Topic 703 - Basis of Assets

Giá trị căn bản thường là số tiền vốn đầu tư của quý vị trong tài sản cho các mục đích thuế. Xin sử dụng giá trị căn bản của quý vị để tính sự khấu hao, tiền trừ dần, sự suy thoái, thiệt hại thiên tai, và tiền lời hay lỗ khi bán, trao đổi, hoặc các cách phân phối tài sản khác.

Trong hầu hết các trường hợp, giá trị căn bản của tài sản chính là phí tổn mua. Phí tổn là số tiền quý vị trả bằng tiền mặt, tiền vay nợ, và tài sản khác hoặc dịch vụ. Phí tổn bao gồm thuế hàng hóa và các chi phí khác có liên quan đến việc mua. Mức căn bản của quý vị trong một số tài sản không bị ấn định bằng tổn phí. Nếu quý vị sở hữu được tài sản theo cách khác hơn là mua (như quà tặng, gia tài thừa hưởng), xin xem Ấn Bản 551, Giá Trị Căn Bản của Tài Sản(Publication 551, Basis of Assets), để biết thêm chi tiết. Nếu sở hữu được tài sản từ một người đã qua đời trong năm 2010, có các điều lệ đặc biệt có thể áp dụng vào cách tính căn bản của quý vị. Xem qua Ấn Bản 4895 PDF, Thuế Tính trên Tài Sản Được Sở Hữu từ Người Đã Qua Đời trong Năm 2010, để biết thêm thông tin.

Nếu quý vị mua cổ phần hoặc trái phiếu, giá trị căn bản của quý vị là giá mua cộng với các chi phí bổ túc, chẳng hạn như hoa hồng và lệ phí đăng ký hoặc lệ phí chuyển nhượng. Nếu quý vị có cổ phần hoặc trái phiếu mà quý vị không phải mua, thì có thể phải xác định mốc căn bản theo giá trị thị trường hợp lý của cổ phần và công khố phiếu vào ngày chuyển giao, hoặc dựa vào sở hữu chủ trước đó. Xin xem Ấn Bản 550, Lợi Tức và Phí Tổn Đầu Tư, để biết thêm thông tin.

Trước khi chiết tính tiền lời hay lỗ từ việc mua bán, trao đổi hay phát mãi tài sản theo cách khác, hoặc trước khi tính toán khấu hao được áp dụng, quý vị phải xác định giá trị căn bản đã điều chỉnh của mình trên tài sản đó. Một số sự kiện xảy ra trong thời gian quý vị sở hữu có thể làm tăng hoặc giảm giá trị căn bản, và làm cho có " giá trị căn bản được điều chỉnh". Giá trị căn bản của quý vị có thể gia tăng bằng các hạng mục như chi phí cải tiến và giảm bằng các hạng mục như khấu hao được phép và bồi hoàn bảo hiểm vì thiệt hại thiên tai và trộm cắp.

Để có thêm thông tin về căn bản và căn bản được điều chỉnh, xin tham chiếu Ấn Bản 551, và Hướng Dẫn cho Bản Khai D, Mẫu Đơn 1040, Lời và Lỗ Vốn (Form 1040, Schedule D Instructions, Capital Gains and Losses).