Nếu quý vị là thành viên của Lực lượng Vũ trang đang làm nhiệm vụ thì quý vị có thể đủ điều kiện để khấu trừ chi phí di chuyển nếu việc di chuyển của quý vị là do lệnh của quân đội và việc thay đổi căn cứ vĩnh viễn. Quý vị có thể khấu trừ các chi phí di chuyển chưa được thanh toán cho bản thân, vợ/chồng và người phụ thuộc của quý vị.

Thay đổi vĩnh viễn căn cứ - Điều này bao gồm - việc chuyển từ nhà của quý vị sang căn cứ làm nhiệm vụ đầu tiên của quý vị, chuyển từ một căn cứ làm nhiệm vụ thường xuyên sang một căn cứ khác và chuyển từ căn cứ làm nhiệm vụ cuối cùng về nhà quý vị hoặc đến một điểm gần hơn trong Hoa Kỳ. Việc di chuyển phải diễn ra trong vòng 1 năm tính từ thời điểm kết thúc nhiệm vụ hoặc trong khoảng thời gian được phép theo Quy Định Chung về Di Chuyển.

Báo Cáo Chi Phí Dọn Nhà

Hãy chiết tính chi phí dọn nhà trên Mẫu Đơn 3903, Chi Phí Di Chuyển (Form 3903, Moving Expense), rồi khấu trừ như là phần điều chỉnh lợi tức trên Mẫu Đơn 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ (đính kèm Bản Khai 1 (Mẫu Đơn 1040), Thu Nhập Bổ Sung và Điều Chỉnh Thu Nhập). Quý vị không thể khấu trừ bất cứ chi phí di chuyển nào được bồi hoàn bởi chính phủ (hoặc trả trực tiếp bởi chính phủ) mà không tính trong lợi tức của quý vị.

Thông Tin Thêm

Để có thêm thông tin thêm, xin xem, Ấn Bản 3, Hướng Dẫn Thuế cho Lực Lượng Vũ Trang và  Tôi Có Thể Khấu Trừ Chi Phí Di Chuyển không