Chủ đề số 763, Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá phải chăng

Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá phải chăng có những cải tổ bảo hiểm sức khỏe toàn diện và bao gồm điều khoản thuế vụ có ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, hãng bảo hiểm, tổ chức miễn thuế và thực thể chính phủ. Những điều khoản thuế này có những thay đổi quan trọng, bao gồm cách thức khai thuế của cá nhân và gia đình. Luật pháp cũng quy định quyền lợi và trách nhiệm cho các tổ chức và chủ lao động khác. Thông tin thuộc những tiêu đề sau đây sẽ giải thích ngắn gọn một số điều khoản thuế thu nhập theo luật định.

Tín thuế Chăm sóc sức khỏe cho Doanh nghiệp nhỏ

Tín thuế Chăm sóc sức khỏe cho Doanh nghiệp nhỏ này giúp các chủ lao động là doanh nghiệp nhỏ, bao gồm cả chủ lao động là doanh nghiệp nhỏ được miễn thuế có thể trang trải chi phí bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên. Điều này đặc biệt hướng tới các chủ lao động có nhân công có thu nhập thấp và trung bình. Tín thuế tối đa 50% phần đóng góp do chủ lao động là doanh nghiệp nhỏ trả bảo phí, và 35% cho chủ lao động là doanh nghiệp nhỏ được miễn thuế. Nhìn chung, tín thuế dành cho các chủ lao động là doanh nghiệp nhỏ đang trang trải ít nhất phân nửa chi phí bảo hiểm chỉ dành cho nhân viên. Để hội đủ điều kiện được hưởng tín thuế, chủ lao động là doanh nghiệp nhỏ phải đóng bảo phí trên danh nghĩa mỗi nhân viên đã ghi danh vào một chương trình bảo hiểm sức khỏe đủ điều kiện do chủ lao động chu cấp qua Thị trường Chương trình Sức khỏe tùy chọn cho Doanh nghiệp nhỏ (SHOP) hoặc đủ điều kiện được ngoại lệ cho quy định này.

Nếu bạn là chủ lao động là doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện được hưởng tín thuế này thì dùng Mẫu 8941, Tín thuế Bảo phí cho Chủ lao động là Doanh nghiệp nhỏ (tiếng Anh) và đính chung với tờ khai thuế thu nhập của mình.

Để biết thêm thông tin về chủ đề này, xin tham khảo Hướng dẫn cho Mẫu 8941 (tiếng Anh)PDF và trang Tín thuế Chăm sóc sức khỏe cho Doanh nghiệp nhỏ và Thị trường SHOP (tiếng Anh).

Bảo hiểm sức khỏe cho trẻ đã trưởng thành

Bảo hiểm sức khỏe cho trẻ dưới 27 tuổi của nhân viên thường được miễn thuế cho nhân viên. Quyền lợi thuế chăm sóc sức khỏe này áp dụng cho những nơi làm việc và chương trình sức khỏe cho người hồi hưu khác nhau. Do đó, chủ lao động có chương trình tự chọn – chương trình cho phép nhân viên chọn từ danh sách các lựa chọn quyền lợi miễn thuế và quyền lợi tiền mặt hoặc chịu thuế - được phép cho nhân viên bắt đầu đóng góp trước thuế để chi trả cho quyền lợi mở rộng này. Chính phủ đã nới rộng tới cuối năm cho thời kỳ miễn thuế chăm sóc sức khỏe do chủ lao động chu cấp cho các con được 26 tuổi của nhân viên. Chi phí và tiền bồi hoàn theo chương trình sức khỏe của chủ lao động để bao trả cho các con hội đủ điều kiện của nhân viên sẽ được miễn thuế thu nhập, FICA và FUTA, bất kể việc IRS kiểm tra tình trạng phụ thuộc. Quyền lợi thuế này cũng áp dụng cho những cá nhân tư doanh nào hội đủ điều kiện được khấu giảm bảo hiểm sức khỏe tư doanh trên tờ khai thuế thu nhập liên bang.

Khai báo bảo hiểm sức khỏe cung cấp bởi Chủ lao động chu cấp trên Mẫu W-2

Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá phải chăng quy định chủ lao động phải khai báo chi phí bao trả thuộc chương trình sức khỏe theo nhóm do chủ lao động bảo trợ ở Ô 12 (dùng Mã DD) trên Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh) dành cho nhân viên. Việc khai báo chi phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trên Mẫu W-2 chỉ cho mục đích cung cấp thông tin. Lý do đòi hỏi báo cáo: cung cấp cho người sử dụng thông tin hữu ích và dễ so sánh về chi phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Giá trị đóng góp của chủ lao động vào bảo hiểm sức khỏe vẫn tiếp tục được tách khỏi thu nhập của nhân viên và không chịu thuế. Có nhiều chủ lao động hội đủ điều kiện được miễn giảm cho đến khi nào chỉ dẫn về sau giới hạn một phần hoặc toàn bộ khoản miễn giảm đó cho mục đích khai báo. Chủ lao động không bắt buộc phải khai báo tổng chi phí (quy theo tất cả các nhân viên trên Mẫu W-3, Chuyển phát Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh). Thông tin về việc khai báo có trong Hướng dẫn tổng quát cho Mẫu W-2 và Mẫu W-3 (tiếng Anh)PDF.

Thuế Medicare bổ sung

Thuế Medicare bổ sung 0.9 phần trăm được áp dụng cho lương Medicare của cá nhân, tiền trả theo Đạo luật Thuế hưu trí đường sắt và thu nhập tự kinh doanh nào vượt ngưỡng dựa trên tình trạng khai thuế của người đó. Mức ngưỡng sẽ là $250,000 cho người đóng thuế đã kết hôn khai thuế chung, $125,000 cho người đóng thuế đã kết hôn khai thuế riêng và $200,000 cho mọi người đóng thuế khác. Chủ lao động có trách nhiệm khấu lưu thuế Medicare bổ sung từ lương Medicare hay tiền thù lao vượt quá $200,000 mà họ trả cho nhân viên trong năm.

Để biết thêm thông tin về thuế Medicare bổ sung, xin xem Chủ đề số 560 và mục Hỏi và Đáp về thuế Medicare bổ sung (tiếng Anh).

Thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin về những điều này và điều khoản thuế vụ khác gồm trong Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá phải chăng, vui lòng truy cập trang Các Điều khoản Thuế vụ của Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá phải chăng (ACA). Truy cập trang mạng của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (tiếng Anh) và HealthCare.gov (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về các lựa chọn bao trả bảo hiểm, trợ giúp tài chính và Thị trường Bảo hiểm sức khỏe.