Chủ Đề 560 Thuế Medicare Phụ Trội

Thuế Medicare Phụ Trội 0.9% áp dụng cho tiền lương Medicare, lợi tức tư doanh và hưu bổng hỏa xa (railroad retirement, RRTA) vượt quá ngưỡng sau đây dựa trên tình trạng khai thuế:

  • $250,000 cho người đã kết hôn và khai thuế chung;
  • $125,000 cho người đã kết hôn và khai thuế riêng; và
  • $200,000 cho tất cả những người đóng thuế khác.

Thuế phụ trội này được dùng để tài trợ cho điều khoản thuế vụ theo Đạo Luật Chăm Sóc với Giá Phải Chăng (Tiếng Anh), bao gồm cả tín thuế bảo phí (Tiếng Anh).

Nếu quý vị nhận tiền lương Medicare và lợi tức tư doanh, tính Thuế Medicare Phụ Trội bằng cách:

  1. Tính Thuế Medicare Phụ Trội trên bất kỳ tiền lương Medicare nào vượt quá ngưỡng hiện hành cho tình trạng khai thuế của người đóng thuế, mà không kể đến có khấu lưu thuế hay không;
  2. Giảm mức ngưỡng hiện hành cho tình trạng khai thuế xuống tổng số tiền lương Medicare đã nhận (nhưng không dưới số 0); và
  3. Tính Thuế Medicare Phụ Trội trên bất kỳ lợi tức tư doanh nào vượt quá ngưỡng đã giảm.

Không xem xét thua lỗ tư doanh cho mục đích thuế này. So sánh hưu bổng Hỏa Xa (railroad retirement, RRTA) riêng với ngưỡng tiền.

Toàn bộ tiền lương Medicare, lương bổng hồi hưu hỏa xa và lợi tức tư doanh chịu Thuế Medicare phải chịu Thuế Medicare Phụ Trội, nếu đã trả quá ngưỡng hiện hành cho tình trạng khai thuế của người đóng thuế. Để biết thông tin về loại tiền lương chịu Thuế Medicare, xin xem biểu đồ về Những Quy Tắc Đặc Biệt về Các Loại Dịch Vụ và Tiền Trả Khác Nhau trong Đoạn 15 của Ấn Bản 15, (Thông Tư E), Hướng Dẫn Thuế của Chủ Thuê (Tiếng Anh).

Không Có Quy Tắc Đặc Biệt nếu Sống ở Hải Ngoại

Không có quy tắc đặc biệt cho ngoại kiều không phải thường trú nhân hoặc công dân Hoa Kỳ đang cư ngụ ở hải ngoại cho mục đích của điều khoản thuế vụ này. Tiền lương Medicare, lương bổng hồi hưu hỏa xa và lợi tức tư doanh do những người này lao động cũng sẽ chịu Thuế Medicare Phụ Trội, nếu vượt quá ngưỡng hiện hành cho tình trạng khai thuế của họ.

Trách Nhiệm của Chủ Thuê

Chủ thuê có trách nhiệm khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội từ tiền lương hoặc lương bổng hồi hưu hỏa xa (RRTA) trả cho nhân viên vượt quá $200,000 trong năm, mà không kể đến tình trạng khai thuế. Chủ thuê phải bắt đầu khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội trong kỳ trả lương mà tiền lương hoặc lương bổng hồi hưu hỏa xa trả cho nhân viên trong năm vượt quá $200,000. Chủ thuê sẽ tiếp tục khấu lưu mỗi kỳ trả lương cho đến khi hết năm. Không có phần đóng góp tương xứng của chủ thuê cho Thuế Medicare Phụ Trội.

Tính Thuế

Sử Dụng Mẫu 8959, Thuế Medicare Phụ Trội (Tiếng Anh) để tính thuế này, khai thuế và bất kỳ Thuế Medicare Phụ Trội nào khấu lưu trên:

Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính

Một số người đóng thuế có thể cần yêu cầu chủ thuê khấu lưu tiền thuế lợi tức phụ trội trên Mẫu W-4, Giấy Chứng Nhận Khấu Lưu cho Nhân Viên hoặc trả tiền thuế ước tính để chu toàn trách nhiệm Thuế Medicare Phụ Trội của họ. Xem Ấn Bản 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin trong trường hợp này.

Thông Tin Khác

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu 8959 (Tiếng Anh)Các Thắc Mắc và Giải Đáp về Thuế Medicare Phụ Trội (Tiếng Anh).