Chủ Đề Số 455 Chi Phí Di Chuyển của Thành Viên Lực Lượng Vũ Trang

Nếu quý vị là thành viên của Lực Lượng Vũ Trang tại ngũ thì quý vị có thể đủ điều kiện để khấu trừ chi phí di chuyển nếu việc di chuyển của quý vị là do lệnh của quân đội và thay đổi căn cứ lâu dài. Quý vị có thể khấu trừ chi phí di chuyển không hoàn trả cho bản thân, người phối ngẫu và người phụ thuộc của quý vị.

Thay đổi căn cứ lâu dài - Điều này bao gồm việc di chuyển từ nhà của quý vị sang căn cứ tại ngũ đầu tiên của quý vị, chuyển từ một căn cứ làm nhiệm vụ thường xuyên sang một căn cứ khác và chuyển từ căn cứ làm nhiệm vụ cuối cùng về nhà quý vị hoặc đến một địa điểm gần hơn tại Hoa Kỳ. Việc di chuyển phải diễn ra trong vòng 1 năm tính từ thời điểm kết thúc nhiệm vụ hoặc trong khoảng thời gian được phép theo Quy Định Chung về Di Chuyển. Chi phí của người phối ngẫu hoặc người phụ thuộc của thành viên lực lượng vũ trang do thay đổi căn cứ lâu dài cũng có thể đủ tiêu chuẩn; xin tham khảo Ấn Phẩm 3, Hướng Dẫn Thuế cho Lực Lượng Vũ Trang (tiếng Anh).

Chi Phí Di Chuyển Có Thể Khấu Trừ – Quý vị có thể khấu trừ các chi phí hợp lý trong các tình huống di chuyển của quý vị. Chi phí di chuyển đủ tiêu chuẩn của quý vị bao gồm đồ gia dụng, đồ dùng cá nhân, chi phí lưu kho và đi lại (bao gồm cả chỗ ở) đến nhà mới. Quý vị không thể khấu trừ bất kỳ chi phí bữa ăn nào.

Khai Báo Chi Phí Dọn Nhà

Hãy tính chi phí di chuyển trên Mẫu 3903, Chi Phí Di Chuyển (tiếng Anh) và khấu trừ như là phần điều chỉnh thu nhập trên Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ dành cho Người Cao Niên (đính kèm Bảng 1 (Mẫu 1040), Thu Nhập Bổ Sung và Điều Chỉnh Thu Nhập (tiếng Anh)PDF. Tuy nhiên, không bắt buộc phải dùng Mẫu 3903 nếu quý vị đã chuyển đến một địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ trong năm trước đó, chỉ yêu cầu phí lưu kho khi quý vị ở xa Hoa Kỳ và bất kỳ số tiền nào được chi trả bởi chính phủ cho phí lưu kho đều nằm trong ô số 1 của Mẫu W-2. Hãy khai báo trực tiếp phí lưu kho đủ tiêu chuẩn trên Bảng 1 (Mẫu 1040), dòng 14 và ghi “Lưu kho” trên dòng gạch chấm bên cạnh số tiền.

Quý vị không thể khấu trừ bất kỳ chi phí di chuyển nào được bồi hoàn bởi chính phủ (hoặc trả trực tiếp bởi chính phủ) mà không tính trong thu nhập của quý vị.

Thông Tin Bổ Sung

Để biết  thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Phẩm 3, Hướng Dẫn Thuế cho Lực Lượng Vũ Trang (tiếng Anh) và Tôi Có Thể Khấu Trừ Chi Phí Di Chuyển Không? (tiếng Anh).