Topic 651 - Notices - What to Do

Nếu quý vị nhận được một lá thư hoặc thông báo từ IRS, thư này sẽ giải thích lý do liên lạc và hướng dẫn quý vị lo giải quyết vấn đề. Nếu đồng ý với những thay đổi, thì quý vị không cần liên lạc với chúng tôi. Nếu còn thiếu tiền, hãy làm theo các hướng dẫn để gửi trả tiền. Nếu không đồng ý, xin trả lời theo hướng dẫn trong thông báo của quý vị. Quý vị nên chờ ít nhất là 30 ngày để được IRS trả lời. Nếu được tiền bồi hoàn và không thiếu tiền thuế hoặc tiền nợ nào mà chúng tôi cần phải thu tiền, thì quý vị sẽ nhận được tiền hoàn lại trong vòng 6 tuần kể từ ngày thông báo.
Nếu chúng tôi gửi cho quý vị một lá thư thứ hai hoặc thông báo yêu cầu thêm thông tin hoặc cung cấp thông tin bổ túc cho quý vị, xin giữ các bản sao làm hồ sơ của quý vị.

Nếu đã gửi một tiền trả mà chưa được trừ, xin gửi cho chúng tôi một bản sao của mặt trước và mặt sau của ngân phiếu bị hủy để làm bằng chứng đã trả tiền. Nếu quý vị trả bằng lệnh phiếu thì phải lấy bản sao của mặt trước và sau (của lệnh phiếu đã trả) từ nơi mình mua. Nếu quý vị trang trải qua Hệ Thống Nộp Thuế Liên Bang dạng Điện Tử (Electronic Federal Tax Payment System, hay EFTPS) thì có thể gởi cho chúng tôi một bản sao của giao dịch, trong đó có ghi số hiệu xác nhận. Đừng bao giờ gửi bản chánh.

Nếu liên lạc với chúng tôi về một ngân phiếu hoàn tiền bị mất hoặc bị đánh cắp, giấy thông báo mà chúng tôi gửi cho quý vị sẽ cho biết những gì phải làm. Nếu nhận được Thông Báo CP-2000 (Notice CP-2000), xin xem Chủ Đề 652.

Nếu trả tiền thuế ước tính theo tam cá nguyệt, xin duyệt lại tính toán của quý vị. Quý vị có thể cần phải thay đổi số tiền trả của quý vị dựa trên những thay đổi mà chúng tôi đã đưa ra.

Tất cả các thông báo sẽ cho quý vị biết nơi để gửi thư trả lời của quý vị.

Đa số các liên lạc thư từ có thể được giải quyết mà không cần gọi điện thoại hoặc đi đến một văn phòng IRS, nếu quý vị làm theo các hướng dẫn trong lá thư hoặc giấy thông báo. Tuy nhiên, nếu quý vị có thắc mắc, xin gọi số điện thoại thường nằm ở góc trên bên phải của giấy thông báo. Nên để sẵn bản sao của giấy khai thuế và thư tín khi quý vị gọi, để chúng tôi có thể dễ dàng truy cập trương mục của quý vị.