Chủ Đề 201 Thủ Tục Truy Thu

Nếu không trả đầy đủ tiền thuế khi khai thuế, quý vị sẽ nhận hóa đơn ghi số tiền còn thiếu. Hóa đơn này bắt đầu thủ tục truy thu thuế, và tiếp tục cho đến khi trương mục của quý vị đã đóng đủ hoặc cho đến khi Sở Thuế Vụ không còn có thể thu một cách hợp pháp tiền thuế này nữa; thí dụ, khi thời gian hay thời hạn thu thuế hết hạn.

Giấy thông báo đầu tiên mà quý vị nhận sẽ là một lá thư để giải thích số tiền thuế còn thiếu và đòi trả đầy đủ. Trong giấy thông báo đó có ghi số tiền thuế, cùng với tiền phạt và tiền lời trên số tiền còn thiếu kể từ ngày phải trả thuế.

Số tiền chưa trả sẽ được tính tiền lời tích lũy hàng ngày và tiền phạt hàng tháng vì trả chậm. Điều tốt nhất cho quý vị là nên trả hết nợ thuế càng sớm càng tốt để giảm thiểu các khoản phạt và tiền lời. Quý vị cũng nên tìm hiểu và xem xét các phương pháp tài trợ khác để trả hết tiền thuế của quý vị như trích tiền ứng trước từ thẻ tín dụng hoặc vay tiền ngân hàng. Tiền lời và lệ phí của công ty thẻ tín dụng hoặc phí ngân hàng có thể thấp hơn so với sự kết hợp tiền lời và tiền phạt của Bộ Luật Thuế.

Nếu quý vị không thể trả hết tiền thuế ngay thì IRS có thể giúp quý vị làm một hợp đồng trả góp hàng tháng. Trong một số trường hợp, quý vị có thể lập hợp đồng trả góp bằng cách sử dụng Đơn Xin Hợp Đồng Trả Góp Trực Tuyến (Online Payment Agreement, OPA) hoặc điền vào Mẫu 9465, Yêu Cầu Hợp Đồng Trả Góp (Tiếng Anh) và gửi đi cùng với hóa đơn của quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu hợp đồng trả góp qua điện thoại bằng cách gọi số nêu trong thông báo nợ thuế. Có tính phí người sử dụng khi lập hợp đồng trả góp hàng tháng. Với người nộp thuế có thu nhập thấp thì được giảm phí người sử dụng và có thể được miễn hay được hoàn lại tiền phí nếu đáp ứng một số điều kiện.

Hợp đồng trả góp ghi nợ trực tiếp có khoản phí sử dụng thấp hơn so với các hợp đồng trả góp khác và giúp quý vị tránh vi phạm hợp đồng bằng cách cho phép trả tiền tự động đúng thời hạn. Phí người sử dụng là được miễn cho những người nộp thuế có thu nhập thấp mà đồng ý thanh toán điện tử thông qua một công cụ ghi nợ bằng cách tham gia vào một hợp đồng trả góp trực tiếp. Muốn tham gia vào một hợp đồng trả góp ghi nợ trực tiếp và trả tiền trực tiếp từ trương mục ngân hàng của mình, quý vị điền vào dòng 13a và dòng 13b của Mẫu 9465 (Tiếng Anh). Ngoài Mẫu 9465, quý vị có thể nộp đơn xin hợp đồng trả góp ghi nợ trực tiếp bằng cách dùng đơn xin OPA, liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hay gặp trực tiếp (chỉ khi có hẹn).

Tiền lời và tiền phạt vì trả chậm sẽ tiếp tục tích lũy trong thời gian quý vị trả góp.

Nếu không thể trả hết thì quý vị nên gởi càng nhiều càng tốt với thông báo và tìm cách sắp xếp khác để trả tiền. Muốn biết các lựa chọn trả tiền và muốn biết thêm thông tin về việc trả góp, xin tham khảo Chủ Đề 202.

Nếu không thể trả hết theo hợp đồng trả góp thì quý vị có thể xin một hợp đồng trả góp một phần (PPIA) hay đề nghị giải quyết (Offer in Compromise, OIC). PPIA là một thỏa thuận giữa quý vị và IRS nhằm thanh toán ít hơn tổng số tiền nợ thuế cho khi đến hạn của kì thu nợ. OIC là một sự thỏa thuận giữa người đóng thuế và Sở Thuế Vụ để giải quyết tiền nợ thuế bằng cách trả một số tiền thấp hơn mà hai bên đồng ý. Trước khi cứu xét đề nghị thì quý vị phải nộp tất cả tờ khai thuế, trả mọi tiền thuế ước tính đòi hỏi cho năm hiện tại, và ký thác mọi tiền thuế liên bang đòi hỏi cho tam cá nguyệt hiện tại nếu người đóng thuế là chủ doanh nghiệp có thuê nhân viên. Người đóng thuế đang trong quá trình xin phá sản không đủ tiêu chuẩn. Muốn xác nhận tiêu chuẩn, quý vị có thể sử dụng công cụ Xét Trước Tiêu Chuẩn Được Đề Nghị Giải Quyết (Tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về OIC, xin xem Chủ Đề 204.

Nếu quý vị cần thêm thời gian để đóng thuế thì có thể yêu cầu chúng tôi hoãn thu thuế và báo cáo trương mục của quý vị là hiện không thể thu được. Nếu IRS xét thấy quý vị không thể trả được nợ thuế vì hiện tại tài chính quá khó khăn thì IRS sẽ tạm thời đình chỉ một số biện pháp thu thuế bằng cách báo cáo trương mục của quý vị là hiện không thể thu thuế được cho đến khi tình trạng tài chính của quý vị khả quan hơn. Hiện không thể thu thuế được không có nghĩa là xóa nợ. Điều này có nghĩa IRS đã xác định rằng quý vị không thể trả nợ thuế vào lúc này. Trước khi chấp thuận yêu cầu hoãn thu thuế của quý vị, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị điền vào Báo Cáo Thông Tin Thu Thuế (Mẫu 433-F (Tiếng Anh) PDF, Mẫu 433-A (Tiếng Anh) PDF hoặc Mẫu 433-B (Tiếng Anh) PDF) và cung cấp chứng cớ về tình hình tài chính (điều này bao gồm thông tin về tài sản và lợi tức cùng chi phí hàng tháng của quý vị). Nếu hoãn thu thuế thì nợ thuế của quý vị tiếp tục sinh thêm tiền phạt và tiền lời cho đến khi đã đủ nợ thuế. IRS có thể tạm đình chỉ các hoạt động thu thuế, chẳng hạn như phát hành lệnh tịch biên (giải thích dưới đây), cho đến khi tình hình tài chính của quý vị khả quan hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể nộp Thông Báo Quyền Cầm Giữ Thuế Liên Bang (giải thích dưới đây) trong khi trương mục của quý vị bị đình chỉ. Xin gọi số điện thoại liệt kê trên hóa đơn của quý vị để thảo luận về lựa chọn này. Muốn biết thêm thông tin về tình trạng hiện không thể thu thuế, xin tham khảo Chủ Đề 202.

Nếu quý vị là một thành viên của Quân Đội Hoa Kỳ, quý vị có thể trì hoãn việc trả tiền. Xin xem Ấn Bản 3, Hướng Dẫn Thuế cho Quân Đội (Tiếng Anh).

Điều quan trọng là nên liên lạc với chúng tôi và sắp xếp việc trả tiền thuế tự nguyện. Nếu quý vị không liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể dùng hành động pháp lý để thu thuế. Thí dụ:

  1. Nộp đơn Thông Báo Cầm Giữ Thuế Liên Bang
  2. Tống Đạt Giấy Thông Báo Tịch Biên, hoặc
  3. Lấy tiền hoàn thuế mà quý vị được hưởng

Lệnh cầm giữ thuế liên bang là một biện pháp pháp lý đặt lên tài sản của quý vị, kể cả tài sản mà quý vị có được sau khi lệnh cầm giữ đã được ban. Lệnh cầm giữ thuế liên bang tự động có, một khi quý vị không trả hết thuế đã được giám định cho quý vị trong vòng mười ngày sau khi IRS gửi giấy thông báo đầu tiên về các khoản thuế còn thiếu và yêu cầu trả thuế. IRS cũng có thể nộp Thông Báo Cầm Giữ Thuế Liên Bang vào trong các hồ sơ công cộng, vốn công khai thông báo cho chủ nợ của quý vị là Sở Thuế Vụ có đặt một biện pháp cầm giữ trên tất cả tài sản của quý vị, kể cả tài sản quý vị thu thập sau khi nộp Thông Báo Cầm Giữ Thuế Liên Bang. Việc nộp đơn Thông Báo Cầm Giữ Thuế Liên Bang có thể xuất hiện trên báo cáo tín dụng của quý vị và có thể làm tổn hại hạng mức tín dụng của quý vị. Một khi có lệnh cầm giữ thì Sở Thuế Vụ thường không thể giải tỏa lệnh cầm giữ cho đến khi tiền thuế, tiền phạt, tiền lời và lệ phí làm hồ sơ được trả hết hoặc cho đến khi Sở Thuế Vụ không còn có thể thu thuế một cách hợp pháp nữa.

Sở Thuế Vụ sẽ thu hồi Thông Báo Cầm Giữ Thuế Liên Bang nếu thông báo được nộp trong khi có một lệnh tự động giữ phá sản đang hiệu lực. IRS có thể thu hồi Thông Báo Cầm Giữ Thuế Liên Bang nếu Sở Thuế Vụ xác định:

  1. Thông Báo đã không được nộp theo thủ tục của Sở Thuế Vụ;
  2. Quý vị đã ký một hợp đồng trả góp để đáp ứng trách nhiệm trả thuế trừ khi hợp đồng trả góp có quy định khác;
  3. Sự thu hồi sẽ giúp quý vị trả tiền thuế của quý vị nhanh hơn; hoặc
  4. Sự thu hồi là điều tốt nhất cho quý vị, theo xác định của Người Biện Hộ Người Đóng Thuế Quốc Gia và đồng thời là điều tốt nhất cho chính phủ.

Sở Thuế Vụ có thể tịch biên (tịch thu) các tài sản, chẳng hạn như tiền lương, trương mục ngân hàng, quyền lợi an sinh xã hội và lợi tức hưu trí. Sở Thuế Vụ cũng có thể tịch thu bất cứ tài sản nào của quý vị (bao gồm xe hơi, tàu hoặc bất động sản) và bán tài sản để trả nợ thuế. Ngoài ra, bất cứ khoản tiền hoàn trả thuế liên bang trong tương lai hoặc tiền hoàn trả thuế lợi tức tiểu bang mà quý vị đáo hạn, đều có thể bị tịch biên và được áp thuế liên bang của quý vị. Xem Chủ Đề 203 để biết bù trừ tiền hoàn trả thuế.

Quý vị có thể gọi cho Sở Thuế Vụ theo số 800-829-1040 (xem Trợ Giúp tại Địa Phương và qua Điện Thoại để biết giờ làm việc) để thảo luận bất cứ hóa đơn nào của Sở Thuế Vụ. Xin lấy sẵn hóa đơn và hồ sơ khi quý vị gọi.

Quý vị có các quyền hạn và bảo vệ trong suốt quá trình thu thuế. Muốn biết thêm thông tin, xin tham khảo Quyền Hạn là Người Khai Thuế, Ấn Bản 1, Quyền Hạn Người Đóng Thuế (Tiếng Anh) , Ấn Bản 594, Tiến Trình Thu Thuế của IRS (Tiếng Anh) PDF và Ấn Bản 1660, Quyền Khiếu Nại Thu Thuế (Tiếng Anh) PDF.

Muốn biết thêm thông tin về trả tiền thuế, hợp đồng trả tiền trực tuyến và đề nghị giải quyết, xin truy cập trang Thanh Toán của chúng tôi.