Chủ Đề 611 - HOÀN LẠI TÍN DỤNG CHO NGƯỜI MUA NHÀ LẦN ĐẦU TIÊN

Hoàn Trả Tín Dụng

Quy định chung về hoàn trả tín dụng cho những người mua nhà năm 2008. Nếu quý vị được hưởng tín dụng cho người mua nhà lần đầu tiên khi mua nhà đủ điều kiện từ ngày 9 tháng Tư, 2008 đến ngày 31 tháng Mười Hai, 2008 thì nói chung quý vị phải hoàn trả tín dụng trong 15 năm. Để hoàn trả tín dụng, quý vị phải trả thêm thuế lợi tức liên bang ở mức 6⅔% (hay 1/15) của số tiền tín thuế cho mỗi năm phải nộp thuế trong thời gian hoàn trả là 15 năm. Thời gian hoàn trả bắt đầu từ năm đóng thuế thứ hai sau năm quý vị mua nhà đủ điều kiện. Cũng có những ngoại lệ và quý vị phải tăng số tiền hoàn trả (được bàn thảo sau).

  • Thí dụ – Quý vị được tín dụng $7,500 cho người mua nhà lần đầu tiên cho năm 2008. Quý vị phải hoàn trả tín dụng. Thời gian hoàn trả tín dụng trong 15 năm bắt đầu từ năm 2010, năm đóng thuế thứ hai kể từ năm 2008. Để hoàn trả tín dụng, quý vị phải trả thêm $500 (ở mức  6⅔% của $7,500) vào thuế lợi tức liên bang cho mỗi năm đóng thuế trong suốt thời gian hoàn trả.

Quy định chung về hoàn trả cho những nhà mua sau năm 2008. Đối với mua nhà đủ điều kiện sau năm 2008, quý vị thường được miễn hoàn trả tín dụng cho người mua nhà lần đầu tiên. Có những ngoại lệ đòi hỏi quý vị phải tăng tiền hoàn trả (được bàn thảo tiếp theo).

Tăng tiền hoàn trả. Nói chung, nếu quý vị mua nhà trong năm 2008 và được tín dụng cho người mua nhà ở lần đầu, nếu quý vị bán nhà hoặc quý vị (và người hôn phối của quý vị nếu đã kết hôn) không dùng nhà đó làm nơi cư ngụ chánh trong bất kỳ năm đóng thuế nào trong thời gian hoàn trả 15 năm thì phải tăng tiền hoàn trả. Tương tự, nếu quý vị mua nhà sau năm 2008 và được tín dụng, nếu quý vị bán nhà hoặc quý vị (và người hôn phối của quý vị nếu đã kết hôn) không dùng nhà đó làm nơi cư ngụ chánh trong vòng 36 tháng kể từ ngày mua thì phải tăng tiền hoàn trả.
Nếu quý vị phải tăng tiền hoàn trả tín dụng thì phải đóng thêm thuế lợi tức liên bang trong năm bán nhà hoặc ngưng sử dụng nhà bằng số tiền tín dụng nhiều hơn tổng tiền thuế phải trả thêm theo đòi hỏi hoàn trả tín dụng. Tuy nhiên, có những ngoại lệ.

Trong trường hợp bán nhà cho người không liên quan thì tiền thuế tăng lên do tăng tiền hoàn trả chỉ hạn chế trong tiền lời (nếu có) từ việc bán nhà. Để xác định tiền lời cho mục đích này, quý vị phải giảm căn bản đã điều chỉnh cho nhà ở bằng số tiền tín dụng cho người mua nhà ở lần đầu tiên chưa được hoàn trả.

Trong trường hợp chuyển đổi nhà không tự nguyện thì không phải tăng tiền hoàn trả nếu quý vị mua nhà mới làm nơi cư ngụ chánh trong vòng hai năm kể từ ngày phát mãi hoặc ngưng sử dụng nhà ở. Quy định chung về hoàn trả được áp dụng cho nhà mới làm nơi cư ngụ chánh như thể đó là nhà chuyển đổi.

Nếu người xin tín dụng qua đời, thì không cần hoàn trả số tiền tín dụng còn lại trừ khi xin tín duụng trên đơn khai thuế chung. Nếu xin tín dụng trên đơn khai thuế chung thì người hôn phối còn sống phải tiếp tục trả một nửa tín dụng (bất kể họ có phải là người mua hay không) nếu khônng áp dụng ngoại lệ nào khác.

Khai báo hoàn trả. Nếu phải hoàn trả tín dụng cho người mua nhà lần đầu tiên thì quý vị phải khai thuế lợi tức liên bang ngay cả khi tổng lợi tức không vượt ngưỡng phải khai thuế. Nếu quý vị mua nhà đủ điều kiện năm 2008, sở hữu và sử dụng nhà đó làm nơi cư ngự chánh trong cả năm 2018 thì phải điền thêm thuế lợi tức liên bang vào Bản Khai 4 (Mẫu Đơn 1040), Thuế Khác. Quý vị không cần đính kèm Mẫu Đơn 5405, Hoàn Trả Tín dụng cho Người Mua Nhà Lần Đầu Tiên. Nếu quý vị bán nhà hoặc nếu quý vị (và người hôn phối của quý vị nếu đã kết hôn) không sử dụng nhà đó làm nơi cư ngụ chánh trong năm 2018 thì phải đính kèm Mẫu Đơn 5405 dành cho quý vị (và người phối ngẫu của quý vị nếu kết hôn) cùng Mẫu Đơn 1040 đã điền đầy đủ thông tin.

Thông tin thêm: Xem ChỉHướng Dẫn cho Mẫu Đơn 5405Thắc Mắc và Trả Lời về Tín dụng cho Người Mua Nhà Lần Đầu để biết thêm thông tin chi tiết về tín dụng cho người mua nhà lần đầu.

Xem công cụ Tìm Trương Mục Tín Dụng cho Người Mua Nhà Lần Đầu để biết tổng số tiền tín dụng hay số tiền hoàn trả của quý vị.