Topic 253 - Substitute Tax Forms

Sở Thuế Vụ cung cấp các hướng dẫn cho việc phê chuẩn và chấp nhận các mẫu thuế soạn và tạo bởi máy tính, được nộp bởi người khai thuế cá nhân và các chuyên viên khai thuế.

Nếu quý vị muốn nộp phiên bản mẫu thuế riêng của quý vị, trước tiên quý vị cần lấy một Ấn Bản 1167 của IRS, Các Điều Lệ và Chi Tiết Tổng Quát để Thay Thế Mẫu Đơn và Bản Khai (Publication 1167, General Rules and Specifications for Substitute Forms and Schedules). Tài liệu này mô tả các điều kiện tổng quát cho việc thiết kế và đệ trình các mẫu đơn để được phê chuẩn và được cập nhật theo yêu cầu để phản ánh những thay đổi trên mẫu đơn của năm tính thuế thích hợp và đáp ứng thủ tục và/hoặc đòi đỏi pháp lý. Ấn Bản này đối chiếu với các ấn bản tương tự và liên quan có sẵn cho một số các mẫu đơn thay thế đặc biệt với khuôn khổ khác với mẫu đơn thường, đòi hỏi giấy in đa phần, hoặc có các tính năng độc đáo tương tự khác (chẳng hạn như Mẫu Đơn W-2, và 1099 ). Ấn Bản 1167 cũng đưa ra các thí dụ thực tế và hình thức của một số các mẫu IRS thông dụng.