Topic 504 - Home Mortgage Points

Danh từ "điểm" được sử dụng để mô tả một số các chi phí được trả để có được tiền vay mua nhà. Điểm là tiền lời trả trước và được khấu trừ như lãi suất thế chấp nhà, nếu quý vị liệt kê các tiền khấu trừ trên Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040), Khấu Trừ Liệt Kê Từng Mục. Nếu quý vị có thể khấu trừ tất cả các lãi suất thế chấp của quý vị, quý vị có thể khấu trừ tất cả các điểm trả tiền thế chấp. Nếu nợ mua nhà của quý vị vượt quá mức giới hạn cho tình trạng khai thuế của quý vị thì quý vị sẽ không thể khấu trừ tất cả lãi suất và điểm trên khoản vay mua nhà thế chấp. Xin xem Ấn Bản 936, Khấu Trừ Tiền Lời từ Tiền Vay Mua Nhà, để tính số điểm khấu trừ của quý vị trong trường hợp đó. Nên tham khảo Chủ Đề 505 và mục Có thể Khấu Trừ Phí Tổn liên quan đến Tiền Vay Mua Nhà không? để biết thêm thông tin về việc khấu trừ điểm và tiền lời theo nợ vay mua nhà.

Điểm được phép khấu trừ theo tỷ lệ trong suốt thời gian vay, hoặc trong năm khoản vay được trả. Quý vị có thể khấu trừ hoàn toàn điểm trong năm được trả nếu đáp ứng mọi đòi hỏi sau đây:

  1. Tiền vay của quý vị được bảo đảm bằng nhà chánh của quý vị (nhà chánh của quý vị là căn nhà mà quý vị sống trong hầu hết thời gian).
  2. Trả tiền cho điểm là một thông lệ hành nghề kinh doanh trong khu vực quý vị vay tiền.
  3. Các điểm được trả không nhiều hơn số tiền thường được tính trong khu vực đó.
  4. Quý vị sử dụng phương thức kế toán tiền mặt. Điều này có nghĩa là quý vị báo cáo lợi tức trong năm quý vị nhận được và khấu trừ chi phí trong năm quý vị phải trả.
  5. Các điểm không được trả cho các hạng mục thường được ghi riêng biệt trên bảng trả tiền, chẳng hạn như lệ phí giám định, lệ phí kiểm tra, lệ phí quyền sở hữu, lệ phí luật sư, vàthuế tài sản.
  6. Kinh phí mà quý vị cung cấp vào lúc hoặc trước khi kết sổ mua nhà, kể cả với bất cứ điểm người bán trả ít nhất là bằng với số điểm được tính. Quý vị không thể vay tiền từ cơ sở cho vay hoặc người môi giới vay tiền để trả tiền điểm.
  7. Quý vị sử dụng tiền vay để mua hoặc xây nhà chánh của quý vị.
  8. Các điểm được tính như là một tỷ lệ phần trăm của số tiền gốc của tiền vay mua nhà, và
  9. Số tiền này được ghi rõ là tiền điểm trên bản khai trả tiền của quý vị. 

Quý vị cũng có thể khấu trừ toàn bộ (trong năm trang trải) các tiền điểm trả cho khoản vay để sửa sang căn nhà chánh của mình, nếu đáp ứng các điều kiện từ một đến sáu ở trên.

Các tiền điểm trả nào không hội đủ các điều kiện ở trên có thể được khấu trừ theo tỉ lệ trong thời hạn của tiền vay. Nói chung, phần tiền điểm trả để tái cấp vốn mua nhà chỉ có thể được khấu trừ trong thời hạn của tiền vay mới. Tuy nhiên, nếu quý vị sử dụng một phần số tiền tái cấp vốn để sửa sang nhà chánh của quý vị, và quý vị đáp ứng sáu điều kiện đầu tiên nêu ở trên, quý vị có thể khấu trừ hoàn toàn phần của các điểm liên quan đến sự sửa sang trong năm mà quý vị trả bằng tiền của quý vị. Quý vị có thể khấu trừ phần còn lại của các điểm trong thời hạn của tiền vay.

Các điểm được tính cho các dịch vụ rõ ràng, chẳng hạn như chi phí soạn thảo giấy nợ mua nhà, lệ phí giám định, hoặc lệ phí công chứng viên không phải là tiền lời và không thể khấu trừ được. Các điểm được trả bởi người bán nhà không thể khấu trừ như tiền lãi suất trên đơn khai thuế của người bán, nhưng tiền đó là một chi phí bán, làm giảm tiền lời được thực hiện. Người mua có thể khấu trừ tiền điểm trả bởi người bán, với điều kiện là người mua trừ số tiền đó khỏi giá trị căn bản hoặc tổn phí của chỗ ở. Chỉ có thể khấu trừ các điểm trả theo tiền vay (được bảo đảm bằng căn nhà thứ hai của quý vị) trong thời hạn của tiền vay.

Để biết thêm thông tin về các điểm, xin xem Ấn Bản 936, Khấu Trừ Tiền Lời từ Tiền Vay Mua Nhà và Ấn Bản 530, Thông Tin Thuế cho Chủ Nhà Mới