Mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường

Nếu bạn sử dụng ô tô của mình cho mục đích kinh doanh, từ thiện, y tế hoặc di chuyển, bạn có thể được khấu trừ dựa trên mỗi dặm đã sử dụng cho mục đích đó.

Mức vận phí năm 2023

Mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường cho năm 2023 là:

  • Tự kinh doanh và doanh nghiệp: 65.5 xu/dặm 
  • Từ thiện: 14 xu/dặm
  • Y tế: 22 xu/dặm
  • Di chuyển (dành cho quân đội): 22 xu/dặm

Tìm hiểu khi nào bạn có thể khấu trừ số dặm của xe

Mức vận phí cho nguyên năm (xu/dặm)

Thời kỳ Sử dụnh cho kinh doanh Sử dụnh cho từ thiện Y tế hoặc di chuyển quân đội Nguồn
2024 67 14 21 IR-2023-239 (tiếng Anh)
2023 65.5 14 22 IR-2022-234 (tiếng Anh)
7/1/2022-12/31/2022 62.5 14 22 IR-2022-124 (tiếng Anh)
1/1/2022-6/30/2022 58.5 14 18 IR-2021-251 (tiếng Anh)
2021 56 14 16 IR-2020-279 (tiếng Anh)
2020 57.5 14 17 IR-2019-215 (tiếng Anh)
2019 58 14 20 IR-2018-251 (tiếng Anh)
2018
  • TCJA
54.5 14 18 IR-2017-204 (tiếng Anh)
2017 53.5 14 17 IR-2016-169 (tiếng Anh)
2016 54 14 19 IR-2015-137 (tiếng Anh)
2015 57.5 14 23 IR-2014-114 (tiếng Anh)
2014 56 14 23.5 IR-2013-95 (tiếng Anh)
2013 56.5 14 24 IR-2012-95 (tiếng Anh)
2012 55.5 14 23 IRB-2012-02 (tiếng Anh)
7/1/2011-12/31/2011 55.5 14 23.5 IR-2011-69 (tiếng Anh)
1/1/2011-6/30/2011 51 14 19 IR-2010-119 (tiếng Anh)