Chủ Đề 404 Cổ Tức

Cổ tức là sự phân phối tài sản một công ty có thể trả tiền cho quý vị nếu quý vị có sở hữu cổ phiếu trong công ty đó. Các công ty trả hầu hết các cổ tức bằng tiền mặt. Tuy nhiên, họ cũng có thể trả cổ tức bằng cổ phiếu của một công ty khác hay bất kỳ tài sản nào khác. Quý vị cũng có thể nhận phân phối qua một hiệp doanh, di sản, quỹ ủy thác, công ty loại S, hoặc từ một hiệp hội chịu thuế như một tổng công ty. Một cổ đông của một công ty có thể được coi là nhận được cổ tức nếu công ty trả nợ của cổ đông, cổ đông nhận được các dịch vụ từ công ty, hoặc cổ đông được phép sử dụng tài sản của công ty mà không phải hoàn trả đầy đủ cho công ty. Ngoài ra, cổ đông nào cung cấp dịch vụ cho một công ty, có thể được nhận cổ tức nếu công ty trả cổ đông phần dịch vụ/cung cấp nhiều hơn phần công ty trả đệ tam nhân cho cùng dịch vụ. Một cổ đông cũng có thể nhận được các phân phối như chứng khoán hay các quyền cổ phiếu thêm trong công ty phân phối; các phân phối như vậy có thể hoặc không có thể đủ tiêu chuẩn là cổ tức.
 

Mẫu 1099-DIV

Quý vị sẽ nhận được Mẫu 1099-DIV, Cổ Tức và Phân Phối (Tiếng Anh) từ mỗi nơi trả phân phối ít nhất $10. Nếu quý vị là đối tác trong một hợp doanh hay người thụ hưởng của di sản hay quỹ ủy thác, thì quý vị phải báo cáo chia sẻ cổ tức của quý vị do thực thể nhận, dù có tức có được trả cho quý vị hay không. Chia sẻ cổ tức của thực thể thường được báo cáo cho quý vị trên Bản Khai K-1.

Cổ tức là loại phân phối phổ biến nhất từ một công ty. Nó được trả ra từ các số tiền lợi tức và lợi nhuận của công ty. Cổ tức có thể được xem là lợi tức thường hoặc đủ tiêu chuẩn. Cổ tức thường phải chịu thuế như thu nhập thường, trong khi cổ tức đủ tiêu chuẩn đáp ứng với một số đòi hỏi thì được đánh thuế ở mức giá thấp hơn vốn. Người trả cổ tức cần phải nhận diện đúng mỗi loại và số cổ tức cho quý vị khi báo cáo trên Mẫu 1099-DIV của quý vị cho mục đích thuế. Xin xem Ấn Bản 550, Lợi Tức và Phí Tổn Đầu Tư (Tiếng Anh) để biết định nghĩa của cổ tức đủ tiêu chuẩn.

Lợi Nhuận Vốn

Các phân phối có đủ điều kiện như là một lợi nhuận của vốn, thì không phải là cổ tức. Lợi nhuận của vốn là một lợi nhuận của một số hoặc tất cả các đầu tư của quý vị trong cổ phiếu của công ty. Lợi nhuận của vốn làm giảm căn bản chi phí điều chỉnh của cổ phiếu của quý vị. Để có thông tin về căn bản của tài sản, xin tham khảo Chủ Đề 703. Phân phối thường đủ điều kiện là lợi nhuận của vốn nếu công ty phân phối không có lợi tức hay lợi nhuận tích lũy hoặc trong năm hiện tại. Một khi căn bản chi phí điều chỉnh cổ phiếu của quý vị đã được giảm xuống số không, tất cả các phân phối không phải cổ tức là lời vốn chịu thuế mà quý vị báo cáo trên Mẫu 8949, Bán và Những Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản Vốn (Tiếng Anh)Bản Khai D (Mẫu 1040), Lời và Lỗ Vốn (Tiếng Anh).

Phân Phối Lợi Nhuận Đầu Tư

Các công ty đầu tư theo quy định (Regulated investment companies, RIC) (thí dụ như quỹ hỗ tương, quỹ trao đổi thương mại, quỹ tiền tệ thị trường, v.v.) và quỹ ủy thác đầu tư bất động sản (Real estate investment trust, REIT) có thể trả các phân phối lợi nhuận đầu tư. Các phân phối lợi nhuận đầu tư luôn luôn được báo cáo là lợi nhuận đầu tư dài hạn. Quý vị cũng phải báo cáo các lợi nhuận đầu tư chưa phân phối mà RIC hoặc REIT đã chỉ định cho quý vị trong một giấy thông báo. Họ báo cáo những lợi nhuận đầu tư chưa phân phối này cho quý vị trên Mẫu 2439, Thông Báo cho Cổ Đông về Lợi Nhuận Vốn Lâu Dài Chưa Phân Phát (Tiếng Anh). Xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR để có thông tin về cách thức báo cáo phân phối các cổ tức đủ điều kiện và lợi nhuận đầu tư.

Cứu Xét Thêm

Mẫu 1099-DIV phải chia các phân phối thành nhiều loại khác nhau. Nếu không, xin liên lạc với nơi trả.

Quý vị phải cung cấp chính xác số an sinh xã hội của quý vị cho nơi trả lợi tức cổ tức của quý vị. Nếu không, quý vị có thể bị phạt, và/hoặc bị khấu trừ dự phòng. Xin xem Chủ Đề 307 để có thêm thông tin về khấu trừ dự phòng.

Nếu quý vị nhận được hơn $1,500 cổ tức thông thường chịu thuế thì quý vị phải báo cáo những cổ tức này trên Bản Khai B (Mẫu 1040), Tiền Lời và Cổ Tức Thông Thường.

Nếu nhận được cổ tức với số lượng đáng kể, quý vị có thể phải trả Thuế Thu nhập Đầu tư Ròng (Net Investment Income Tax hay NIIT) và có thể phải trả thuế ước tính để tránh bị phạt. Muốn biết thêm thông tin, xin xem Chủ Đề 559, Thuế Thu Nhập Đầu Tư Ròng, Thuế Ước Tính hoặc Tôi Có Cần Phải Trả Tiền Thuế Ước Tính không? (Tiếng Anh).
 

Thông Tin Khác

Quý vị có thể tìm thấy thông tin bổ sung về thu nhập cổ tức trong Ấn Bản 550, Thu Nhập và Chi Phí Đầu Tư (Tiếng Anh).