Chủ Đề Số 705 Bán Trả Góp

Bán trả góp là cách bán tài sản, trong đó quý vị nhận được ít nhất một đợt trả tiền sau năm thuế mà tài sản được bán. Quý vị bắt buộc phải báo cáo tiền lời từ việc bán trả góp theo phương thức trả góp, trừ khi quý vị “không chọn” vào ngày hoặc trước ngày hết hạn nộp tờ khai thuế (kể cả thời gian gia hạn) cho năm bán tài sản. Quý vị có thể không chọn bằng cách khai báo tất cả các khoản thu được là thu nhập trong năm bán hàng theo phương pháp kế toán của quý vị trên Mẫu 4797, Bán Tài Sản Kinh Doanh (tiếng Anh) hoặc trên Bản Khai D (Mẫu 1040), Lời và Lỗ Vốn (tiếng Anh)Mẫu 8949, Mua Bán và Những Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản Vốn (tiếng Anh).

Những Trường Hợp Không Được Dùng Phương Thức Trả Góp

Các điều lệ về phương thức trả góp không áp dụng cho các trường hợp bán bị lỗ. Quý vị không thể sử dụng phương thức trả góp để khai báo tiền lời từ việc bán hàng tồn kho hoặc cổ phần và chứng khoán giao dịch trên thị trường chứng khoán đã xác định. Quý vị phải khai báo mọi phần lời từ việc bán tài sản khấu hao dưới dạng lợi tức bình thường theo quy tắc thu hồi khấu hao trong năm bán. Để biết thêm các trường hợp và thông tin khác về việc khi nào quý vị không thể khai báo tiền trả trên phương thức trả góp, xin tham khảo Ấn Phẩm 537, Bán Trả Góp (tiếng Anh).

Xác Định Tổng Số Tiền Lời

Tổng số tiền lời của quý vị khi bán trả góp thường là số tiền mà trong đó giá bán của tài sản bán được vượt quá giá trị căn bản đã điều chỉnh trong tài sản đó. Giá bán bao gồm trị giá tiền tệ và giá trị thị trường hợp lý của tài sản mà quý vị được hưởng khi bán, bất kỳ chi phí bán hàng nào mà người mua đã trả và tiền nợ hiện có trên tài sản mà người mua phải trả, đảm nhận hoặc gánh chịu.

Khai Báo Mua Bán trên Tờ Khai Thuế

Theo phương thức trả góp, quý vị tính chỉ một phần tiền lời mà quý vị nhận được hoặc được coi là đã nhận được vào lợi tức mỗi năm. Quý vị không tính vào lợi tức phần tiền trả vốn là hoàn trả giá trị căn bản trong tài sản. Xin sử dụng  Mẫu 6252, Thu Nhập từ Bán Trả Góp (tiếng Anh) để khai báo việc bán trả cho mỗi năm của nghĩa vụ trả góp. Quý vị có thể phải đính kèm Mẫu 4797 (tiếng Anh) Bảng D (Mẫu 1040) (tiếng Anh) với Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ  cho Người Cao Niên (tiếng Anh). Quý vị cũng phải khai báo bất kỳ tiền lời nào như lợi tức bình thường vào lợi tức. Để biết chi tiết, xin xem Khai Báo Tiền Lời dưới đây.

Khai Báo Tiền Lời

Thông thường, quý vị khai báo tiền lời khi bán trả góp dưới dạng lợi tức bình thường theo cùng một cách như lợi tức tiền lời khác. Nếu hợp đồng bán trả góp không nói rõ tiền lời, một phần của tiền vốn được xác nhận có thể gọi là tiền lời không nói rõ hoặc chiết khấu ngay lúc phát hành cho mục đích thuế, ngay cả khi quý vị bị lỗ. Quý vị phải sử dụng lãi suất liên bang hiện hành (applicable federal rate, AFR) để tính tiền lời không nói rõ hoặc chiết khấu ngay lúc phát hành. AFR được công bố hàng tháng trong quy định của Mục Lục về Quyết Định Tỷ Giá Liên Bang Hiện Hành (tiếng Anh).

Thông Tin Bổ Sung

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Phẩm 537, Bán Trả Góp (tiếng Anh).