Chủ đề 204 Ðề Nghị Thỏa Hiệp

Đề Nghị Thỏa Hiệp (Offer in Compromise, OIC) là thỏa thuận giữa người đóng thuế và Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, IRS) trong đó quy định khoản nợ thấp hơn toàn bộ số tiền thuế còn nợ. Trong đa số trường hợp, người đóng thuế nào có thể trang trải toàn bộ tiền nợ qua thỏa thuận trả dần (trả góp) - hay cách khác - thường không hội đủ tiêu chuẩn được OIC. Muốn biết thêm thông tin về những lựa chọn nộp thuế, kể cả thỏa thuận trả dần, thì nên tham khảo Chủ Đề 202. Muốn đáp ứng tiêu chuẩn được OIC thì người đóng thuế phải nộp đủ mọi tờ khai thuế, trả hết mọi khoản thuế ước tính cho năm hiện tại, và ký thác xong toàn bộ tiền thuế liên bang cho tam cá nguyệt hiện tại - nếu là chủ doanh nghiệp có thuê nhân viên.

IRS sẽ không chấp nhận OIC trong đa số trường hợp, trừ khi khoản tiền do người đóng thuế đề nghị có giá trị bằng hoặc lớn hơn Mức Có Thể Truy Thu Hợp Lý (Reasonable Collection Potential, RCP). RCP là đại lượng được IRS dùng để đo lường khả năng chi trả của người đóng thuế. RCP bao gồm giá trị khả dụng từ tài sản của người đóng thuế, chẳng hạn như bất động sản, xe hơi, trương mục ngân hàng, và tài sản khác. Và ngoài tài sản, RCP còn bao gồm lợi tức dự liệu trong tương lai, trừ đi một số khoản tiền trang trải phí tổn sinh hoạt căn bản.

Lý Do Đề Nghị

IRS có thể chấp nhận OIC dựa trên một trong các lý do sau:

  • Thứ nhất, IRS có thể chấp nhận thỏa hiệp nếu có nghi ngờ về nợ thuế. Thỏa hiệp đáp ứng tiêu chí này chỉ khi thật sự có tranh cãi về nợ thuế (nợ hay không nợ, lượng mức bao nhiêu) theo pháp luật.
  • Thứ nhì, IRS có thể chấp nhận thỏa hiệp nếu có nghi ngờ về khả năng truy thu toàn bộ tiền nợ. Nghi ngờ về khả năng truy thu là điều có thể xảy ra trong bất cứ trường hợp nào tài sản và lợi tức của người đóng thuế vẫn ít hơn toàn bộ nợ thuế.
  • Thứ ba, IRS có thể chấp nhận thỏa hiệp dựa trên hiệu quả điều hành thuế vụ. Có thể chấp nhận thỏa hiệp dựa trên hiệu quả điều hành thuế vụ khi không có nghi ngờ gì về khoản thuế hợp pháp, và có thể truy thu toàn bộ số tiền đó, nhưng nếu đòi trả hết thì sẽ xảy ra khốn khó tài chánh do hoàn cảnh ngoại lệ, hoặc sẽ là điều bất công và không bình đẳng.

Các Mẫu Sử Dụng

Khi đệ đơn OIC dựa trên nghi ngờ về khả năng truy thu hoặc hiệu quả điều hành thuế vụ, người đóng thuế phải sử dụng phiên bản mới nhất của Mẫu 656, Đề Nghị Thỏa Hiệp (Tiếng Anh), đồng thời cũng phải nộp Mẫu 433-A (OIC), Khai Trình Thông Tin Truy Thu đối với Người Làm Công Hưởng Lương và Tư Doanh, và/hoặc Mẫu 433-B (OIC), Khai Trình Thông Tin Truy Thu đối với Doanh Thương. Người đóng thuế nào đệ đơn OIC dựa trên nghi ngờ về nợ thuế sẽ phải nộp Mẫu 656-L, Đề Nghị Thỏa Hiệp (Nghi Ngờ về Nợ Thuế) (Tiếng Anh)  PDF thay vì Mẫu 656 cùng với Mẫu 433-A (OIC) và/hoặc Mẫu 433-B (OIC). Có Mẫu 656 và phần tham khảo khai trình thông tin truy thu trong Tập Sách về Đề Nghị Thỏa Hiệp, Mẫu 656-B (Tiếng Anh) PDF.

Lệ Phí Đệ Đơn

Nói chung người đóng thuế phải nộp lệ phí đệ đơn cho số tiền nêu trên Mẫu 656. Đừng gộp chung lệ phí này với bất cứ khoản tiền thuế nào. Nhưng quy định này cũng có hai ngoại lệ:

  • Thứ nhất, sẽ miễn thu lệ phí nếu OIC dựa trên nghi ngờ về nợ thuế.
  • Thứ nhì, sẽ miễn thu lệ phí nếu người đóng thuế là cá nhân (không phải là công ty, hội hợp tác hay pháp nhân khác) đáp ứng điều kiện ngoại lệ vì có lợi tức thấp. Có hai lựa chọn thay thế để đủ điều kiện. Thứ nhất là tổng thu nhập điều chỉnh của cá nhân, được xác định cho năm tính thuế gần nhất mà có sẵn thông tin về năm đó, ở mức hoặc thấp hơn 250 phần trăm định mức nghèo khó theo công bố của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh. Thứ hai là tổng thu nhập hàng tháng của hộ gia đình nhân với 12 tháng ở mức hoặc thấp hơn 250 phần trăm định mức nghèo khó theo công bố của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh. Với cả 2 lựa chọn, đoạn 1 của Mẫu 656 nêu rõ các định mức Lợi Tức Thấp để người đóng thuế dễ xác định mình có hội đủ tiêu chuẩn được ngoại lệ này không. Người đóng thuế nào xin miễn trừ vì lợi tức thấp sẽ phải điền đầy đủ vào đoạn 1 của Mẫu 656 rồi đánh dấu ô xác nhận.

Các Lựa Chọn Trả Tiền

Đề Nghị Tiền Mặt Trả Trọn Một Lần - Người đóng thuế có thể trang trải phần đề nghị thỏa hiệp theo cách trả trọn một lần hay trả góp nhiều đợt. Theo định nghĩa, "tiền mặt trả trọn một lần" là số tiền phải trang trải xong chỉ trong 5 đợt trở xuống và nội trong 5 tháng (hoặc ít hơn) sau khi đề nghị được chấp nhận. Nếu người đóng thuế xin áp dụng dạng thức tiền mặt trả trọn một lần, thì phải đính kèm với Mẫu 656 một khoản tiền bất hoàn bằng 20 phần trăm mức thỏa hiệp. Phải trang trải số tiền này cùng với lệ phí đệ đơn. 20 phần trăm thông thường là tiền bất hoàn - nghĩa là không trả lại cho người đóng thuế ngay cả khi đề nghị bị bác bỏ hoặc không được chấp nhận, mà sẽ dùng để trang trải tiền nợ còn thiếu. Người đóng thuế có quyền nêu rõ phần nợ cụ thể nào được khấu giảm bằng khoản tiền 20 phần trăm đó.

Đề Nghị Trả Định Kỳ - Theo luật thuế, sẽ áp dụng tên gọi "đề nghị trả định kỳ" nếu phải trang trải xong trong ít nhất 6 đợt hàng tháng và nội trong 24 tháng sau khi đề nghị được chấp nhận. Nếu xin áp dụng đề nghị trả định kỳ thì người đóng thuế phải gộp đợt tiền đầu tiên với Mẫu 656. Phải trang trải số tiền này cùng với lệ phí đệ đơn. Thông thường đây là khoản tiền bất hoàn, cũng giống như 20 phần trăm ứng trước của tiền mặt trả trọn một lần. Và trong lúc IRS đang cứu xét đề nghị trả định kỳ, người đóng thuế phải tiếp tục nộp các đợt tiền đã định theo những điều khoản trong đề nghị. Số tiền này cũng thuộc dạng 'không thể hoàn lại'. Sẽ dùng số tiền này để trang trải tiền nợ còn thiếu, và người đóng thuế có quyền nêu rõ phần nợ cụ thể nào được khấu giảm bằng các đợt tiền định kỳ đó.

Khi OIC được chấp nhận thì người đóng thuế bị mất quyền chỉ định dùng tiền để trang trải nợ thuế đặc thù đã nêu trong thỏa thuận.

Tạm Hoãn Truy Thu

Thông thường, thời khoảng pháp định để IRS truy thu sẽ bị tạm hoãn trong khi cứu xét OIC trong 30 ngày ngay sau khi có thông báo bác bỏ một OIC của IRS, và trong khoảng thời gian mà Văn Phòng Khiếu Nại của IRS (IRS Office of Appeals) đang xem xét một kháng cáo về bác bỏ được nộp kịp thời.

Điều Khoản Đề Nghị

Nếu IRS chấp nhận đề nghị của người đóng thuế thì người đóng thuế sẽ đồng ý hoàn toàn tuân hành luật thuế. Ngoài ra, bất kỳ khoản hoàn thuế nào đến hạn trong năm lịch mà đề nghị được chấp nhận thì sẽ được dùng để trả nợ thuế. Nếu người đóng thuế không tuân theo mọi điều khoản và điều kiện của OIC thì IRS có thể xem là vi phạm OIC. Đối với OIC thuộc dạng nghi ngờ về khả năng truy thu và hiệu quả điều hành thuế vụ, các điều khoản và điều kiện sẽ gồm cả quy định phải kịp thời khai toàn bộ thuế và nộp đủ tiền thuế suốt 5 năm kể từ ngày chấp nhận OIC. Khi IRS chấm dứt một OIC thì thỏa thuận bị mất hiệu lực, và từ đó IRS có thể truy thu số tiền còn nợ (đã trừ hết những đợt chi trả) cùng với tiền lời và tiền phạt.

Quyền Khiếu Nại

Nếu IRS bác bỏ (Tiếng Anh) OIC thì sẽ báo với người đóng thuế qua bưu tín.Trong thư sẽ trình bày lý do bác bỏ đề nghị và hướng dẫn chi tiết về cách kháng kiện quyết định này lên Văn Phòng Khiếu Nại của IRS. Phải kháng cáo trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm nhận thư.

Trả Lại Đề Nghị

Trong một vài trường hợp, OIC bị trả về người đóng thuế chớ không bị bác bỏ - vì người đó chưa trình nộp thông tin cần thiết, đã đệ đơn phá sản, không gộp lệ phí nộp đơn hay khoản tiền bất hoàn chung với đề nghị, hoặc chưa khai thuế hay nộp tiền thuế hiện tại trong lúc chờ cứu xét. Trường hợp trả về khác với bác bỏ, vì không có quyền khiếu nại quyết định này của IRS. Tuy nhiên, một khi đã được sửa chữa thì đề nghị có thể được nộp lại.

Thông Tin Khác

Trong Tập Sách về Đề Nghị Thỏa Hiệp, Mẫu 656-B (Tiếng Anh) PDF có hướng dẫn từng bước cùng với mọi mẫu đơn cần dùng cho OIC. Có thể sử dụng công cụ Đánh Giá Trước Khi Nộp Đề Nghị Thỏa Hiệp (Tiếng Anh) để xác nhận mình hội đủ điều kiện và chuẩn bị phần đề nghị sơ bộ. Cũng có thêm thông tin về chương trình OIC trong Ấn Bản 594, Tiến Trình Truy Thu của IRS (Tiếng Anh) PDF và trong mục Đề Nghị Thỏa Hiệp.