Chủ Đề Số 201, Quá Trình Truy Thu

Nếu không trả đầy đủ tiền thuế khi khai thuế, quý vị sẽ nhận hóa đơn ghi số tiền còn thiếu. Hóa đơn này bắt đầu quá trình truy thu thuế, và tiếp tục cho đến khi trương mục của quý vị đã đóng đủ hoặc cho đến khi IRS không còn có thể thu thuế một cách hợp pháp nữa; thí dụ, khi thời gian hay thời hạn thu thuế hết hạn.

Giấy thông báo đầu tiên mà quý vị nhận sẽ là một lá thư để giải thích số tiền thuế còn thiếu và yêu cầu trả đầy đủ. Trong giấy thông báo đó có ghi số tiền thuế, cùng với tiền phạt và tiền lời tích lũy trên số tiền còn thiếu kể từ ngày phải trả thuế.

Số tiền chưa trả sẽ được tính lãi kép hàng ngày và tiền phạt hàng tháng vì trả trể lên đến mức tối đa mà pháp luật cho phép. Điều tốt nhất cho quý vị là nên trả hết nợ thuế càng sớm càng tốt để giảm thiểu các khoản tiền phạt và tiền lời. Quý vị cũng nên xem xét các phương pháp tài trợ khác để trả hết tiền thuế của quý vị như trích tiền ứng trước từ thẻ tín dụng hoặc vay tiền ngân hàng. Tiền lời và lệ phí của công ty thẻ tín dụng hoặc phí ngân hàng có thể thấp hơn so với sự kết hợp tiền lời và tiền phạt của Luật Thuế Vụ. Nếu quý vị không thể thanh toán đầy đủ, quý vị nên gửi đến nhiều nhất có thể cùng với thông báo và khám phá các thỏa thuận thanh toán khác.

Nếu quý vị không thể trả hết tiền thuế ngay lập tức, thì quý vị có thể đủ điều kiện để làm một kế hoạch thanh toán. Một lựa chọn là kế hoạch thanh toán ngắn hạn lên đến 180 ngày, có sẵn cho những cá nhân đóng thuế nợ lên đến $100.000 của tổng hợp thuế, tiền phạt và tiền lãi. Nếu quý vị không thể thanh toán ngay lập tức hoặc trong vòng 180 ngày, quý vị có thể đủ điều kiện để thanh toán hàng tháng thông qua thỏa thuận trả góp. Quý vị có thể đăng ký kế hoạch thanh toán bằng cách sử dụng Đơn Xin Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến (Online Payment Agreement, OPA) hoặc điền vào Mẫu 9465, Yêu Cầu Thỏa Thuận Trả Góp (tiếng Anh) và gửi đi cùng với hóa đơn của quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu thỏa thuận trả góp qua điện thoại bằng cách gọi số nêu trong thông báo nợ thuế. 

Có tính phí người sử dụng khi lập thỏa thuận trả góp. Đối với người đóng thuế có thu nhập thấp thì được giảm phí người sử dụng và có thể được miễn hay được hoàn lại tiền phí nếu đáp ứng một số điều kiện. Tiền lời và tiền phạt vì trả trễ sẽ tiếp tục tích lũy trong thời gian quý vị trả góp lên đến mức tối đa mà pháp luật cho phép. Để biết thêm thông tin về các kế hoạch thanh toán và cách thanh toán, xem Thông Tin Bổ Sung về Kế Hoạch Thanh Toán và  Chủ Đề Số 202.

Nếu không thể trả hết theo thỏa thuận trả góp thì quý vị có thể đăng ký Đề Nghị Được Thỏa Hiệp (Offer in Compromise, OIC). OIC là một sự thỏa hiệp giữa người đóng thuế và IRS để giải quyết tiền nợ thuế bằng cách trả một số tiền thấp hơn mà đã được hai bên đồng ý. Trước khi cứu xét đề nghị thì quý vị phải nộp tất cả tờ khai thuế, đã nhận được hóa đơn cho ít nhất một khoản nợ thuế có trong đề nghị, trả mọi tiền thuế ước tính đòi hỏi cho năm hiện tại, và ký gửi mọi tiền thuế liên bang đòi hỏi cho quý hiện tại và hai quý trước đó nếu người đóng thuế là chủ doanh nghiệp có thuê nhân viên. Người đóng thuế đang trong quá trình xin phá sản không đủ tiêu chuẩn. Muốn xác nhận tiêu chuẩn, quý vị có thể sử dụng công cụ Thẩm Định Đề Nghị Được Thỏa Hiệp (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về OIC, xin xem Chủ Đề Số 204.

Nếu quý vị cần thêm thời gian để đóng thuế thì có thể yêu cầu chúng tôi hoãn thu thuế và báo cáo trương mục của quý vị là hiện không thể thu được. Nếu IRS xét thấy quý vị không thể trả được nợ thuế vì hiện tại tài chính quá khó khăn thì IRS sẽ tạm thời đình chỉ một số biện pháp thu thuế bằng cách báo cáo trương mục của quý vị là hiện không thể thu thuế được cho đến khi tình trạng tài chính của quý vị khả quan hơn. Hiện không thể thu thuế được không có nghĩa là xóa nợ. Điều này có nghĩa IRS đã xác định rằng quý vị không thể trả nợ thuế vào lúc này. Trước khi chấp thuận yêu cầu hoãn thu thuế của quý vị, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị điền vào Báo Cáo Thông Tin Thu Thuế (Mẫu 433-F (tiếng Anh)PDFMẫu 433-A (tiếng Anh)PDF hoặc Mẫu 433-B (tiếng Anh) PDF) và cung cấp chứng cớ về tình hình tài chính (điều này bao gồm thông tin về tài sản và lợi tức cùng chi phí hàng tháng của quý vị). Quý vị nên biết rằng, nếu hoãn thu thuế thì nợ thuế của quý vị tiếp tục sinh thêm tiền phạt và tiền lời cho đến khi trã đủ nợ thuế. Trong thời gian tạm thời trì hoãn, chúng tôi sẽ xem xét lại khả năng thanh toán của quý vị. IRS có thể tạm đình chỉ các hoạt động thu thuế, chẳng hạn như phát hành lệnh tịch biên (giải thích dưới đây), cho đến khi tình hình tài chính của quý vị khả quan hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể công bố Thông Báo Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang (giải thích dưới đây) trong khi trương mục của quý vị bị đình chỉ. Xin gọi số điện thoại liệt kê trên hóa đơn của quý vị để thảo luận về lựa chọn này. Muốn biết thêm thông tin về tình trạng hiện không thể thu thuế, xin tham khảo Chủ Đề Số 202.

Nếu quý vị là một thành viên của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ, quý vị có thể trì hoãn việc trả tiền. Xin xem Ấn Phẩm 3, Hướng Dẫn Thuế cho Lực Lượng Vũ Trang (tiếng Anh).

Điều quan trọng là nên liên lạc với chúng tôi và sắp xếp việc trả tiền thuế tự nguyện. Nếu quý vị không liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể dùng hành động để thu thuế.

Chúng tôi có thể công bố Thông Báo về Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang lên hồ sơ công khai để thông báo cho các chủ nợ về khoản nợ thuế của quý vị. Quyền lưu giữ thuế liên bang là một biện pháp pháp lý đặt lên tài sản của quý vị, kể cả tài sản mà quý vị có được sau khi lệnh lưu giữ đã được ban. Quyền lưu giữ thuế liên bang tự động phát sinh khi IRS gửi thông báo đầu tiên yêu cầu thanh toán khoản nợ thuế đã được đánh giá và quý vị không trả đủ số. Việc công bố Thông Báo về Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận được tín dụng của quý vị mặc dù nó không còn hiển thị trên báo cáo tín dụng lớn. Một khi có quyền lưu giữ thì IRS thường không thể giải tỏa quyền lưu giữ cho đến khi tiền thuế, tiền phạt, tiền lời và lệ phí làm hồ sơ được trả hết hoặc cho đến khi IRS không còn có thể thu thuế một cách hợp pháp nữa. Thanh toán đầy đủ nợ thuế là cách tốt nhất để xóa bỏ quyền lưu giữ thuế liên bang. IRS giải thoát quyền lưu giử của quý vị trong vòng 30 ngày sau khi quý vị đã thanh toán xong khoản nợ thuế của mình.

Trong vài tình huống nhất định, IRS có thể thu hồi Thông Báo về Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang ngay cả khi quý vị vẫn còn nợ thuế. Thông Báo về Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang được thu hồi nếu IRS xác định:

  1. Thông Báo về Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang đã không được nộp theo quá trình của IRS;
  2. Quý vị đã ký một thỏa thuận trả góp để đáp ứng trách nhiệm trả thuế trừ khi thỏa thuận trả góp có quy định cho phép Thông Báo về Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang 
  3. Sự thu hồi Thông Báo về Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang sẽ giúp quý vị trả tiền thuế của quý vị nhanh hơn; hoặc
  4. Với sự đồng ý của quý vị hoặc của Người Biện Hộ Người Đóng Thuế Quốc Gia để thu hồi Thông Báo về Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang là điều tốt nhất cho quý vị và đồng thời là điều tốt nhất cho chính phủ.

IRS có thể tịch biên (tịch thu) các tài sản, chẳng hạn như tiền lương, trương mục ngân hàng, quyền lợi an sinh xã hội và lợi tức hưu trí. IRS cũng có thể tịch thu bất cứ tài sản nào của quý vị (bao gồm xe hơi, tàu hoặc bất động sản) và bán tài sản để trả nợ thuế. Ngoài ra, bất cứ khoản tiền hoàn trả thuế liên bang trong tương lai hoặc tiền hoàn trả thuế thu nhập tiểu bang mà quý vị được hưởng, đều có thể bị tịch biên và được áp thuế liên bang của quý vị.

Quý vị có thể gọi cho IRS theo số 800-829-1040 (xem Trợ Giúp qua Điện Thoại để biết giờ làm việc) để thảo luận bất cứ hóa đơn nào của IRS. Xin lấy sẵn hóa đơn và hồ sơ khi quý vị gọi.

Quý vị có các quyền hạn và sự bảo vệ trong suốt quá trình thu thuế. Muốn biết thêm thông tin, xin tham khảo Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng ThuếẤn Phẩm 1, Quyền Hạn của Người Đóng Thuế (tiếng Anh)Ấn Phẩm 594, Quá Trình Truy Thu của IRS (tiếng Anh)PDF và Ấn Phẩm 1660, Quyền Kháng Cáo Truy Thu (tiếng Anh)PDF.

Muốn biết thêm thông tin về trả tiền thuế, thỏa thuận trả tiền trực tuyến và đề nghị được thỏa hiệp, xin truy cập trang Thanh Toán của chúng tôi.