Mã Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế (TIN) cho Sinh Viên và Học Giả Ngoại Quốc

Nói chung, người nước ngoài có thể nộp đơn xin Số An Sinh Xã Hội (SSN) (tiếng Anh) hoặc Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) để dùng cho các giấy tờ liên quan đến thuế.

Nói chung, người nước ngoài vào Hoa Kỳ theo diện nhập cư được làm việc ở Hoa Kỳ trong những trường hợp cụ thể theo luật nhập cư Hoa Kỳ đủ điều kiện được xin Số An Sinh Xã Hội (SSN) từ Sở An Sinh Xã Hội.

Hầu hết sinh viên và học giả người nước ngoài là người không nhập cư theo diện F-1, J-1, M-1, và Q-1,  đủ điều kiện được làm việc ở Hoa Kỳ và do đó, đủ điều kiện được xin SSN nếu họ thực tế làm việc ở Hoa Kỳ.

Người nước ngoài không đủ điều kiện xin số an sinh xã hội Hoa Kỳ hoặc không đáp ứng đòi hỏi về bằng chứng của Sở An Sinh Xã Hội để được SSN có thể nộp đơn xin Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) từ Sở Thuế Vụ nếu họ có lý do thuế chánh đáng cần có ITIN như giải thích trong hướng dẫn cho Mẫu W-7. Dùng Mẫu W-7 (tiếng Anh) hoặc Mẫu W-7 (SP) (tiếng Tây Ban Nha) để xin ITIN. Hãy xem Ấn Phẩm 1915 (tiếng Anh)PDF của IRS để biết thông tin chi tiết hơn về ITIN.

Các Chủ Đề Tham Khảo/Liên Quan