Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Giá Phải Chăng (Affordable Care Act) có những  cải tổ bảo hiểm sức khỏe toàn diện và bao gồm điều khoản thuế vụ đang có hiệu lực và sẽ được thi hành chặt chẽ hơn trong vài năm kế tiếpảnh hưởng đến cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, hãng bảo hiểm, tổ chức miễn thuế và thực thể chánh phủ. Những điều khoản thuế này có những thay đổi quan trọng, bao gồm các cá nhân và gia đình khai thuế. Luật pháp cũng nêu quyền lợi và trách nhiệm cho các tổ chức và hãng sở khác. Thông tin thuộc những tiêu đề sau đây sẽ giải thích ngắn gọn một vài điều khoản thuế lợi tức theo luật pháp.

Tín Thuế Chăm Sóc Sức Khỏe cho Tiểu Thương

Tín Thuế Chăm Sóc Sức Khỏe cho Tiểu Thương này giúp các hang sở nhỏ, bao gồm hang sở nhỏ miễn thuế- dễ trang trải chi phí bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên. Dặc biệt nhắm đến những hãng sở có nhân công có lợi tức thấp và trung bình. Tín thuế tối đa đến 50% phần đóng góp do hãng sở nhỏ trả bảo phí, và đến 35% cho hãng sở nhỏ miễn thuế. Nói chung, tín thuế này dành cho các hãng sở cỡ nhỏ đang trang trải ít nhất phân nửa chi phí bảo hiểm đơn cho nhân viên. Muốn hội đủ tiêu chuẩn được tín dụngthì hãng sở cỡ nhỏ phải đóng bảo phí trên danh nghĩa mỗi nhân viên đã ghi danh vào một chương trình sức khỏe hợp chuẩn do hãng sở chu cấp qua Chương Trình Sức Khỏe Tùy Chọn cho Tiểu Thương (Small Business Health Options Program, hay SHOP), Marketplace hay đủ điều kiện được ngoại lệ cho đòi hỏi này.

Nếu quý vị là hãng sở nhỏ hội đủ tiêu chuẩn được tín khoản này thì dùng Mẫu Đơn 8941 (Form 8941 PDF)(PDF), Tín Thuế cho Hãng Sở Cỡ Nhỏ có chu cấp Phí Bảo Hiểm Sức Khỏe, và đính chung với đơn khai thuế lợi tức của mình.

Muốn biết thông tin phụ trội về chủ đề này thì nên tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 8941 và Tín Thuế Chăm Sóc Sức Khỏe cho Tiểu Thương và Tìm Kiếm Thị Trường (Small Business Health Care Tax Credit and the SHOP Marketplace).

Bảo Hiểm Sức Khỏe cho Các Con Đã Trưởng Thành

Bao trả sức khỏe cho con của nhân viên dưới 27 tuổi thường được miễn thuế cho nhân viên. Quyền lợi thuế chăm sóc sức khỏe này áp dụng cho những nơi làm việc khác nhau và chương trình sức khỏe cho người hồi hưu. Do đó, hãng sở có chương trình tự chọn – chương trình cho phép nhân viên chọn từ thực đơn các lựa chọn quyền lợi miễn thuế và quyền lợi tiền mặt hay chịu thuế - được phép cho nhân viên bắt đầu đóng góp trước thuế để trả cho quyền lợi mở rộng này. Chánh phủ đã nới rộng tới cuối năm cho thời kỳ miễn thuế chăm sóc sức khỏe (do hãng sở chu cấp) cho các con được 26 tuổi của nhân viên. Chi phí và tiền bồi hoàn (theo chương trình sức khỏe của hãng sở) để bao trả cho các con hội đủ tiêu chuẩn của nhân viên sẽ được miễn thuế lợi tức, FICA và FUTA, bất kể IRS dùng bài tính cho trẻ thuộc quyền nào. Quyền lợi thuế này cũng áp dụng cho những cá nhân tư doanh nào hội đủ tiêu chuẩn được khấu giảm bảo hiểm sức khỏe tư doanh trên tờ khai thuế lợi tức liên bang.

Trình Báo Mức Bảo Hiểm Sức Khỏe (do Hãng Sở Chu Cấp) trên Mẫu Đơn W-2

Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Giá Phải Chăng đòi hỏi hãng sở phải báo cáo chi phí bao trả thuộc chương trình sức khỏe theo nhóm (do hãng sở bảo trợ) ở Ô 12 (dùng Mã DD) trên Mẫu Đơn W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng, dành cho nhân viên. Việc tường trình chi phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trên Mẫu Đơn W-2 chỉ cho mục đích thông tin. Lý do đòi hỏi báo cáo: cung cấp thông tin hữu ích và dễ so sánh về chi phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe người sử dụng. Giá trị đóng góp của hãng sở vào bảo hiểm sức khỏe vẫn tiếp tục được tách khỏi lợi tức của nhân viên, và không chịu thuế. Có nhiều hãng sở hội đủ tiêu chuẩn được miễn giảm cho tới khi nào đường hướng chỉ dẫn về sau này quy định phải giới hạn một phần hay toàn bộ khoản miễn giảm đó cho mục đích tường trình. Hãng sở không bị bắt buộc phải báo cáo tổng chi phí (quy theo tất cả các nhân viên trong hãng sở) trên Mẫu Đơn W-3, Truyền Chuyển Bản Khai Trình Thuế và Lương Bổng. Thông tin về việc tường trình có trong Hướng Dẫn Tổng Quát cho Mẫu Đơn W-2 và W-3 (Form W-2 and W-3 General Instructions PDF) (PDF).

Thuế Medicare Phụ Trội

Sẽ áp dụng Thuế Medicare Phụ Trội 0.9 phần trăm cho lương bổng cá nhân, tiền trả theo Đạo Luật Thuế Hồi Hưu Hỏa Xa và lợi tức tư doanh nào vượt ngưỡng mức dựa trên diện đệ nộp của mỗi người. Ngưỡng mức sẽ là $250,000 cho người đóng thuế đã kết hôn và khai chung, $125,000 cho người đóng thuế đã kết hôn nhưng khai riêng, và $200,000 cho mọi người đóng thuế khác. Hãng sở có trách nhiệm khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội từ khoản lương bổng hay tiền thù lao vượt trên $200,000 họ trả cho nhân viên trong niên lịch.

Muốn biết thêm thông tin về Thuế Medicare Phụ Trội, xin xem Chủ Đề 560 và mục Hỏi và Đáp về Thuế Medicare Phụ Trội.

Thông Tin Thêm

Muốn biết thêm thông tin về những điều này và các điều khoản thuế vụ khác gồm trong Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Giá Phải Chăng thì nên xem trang Các Điều Khoản Thuế Vụ ACA của Đạo Luật Chăm Sóc với Giá Phải Chăng (Affordable Care Act). Nên đến mạng lưới của Bộ Dịch Vụ Sức Khỏe và Nhân Sự (Department of Health and Human Services) và HealthCare.gov, để biết thêm thông tin về các lựa chọn bao trả bảo hiểm, trợ giúp tài chánh và Health Insurance Marketplace.