm đến khi thu hồi toàn bộ trị giá. 

Theo Phần 179 thì quý vị có thể thu hồi toàn bộ hay một phần của chi phí đối với tài sản đủ tiêu chuẩn đến các mức giới hạn và ngưỡng nhất định dựa trên chi phí tài sản. Quý vị khấu trừ chi phí theo Phần 179 trong năm dùng tài sản đủ tiêu chuẩn đó để phục vụ. Đối với tài sản được đưa vào sử dụng trong các năm tính thuế bắt đầu sau năm 2017, quý vị có thể chọn coi bất động sản đủ điều kiện là tài sản đủ điều kiện theo Phần 179. Bất động sản đủ điều kiện là tài sản cải tiến đủ điều kiện được mô tả trong Phần 168(e)(6) và là một trong các cải tiến sau được thực hiện đối với bất động sản không dành để ở và được đưa vào phục vụ sau ngày bất động sản không dành để ở đó lần đầu tiên được đưa vào phục vụ: mái nhà; hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí; hệ thống phòng cháy chữa cháy; và hệ thống an ninh.

Quý vị cũng có thể được trợ cấp khấu hao đặc biệt 100% cho một số tài sản đủ điều kiện mới và đã sử dụng có được sau ngày 27 tháng 9 năm 2017, trong năm đầu tiên quý vị đưa tài sản vào sử dụng. Khoản trợ cấp này được thực hiện sau khi khấu trừ Phần 179 được phép và trước khi khấu hao bất kỳ khoản nào khác được cho phép.

Ngoài ra còn có các quy tắc và giới hạn đặc biệt cho khấu hao tài sản được liệt kê, bao gồm cả ô tô. Máy tính và thiết bị ngoại vi liên quan được đưa vào sử dụng sau năm 2017 không được bao gồm như tài sản được liệt kê. Tham chiếu Ấn Bản 946, Làm Thế Nào để Khấu Hao Tài Sản  (Publication 946, How to Depreciate Property) để biết thêm thông tin.

Có thể khấu hao hay không thể khấu hao

Các loại tài sản mà quý vị có thể khấu hao bao gồm máy móc, thiết bị, các tòa nhà, xe, và tủ giường bàn ghế. Quý vị không thể khấu hao tài sản dùng cho các mục đích cá nhân. Nếu quý vị sử dụng tài sản (chẳng hạn như xe hơi) cho cả hai mục đích - kinh doanh hoặc đầu tư và cá nhân - thì chỉ có thể khấu hao phần sử dụng để kinh doanh hay đầu tư. Hoàn toàn không được khấu hao đất đai, và có thể - đối với các tòa nhà và một số dạng cải tiến sửa sang đất đai.

Quý vị có thể khấu hao tài sản nào hội đủ năm phép thử sau đây:

  1. Tài sản này phải là tài sản mà quý vị sở hữu.
  2. Tài sản này phải được sử dụng trong một doanh nghiệp hoặc hoạt động sản xuất lợi tức.
  3. Tài sản này phải có một tuổi thọ hữu ích ấn định được.
  4. Tài sản này phải được dự kiến là tồn tại hơn một năm.
  5. Tài sản này không được là tài sản loại trừ. Tài sản loại trừ (như mô tả trong Ấn Bản 946, Làm Thế Nào để Khấu Hao Tài Sản) bao gồm một số tài sản vô hình, một số lợi ích có hạn, và tài sản được dùng và loại bỏ trong cùng một năm.

ACRS hay MACRS

Nói chung, nếu quý vị khấu hao tài sản sử dụng trước năm 1987, quý vị phải sử dụng Hệ Thống Phục Hồi Chi Phí Cấp Bách (Accelerated Cost Recovery System, hay ACRS) hoặc cùng một phương pháp quý vị sử dụng trong quá khứ. Đối với tài sản sử dụng sau năm 1986, quý vị thường phải sử dụng Hệ Thống Phục Hồi Chi Phí Cấp Bách được Điều Chỉnh (Modified ACRS, hay MACRS).

Các tài nguyên khác