Thu nhập doanh thương có thể bao gồm thu nhập nhận được từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ. Thí dụ, lệ phí một người nhận được khi thực hiện nghề nghiệp của mình là thu nhập doanh nghiệp. Tiền thuê nhà một người trong ngành kinh doanh bất động sản nhận được là thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải bao gồm thu nhập tiền trả đã nhận theo các hình thức tài sản hay dịch vụ giá trị thị trường của tài sản hay dịch vụ.

Doang nghiệp tư doanh

Một doanh nghiệp có thể được tổ chức như một doanh nghiệp tư doanh, hiệp doanh, hoặc một công ty cổ phần. Doanh nghiệp tư doanh là một doanh nghiệp thuộc sở hữu của một cá nhân. Pháp nhân của một doanh nghiệp tư doanh gắn liền với chủ nhân nó. Các số tiền nợ kinh doanh là thuộc trách nhiệm của chủ nhân doanh nghiệp tư doanh. Một công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited liability company, hay LLC) do một chủ nhân duy nhất sở hữu được coi là một doanh nghiệp tư doanh cho các mục đích thuế lợi tức liên bang, trừ trường hợp chủ nhân muốn công ty trách nhiệm hữu hạn này như là một công ty cổ phần (LLC). Một chủ nhân tư doanh nộp Bản Khai C (Mẫu Đơn 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Cơ Sở Thương Mại (Sở Hữu Độc Quyền)   (Form 1040, Schedule C PDF (PDF), Profit or Loss from Business (Sole Proprietorship)) hoặc Bản Khai C-EZ (Mẫu Đơn 1040), Tiền Lời Ròng Từ Kinh Doanh (Sở Hữu Độc Quyền)   (Form 1040, Schedule C-EZ PDF, Net Profit from Business (Sole Proprietorship)), để báo cáo lợi tức và chi phí của doanh nghiệp và báo cáo lợi tức kinh doanh ròng trên Mẫu Đơn 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ (Form 1040, U.S. Individual Income Tax Return) (đính kèm Bản Khai 1 (Mẫu Đơn 1040)). Một chủ nhân tư doanh có lợi tức ròng từ Bản Khai C hay C-EZ là $400 hoặc nhiều hơn phải nộp Bản Khai SE (Mẫu Đơn 1040), Thuế Tư Doanh (Form 1040, Schedule SE, Self-Employment Tax) và Bản Khai 4 (Mẫu Đơn 1040), Các Thuế Khác . Người đóng thuế sử dụng Bản Khai SE để tính thuế tư doanh, đó là tổng cộng của thuế An Sinh Xã Hội và thuế y tế Medicare trên lợi tức tư doanh. Người đóng thuế cũng sử dụng Bản Khai SE và Bản Khai 1 để khấu trừ một nửa thuế tư doanh. Để biết thêm thông tin về doanh nghiệp tư doanh, xin xem Ấn Bản 334, Hướng Dẫn Thuế cho Tiểu Thương (Publication 334, Tax Guide for Small Business).

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một tổ chức kinh doanh chưa hợp nhất có, là kết quả của hai hoặc nhiều người cùng tham gia với nhau để thực hiện việc thương mại hoặc kinh doanh, hoạt động tài chánh hay kinh doanh sơ khởi. Mỗi người đóng góp tiền, tài sản hay dịch vụ để được quyền chia sẻ lợi nhuận và các số tiền lỗ của hợp doanh. Một LLC với nhiều hơn một chủ nhân được coi là một hợp doanh cho các mục đích thuế má liên bang, trừ khi LLC muốn được xem là công ty cổ phần. Công ty hợp doanh báo cáo thu nhập và chi phí của mình trên Mẫu Đơn 1065, Đơn Khai Thuế Thu Nhập của Hợp Doanh Hoa Kỳ (Form 1065 PDF (PDF), U.S. Return of Partnership Income). Một hợp doanh tự nó không trả thuế lợi tức. Mỗi đối tác nhận được một Bản Khai K-1 (Mẫu Đơn 1065), Phần Thu Nhập, Khấu Trừ, Tín Thuế, v.v... của Đối Tác (Form 1065, Schedule K-1 PDF (PDF), Partner's Share of Income, Deductions, Credits, etc.), trong đó cho biết phần được phân phối cho đối tác trên thu nhập, chi phí, và các mục khác của hợp doanh, được ấn định theo các điều khoản của hợp đồng hợp doanh. Các đối tác báo cáo trên đơn khai thuế lợi tức của họ số tiền được báo cáo trên Bản Khai K-1. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1065 (Form 1065 Instructions PDF) (PDF). Để biết thêm thông tin về hợp doanh một cách tổng quát, xin tham khảo Ấn Bản 541, Hợp Doanh (Publication 541, Partnerships).

Công ty

Danh từ công ty đối với các mục đích thuế thu nhập liên bang, thường bao gồm các thực thể pháp lý đượ coi là riêng biệt với những người tạo lập công ty theo pháp luật liên bang hoặc tiểu bang hoặc với các cổ đông chủ nhân công ty. Nó cũng bao gồm một số doanh nghiệp tự chọn được đánh thuế như một công ty bằng cách nộp Mẫu Đơn 8832 Chọn Phân Loại Thực Thể (Form 8832 PDF (PDF), Entity Classification Election). Các công ty sẽ báo cáo lợi tức và chi phí, và tính thuế trên Mẫu Đơn 1120, Đơn Khai Thuế Lợi Tức của Công ty Hoa Kỳ (Form 1120, U.S. Corporation Income Tax Return). Để biết thêm thông tin về công ty một cách tổng quát, xin xem Ấn Bản 542, Các Công Ty (Publication 542, Corporations). Các công ty hội đủ một số điều kiện có thể chọn được đóng thuế theo tiểu chương S theo luật thuế vụ bằng cách nộp Mẫu Đơn 2553, Chọn bởi Tiểu Thương (Form 2553 PDF (PDF), Election by a Small Business Corporation). Một công ty S nộp Mẫu Đơn 1120S, Đơn Khai Thuế Lợi Tức cho Công Ty S Hoa Kỳ (Form 1120S, U.S. Income Tax Return for an S Corporation), và thường không phải chịu thuế thông thường. Hầu hết thu nhập và chi phí của một công ty S là "chuyển qua" cho các cổ đông theo Bản Khai K-1 (Mẫu Đơn 1120S), Phần Thu Nhập, Khấu Trừ, Tín Thuế, v.v… của Cổ Đông (Form 1120S, Schedule K-1, Shareholder's Share of Income, Deductions, Credits, etc.). Các cổ đông báo cáo trong đơn khai thuế lợi tức của họ số tiền ghi trên Bản Khai K-1. Để biết thêm thông tin về công ty S, xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1120S (Form 1120S Instructions).

LLC cho mục đích thuế liên bang

Một công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Company, hay LLC) là tổ chức kinh doanh thành lập theo quy chế tiểu bang. Tùy theo bầu chọn do LLC hay số hội viên thực hiện, cho mục đích thuế liên  bang, IRS sẽ coi LLC là công ty cổ phần, hiệp doanh, hay là một phần của đơn khai thuế của chủ nhân LLC (thực thể không xét đến). Muốn biết thêm thông tin, xem Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (Limited Liability Company, hay LLC).