Chủ đề số 305, Lưu giữ hồ sơ

Hồ sơ ngăn nắp thì sẽ khai thuế dễ dàng hơn và dễ chuẩn bị các câu trả lời nếu tờ khai của bạn bị kiểm tra hoặc nếu bạn nhận được một thông báo của IRS.

Bạn phải lưu các hồ sơ, như hóa đơn, séc đã dùng và các tài liệu khác để chứng minh thu nhập, hoặc khấu trừ, hoặc tín thuế ghi trên tờ khai thuế cho đến khi nào chúng vẫn là tài liệu trong việc áp dụng bất cứ điều khoản nào của Luật Thuế Vụ, vốn thông thường phải lưu giữ cho đến thời hạn chấm dứt cho tờ khai đó.

Thời hạn giới hạn cho định mức thuế:

3 năm – Đối với việc định mức thuế mà bạn nợ, thời hạn này thường là 3 năm kể từ ngày bạn nộp tờ khai. Các tờ khai thuế nộp trước ngày đáo hạn thì cũng được coi là nộp vào ngày đáo hạn.

Không giới hạn - Không có thời hạn để định mức thuế khi bạn khai thuế gian lận hoặc khi không khai thuế.

6 năm - Nếu bạn không báo cáo thu nhập cần phải báo cáo, và thu nhập thu nhập đó cao hơn 25% tổng thu nhập thu nhập ghi trong tờ khai thuế, hoặc thu nhập đó có thể quy là từ các tài sản tài chính nước ngoài và lớn hơn $5.000 thì thời gian định mức thuế là 6 năm kể từ ngày bạn nộp tờ khai thuế.

Thời hạn giới hạn yêu cầu tiền hoàn thuế:

Sau 3 năm hoặc 2 năm sau khi đóng thuế - Để nộp đơn xin hưởng tín dụng hoặc tiền hoàn trả thuế, thời gian để xin hưởng là 3 năm kể từ ngày nộp tờ khai thuế gốc (hoặc ngày đáo hạn khai thuế nếu nộp trước ngày đó) hoặc 2 năm kể từ ngày trả tiền thuế, tùy theo ngày nào đến sau.

7 năm - Để nộp đơn yêu cầu bồi hoàn cho tiền trả quá nhiều từ khấu trừ nợ xấu hay do mất mát vì chứng khoán mất giá trị thì thời gian để xin là 7 năm kể từ ngày phải khai thuế.

Hồ sơ tài sản

Lưu giữ hồ sơ liên quan đến tài sản cho đến khi hết thời hạn giới hạn cho năm bạn chuyển nhượng tài sản trong phần có thể tính thuế. Bạn phải giữ những hồ sơ này để tính tiền lời hay lỗ khi bán hoặc chuyển nhượng tài sản theo cách khác.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Bạn nên lưu giữ hồ sơ bao trả bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của riêng mình và của gia đình. Nếu yêu cầu bồi hoàn tín thuế cho bảo phí (tiếng Anh) thì bạn cần thông tin về tiền trả khấu trừ trước mà bạn đã nhận thông qua Health Insurance Marketplace (Thị trường Bảo hiểm sức khỏe) và bảo phí mà bạn đóng.

Thu nhập và chi phí Kinh doanh

Nếu bạn trong ngành kinh doanh, không có phương pháp giữ sổ sách kế toán bắt buộc nào mà bạn phải sử dụng. Tuy nhiên, bạn phải sử dụng một phương pháp phản ảnh rõ ràng và chính xác tổng thu nhập và chi phí của bạn. Các hồ sơ phải chứng minh thu nhập và các chi phí của bạn. Nếu có thuê nhân viên, bạn phải lưu giữ tất cả hồ sơ thuế làm việc ít nhất 4 năm sau khi thuế đáo hạn hoặc được trả xong, tùy theo ngày nào đến sau.

Tài nguyên bổ sung