Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (TIN) cho Sinh Viên và Học Giả Ngoại Kiều

Nói chung, ngoại nhân có thể nộp đơn xin Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number) (SSN) hoặc Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (ITIN) để dùng cho các giấy tờ liên quan đến thuế.

Nói chung, ngoại nhân vào Hoa Kỳ theo diện nhập cư được làm việc ở Hoa Kỳ trong những trường hợp cụ thể theo luật nhập cư Hoa Kỳ đủ điều kiện được xin Số An Sinh Xã Hội (SSN) từ Sở An Sinh Xã Hội.

Hầu hết sinh viên và học giả ngoại kiều là người không nhập cư theo diện F-1, J-1, M-1, Q-1,Q-2 đủ điều kiện được làm việc ở Hoa Kỳ và do đó, đủ điều kiện được Xin SSN nếu họ thực tế làm việc ở Hoa Kỳ.

Ngoại nhân không đủ điều kiện xin số an sinh xã hội Hoa Kỳ hoặc không đáp ứng đòi hỏi về bằng chứng của Sở An Sinh Xã Hội để được SSN có thể nộp đơn xin Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (ITIN) từ Sở Thuế Vụ nếu họ có lý do thuế chánh đáng cần có ITIN như giải thích trong hướng dẫn cho Mẫu Đơn W-7. Dùng Mẫu Đơn W-7 (Form W-7) (bản tiếng Anh) hoặc Mẫu Đơn W-7SP (Form W-7SP) (bản Tây Ban Nha) để xin ITIN. Hãy xem Ấn Phẩm 915 (Publication 1915PDF) của IRS để biết thông tin chi tiết hơn về ITIN.

Các đề tài tham khảo/liên quan