Chủ Đề 652 Thông Báo về Lợi Tức Chưa Khai Báo – CP2000

IRS nhận được thông tin từ các bên thứ ba, chẳng hạn như chủ thuê lao động và tổ chức tài chính. Khi sử dụng hệ thống tự động, chức năng Tìm Thông Tin Chưa Báo Cáo Tự Động (Automated Underreporter, AUR) so sánh thông tin mà các bên thứ ba báo cáo với thông tin được khai báo trên tờ khai thuế của quý vị để xác định các sai biệt có khả năng xảy ra. Khi phát hiện có khả năng xảy ra sai biệt thì người giám định thuế sẽ xem xét thêm hồ sơ khai thuế, so sánh thông tin mà các chủ thuê lao động, ngân hàng, doanh nghiệp và những người trả tiền khác đã báo cáo với IRS trên hồ sơ lợi tức (Mẫu W-2, Mẫu 1098, Mẫu 1099, v.v.) với thu nhập, các khoản ghi có và khoản khấu trừ mà quý vị khai báo trên hồ sơ khai thuế thu nhập của quý vị. Nếu có sai biệt thì chúng tôi sẽ ban hành Thông Báo CP-2000 (Tiếng Anh). CP-2000 không phải là hóa đơn, đó là một đề xuất điều chỉnh thu nhập, số tiền phải trả, các khoản ghi có và/hoặc khoản khấu trừ của quý vị. Sự điều chỉnh có thể dẫn đến việc nợ thêm thuế hoặc hoàn lại tiền thuế đã trả.

Trang đầu tiên của thông báo cung cấp bản tóm tắt các thay đổi được đề xuất đối với thuế của quý vị, số điện thoại để gọi khi cần trợ giúp và các bước phản hồi cần thực hiện.

CP-2000 cung cấp:

  • Các khoản tiền quý vị đã khai báo trên hồ sơ khai thuế ban đầu hoặc bản chỉnh sửa đã được xử lý cho hồ sơ thuế đã nộp
  • Các khoản tiền mà người trả tiền báo cáo cho IRS
  • Tên, số ID của người trả tiền, loại tài liệu phát hành (Mẫu W-2, Mẫu 1098, Mẫu 1099) và mã số thuế của người được cấp tài liệu
  • Các thay đổi được đề xuất đối với thu nhập, thuế, các khoản ghi có và/hoặc số tiền phải trả
  • Mẫu đơn Phản Hồi, chứng từ thanh toán và một phong bì.

Xem kỹ thông báo CP-2000 để có thông tin chính xác. Quyết định xem liệu quý vị có đồng ý với những thay đổi được đề xuất hay không và cách phản hồi. Trên mẫu đơn Phản Hồi, hãy cho biết quý vị đồng ý hay không đồng ý với tất cả, một số hoặc không có thay đổi nào trong số các thay đổi được đề xuất. Nếu quý vị muốn ủy quyền cho ai đó ngoài quý vị liên hệ với IRS về thông báo này, xin hãy đưa thông tin được yêu cầu vào phần Ủy Quyền trong mẫu đơn Phản Hồi.

Phản hồi thông báo:

Nếu quý vị đồng ý với những thay đổi được đề xuất, hãy hoàn thành, ký tên và đề ngày vào mẫu đơn Phản Hồi (chúng tôi yêu cầu chữ ký của cả hai vợ chồng nếu quý vị là vợ chồng và khai thuế chung) và sau đó nộp lại trong phong bì gửi kèm. Thông báo CP2000 thường tính lãi từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế (bất kể các ngày gia hạn) đến 30 ngày kể từ ngày trên thông báo này; cũng có thể áp dụng một số khoản tiền phạt nhưng không thể hiện trên thông báo. Tiền lãi tiếp tục được cộng dồn cho đến khi khoản tiền nợ đến hạn được trả đủ. Việc thanh toán số tiền đề xuất trong vòng 30 ngày sẽ dừng việc tích lũy thêm tiền lãi và có thể làtiền phạt. Quý vị có thể nộp số tiền đề xuất hoặc nếu quý vị nộp lại mẫu đơn phản hồi mà không gửi kèm khoản thanh toán, quý vị có thể chờ cho đến khi IRS điều chỉnh trương mục của quý vị và gửi hóa dơn cho quý vị. Xin nhắc lại rằng nếu quý vị chờ đợi thì tiền lãi có thể cộng dồn cho đến khi khoản tiền được trả đủ. Quý vị có thể chọn một trong các lựa chọn thanh toán được liệt kê trên trang Thanh Toán của chúng tôi. Nếu thực hiện thanh toán, xin hãy nhớ sử dụng chứng từ thanh toán kèm theo để đảm bảo cho việc dùng đúng khoản tiền trả của quý vị. Quý vị có thể nộp đơn xin thỏa thuận trả góp (kế hoạch trả tiền) qua đường bưu điện bằng cách gửi trong mẫu đơn Phản Hồi đã ký VÀ Mẫu 9465, Yêu Cầu Thỏa Thuận Trả Góp (Tiếng Anh) đã điền đầy đủ thông tin hoặc nộp trực tuyến bằng cách sử dụng đơn xin Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến. Nếu yêu cầu thỏa thuận trả góp được chấp nhận thì quý vị có thể bị tính phí người dùng. Nếu quý vị nộp đơn xin thỏa thuận trả góp hoặc thanh toán trực tuyến thì quý vị vẫn phải hoàn thành, ký tên và đề ngày trên mẫu đơn Phản Hồi (chúng tôi yêu cầu chữ ký của của cả hai vợ chồng nếu quý vị là vợ chồng và khai thuế chung) và nộp lại trong phong bì gửi kèm.

Nếu quý vị không đồng ý với những thay đổi được đề xuất thì hãy đánh dấu vào ô thích hợp trên mẫu đơn Phản Hồi và sau đó gửi cho chúng tôi cùng với văn bản có chữ ký trong đó giải thích lý do tại sao quý vị không đồng ý. Gửi kèm bất kỳ tài liệu hỗ trợ này mà quý vị muốn chúng tôi xem xét. Hãy gửi mẫu đơn Phản Hồi và tài liệu hỗ trợ đến địa chỉ nêu trong thông báo muộn nhất là ngày đến hạn. Cho biết số điện thoại của quý vị cùng mã vùng và thời gian phù hợp nhất trong ngày để gọi cho quý vị. Điều này sẽ cho phép IRS liên hệ với quý vị trực tiếp và có thể rút ngắn thời gian giải quyết bất kỳ vấn đề tồn đọng nào.

Không nộp hồ sơ khai thuế sửa đổi (Mẫu 1040-X) cho năm thuế thể hiện trên trang một của thông báo. Ngay khi chúng tôi nhận được phản hồi của quý vị, chúng tôi sẽ thực hiện chỉnh sửa cho quý vị. Nếu quý vị nhận thấy có cùng một lỗi xảy ra trong năm thuế khác, hãy nộp hồ sơ khai thuế sửa đổi cho năm đó để tránh hoặc giảm việc cộng dồn tiền phạt. Xem Tôi Có Nên Nộp Tờ Khai Thuế Sửa Đổi Không? (Tiếng Anh)Chủ Đề 308 để biết thêm thông tin về hồ sơ khai thuế sửa đổi.

Truy cập Hiểu Rõ Thông Báo CP2000 của Quý Vị (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin về thông báo này và những câu hỏi thường gặp. Quý vị cũng có thể dùng Ấn Bản 5181, Xem Xét Hồ Sơ Khai Thuế qua Đường Bưu Điện CP2000, Thư 2030, CP2501, Thư 2531 (Tiếng Anh).

Phản hồi trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo hoặc 60 ngày nếu quý vị sống ở ngoài nước Mỹ để được giải quyết nhanh chóng. Dùng phong bì đính kèm để gửi mẫu đơn Phản Hồi của quý vị và bất kỳ tài liệu cần thiết nào khác. Nếu quý vị bị mất phong bì hoặc không có phong bì nào được gửi kèm, xin gửi phản hồi của quý vị đến địa chỉ nêu ở trang một của mẫu đơn Phản Hồi.

Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi của quý vị trước ngày phản hồi quy định trên thông báo thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị Thông Báo về Khoản Thiếu Hụt theo Luật Định.

Thông tin khác có trong video trên YouTube này, Thư CP2000 của IRS: Những Thay Đổi Được Đề Xuất đối với hồ sơ khai thuế của quý vị (Tiếng Anh). Video cho người đóng thuế biết lý do tại sao họ nhận được thông báo này từ IRS và cách phản hồi nếu họ đồng ý – hay không đồng ý – với những thay đổi được đề xuất.