Chủ Đề 504 Chi Phí Đi Cùng Khoản Vay Mua Nhà

Thuật ngữ "điểm" được sử dụng để mô tả một số các chi phí trả trước để có được tiền vay mua nhà. Điểm cũng có thể được gọi là khoản phí ban đầu mà bên vay trả khi ký kết thỏa thuận khoản vay, phí khoản vay tối đa, chiết khấu khoản vay hoặc điểm chiết khấu. Điểm là tiền lãi trả trước và có thể được khấu trừ như tiền lãi thế chấp nhà, nếu quý vị ghi khấu trừ thành từng khoản trên Bản Khai A (Mẫu 1040), Khấu Trừ Từng Khoản. Nếu quý vị có thể khấu trừ toàn bộ tiền lãi thế chấp thì quý vị có thể khấu trừ tất cả các điểm trả tiền thế chấp. Nếu nợ mua nhà của quý vị vượt quá hạn mức cho tình trạng khai thuế của quý vị thì quý vị sẽ không thể khấu trừ toàn bộ lãi suất và điểm trên khoản vay mua nhà thế chấp. Xin tham khảo Ấn Bản 936, Khấu Trừ Tiền Lãi của Khoản Vay Mua Nhà (Tiếng Anh) để tính điểm khấu trừ của quý vị trong trường hợp đó. Xin tham khảo Chủ Đề 505Tôi Có Thể Khấu Trừ Chi Phí Liên Quan Đến Tiền Vay Mua Nhà Không? (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin về việc khấu trừ điểm và tiền lãi của khoản vay mua nhà.

Điểm được phép khấu trừ theo tỷ lệ trong suốt thời gian vay hoặc trong năm khoản vay được trả. Quý vị có thể khấu trừ toàn bộ điểm trong năm được trả nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu sau đây:

  1. Tiền vay của quý vị được bảo đảm bằng ngôi nhà chính của quý vị (ngôi nhà chính của quý vị là căn nhà mà quý vị đang sống trong hầu hết thời gian).
  2. Thanh toán các điểm là thông lệ kinh doanh trong khu vực quý vị vay tiền.
  3. Điểm được trả không vượt quá số tiền thường được tính trong khu vực đó.
  4. Quý vị sử dụng phương pháp kế toán tiền mặt. Điều này có nghĩa là quý vị khai báo lợi tức trong năm quý vị nhận được và khấu trừ chi phí trong năm quý vị phải trả.
  5. Điểm không được trả cho các hạng mục thường được ghi riêng trên bảng trả tiền, chẳng hạn như phí giám định, phí kiểm tra, phí quyền sở hữu, phí luật sư và thuế tài sản.
  6. Kinh phí mà quý vị cung cấp vào lúc hoặc trước khi kết sổ mua nhà, bao gồm cả bất kỳ điểm nào mà người bán đã trả, ít nhất là bằng số điểm được tính. Quý vị không thể vay tiền từ cơ sở cho vay hoặc người môi giới vay tiền để thanh toán các điểm.
  7. Quý vị sử dụng tiền vay để mua hoặc xây nhà chính của quý vị.
  8. Các điểm được tính là tỷ lệ phần trăm của tiền gốc của khoản vay mua nhà, và
  9. Số tiền này được ghi rõ là điểm trên bản khai trả tiền của quý vị. 

Quý vị cũng có thể khấu trừ toàn bộ (trong năm trả) các điểm được trả cho khoản vay để sửa sang ngôi nhà chính của mình nếu quý vị đáp ứng các điều kiện từ một đến sáu ở trên.

Điểm nào không đáp ứng các điều kiện ở trên có thể được khấu trừ theo tỉ lệ trong thời hạn của khoảnvay. Nhìnchung, quý vị có thể khấu trừ các điểm trả để tái cấp vốn mua nhà trong thời hạn của tiền vay có thế chấp mới. Tuy nhiên, nếu quý vị sử dụng một phần tiền vay có thế chấp được tái cấp vốn để sửa sang nhà chính và quý vị đáp ứng được sáu điều kiện đầu tiên ở trên thì quý vị có thể khấu trừ hoàn toàn phần điểm liên quan đến việc sửa sang nhà trong năm mà quý vị trả bằng tiền của mình. Quý vị có thể khấu trừ phần điểm còn lại trong thời hạn của khoản vay.

Điểm được tính cho các dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như chi phí soạn thảo phiếu khoán thế chấp, phí giám định hoặc phí công chứng không phải là tiền lãi và không thể khấu trừ được. Các điểm được trả bởi người bán nhà sẽ không được khấu trừ như tiền lãi trên đơn khai thuế của người bán, nhưng số tiền đó là chi phí bán sẽ làm giảm bớt tiền lãi có được. Người mua có thể khấu trừ điểm trả bởi người bán, với điều kiện là người mua trừ số tiền đó khỏi cơ sở hoặc chi phí của chỗ ở. Quý vị chỉ có thể khấu trừ các điểm trả theo khoản vay được bảo đảm bằng căn nhà thứ hai của quý vị trong thời hạn của khoản vay.

Để biết thêm thông tin về các điểm, xin tham khảo Ấn Bản 936, Khấu Trừ Tiền Lãi từ Khoản Vay Mua Nhà (Tiếng Anh)Ấn Bản 530, Thông Tin Thuế cho Chủ Nhà Mới (Tiếng Anh).