Topic 705 - Installment Sales

Bán trả góp là cách bán tài sản, trong đó quý vị nhận ít nhất một đợt trả tiền sau năm thuế khóa đã ký kết thương vụ này. Quý vị bắt buộc phải báo cáo lợi nhuận bán theo phương thức trả góp, trừ khi quý vị "không tham gia" vào hoặc trước ngày hết hạn nộp đơn khai thuế của quý vị (kể cả thời gian gia hạn) cho năm bán tài sản. Quý vị có thể "không tham gia" bằng cách báo cáo tất cả tiền lời dưới dạng lợi tức (trong năm bán) trên Mẫu Đơn 4797, Bán Tài Sản Doanh Thương, hoặc trên Bản Khai D, Mẫu Đơn 1040, Lời và Lỗ Vốn, và Mẫu Đơn 8949, Mua Bán và Những Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản Vốn.

Những trường hợp không được dùng phương thức trả góp

Các điều lệ theo phương thức bán góp không áp dụng cho các trường hợp bán bị lỗ. Quý vị không thể sử dụng phương thức trả góp để báo cáo tiền lời từ việc bán hàng tồn kho hoặc cổ phần và chứng khoán giao dịch trên thị trường chứng khoán có tên. Quý vị phải báo cáo mọi phần lời từ vốn do bán tài sản khấu hao - phần lời này vốn là lợi tức bình thường theo quy tắc tái nhập tiền khấu hao trong năm bán. Muốn biết thêm những trường hợp và thông tin thêm về việc khi nào quý vị không thể báo cáo tiền trả trên phương thức trả góp, xin xem Ấn Bản 537, Bán Trả Góp.

Chiết tính tổng số tiền lợi nhuận

Tổng số tiền lợi nhuận của quý vị khi bán trả góp thường là số tiền theo đó giá bán của tài sản bán được vượt quá giá trị căn bản đã được điều chỉnh của quý vị trong tài sản đó. Giá bán bao gồm trị giá tiền tệ và giá trị thị trường hợp lý của tài sản mà quý vị hưởng khi bán, bất cứ chi phí bán hàng nào mà người mua đã trả, và tiền nợ hiện có trên tài sản (người mua phải trang trải, đảm đương hay gánh chịu).

Báo cáo bán trả góp trên đơn khai thuế

Theo phương thức trả góp, quý vị tính vào lợi tức mỗi năm, chỉ một phần của tiền lời mà quý vị nhận được, hoặc được coi là đã nhận được. Quý vị không tính vào lợi tức phần tiền trả vốn là hoàn trả căn bản trong tài sản. Xin sử dụng Mẫu Đơn 6252, Lợi Tức từ Bán Trả Góp, để báo cáo việc bán trả góp trong năm bán và cho mỗi năm mà quý vị nhận được tiền trả góp. Quý vị có thể phải đính kèm Mẫu Đơn 4797, Bán Tài Sản Kinh Doanh và Bản Khai D, Mẫu Đơn 1040, với Mẫu Đơn 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ, của quý vị cùng với Bản Khai 1 (Mẫu Đơn 1040), Thu Nhập Bổ Sung và Điều Chỉnh Thu Nhập. Quý vị cũng phải khai vào lợi tức bất cứ tiền lời nào như lợi tức bình thường. Muốn biết chi tiết, xin xem Báo Cáo Tiền Lời dưới đây.

Báo cáo tiền lời

Thông thường, quý vị báo cáo tiền lời của một việc bán trả góp như là lợi tức bình thường theo cùng một cách như các lợi tức tiền lời khác. Nếu hợp đồng bán trả góp không nói rõ ràng tiền lời, một phần của tiền vốn, có thể gọi là tiền lời "không nói rõ, hoặc là tiền lời theo các điều lệ giảm giá gốc cho mục đích thuế, dù là quý vị bị lỗ. Quý vị phải sử dụng tỷ lệ liên bang thích hợp (Applicable Federal Rate, hay AFR) để tính tiền lời không nói rõ hay giảm giá gốc trong việc bán. Các AFR được công bố hàng tháng trong quy định của Mục Lục về Tỉ Lệ Liên Bang Hiện Dụng (Index of Applicable Federal Rates (AFR) Rulings).

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 537, Bán Trả Góp (Publication 537, Installment Sales).