Chủ đề số 420, Thu nhập qua trao đổi

Trao đổi là sự hoán đổi hàng hóa hay dịch vụ. Một cơ sở giao dịch trao đổi là tổ chức có các thành viên có ký hợp đồng với nhau (hoặc với cơ sở giao dịch) để cùng nhau hoán đổi tài sản hay dịch vụ. Thuật ngữ “trao đổi” này không bao gồm sự sắp đặt để chỉ trao đổi không chính thức các dịch vụ giống nhau trên một căn bản phi thương mại (ví dụ: một tổ hợp trông trẻ do các phụ huynh trong cùng khu vực điều hành). Trong trao đổi, thông thường không có chuyển đổi tiền mặt. Một thí dụ về trao đổi là một thợ sửa ống nước hoán đổi dịch vụ sửa ống nước cho dịch vụ nha khoa của một nha sĩ.

Tờ khai thông tin cho Giao dịch trao đổi

Internet cung cấp một phương tiện cho sự phát triển mới trong ngành trao đổi. Sự tăng trưởng này đưa đến các lời nhắc nhở sau đây: Các cơ sở giao dịch trao đổi phải nộp Mẫu 1099-B, Tiền thu từ Giao dịch môi giới và Giao dịch trao đổi (tiếng Anh) cho tất cả các giao dịch trừ khi họ đáp ứng một số ngoại lệ. Xin xem Bartering (trao đổi) trong Ấn phẩm 525, Thu nhập chịu thuế và không chịu thuế (tiếng Anh) và Hướng dẫn cho Mẫu 1099-B (tiếng Anh)PDF để có thêm thông tin về đề tài này. Người nào không có hợp đồng với cơ sở giao dịch trao đổi hay không trao đổi qua cơ sở giao dịch trao đổi nhưng có trao đổi dịch vụ, thì không phải nộp Mẫu 1099-B. Tuy nhiên, họ có thể phải nộp Mẫu 1099-MISC, Thông tin hỗn hợp (tiếng Anh). Tham khảo Hướng dẫn tổng quát cho một số Tờ khai thông tin (tiếng Anh)PDF để biết quý vị có phải khai mẫu này hay không. Nếu quý vị trao đổi tài sản hoặc dịch vụ qua một cơ sở giao dịch trao đổi, quý vị sẽ nhận được Mẫu 1099-B. IRS cũng sẽ nhận được các thông tin tương tự.

Khai báo thu nhập qua trao đổi

Quý vị phải tính vào tổng thu nhập trong năm giá trị thị trường phải chăng của hàng hóa và dịch vụ nhận được qua trao đổi. Thông thường, quý vị khai báo thu nhập này trên Bảng C (Mẫu 1040), Lợi nhuận hoặc Lỗ từ kinh doanh (Doanh nghiệp Cá thể). Nếu quý vị không khai báo thu nhập này, chỉnh sửa tờ khai của quý vị bằng cách nộp một Mẫu 1040-X, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ được điều chỉnh cho Cá nhân. Xin xem Chủ đề số 308 và Tôi có phải nộp tờ khai thuế được điều chỉnh không? (tiếng Anh) để biết thông tin về nộp tờ khai được điều chỉnh.

Thanh toán thuế ước tính

Nếu quý vị nhận được thu nhập qua trao đổi, quý vị có thể phải thực hiện thanh toán thuế ước tính (tiếng Anh). Xin xem Chủ đề số 306 và Mẫu 1040-ES, Thuế ước tính cho Cá nhân để biết thêm thông tin.

Thông tin bổ sung

Tham khảo Ấn phẩm 334, Hướng dẫn thuế cho Doanh nghiệp nhỏ để biết thêm thông tin.