Topic 701 - Sale of Your Home

Nếu được lời trên tiền vốn khi bán nhà chánh của mình, quý vị có thể đủ điều kiện để được miễn trừ đến $250,000 tiền lời từ lợi tức của mình hoặc. đến $500,000 tiền lời nếu quý vị khai thuế chung với người hôn phối. Ấn Bản 523, Bán Nhà (Publication 523, Selling Your Home), cung cấp các điều lệ và các tờ lược toán. Chủ Đề 409 bao gồm thông tin về tiền lời và lỗ vốn tổng quát.

Đủ tiêu chuẩn được miễn trừ

Nói chung, để đủ điều kiện để được miễn trừ theo Đoạn 121, quý vị phải đáp ứng cả hai phép thử về sở hữu và sử dụng. Quý vị đủ điều kiện được miễn trừ nếu quý vị sở hữu và sử dụng căn nhà của mình làm nhà ở chánh của mình cho toàn bộ thời gian là ít nhất là hai năm trong vòng năm năm trước ngày bán nhà. Quý vị có thể đáp ứng phép thử chủ sở hữu và sử dụng nhà trong khoảng thời gian 2 năm khác nhau. Tuy nhiên, quý vị phải đáp ứng cả hai phép thử trong suốt thời gian 5 năm chấm dứt vào ngày bán nhà. Thông thường, quý vị không đủ điều kiện để được miễn trừ nếu quý vị đã miễn trừ tiền lời từ việc bán một nhà khác trong thời gian hai năm trước khi bán nhà của quý vị. Xin xem Ấn Bản 523 để biết toàn bộ các điều kiện đủ tiêu chuẩn, các giới hạn về số tiền được miễn trừ, và các điều ngoại lệ cho điều lệ hai năm.

Báo cáo bán nhà

Nếu nhận tài liệu thông báo về báo cáo lợi tức như Mẫu Đơn 1099-S PDF, Tiền Thu từ các Thương Vụ Địa Ốc, quý vị phải báo cáo tiền bán căn nhà, ngay cả khi tiền lời từ lần bán này có thể được miễn trừ. Ngoài ra, quý vị phải báo cáo tiền bán căn nhà nếu quý vị không thể miễn trừ tất cả các tiền lời từ vốn của quý vị từ lợi tức. Dùng Bản Khai D, Mẫu Đơn 1040, Tiền Lời và Lỗ Vốn, Mẫu Đơn 8949, Mua Bán và Những Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản Vốn, khi bắt buộc phải báo cáo tiền bán nhà. Xin xem Ấn Bản 523 để biết điều lệ về báo cáo tiền bán của mình trên mẫu khai thuế lợi tức của quý vị.

Hoãn thời kỳ phép thử năm năm

Nếu quý vị hay người hôn phối đang thi hành công vụ triển hạn hợp chuẩn trong Quân Đội, Bộ Ngoại Giao hoặc ngành tình báo, thì quý vị có thể đình chỉ thời kỳ kiểm nghiệm 5 năm đến tối đa 10 năm. Người nào đang thi hành công vụ được gia hạn hội đủ điều kiện nếu, trong thời gian trên 90 ngày hoặc trong một thời gian không ấn định thời hạn, người này:

  • Có mặt tại một trạm công vụ ít nhất 50 dặm từ nhà chánh của họ, hoặc
  • Cư trú theo lệnh chánh phủ trong khu cư xá chánh phủ.

Tham khảo Ấn Bản 523 để biết thêm thông tin về điều lệ đặc biệt này để hoãn phép thử 5 năm.

Bán trả góp

Nếu bán căn nhà của quý vị theo một hợp đồng, và hợp đồng này chịu cho tất cả hoặc một phần của giá bán được trả trong một năm sau đó, thì là quý vị đã "bán trả góp". Nếu quý vị bán trả góp, xin báo cáo bán nhà theo phương thức trả góp, trừ khi quý vị không muốn làm điều này. Ngay cả khi quý vị dùng phương pháp trả góp để trì hoãn một số tiền lời, việc miễn trừ tiền lời theo đoạn 121 vẫn còn. Xin xem Ấn Bản 537 PDF, Bán Trả Góp, và Mẫu Đơn 6252, Lợi Tức Bán Trả Góp, và Chủ Đề 705, Bán Trả Góp, để biết thêm thông tin về bán trả góp.