Thời gian IRS có thể định mức thuế

IRS thường có thể định mức thuế, theo luật, trong vòng 3 năm sau ngày đáo hạn của tờ khai, bao gồm cả gia hạn, hoặc - nếu bạn nộp trễ - trong vòng 3 năm sau khi chúng tôi nhận được tờ khai của bạn, tùy theo thời điểm nào đến sau. Thời gian này được gọi là Ngày hết hạn quy chế để định mức thuế (ASED).

Ví dụ:

 • Bạn nộp tờ khai thuế cá nhân năm 2021 vào ngày đến hạn, ngày 18 tháng 4 năm 2022. ASED của bạn là ngày 18 tháng 4 năm 2025.
 • Bạn nộp tờ khai thuế cá nhân năm 2021 trể vào ngày 31 tháng 10, 2022, sau ngày đáo hạn gia hạn 17 tháng 10, 2022. ASED của bạn là ngày 31 tháng 10 năm 2025.

Làm thế nào để biết ASED áp dụng cho bạn

Khi bạn nộp tờ khai thuế và nợ thêm thuế, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo hoặc thư. Thông báo hoặc thư sẽ cho bạn biết về thuế, các hình phạt và tiền lãi, lý do tính phí và các bước tiếp theo.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Am hiểu Thông báo hoặc Thư của IRS gửi cho bạn.

Ngoại lệ đối với Ngày định mức 3 năm

Theo luật, chúng tôi sẽ kéo dài thời gian để định mức thuế nếu bạn:

 • Không tự nguyện nộp tờ khai thuế được yêu cầu. Chúng tôi có thể định mức thuế bất cứ lúc nào theo chương trình Tờ khai thay thế (xem IRC 6020 (tiếng Anh)). Nếu chúng tôi nộp Tờ khai thay thế, giới hạn 3 năm định mức không bắt đầu. Tuy nhiên, nếu sau này bạn quyết định nộp tờ khai thuế, nó sẽ bắt đầu thời hạn 3 năm để định mức.
 • Đồng ý gia hạn thời gian gới hạn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn ký một thỏa thuận, hoặc khước từ luật định, để gia hạn thời gian để định mức thuế. Bạn có thể đàm phán thời gian gia hạn được đề xuất hoặc từ chối ký vào khước từ. Tìm hiểu thêm thông tin về quy trình có thoả thuận trong Gia hạn thời hạn định mức thuế, Ấn phẩm 1035 (tiếng Anh)PDF.
 • Khai báo 25% hoặc ít hơn thu nhập của bạn trên tờ khai thuế. Thời gian chúng tôi có thể định mức thêm thuế tăng lên từ 3 đến 6 năm kể từ ngày bạn nộp tờ khai thuế.
 • Nộp tờ khai giả mạo hoặc gian lận với ý định trốn thuế. Chúng tôi có thể định mức thuế vô thời hạn.

Xem danh sách đầy đủ cho ngoại lệ về ngày định mức 3 năm tại IRC 6501 (tiếng Anh).

Đình chỉ thời gian giới hạn

Thời gian giới hạn 3 năm để định mức thuế bị đình chỉ nếu:

 • Chúng tôi phát hành Thông báo thiếu thuế, cũng gọi là Thư 90 ngày. Bạn có 90 ngày (150 ngày nếu bạn sống ở bên ngoài Hoa Kỳ) để đồng ý với định mức dự kiến của chúng tôi hoặc đệ đơn kiện với Toà án thuế trước khi chúng tôi có thể định mức số tiền nợ. Thời hạn đình chỉ bắt đầu vào ngày sau khi chúng tôi gửi thư cho bạn và kết thúc 60 ngày sau khi có quyết định cuối cùng của Toà án thuế.

  Nếu các bạn không đồng ý và không đệ đơn kiện với Toà án thuế trong thời hạn 90 hoặc 150 ngày, chúng tôi sẽ định mức số tiền được thể hiện trong Thông báo thiếu thuế, và bạn phải trả số tiền nợ, cùng với bất kỳ hình phạt và tiền lãi hiện hành nào.
   
 • Bạn nộp đơn xin phá sản. Thời gian định mức được đình chỉ khi chúng tôi phát hành Thông báo thiếu thuế: 1) chưa đầy 90 ngày trước khi bạn nộp đơn phá sản, 2) cùng ngày bạn nộp đơn phá sản, hoặc 3 ngày sau khi bạn nộp đơn xin phá sản, và trước khi tự động hoãn do phá sản kết thúc. Thời hạn định mức được đình chỉ thêm tùy vào thời gian luật pháp cho phép.

Luật pháp

 Tài nguyên