Topic 560 - Additional Medicare Tax

Thuế Medicare Phụ Trội 0.9% áp dụng cho tiền lương Medicare, lợi tức tư doanh, và hưu bổng hỏa xa (railroad retirement, hay RRTA) vượt quá ngưỡng tiền sau đây dựa trên tình trạng khai thuế:

  • $250.000 cho người đã kết hôn và khai thuế chung;
  • $125,000 cho người đã kết hôn và khai thuế riêng; và
  • $200,000 cho tất cả những người đóng thuế khác.

Tiền thuế phụ trội này được dùng để tài trợ cho các điều khoản thuế vụ theo Đạo Luật Chăm Sóc với Giá Phải Chăng, bao gồm tín thuế bảo phí.

Nếu quý vị nhận tiền lương Medicare và lợi tức tư doanh thì tính Thuế Medicare Phụ Trội bằng cách:

  • Tính Thuế Medicare Phụ Trội trên bất cứ tiền Medicare nào vượt quá ngưỡng hiện dụng cho tình trạng khai thuế của người đóng thuế, mà không kể đến có khấu lưu thuế hay không;
  • Giảm ngưỡng hiện dụng cho tình trạng khai thuế xuống tổng số tiền Medicare đã nhận (nhưng không dưới số 0); và
  • Tính Thuế Medicare Phụ Trội trên bất cứ lợi tức tư doanh nào vượt quá ngưỡng đã giảm.

Không xét thua lỗ tư doanh cho mục đích thuế này. So sánh hưu bổng Hỏa Xa (Railroad retirement, hay RRTA) riêng với ngưỡng tiền.

Tất cả tiền lương Medicare, lương bổng hồi hưu hỏa xa (railroad retirement, hay RRTA), và lợi tức tư doanh theo Thuế Medicare phải trả Thuế Medicare Phụ Trội, nếu đã trả quá ngưỡng tiền hiện dụng cho tình trạng khai thuế của người đóng thuế. Muốn biết thông tin về loại tiền lương nào phải trả Thuế Medicare, xin xem biểu đồ về Những Quy Định Đặc Biệt (Special Rules for Various Types of Services and Payments) cho Các Loại Dịch Vụ và Tiền Trả Khác Nhau trong Đoạn 15 của Ấn Bản 15, (Thông Tư E), Hướng Dẫn Thuế của Hãng Làm (Publication 15 (Circular E), Employer's Tax Guide).

Không Có Quy Định Đặc Biệt nếu Sống ở Hải Ngoại

Không có quy định đặc biệt cho ngoại nhân không thường trú hay công dân Hoa Kỳ cư ngụ ở hải ngoại cho mục đích của điều khoản thuế vụ này. Tiền lương Medicare, lương bổng hồi hưu hỏa xa (RRTA), và lợi tức tư doanh do những người này đi làm lãnh được cũng sẽ phải trả Thuế Medicare Phụ Trội, nếu vượt quá ngưỡng tiền hiện dụng cho tình trạng khai thuế của họ.

Trách Nhiệm của Hãng Làm

Hãng làm chịu trách nhiệm khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội từ tiền lương hay lương bổng hồi hưu hỏa xa (RRTA) trả cho nhân viên vượt quá $200,000 trong năm lịch, mà không kể đến tình trạng khai thuế. Hãng làm phải bắt đầu khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội trong kỳ trả lương trong đó, tiền lương hay lương bổng hồi hưu hỏa xa (RRTA) trả cho nhân viên trong năm vượt quá $200,000. Hãng làm sẽ tiếp tục khấu lưu mỗi kỳ trả lương cho đến khi hết năm lịch. Không có phần đóng góp tương xứng của hãng làm cho Thuế Medicare Phụ Trội.

Chiết Tính Thuế

Sử Dụng Mẫu Đơn 8959, Thuế Medicare Phụ Trội, để tính thuế này, khai thuế và bất cứ Thuế Medicare Phụ Trội nào khấu lưu trên:

  • Mẫu Đơn 1040, Bản Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ (Form 1040, U.S Individual Income Tax Return), và Bản Khai 4 (Mẫu Đơn 1040), Thuế Khác,
  • Mẫu Đơn 1040NR, Bản Khai Thuế Lợi Tức Ngoại Nhân Không Thường Trú Hoa Kỳ (Form 1040NR, U.S Nonresident Alien Income Tax Return),
  • Mẫu Đơn 1040-SS, Bản Khai Thuế Tư Doanh Hoa Kỳ (Form 1040-SS, U.S Self-employment Tax Return) (Bao gồm Khấu Trừ Thuế Trẻ Em Phụ Trội cho Cư Dân Thật Sự của Pueto Rico). 

Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính

Một số người đóng thuế có thể cần yêu cầu hãng làm khấu lưu số tiền thuế lợi tức phụ trội khấu lưu trên Mẫu Đơn W-4, Chứng Nhận Cho Phép Khấu Lưu của Nhân Viên (Form W-4 PDF (PDF), Employee’s Withholding Allowance Certificate), hay trả tiền thuế ước tính để chu toàn trách nhiệm Thuế Medicare Phụ Trội của họ. Xem Ấn Bản 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính, để biết thêm thông tin trong trường hợp này.

Thông Tin Thêm

Muốn biết thêm thông tin, xin tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu Ðơn 8959 (Form 8959 Instructions) và Các Thắc Mắc và Giải Đáp cho Thuế Medicare Phụ Trội (Questions and Answers for the Additional Medicare Tax).