Chủ đề số 504, Điểm của khoản vay mua nhà

Điểm

Có rất nhiều chi phí liên quan đến việc vay mua nhà.

"Điểm," còn được gọi là, chiết khấu cho vay hoặc điểm giảm giá, mô tả chi phí là một hình thức trả trước tiền lãi. Mỗi điểm chiết khấu cho vay thế chấp làm giảm lãi suất cho các khoản thanh toán hàng tháng của bạn.

Nói chung, điểm để vay mới, để tái tài trợ khoản vay hiện tại, hoặc trả tiền cho các khoản vay được bảo đảm bởi ngôi nhà thứ hai của bạn được khấu trừ theo tỷ lệ trong thời hạn của khoản vay.

Điểm có thể khấu trừ

 1. Nếu bạn khấu trừ từng khoản trên Bảng A (Mẫu 1040), Khấu trừ từng khoản, các điểm đáp ứng các điều kiện nhất định có thể được khấu trừ như tiền lãi vay thế chấp. Chủ đề số 505Tôi có thể khấu trừ các chi phí liên quan đến khoản vay thế chấp của mình không? (tiếng Anh) cung cấp thêm thông tin về việc khấu trừ lãi vay thế chấp và điểm. Bạn có thể khấu trừ điểm để có được một khoản vay thế chấp hoặc để tái tài trợ khoản vay thế chấp của bạn để trả tiền cho việc cải thiện nhà ở chính của bạn, trong năm bạn trả cho họ, nếu bạn sử dụng các phương pháp kế toán tiền mặt. Nghĩa là bạn khai báo thu nhập trong năm bạn nhận được và trừ chi phí trong năm bạn trả.
 2. Các điểm liên quan đến một khoản vay thế chấp để mua, xây dựng, hoặc cải thiện nơi cư trú chính của bạn (ngôi nhà bạn sống trong hầu hết thời gian).
 3. Nơi cư trú chính của bạn sẽ đảm bảo khoản thế chấp của bạn.
 4. Điểm trả tiền là một hoạt động kinh doanh đã được thiết lập trong lĩnh vực mà khoản vay được thực hiện.
 5. Số điểm được trả không nhiều hơn số tiền thường được tính trong khu vực đó.
 6. Bạn cung cấp tiền, tại hoặc trước khi khóa sổ, ít nhất bằng các điểm được tính. Bạn không thể sử dụng tiền từ người cho vay hoặc người môi giới của bạn để trả cho điểm. Tuy nhiên, số tiền người bán trả cho điểm trên khoản vay của bạn được coi là thanh toán trực tiếp bởi bạn từ khoản tiền chưa vay, miễn là bạn trừ số tiền của người bán trả cho điểm từ giá gốc của bạn (giá mua) trong nhà của bạn.
 7. Các điểm được tính như là một tỷ lệ phần trăm của số tiền gốc của thế chấp, và
 8. Số tiền cho thấy rõ ràng là điểm trên báo cáo thanh toán của bạn.

Chi phí không thể khấu trừ để có được khoản vay thế chấp

Các khoản sau đây không được khấu trừ như tiền lãi:

 1. Chi phí để chuẩn bị giấy nợ thế chấp.
 2. Phí thẩm định.
 3. Phí công chứng.
 4. Điểm bổ sung nhà cho vay tính thay cho các chi phí khác như phí thẩm định, phí kiểm tra, phí khế ước, phí luật sư và thuế tài sản.

Ngoài ra, người bán không thể khấu trừ các điểm mà người bán đã trả cho khoản vay của bạn. Tuy nhiên, những điểm này là chi phí bán làm giảm lợi nhuận của người bán khi bán.

Để biết thêm thông tin về điểm, hãy tham khảo Ấn phẩm 936, Khấu trừ lãi của khoản vay thế chấp nhà ở (tiếng Anh)Ấn phẩm 530, Thông tin thuế cho Chủ nhà (tiếng Anh).