Chủ Đề 751 Mức Khấu Lưu Thuế An Sinh Xã Hội và Thuế Medicare

Thuế theo Đạo Luật Đóng Góp Bảo Hiểm Liên Bang (FICA) bao gồm các loại thuế bảo hiểm tuổi già, người sống sót và tàn tật, hay còn gọi là thuế an sinh xã hội và thuế bảo hiểm viện phí, hay còn gọi là thuế Medicare. Mỗi loại thuế này đều có phân suất khác nhau.

Mức Khấu Lưu An Sinh Xã Hội và Medicare

Phân suất thuế an sinh xã hội hiện hành là 6.2% đối với chủ thuê lao động và 6.2% đối với nhân viên hay tổng cộng là 12.4%. Phân suất Medicare hiện hành là 1.45% đối với chủ thuê lao động và 1.45% đối với nhân viên hay tổng cộng là 2.9%. Tham khảo Ấn Bản 15, (Thông Tư E), Hướng Dẫn Thuế dành cho Chủ Thuê Lao Động (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin; hoặc Ấn Bản 51, (Thông Tư A), Hướng Dẫn Thuế dành cho Chủ Lao Động Nông Nghiệp (Tiếng Anh) đối với chủ thuê lao động nông nghiệp. Tham khảo Thông Báo 2020-65 (tiếng Anh) PDFThông Báo 2021-11 (tiếng Anh) PDF để biết thông tin cho phép chủ thuê lao động hoãn khấu lưu và thanh toán phần thuế An Sinh Xã Hội của một số nhân viên.

Mức Khấu Lưu Thuế Medicare Phụ Trội

Thuế Medicare Phụ Trội được áp dụng cho người có lương bổng Medicare vượt quá ngưỡng, dựa trên tư cách khai thuế của họ. Chủ thuê lao động có trách nhiệm khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội 0.9% từ lương bổng của cá nhân vượt quá $200,000 trong năm mà không kể đến tư cách khai thuế. Chủ thuê lao động phải bắt đầu khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội vào đợt chi trả nào mà lương bổng của nhân viên vượt quá $200,000 và tiếp tục khấu lưu trong mỗi đợt chi trả cho đến hết năm. Không có phần đóng góp tương xứng của chủ thuê lao động đối với Thuế Medicare Phụ Trội. Để biết thêm thông tin, xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu 8959 (Tiếng Anh)Thắc Mắc và Giải Đáp về Thuế Medicare Phụ Trội (Tiếng Anh).

Hạn Mức Cơ Sở Lương Bổng

Thuế an sinh xã hội chỉ áp dụng đến một hạn mức cơ sở lương bổng nhất định. Hạn mức cơ sở lương bổng là số tiền lương bổng tối đa chịu thuế trong năm. Đối với lợi tức trong 2021 thì mức cơ sở này sẽ là $142,800. Tham khảo mục "Có Gì Mới ?" trong Ấn Bản 15 (Tiếng Anh) để biết hạn mức đánh thuế an sinh xã hội vào lương bổng hiện hành hoặc Ấn Bản 51 (Tiếng Anh) đối với chủ thuê lao động nông nghiệp.

Không có hạn mức cơ sở lương bổng tối đa đối với thuế Medicare. Mọi mức lương bổng trả cho nhân viên đều chịu thuế Medicare.