Topic 751 - Social Security and Medicare Withholding Rates

Thuế theo Đạo Luật Đóng Góp Bảo Hiểm Liên Bang (Federal Insurance Contributions Act, hay FICA) gồm có: các loại thuế bảo hiểm (cho trường hợp già lão, sống sót và tàn tật) - cũng gọi là thuế An Sinh Xã Hội - và thuế bảo hiểm viện phí (còn gọi là thuế Medicare). Mỗi loại thuế này đều có phân suất khác nhau.

Mức Khấu Lưu An Sinh Xã Hội và Medicare

Phân suất thuế an sinh xã hội hiện hành là 6.2% đối với hãng sở và 6.2% đối với nhân viên, hoặc tổng cộng 12.4%. Phân suất Medicare hiện hành là 1.45% đối với hãng sở và 1.45% đối với nhân viên, hoặc tổng cộng 2.9%. Nên tham chiếu Ấn Bản (Publication 15) (Thông Tư E), Hướng Dẫn về Thuế cho Hãng Sở, để biết thêm thông tin; hoặc Ấn Bản (Publication 51) (Thông Tư A), Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Hãng Sở Canh Nông - đối với sở làm thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Mức Khấu Lưu Thuế Medicare Phụ Trội

Sẽ áp Thuế Medicare Phụ Trội trên người có lương bổng Medicare vượt quá ngưỡng mức, tùy theo cương vị khai thuế của họ. Hãng sở có trách nhiệm khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội 0.9% từ cá nhân nào có lương bổng vượt trên $200,000 trong niên lịch mà không kể đến tình trạng nộp thuế. Hãng sở phải bắt đầu khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội vào đợt chi trả nào mà lương bổng của nhân viên vượt quá $200,000 và tiếp tục khấu lưu mỗi đợt chi trả cho đến hết niên lịch. Không có phần đóng góp tương xứng của hãng sở đối với Thuế Medicare Phụ Trội. Muốn biết thêm thông tin, xin xem mục Hỏi và Đáp về Thuế Medicare Phụ Trội (Questions and Answers for the Additional Medicare Tax).

Hạn Mức Lương Bổng

Thuế An Sinh Xã Hội chỉ áp dụng tới một hạn mức lương bổng. Hạn mức lương bổng là số tiền lương tối đa phải nộp thuế trong năm. Đối với lợi tức trong 2019 thì mức này sẽ là $132,190. Nên tham chiếu mục "Có gì mới?" trong Ấn Bản 15 để biết hạn mức đánh thuế An Sinh Xã Hội trên lương bổng hiện hành, hoặc Ấn Bản 51 - đối với hãng sở canh nông.

Không có hạn mức lương bổng tối đa đối với thuế Medicare. Mọi mức lương bổng trả cho nhân viên đều phải nộp thuế Medicare.