Topic 652 - Notice of Underreported - CP-2000

IRS nhận được thông tin từ các đệ tam nhân như là các chủ thuê lao động và cơ quan tài chính mà không khớp với thông tin báo cáo trên hồ sơ khai thuế của quý vị. Việc dùng một hệ thống tự động, chức năng Tìm Thông Tin Chưa Báo Cáo Tự Động (Automated Underreporter hay AUR) thực hiện việc so sánh để xác minh khả năng có những khác biệt giữa tin do các đệ tam nhân báo cáo với những thông tin được báo cáo trên hồ sơ khai thuế của quý vị. Khi phát hiện có khả năng có khác biệt thì một người giám định thuế xem xét thêm đối với hồ sơ khai thuế, so sánh thông tin báo cáo cho IRS bởi các chủ thuê lao động, ngân hàng, doanh nghiệp thương mại và những người trả tiền khác trên hồ sơ thu nhập (Mẫu đơn W-2, 1098, 1099, v.v.) với thu nhập, các khoản ghi có và khoản khấu trừ quý vị báo cáo trên hồ sơ khai thuế thu nhập của mình. Nếu có khác biệt thì chúng tôi ban hành một Thông báo CP-2000. CP-2000 không phải là một hóa đơn, đó là một đề nghị điều chỉnh thu nhập, các khoản tiền được thanh toán, các khoản ghi có và/hoặc khoản khấu trừ của quý vị. Sự điều chỉnh có thể dẫn đến việc nợ thêm thuế hoặc hoàn lại thuế đã trả.

Trang đầu của thông báo cung cấp bản tóm tắt các thay đổi được đề nghị đối với thuế của quý vị, một số điện thoại để gọi khi cần trợ giúp và các bước cần thực hiện để trả lời.

     CP-2000 cung cấp:

  • Các khoản tiền quý vị báo cáo trên hồ sơ khai thuế ban đầu hay bản chỉnh sửa cho hồ sơ thuế đã nộp
  • Các khoản tiền mà người trả tiền báo cáo cho IRS
  • Tên, số ID của người trả tiền, loại tài liệu phát hành (W-2, 1098, 1099), và mã số thuế của người được cấp tài lieu
  • Các thay đổi được đề nghị đối với thu nhập, thuế, các khoản ghi có và/hoặc khoản tiền được thanh toán
  • Một mẫu đơn Trả Lời, phiếu gửi tiền và một phong bì.

Xin xem kỹ thông báo CP-2000 để có thông tin chính xác. Quyết định xem quý vị có hay không đồng ý với những thay đổi được đề nghị và cách quý vị nên trả lời. Trên mẫu đơn Trả Lời, hãy cho biết quý vị có hay không đồng ý với tất cả, một số hay không đồng ý với thay đổi nào trong các thay đổi được đề nghị. Nếu quý vị muốn ủy quyền cho ai đó ngoài quý vị liên lạc với IRS về thông báo này thì nhớ đưa thông tin yêu cầu vào phần Ủy Quyền của mẫu đơn Trả Lời.

Trả lời thông báo:

Nếu quý vị đồng ý với những thay đổi được đề nghị, hãy hoàn thành, ký tên và đề ngày vào mẫu đơn Trả Lời (chúng tôi yêu cầu chữ ký của cả hai vợ chồng nếu quý vị là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế), và nộp lại trong phong bì gửi kèm. Thông báo CP2000 thường tính lãi từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế (bất kể các ngày gia hạn) đến 30 ngày kể từ ngày trên thông báo nào; cũng có thể áp dụng một số khoản tiền phạt nhưng không thể hiện trên thông báo. Tiền lãi tiếp tục được cộng dồn cho đến khi khoản tiền nợ đến hạn được trả đầy đủ. Việc thanh toán số tiền đề nghị trong vòng 30 ngày sẽ dừng việc tích lũy thêm tiền lãi cũng như một số khoản tiền phạt có thể áp dụng. Quý vị có thể chọn nộp số tiền đề nghị hoặc quý vị có thể chờ cho đến khi việc điều chỉnh đối với tài khoản của quý vị đã được thực hiện và đã nhận được một lệnh gửi tiền. Quý vị có thể chọn một trong các lựa chọn thanh toán được liệt kê trên trang Thanh toán của chúng tôi. Nếu thực hiện việc trả tiền thì nhớ dùng phiếu trả tiền gửi kèm để đảm bảo cho việc dùng đúng khoản tiền trả của quý vị. Quý vị có thể nộp đơn xin qua thư một hợp đồng trả góp (chương trình trả tiền) bằng cách gửi trong mẫu đơn Trả Lời đã ký VÀ một Mẫu đơn 9465, Yêu cầu hợp đồng trả góp, hoàn chỉnh. Nếu yêu cầu có hợp đồng trả góp được chấp nhận thì quý vị có thể bị tính phí người dùng.

Nếu quý vị không đồng ý với những thay đổi được đề nghị thì hãy đánh dấu vào ô vuông phù hợp trong mẫu đơn Trả Lời và gửi cho chúng tôi cùng với một văn bản có chữ ký để giải thích lý do tại sao quý vị không đồng ý. Gửi kèm bất kỳ tài liệu hỗ trợ này mà quý vị muốn chúng tôi xem xét. Hãy gửi mẫu đơn Trả Lời và tài liệu hỗ trợ đến địa chỉ nêu trong thông báo muộn nhất là ngày đến hạn. Cho biết số điện thoại của quý vị cùng mã vùng và thời gian phù hợp nhất trong ngày để gọi cho quý vị.     

Đừng nộp một bản chỉnh sửa cho hồ sơ thuế đã nộp (Mẫu đơn 1040X) cho năm thuế thể hiện trên trang một trong thông báo của quý vị. Khi chúng tôi nhận được trả lời, chúng tôi sẽ thực hiện việc chỉnh sửa cho quý vị. Nếu quý vị nhận thấy có cùng lỗi xảy ra trong một năm thuế khác, hãy nộp một bản chỉnh sửa cho hồ sơ thuế đã nộp cho năm đó để tránh hoặc giảm việc cộng dồn tiền phạt. Hãy xem Tôi có nên nộp một bản chỉnh sửa cho hồ sơ thuế đã nộp?Chủ đề 308 để biết thêm thông tin về các bản chỉnh sửa hồ sơ thuế đã nộp.

Hãy vào xem Hiểu về thông báo CP2000 của quý vị để biết thêm thông tin về thông báo này và các câu hỏi thường gặp. Quý vị cũng có thể dùng Ấn phẩm 5181 PDF, Xem xét hồ sơ khai thuế qua thư CP2000, Thư 2030, CP2501, Thư 2531.

Hãy trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày của thông báo hoặc 60 ngày nếu quý vị sống ở ngoài nước Mỹ để được giải quyết nhanh chóng. Dùng phong bì đính kèm để gửi mẫu đơn Trả Lời của quý vị và bất kỳ tài liệu cần thiết nào. Nếu quý vị bị mất phong bì này hoặc không có phong bì nào được gửi kèm, xin gửi trả lời của quý vị đến địa chỉ nêu ở trang một của mẫu đơn Trả Lời.

Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi của quý vị trước ngày trả lời quy định trên thông báo thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một Thông Báo về Khoản Thiếu Hụt Theo Luật Định. 

Thông tin bổ sung có trong video trên YouTube này, Thư CP2000 của IRS: Thay đổi đề nghị đối với hồ sơ khai thuế của quý vị. Video này cho người đóng thuế biết lý do tại sao họ nhận được thư này từ IRS và cách để trả lời nếu họ đồng ý – hay không đồng ý – với những thay đổi đề nghị.