Chủ Đề Số 611 Hoàn Trả Tín Thuế của Người Mua Nhà Lần Đầu

Hoàn Trả Tín Thuế

Quy định chung về hoàn trả khi mua nhà năm 2008. Nếu quý vị được hưởng tín thuế dành cho người mua nhà lần đầu khi giao dịch mua nhà đủ điều kiện từ ngày 9 tháng 4, 2008 đến ngày 31 tháng 12, 2008 thì quý vị thường phải hoàn trả tín thuế trong 15 năm. Để hoàn trả tín thuế, quý vị phải trả thêm thuế thu nhập liên bang ở mức 6⅔% (hay 1/15) số tiền tín thuế cho mỗi năm phải nộp thuế trong thời gian hoàn trả là 15 năm. Thời gian hoàn trả bắt đầu từ năm đóng thuế thứ hai sau năm quý vị mua nhà đủ điều kiện. Có những ngoại lệ có thể đòi hỏi quý vị phải tăng số tiền hoàn trả (được bàn thảo sau).

  • Ví dụ – Quý vị được hưởng tín thuế $7.500 dành cho người mua nhà lần đầu trong năm 2008. Quý vị phải hoàn trả tín thuế. Thời gian hoàn trả tín thuế trong 15 năm bắt đầu từ năm 2010, năm đóng thuế thứ hai kể từ năm 2008. Để hoàn trả tín thuế, quý vị phải trả thêm $500 (ở mức 6⅔% của $7.500) vào thuế thu nhập liên bang cho mỗi năm đóng thuế trong suốt thời gian hoàn trả.

Quy định chung về hoàn trả khi mua nhà sau năm 2008. Đối với giao dịch mua nhà đủ điều kiện sau năm 2008, quý vị thường được miễn hoàn trả tín thuế dành cho người mua nhà lần đầu. Có những ngoại lệ có thể đòi hỏi quý vị phải hoàn trả gia tốc (được bàn thảo tiếp theo).

Hoàn trả gia tốc. Nhìn chung, nếu quý vị mua nhà trong năm 2008 và được hưởng tín thuế dành cho người mua nhà lần đầu, nếu quý vị bán nhà hoặc quý vị (và người phối ngẫu của quý vị nếu đã kết hôn) không sử dụng căn nhà đó làm nơi cư ngụ chính trong bất kỳ năm đóng thuế nào trong thời gian hoàn trả 15 năm thì số tiền hoàn trả tín thuế sẽ được gia tốc. Tương tự, nếu quý vị mua nhà sau năm 2008 và được hưởng tín thuế, nếu quý vị bán nhà hoặc quý vị (và người phối ngẫu của quý vị nếu đã kết hôn) không sử dụng căn nhà đó làm nơi cư ngụ chính trong vòng 36 tháng kể từ ngày mua thì số tiền hoàn trả tín thuế sẽ được gia tốc.

Nếu quý vị phải gia tốc hoàn trả số tiền tín thuế thì quý vị phải đóng thêm thuế thu nhập liên bang trong năm bán nhà hoặc ngưng sử dụng nhà bằng số tiền tín thuế vượt quá tổng tiền thuế phải trả thêm theo quy định hoàn trả tín thuế. Tuy nhiên, có những ngoại lệ.

Trong trường hợp bán nhà cho người không liên quan thì tiền thuế tăng lên do tiền hoàn trả gia tốc chỉ giới hạn đến tiền lãi (nếu có) từ việc bán nhà. Để xác định tiền lãi cho mục đích này, quý vị phải giảm giá gốc đươc điều chỉnh cho nhà ở bằng số tiền tín thuế dành cho người mua nhà lần đầu chưa được hoàn trả.

Trong trường hợp chuyển đổi căn nhà không tự nguyện, không áp dụng quy định hoàn trả gia tốc nếu quý vị mua nhà mới làm nơi cư ngụ chính trong vòng hai năm kể từ ngày bán hoặc ngưng sử dụng căn nhà. Quy định chung về hoàn trả được áp dụng cho nhà mới làm nơi cư ngụ chính như thể đó là nhà chuyển đổi.

Nếu người yêu cầu tín thuế qua đời thì không bắt buộc phải hoàn trả số tiền tín thuế còn lại trừ khi tín thuế được yêu cầu trên tờ khai thuế chung. Trong trường hợp yêu cầu tín thuế trên tờ khai thuế chung thì người phối ngẫu còn sống phải tiếp tục trả một nửa tín thuế (bất kể họ có phải là người mua hay không) nếu không áp dụng ngoại lệ nào khác.

Khai báo hoàn trả. Nếu quý vị phải hoàn trả tín thuế dành cho người mua nhà lần đầu thì quý vị phải khai thuế thu nhập liên bang ngay cả khi tổng thu nhập không vượt ngưỡng phải khai thuế. Nếu quý vị mua nhà đủ điều kiện trong năm 2008, sở hữu và sử dụng căn nhà đó làm nơi cư ngự chính trong cả năm 2023 thì quý vị phải điền thêm thuế thu nhập liên bang vào Bảng 2 (Mẫu 1040), Thuế Bổ Sung (tiếng Anh) PDF. Quý vị không cần phải đính kèm Mẫu 5405, Hoàn Trả Tín Thuế của Người Mua Nhà Lần Đầu (tiếng Anh). Nếu quý vị bán nhà hoặc nếu quý vị (và người phối ngẫu của quý vị nếu đã kết hôn) không sử dụng căn nhà đó làm nơi cư ngụ chính trong năm 2023 thì quý vị phải đính kèm Mẫu 5405 đã điền đầy đủ thông tin của quý vị (và người phối ngẫu của quý vị nếu kết hôn) cùng Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR (tiếng Anh).

Thông Tin Bổ Sung