Chủ đề số 560, Thuế Medicare bổ sung

Thuế Medicare bổ sung 0.9% áp dụng cho tiền lương Medicare, thu nhập tự kinh doanh và thù lao hưu trí đường sắt (RRTA) vượt quá ngưỡng sau đây dựa trên tư cách khai thuế:

  • $250.000 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế;
  • $125.000 cho vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế; và
  • $200.000 cho tất cả những người đóng thuế khác.

Thuế bổ sung này được dùng để tài trợ cho điều khoản thuế vụ của Đạo luật Chăm sóc giá phải chăng (tiếng Anh), bao gồm cả tín thuế bảo phí (tiếng Anh).

Nếu bạn nhận cả hai tiền lương Medicare và thu nhập tự kinh doanh, tính Thuế Medicare bổ sung bằng cách:

  1. Tính Thuế Medicare bổ sung trên bất kỳ tiền lương Medicare nào vượt quá ngưỡng hiện hành cho tư cách khai thuế của người đóng thuế, mà không kể đến có khấu lưu thuế hay không;
  2. Giảm mức ngưỡng hiện hành cho tư cách khai thuế xuống tổng số tiền lương Medicare đã nhận (nhưng không dưới số 0); và
  3. Tính Thuế Medicare bổ sung trên bất kỳ thu nhập tự kinh doanh nào vượt quá ngưỡng đã giảm.

Không xem xét lỗ do tự kinh doanh cho mục đích thuế này. So sánh thù lao hưu trí đường sắt (RRTA) riêng với ngưỡng tiền.

Toàn bộ tiền lương Medicare, thù lao hưu trí đường sắt (RRTA) và thu nhập tự kinh doanh chịu Thuế Medicare phải chịu Thuế Medicare bổ sung, nếu đã trả quá ngưỡng hiện hành cho tư cách khai thuế của người đóng thuế. Để biết thông tin về loại tiền lương chịu Thuế Medicare, xin xem biểu đồ về Special Rules for Various Types of Services and Payments (Những quy tắc đặc biệt về các loại dịch vụ và thanh toán khác nhau) trong Đoạn 15 của Ấn phẩm 15 (Thông tư E), Hướng dẫn thuế cho Chủ lao động (tiếng Anh).

Không có quy tắc đặc biệt nếu sống ở hải ngoại

Không có quy tắc đặc biệt cho người nước ngoài tạm trú hoặc công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân người nước ngoài đang cư ngụ ở hải ngoại cho mục đích của điều khoản thuế vụ này. Tiền lương Medicare, thù lao hưu trí đường sắt (RRTA) và thu nhập tự kinh doanh do những người lao động này cũng sẽ chịu Thuế Medicare bổ sung, nếu vượt quá ngưỡng hiện hành cho tư cách khai thuế của họ.

Trách nhiệm của Chủ lao động

Chủ lao động có trách nhiệm khấu lưu Thuế Medicare bổ sung từ tiền lương hoặc thù lao hưu trí đường sắt (RRTA) trả cho nhân viên vượt quá $200.000 trong năm, mà không kể đến tư cách khai thuế. Chủ lao động phải bắt đầu khấu lưu Thuế Medicare bổ sung trong kỳ trả lương mà tiền lương hoặc thù lao hưu trí đường sắt trả cho nhân viên trong năm vượt quá $200.000. Chủ lao động sẽ tiếp tục khấu lưu mỗi kỳ trả lương cho đến khi hết năm. Không có phần đóng góp tương xứng của chủ lao động cho Thuế Medicare bổ sung.

Tính thuế

Sử dụng Mẫu 8959, Thuế Medicare bổ Sung (tiếng Anh) để tính thuế này, khai thuế và bất kỳ Thuế Medicare bổ sung nào khấu lưu trên:

Khấu lưu thuế và Thuế ước tính

Một số người đóng thuế có thể cần yêu cầu chủ lao động khấu lưu tiền thuế thu nhập bổ sung trên Mẫu W-4, Chứng nhận Khấu lưu thuế của Nhân viên hoặc trả tiền thuế ước tính để chu toàn trách nhiệm Thuế Medicare bổ sung của họ. Xem Ấn phẩm 505, Khấu lưu thuế và Thuế ước tính (tiếng Anh) để biết thêm thông tin trong trường hợp này.

Thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Hướng dẫn cho Mẫu 8959 (tiếng Anh)PDF và Hỏi và Đáp về Thuế Medicare bổ sung (tiếng Anh).