Chủ Đề 420 Lợi Tức Qua Sự Trao Đổi

Có sự trao đổi xảy ra khi quý vị trao đổi hàng hóa hay dịch vụ. Một cơ sở trao đổi là tổ chức có các thành viên có ký hợp đồng với nhau (hoặc với cơ sở trao đổi) để cùng nhau đổi chác hoặc trao đổi tài sản hay dịch vụ. Danh từ này không bao gồm sự sắp đặt để chỉ trao đổi không chính thức các dịch vụ giống nhau trên một căn bản phi thương mại (ví dụ: một tổ hợp trông trẻ do các phụ huynh trong cùng khu vực điều hành). Thông thường, không trao đổi tiền mặt. Một thí dụ về sự trao đổi này là một thợ sửa ống nước làm công việc sửa chữa cho khi nha sĩ để đổi lấy các dịch vụ chữa răng.

Tờ Khai Thông Tin cho Giao Dịch Trao Đổi

Internet cung cấp một phương tiện truyền thông cho sự phát triển mới trong kỹ nghệ cơ sở trao đổi. Sự tăng trưởng này đưa đến các lời nhắc nhở sau đây: Các cơ sở trao đổi phải nộp Mẫu 1099-B, Tiền Thu từ Giao Dịch Môi Giới và Cơ Sở Trao Đổi (Tiếng Anh) cho tất cả các giao dịch trừ khi họ đáp ứng một số ngoại lệ. Xin xem Trao Đổi trong Ấn Bản 525, Lợi Tức Chịu Thuế và Không Chịu Thuế (Tiếng Anh) Hướng Dẫn cho Mẫu 1099-B (Tiếng Anh) để có thêm thông tin về đề tài này. Người nào không có hợp đồng với cơ sở trao đổi hay không trao đổi qua cơ sở trao đổi nhưng có trao đổi dịch vụ, thì không phải nộp Mẫu 1099-B. Tuy nhiên, họ có thể phải nộp Mẫu 1099-MISC, Thu Nhập Linh Tinh (Tiếng Anh). Tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu 1099-MISC (Tiếng Anh) để biết có phải khai mẫu này hay không. Nếu quý vị trao đổi tài sản hoặc dịch vụ qua một sơ sở trao đổi, quý vị sẽ nhận được Mẫu 1099-B. Sở Thuế Vụ (IRS) cũng sẽ nhận được các thông tin tương tự.

Báo Cáo Lợi Tức Trao Đổi

Quý vị phải tính vào lợi tức gộp trong năm nhận được giá trị thị trường phải chăng của hàng hóa và dịch vụ nhận được để trao đổi. Thông thường, quý vị báo cáo lợi tức này trên Bản Khai C (Mẫu 1040 hay 1040-SR), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Hoạt Động Thương Mại (Sở Hữu Riêng). Nếu quý vị không báo cáo lợi tức, điều chỉnh đơn của quý vị bằng cách nộp một Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ Được Điều Chỉnh. Xin xem Chủ Đề 308 và Tôi Có Phải Nộp Bản Khai Thuế Được Điều Chỉnh không? (Tiếng Anh) để biết thông tin về nộp đơn khai điều chỉnh.

Tiền Trả Thuế Ước Tính

Nếu quý vị nhận được lợi tức từ việc trao đổi, quý vị có thể phải trả tiền thuế ước tính (Tiếng Anh). Xin xem Chủ Đề 306Mẫu 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Thông Tin Khác

Xin xem Ấn Bản 525, Lợi Tức Chịu Thuế và Không Chịu Thuế (Tiếng Anh)Ấn Bản 334, Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Doanh Nghiệp Nhỏ (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin về lợi tức trao đổi và cơ sở trao đổi.