Chủ Đề Số 703 Giá Gốc của Tài Sản

Giá gốc thường là số tiền vốn đầu tư của quý vị trong tài sản cho các mục đích thuế. Xin sử dụng giá gốc của quý vị để tính khấu hao, số tiền trừ dần, sự suy thoái, tổn thất do tai họa, tiền lời hay lỗ khi bán, trao đổi hoặc phát mãi tài sản theo cách khác.

Trong hầu hết các trường hợp, giá gốc của tài sản chính là phí tổn mua. Phí tổn là số tiền quý vị trả bằng tiền mặt, trách nhiệm trả nợ và tài sản hoặc dịch vụ khác. Phí tổn bao gồm thuế hàng hóa và các chi phí khác liên quan đến việc mua. Giá trị giá gốc của quý vị trong một số tài sản không bị ấn định bằng tổn phí. Nếu quý vị có được tài sản bằng cách khác hơn là mua (chẳng hạn như quà tặng, gia tài thừa hưởng), xin tham khảo Ấn Phẩm 551, Giá Gốc của Tài Sản (tiếng Anh) để biết thêm thông tin. Nếu quý vị có được tài sản từ một người đã qua đời năm 2010 thì các điều lệ đặc biệt có thể được áp dụng vào cách tính giá gốc. Xem qua Ấn Phẩm 4895, Thuế Tính trên Tài Sản Được Sở Hữu từ Người Đã Qua Đời Năm 2010 (tiếng Anh)PDF để biết thêm thông tin.

Nếu quý vị mua cổ phần hoặc trái phiếu, giá gốc của quý vị là giá mua cộng với các chi phí khác, chẳng hạn như tiền hoa hồng và lệ phí đăng ký hoặc chuyển nhượng. Nếu quý vị có cổ phần hoặc trái phiếu mà quý vị không phải mua thì quý vị có thể phải xác định giá gốc theo giá trị thị trường hợp lý của cổ phần và trái phiếu vào ngày chuyển giao, hoặc dựa vào chủ sở hữu trước đó. Xin tham khảo Ấn Phẩm 550, Thu Nhập và Chi Phí Đầu Tư (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Trước khi tính tiền lời hay lỗ từ việc mua bán, trao đổi hay phát mãi tài sản theo cách khác, hoặc trước khi tính khấu hao được phép, quý vị phải xác định giá gốc được điều chỉnh trên tài sản đó. Một số sự kiện xảy ra trong thời gian quý vị sở hữu có thể làm tăng hoặc giảm giá gốc, từ đó dẫn đến "giá gốc được điều chỉnh". Giá gốc có thể gia tăng bằng các hạng mục như chi phí cải tiến và giảm bằng các hạng mục như khấu hao được phép và bồi hoàn bảo hiểm vì thiệt hại do tai họa và trộm cắp.

Để biết thêm thông tin về giá gốc và giá gốc được điều chỉnh, xin tham khảo Ấn Phẩm 551 (tiếng Anh) và Hướng Dẫn cho Bảng D (Mẫu 1040), Lời và Lỗ Vốn (tiếng Anh).