Chủ Đề Số 751 Mức Khấu Lưu Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare

Thuế theo Đạo Luật Đóng Góp Bảo Hiểm Liên Bang (FICA) bao gồm các loại thuế bảo hiểm tuổi già, người sống sót và tàn tật, hay còn gọi là thuế an sinh xã hội và thuế bảo hiểm viện phí, hay còn gọi là thuế Medicare. Mỗi loại thuế này đều có phân suất khác nhau.

Mức Khấu Lưu Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare

Phân suất thuế an sinh xã hội hiện hành là 6.2% đối với chủ thuê lao động và 6.2% đối với nhân viên hay tổng cộng là 12.4%. Phân suất Medicare hiện hành là 1.45% đối với chủ thuê lao động và 1.45% đối với nhân viên hay tổng cộng là 2.9%. Tham khảo Ấn Phẩm 15, (Thông Tư E), Hướng Dẫn Thuế cho Chủ Lao Động (tiếng Anh) để biết thêm thông tin; hoặc Ấn Phẩm 51, (Thông Tư A), Hướng Dẫn Thuế dành cho Chủ Lao Động Nông Nghiệp (tiếng Anh) đối với chủ thuê lao động nông nghiệp. Tham khảo Thông Báo 2020-65 (tiếng Anh)PDFThông Báo 2021-11 (tiếng Anh)PDF để biết thông tin cho phép chủ lao động hoãn khấu lưu và thanh toán phần thuế An Sinh Xã Hội của một số nhân viên.

Mức Khấu Lưu Thuế Medicare Bổ Sung

Thuế Medicare Bổ Sung được áp dụng cho người có lương bổng Medicare vượt quá ngưỡng, dựa trên tình trạng khai thuế của họ. Chủ lao động có trách nhiệm khấu lưu Thuế Medicare Bổ Sung 0.9% từ lương bổng của cá nhân vượt quá $200,000 trong năm mà không kể đến tình trạng khai thuế. Chủ lao động phải bắt đầu khấu lưu Thuế Medicare Bổ sung vào đợt chi trả nào mà lương bổng của nhân viên vượt quá $200,000 và tiếp tục khấu lưu trong mỗi đợt chi trả cho đến hết năm. Không có phần đóng góp tương xứng của chủ lao động đối với Thuế Medicare Bổ Sung. Để biết thêm thông tin, xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu 8959 (tiếng Anh)Hỏi và Đáp về Thuế Medicare Bổ Sung (tiếng Anh).

Hạn Mức Cơ Sở Lương Bổng

Chỉ có thuế an sinh xã hội mới có một hạn mức cơ sở lương bổng nhất định. Hạn mức cơ sở lương bổng là số tiền lương bổng tối đa chịu thuế này trong năm. Đối với thu nhập trong 2023 thì mức cơ sở này sẽ là $160.200. Tham khảo mục " What's New (Có Gì Mới )" trong  Ấn Phẩm 15 (tiếng Anh) để biết hạn mức đánh thuế an sinh xã hội vào lương bổng hiện hành hoặc Ấn Phẩm 51 (tiếng Anh) đối với chủ lao động nông nghiệp.

Không có hạn mức cơ sở lương bổng tối đa đối với thuế Medicare. Mọi mức lương bổng trả cho nhân viên đều chịu thuế Medicare.