Topic 430Receipt of Stock in a Demutualization

Hãng bảo hiểm tương trợ là hãng do những người đứng tên trong hợp đồng bảo hiểm làm chủ, và quyền sở hữu này không ở dạng cổ phiếu. Kỳ hạn sở hữu của chủ hợp đồng bảo hiểm được định rõ trong hợp đồng. Khi hãng bảo hiểm tương trợ giải thể cơ chế hỗ tương và trở thành công ty cổ phần thì nói chung người chủ hợp đồng hội đủ tiêu chuẩn thường chọn cách lấy cổ phiếu mới phát hành của hãng vừa thành lập, hoặc lấy tiền mặt. Đồng thời, điều chỉnh duy nhất ở hợp đồng bảo hiểm là đổi tên hãng phát hành và loại bỏ quyền biểu quyết và thanh lý.

Nói chung, giải thể tương trợ là một cách tái lập cơ cấu được miễn thuế theo đoạn 368 của Bộ Luật Thuế Vụ. Muốn biết thêm thông tin thì xin xem Ấn Bản 550, Lợi Tức và Phí Tổn Đầu Tư. Nếu cách giải thể tương trợ hội đủ tiêu chuẩn được xem là biện pháp tái lập cơ cấu miễn thuế và quý vị muốn lấy cổ phiếu, thì trên phương diện tính thuế, sẽ xem như quý vị đã đổi quyền biểu quyết và thanh lý để lấy cổ phần của hãng giải thể tương trợ. Thời gian nắm giữ cổ phiếu mới gồm cả thời kỳ làm chủ hợp đồng bảo hiểm tại hãng tương trợ trước kia. Sẽ không công nhận bất cứ tiền lời hay lỗ nào khi đổi quyền biểu quyết và thanh lý để lấy cổ phần.

Nếu muốn lấy tiền mặt thay vì cổ phiếu của hãng tái lập cơ cấu được miễn thuế thì xem như quý vị đã nhận cổ phần rồi bán lại cho công ty (nghĩa là chuyển đổi cổ phiếu). Như vậy sẽ có tiền lời vốn phải trình báo tại Bản Khai D (Mẫu Đơn 1040), Lời và Lỗ Vốn, và trên Mẫu Đơn 8949, Mua Bán và Những Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản Vốn (Form 8949, Sales and Other Dispositions of Capital Assets). Nếu sở hữu hợp đồng bảo hiểm lâu hơn một năm tính đến ngày giải thể tương trợ thì đó là tiền lời vốn dài hạn. Nếu sở hữu hợp đồng bảo hiểm trong vòng một năm hoặc ít hơn thì đó là tiền lời vốn ngắn hạn. Xin xem đoạn 1223(1) của Bộ Luật Thuế Vụ.