Chủ Đề Số 204, Ðề Nghị Thỏa Hiệp

Đề nghị thỏa hiệp (Offer in Compromise, OIC) là thỏa thuận giữa người đóng thuế và Sở Thuế Vụ nhằm giải quyết các khoản nợ thuế của người đóng thuế với số tiền thấp hơn toàn bộ số tiền còn nợ. Người đóng thuế nào có thể trả toàn bộ tiền nợ qua thỏa thuận trả góp hay cách khác thường không hội đủ tiêu chuẩn được OIC. Muốn biết thêm thông tin về những lựa chọn nộp thuế, kể cả thỏa thuận trả góp, thì nên tham khảo Chủ Đề Số 202. Muốn đáp ứng tiêu chuẩn được OIC thì người đóng thuế phải nộp đủ mọi tờ khai thuế, đã nhận được hóa đơn cho ít nhất một khoản nợ thuế bao gồm trong đề nghị, trả hết mọi khoản thuế ước tính cho năm hiện tại, và nếu người đóng thuế là chủ doanh nghiệp có nhân viên, thì người đóng thuế phải đã ký gửi xong toàn bộ tiền thuế liên bang cho quý hiện tại và hai quý trước đó.

Trong đa số trường hợp, IRS sẽ không chấp nhận OIC trừ khi khoản tiền do người đóng thuế đề nghị có giá trị bằng hoặc lớn hơn Mức Có Thể Truy Thu Hợp Lý (Reasonable Collection Potential, RCP). RCP là cách IRS dùng để đo lường khả năng chi trả của người đóng thuế. RCP bao gồm giá trị khả dụng từ tài sản của người đóng thuế, chẳng hạn như bất động sản, xe hơi, trương mục ngân hàng, và tài sản khác. Và ngoài tài sản, RCP còn bao gồm lợi tức dự liệu trong tương lai, trừ đi một số khoản tiền trang trải phí tổn sinh hoạt căn bản.

Lý Do Đề Nghị

IRS có thể chấp nhận OIC dựa trên một trong các lý do sau:

  • Thứ nhất, IRS có thể chấp nhận thỏa hiệp nếu có nghi ngờ về nợ thuế. Thỏa hiệp đáp ứng tiêu chí này chỉ khi thật sự có tranh cãi về nợ thuế (nợ hay không nợ, lượng mức bao nhiêu) theo pháp luật.
  • Thứ nhì, IRS có thể chấp nhận thỏa hiệp nếu có nghi ngờ về khả năng truy thu toàn bộ tiền nợ. Nghi ngờ về khả năng truy thu là điều có thể xảy ra trong bất cứ trường hợp nào tài sản và lợi tức của người đóng thuế vẫn ít hơn toàn bộ nợ thuế.
  • Thứ ba, IRS có thể chấp nhận thỏa hiệp dựa trên hiệu quả điều hành thuế vụ. Có thể chấp nhận thỏa hiệp dựa trên hiệu quả điều hành thuế vụ khi không có nghi ngờ gì về khoản thuế hợp pháp, và có thể truy thu toàn bộ số tiền đó, nhưng nếu đòi trả hết thì sẽ xảy ra khốn khó tài chánh do hoàn cảnh ngoại lệ, hoặc sẽ là điều bất công và không bình đẳng.

Các Mẫu Sử Dụng

Khi đệ đơn OIC dựa trên nghi ngờ về khả năng truy thu hoặc hiệu quả điều hành thuế vụ, người đóng thuế phải sử dụng phiên bản mới nhất của Mẫu 656, Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh), đồng thời cũng phải nộp Mẫu 433-A (OIC), Khai Trình Thông Tin Truy Thu đối với Người Làm Công Hưởng Lương và Tư Doanh, và/hoặc Mẫu 433-B (OIC), Khai Trình Thông Tin Truy Thu đối với Doanh Nghiệp. Người đóng thuế nào đệ đơn OIC dựa trên nghi ngờ về nợ thuế sẽ phải nộp Mẫu 656-L, Đề Nghị Thỏa Hiệp (Nghi Ngờ về Nợ Thuế) (tiếng Anh)PDF thay vì Mẫu 656 cùng với Mẫu 433-A (OIC) và/hoặc Mẫu 433-B (OIC). Có Mẫu 656 và phần tham khảo khai trình thông tin truy thu trong Tập Sách về Đề Nghị Thỏa Hiệp, Mẫu 656-B (tiếng Anh)PDF.

Lệ Phí Đệ Đơn

Nói chung người đóng thuế phải nộp lệ phí đệ đơn cho số tiền nêu trên Mẫu 656. Đừng gộp chung lệ phí này với bất cứ khoản tiền thuế nào. Nhưng quy định này cũng có hai ngoại lệ:

  • Thứ nhất, sẽ miễn thu lệ phí nếu OIC dựa trên nghi ngờ về nợ thuế.
  • Thứ nhì, sẽ miễn thu lệ phí nếu người đóng thuế là cá nhân (không phải là công ty, hội hợp tác hay pháp nhân khác) đáp ứng điều kiện ngoại lệ vì có lợi tức thấp. Có hai lựa chọn thay thế để đủ điều kiện. Thứ nhất là tổng thu nhập điều chỉnh của cá nhân, được xác định cho năm tính thuế gần nhất mà có sẵn thông tin về năm đó, ở mức hoặc thấp hơn 250 phần trăm định mức nghèo khó theo công bố của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh. Thứ hai là tổng thu nhập hàng tháng của hộ gia đình nhân với 12 tháng ở mức hoặc thấp hơn 250 phần trăm định mức nghèo khó theo công bố của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh. Với cả 2 lựa chọn, đoạn 1 của Mẫu 656 nêu rõ các định mức Lợi Tức Thấp để người đóng thuế dễ xác định mình có hội đủ tiêu chuẩn được ngoại lệ này không. Người đóng thuế nào xin miễn trừ vì thu nhập thấp nên đánh dấu vào ô chứng nhận thích hợp trong phần Low-Income Certification (Chứng Nhận Thu Nhập Thấp) trong phần 1 của Mẫu 656.

Các Lựa Chọn Trả Tiền

Đề Nghị Tiền Mặt Trả Trọn Một Lần - Người đóng thuế có thể trang trải phần đề nghị thỏa hiệp theo cách trả trọn một lần hay trả góp nhiều đợt. Theo định nghĩa, "tiền mặt trả trọn một lần" là số tiền phải trang trải xong chỉ trong 5 đợt trở xuống và nội trong 5 tháng (hoặc ít hơn) sau khi đề nghị được chấp nhận. Nếu người đóng thuế xin áp dụng dạng thức tiền mặt trả trọn một lần, thì phải đính kèm với Mẫu 656 một khoản tiền bất hoàn bằng 20 phần trăm mức thỏa hiệp. Phải trang trải số tiền này cùng với lệ phí đệ đơn. 20 phần trăm thông thường là tiền bất hoàn - nghĩa là không trả lại cho người đóng thuế ngay cả khi đề nghị bị bác bỏ hoặc không được chấp nhận, mà sẽ dùng để trang trải tiền nợ còn thiếu. Người đóng thuế có quyền nêu rõ phần nợ cụ thể nào được khấu giảm bằng khoản tiền 20 phần trăm đó.

Đề Nghị Trả Định Kỳ - Theo luật thuế, sẽ áp dụng tên gọi "đề nghị trả định kỳ" nếu phải trang trải xong trong ít nhất 6 đợt hàng tháng và nội trong 24 tháng sau khi đề nghị được chấp nhận. Nếu xin áp dụng đề nghị trả định kỳ thì người đóng thuế phải gộp đợt tiền đầu tiên với Mẫu 656. Phải trang trải số tiền này cùng với lệ phí đệ đơn. Thông thường đây là khoản tiền bất hoàn, cũng giống như 20 phần trăm ứng trước của tiền mặt trả trọn một lần. Và trong lúc IRS đang cứu xét đề nghị trả định kỳ, người đóng thuế phải tiếp tục nộp các đợt tiền đã định theo những điều khoản trong đề nghị. Số tiền này cũng thuộc dạng 'không thể hoàn lại'. Sẽ dùng số tiền này để trang trải tiền nợ còn thiếu, và người đóng thuế có quyền nêu rõ phần nợ cụ thể nào được khấu giảm bằng các đợt tiền định kỳ đó.

Khi OIC được chấp nhận thì người đóng thuế bị mất quyền chỉ định dùng tiền để trang trải nợ thuế đặc thù đã nêu trong thỏa thuận.

Đình Chỉ Truy Thu

Thông thường, thời khoảng pháp định để IRS truy thu sẽ bị tạm đình chỉ trong khi cứu xét OIC trong 30 ngày ngay sau khi có thông báo bác bỏ một OIC của IRS, và trong khoảng thời gian mà Văn Phòng Kháng Cáo Độc Lập của IRS đang xem xét một kháng cáo về bác bỏ được nộp kịp thời.

Điều Khoản Đề Nghị

Nếu IRS chấp nhận đề nghị của người đóng thuế thì người đóng thuế sẽ đồng ý hoàn toàn tuân hành luật thuế. IRS sẽ giữ lại bất kỳ khoản hoàn thuế nào, bao gồm cả tiền lãi, mà quý vị có thể được hưởng trên các tờ khai thuế được nộp cho đến ngày mà IRS chấp nhận đề nghị. Nếu người đóng thuế không tuân theo mọi điều khoản và điều kiện của OIC thì IRS có thể xác định là OIC không thể trả. Đối với nghi ngờ về khả năng truy thu và hiệu quả của quản lý thuế của OIC, các điều khoản và điều kiện bao gồm yêu cầu người nộp thuế phải nộp tất cả các tờ khai thuế và nộp đủ các khoản thuế đúng hạn trong 5 năm kể từ ngày chấp nhận OIC. Khi IRS chấm dứt một OIC thì thỏa thuận bị mất hiệu lực, và từ đó IRS có thể truy thu số tiền còn nợ (đã trừ hết những đợt chi trả) cùng với tiền lời và tiền phạt.

Quyền Kháng Cáo

Nếu IRS từ chối (tiếng Anh) OIC thì sẽ báo với người đóng thuế qua bưu tín. Trong thư sẽ trình bày lý do bác bỏ đề nghị và hướng dẫn chi tiết về cách kháng kiện quyết định này lên Văn Phòng Kháng Cáo Độc Lập của IRS. Kháng cáo phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày của lá thư.

Trả Lại Đề Nghị

Trong một vài trường hợp, OIC bị trả về người đóng thuế chớ không bị bác bỏ vì người đóng thuế chưa trình nộp thông tin cần thiết, đã đệ đơn phá sản, không nộp lệ phí nộp đơn hay khoản tiền bất hoàn chung với đề nghị, hoặc chưa khai thuế hay nộp tiền thuế hiện tại trong lúc chờ cứu xét. Trường hợp trả về khác với bác bỏ, vì không có quyền kháng cáo quyết định này của IRS. Tuy nhiên, một khi đã được sửa chữa thì đề nghị có thể được nộp lại.

Thông Tin Khác

Trong Tập Sách về Đề Nghị Thỏa Hiệp, Mẫu 656-B (tiếng Anh)PDF có hướng dẫn từng bước cùng với mọi mẫu đơn cần dùng cho OIC. Quý vị có thể sử dụng công cụ Thẩm Định Đề Nghị Được Thỏa Hiệp (tiếng Anh) để xác nhận mình có hội đủ điều kiện và chuẩn bị phần đề nghị sơ bộ. Sử dụng công cụ này không bảo đảm sẽ được chấp nhận cho OIC. Cũng có thêm thông tin về chương trình OIC trong Ấn Phẩm 594, Quá Trình Truy Thu của IRS (tiếng Anh)PDF và trong mục Đề Nghị Thỏa Hiệp.