Chủ đề số 701, Bán nhà của quý vị

Nếu quý vị có tiền lời vốn khi bán căn nhà chính của mình thì quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được miễn trừ lên đến $250,000 trong số tiền lời đó từ thu nhập hoặc lên đến $500,000 trong số tiền lời đó nếu quý vị khai thuế chung với người phối ngẫu. Ấn Phẩm 523, Bán nhà (tiếng Anh) cung cấp các điều lệ và bảng tính Chủ đề số 409 bao quát thông tin về tiền lời và lỗ vốn thông thường.

Đủ điều kiện được miễn trừ

Nhìn chung, để hội đủ tiêu chuẩn được miễn trừ theo Đoạn 121, quý vị phải vượt qua cả kiểm tra về quyền sở hữu và kiểm tra về mục đích sử dụng. Quý vị đủ điều kiện được miễn trừ nếu quý vị sở hữu và sử dụng căn nhà làm nơi ở chính của mình trong thời gian ít nhất là hai năm trong vòng năm năm trước ngày bán nhà. Quý vị có thể vượt qua các kiểm tra về quyền sở hữu và mục đích sử dụng nhà trong các khoảng thời gian 2 năm khác nhau. Tuy nhiên, quý vị phải vượt qua cả hai kiểm tra trong thời gian 5 năm chấm dứt vào ngày bán nhà. Thông thường, quý vị không đủ điều kiện được miễn trừ nếu quý vị đã miễn trừ tiền lời từ việc bán một căn nhà khác trong thời gian hai năm trước khi bán nhà của quý vị. Xin tham khảo Ấn Phẩm 523 (tiếng Anh) để biết toàn bộ các tiêu chí hội đủ tiêu chuẩn, giới hạn về số tiền được miễn trừ và ngoại lệ cho điều lệ hai năm.

Khai báo bán nhà

Nếu quý vị nhận tài liệu thông báo về khai báo thu nhập, chẳng hạn như Mẫu 1099-S, Tiền thu từ các thương vụ địa ốc (tiếng Anh), quý vị phải khai báo việc bán nhà, ngay cả khi tiền lời từ việc bán nhà có thể được miễn trừ. Ngoài ra, quý vị cũng phải khai báo việc bán nhà nếu quý vị không thể miễn trừ toàn bộ tiền lời vốn của quý vị từ thu nhập. Sử dụng Bảng D (Mẫu 1040), Tiền lời và lỗ vốn (tiếng Anh) và Mẫu 8949, Mua bán và những cách phát mãi khác đối với tài sản vốn (tiếng Anh) khi bắt buộc phải khai báo việc bán nhà. Xin tham khảo Ấn Phẩm 523 (tiếng Anh) để biết điều lệ khai báo việc bán nhà trên tờ khai thuế thu nhập của quý vị.

Tạm hoãn thời kỳ thử thách 5 năm

Nếu quý vị hoặc người phối ngẫu đang thi hành công vụ được triển hạn và hội đủ tiêu chuẩn trong Quân Đội, Bộ Ngoại Giao hoặc ngành tình báo thì quý vị có thể tạm hoãn thời kỳ kiểm tra 5 năm đến tối đa 10 năm. Một người đang thi hành công vụ được triển hạn và hội đủ tiêu chuẩn nếu trong thời gian trên 90 ngày hoặc không ấn định thời hạn, người này:

  • Có mặt tại một địa điểm công vụ ít nhất 50 dặm tính từ nhà chính của họ, hoặc
  • Cư trú theo lệnh chính phủ trong khu cư xá chính phủ. 

Tham khảo Ấn Phẩm 523 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về điều lệ đặc biệt này để tạm hoãn thời kỳ kiểm tra 5 năm.

Bán trả góp

Nếu quý vị bán căn nhà theo hợp đồng, và hợp đồng này quy định trả toàn bộ hoặc một phần giá bán trong năm sau đó thì có nghĩa là quý vị đã bán trả góp. Nếu quý vị bán trả góp, xin khai báo cáo việc bán nhà theo phương thức trả góp, trừ khi quý vị không muốn làm như vậy. Ngay cả khi quý vị dùng phương pháp trả góp để trì hoãn một số tiền lời thì việc miễn trừ tiền lời theo Đoạn 121 vẫn có hiệu lực. Xin tham khảo Ấn Phẩm 537, Bán trả góp (tiếng Anh)Mẫu 6252, Thu nhập bán trả góp (tiếng Anh) và Chủ Đề Số 705, Bán trả góp để biết thêm thông tin về việc bán trả góp.