Tiền lời là một số tiền quý vị phải trả cho việc sử dụng tiền vay. Có thể khai tiền lời dưới dạng khấu trừ hay tín thuế. Muốn khấu trừ tiền lời trả cho món nợ, hãy xét lại mỗi chi phí tiền lời để xác định mức độ hợp chuẩn và nơi lồng phần khấu trừ. Muốn biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang đối với Cá Nhân, và Ấn Bản 550, Tiền Lãi và Phí Tổn Đầu Tư.

Khi trả trước phần tiền lời, quý vị phải phân bổ tiền lời trong những năm thuế mà tiền đó được áp dụng. Quý vị chỉ có thể khấu trừ mỗi năm tiền lời áp dụng cho năm đó mà thôi. Tuy nhiên, sẽ láp dụng ngoại lệ đối với các điểm trả cho một nơi cư trú chánh - xem Chủ Đề 504.

Sau đây là các dạng tiền lời có thể khấu trừ dưới dạng khấu trừ liệt kê từng mục trên Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040), Khấu Trừ Liệt Kê Từng Mục:

 • Tiền lời đầu tư (giới hạn tới mức lợi tức đầu tư ròng của quý vị) và
 • Phần tiền lời hợp chuẩn từ nợ vay mua nhà, kể cả điểm (nếu quý vị là bên mua); xem dưới đây.

Sau đây là các dạng tiền lời có thể khấu trừ ở một nơi khác trong tờ khai:

 • Tiền lãi vay đi học dưới dạng khoản điều chỉnh lợi tức trên Mẫu Đơn 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ. Muốn biết thêm thông tin, xin tham khảo Chủ Đề 456, Ấn Bản 970, Quyền Lợi Thuế cho Giáo Dục và mục Có thể xin khấu trừ lãi vay đi học không?
 • Doanh lợi phi canh nông. Xem Ấn Bản 334, Hướng Dẫn Thuế cho Tiểu Thương và Ấn Bản 535, Chi Phí Kinh Doanh
 • Doanh lợi canh nông. Nên xem Ấn Bản 225, Hướng Dẫn Thuế cho Nông DânẤn Bản 535
 • Tiền lời nhờ cho thuê hay bản quyền (có thể bị giới hạn). Xem Ấn Bản 527, Tài Sản Gia Cư cho Thuê Ấn Bản 535

Các dạng tiền lời không thể khấu trừ bao gồm phần lời cá nhân, chẳng hạn như:

 • Tiền lời phải trả cho một tiền vay để mua một chiếc xe để sử dụng cá nhân.
 • Tiền lời thẻ tín dụng và tiền lời trả góp từ các chi phí cá nhân.
 • Các điểm (nếu quý vị là một người bán), phí dịch vụ, phí điều tra tín dụng, và tiền lời liên quan đến lợi tức được miễn thuế, chẳng hạn như tiền lời để mua hoặc thực hiện các chứng khoán được miễn thuế.

Khấu Trừ Tiền Lời trên Nợ Vay Mua Nhà

Tiền lời hợp chuẩn trên nợ vay mua nhà bao gồm tiền lời và các điểm phải trả theo khoản vay được bảo đảm bởi căn nhà chánh hay ngôi nhà thứ nhì của quý vị. Căn nhà chánh là nơi quý vị sống trong hầu hết thời gian, chẳng hạn như ngôi nhà, căn hộ hợp tác xã, công đô, nhà di động, nhà kéo, hay nhà thuyền. Trong đó phải có chỗ ngủ, gian bếp (nơi nấu ăn) và phòng vệ sinh.

Một ngôi nhà thứ hai có thể bao gồm bất cứ nhà nào khác mà quý vị sở hữu và xem như là một ngôi nhà thứ hai. Quý vị không cần phải sử dụng nhà trong năm. Tuy nhiên, nếu quý vị cho người khác thuê, quý vị cũng phải sử dụng nhà đó như là một nhà ở, trong năm nhiều hơn tùy số nào lớn hơn là 14 ngày hoặc nhiều hơn 10 phần trăm của số ngày quý vị cho thuê, để tiền lời đủ điều kiện như tiền lời nhà ở đủ điều kiện. Muốn biết thêm thông tin về gia cư đủ điều kiện (nhà ở), xin xem Ấn Bản 936, Khấu Trừ Tiền Lời từ Tiền Vay Mua Nhà và mục Có thể khấu trừ phí tổn liên quan đến tiền vay mua nhà không?

Tiền lời trên khoản vay mua nhà đủ điều kiện và các điểm thường được báo cáo cho quý vị trên Mẫu Đơn 1098, Bản Khai Tiền Lời Trên Khoản Vay Mua Nhà, bởi bên cho vay mà quý vị phải trả tiền. Quý vị có thể khấu trừ tiền lời trên các loại tiền vay mua nhà sau:

 • Một tiền vay mua nhà mà quý vị mượn vào hoặc trước ngày 13 tháng Mười, 1987 (món nợ đèo bồng – grandfathered debt)
 • Một tiền vay mua nhà mượn sau ngày 13 tháng Mười, 1987, để mua, xây cất, hoặc sửa sang nhà của quý vị (gọi là món nợ mua nhà) với tổng số là $1 triệu hay ít hơn, cho tiền nợ này cộng với bất cứ tiền nợ đèo bồng nào. Giới hạn là $500,000 nếu quý vị đã kết hôn khai thuế riêng rẽ. Đối với nhà ở mua sau ngày 15 tháng 12 năm 2017, giới hạn nợ là $750,000; hoặc $375,000 nếu quý vị đã kết hôn khai thuế riêng.

Nếu một hoặc nhiều khoản tiền vay mua nhà không phù hợp với bất cứ hạng loại nào như thế, xin tham chiếu Ấn Bản 936, Khấu Trừ Tiền Lời từ Tiền Vay Mua Nhà để tính số tiền lời quý vị có thể khấu trừ dưới dạng liệt kê từng mục.

Tín Thuế từ Tiền Lời Vay Mua Nhà

Quý vị có thể trích tín thuế từ thuế lợi tức liên bang của mình nếu được chánh phủ tiểu bang hoặc địa phương cấp giấy chứng nhận tín thuế tiền vay mua nhà (mortgage credit certificate, hay MCC) - đối với gia cư có lợi tức thấp. Nên sử dụng Mẫu Đơn 8396, Tín Thuế Tiền Lời trên Tiền Vay Mua Nhà để chiết tính số tiền này. Muốn biết thêm thông tin, xin tham chiếu Ấn Bản 530, Thông Tin Thuế cho Chủ Nhà. Nếu quý vị bán nhà sau khi nhận tín thuế này và/hoặc tín thuế cho Người Mua Nhà Lần Đầu, thì phải hoàn trả toàn bộ hay một phần tín khoản đó. Muốn biết thông tin về việc hoàn trả khoản trợ cấp tiền vay mua nhà, xin xem Ấn Bản 523, Bán Nhà. Để có thông tin về việc hoàn trả tín thuế cho Người Mua Nhà Lần Đầu, xin tham chiếu Chủ Đề 611.