Thông thường quý vị có thể khấu trừ các mất mát do thiệt hại và trộm cắp liên quan đến nhà, vật dụng trong nhà và xe hơi của quý vị trên đơn khai thuế lợi tức liên bang của quý vị do một thảm họa được công bố toàn liên bang bởi Tổng Thống. Quý vị không thể khấu trừ các mất mát do thiệt hại và trộm cắp được bảo hiểm trừ khi quý vị nộp đơn khiếu nại kịp thời hạn để được bồi hoàn, và quý vị giảm thiệt hại bằng số tiền hoàn trả hoặc tiền bồi hoàn mong đợi.

Mất Mát Vùng Thiên Tai – Thiên tai được công bố toàn liên bang là thiên tai xảy ra tại vùng do Tổng Thống chỉ định đủ điều kiện được trợ cấp liên bang theo Đạo Luật Cứu Trợ và Trợ Giúp Khẩn Cấp Sau Thảm Họa Robert T. Stafford. Đây là thiên tai đáng kể hay chỉ định khẩn cấp theo Đạo Luật. Xem Ấn Bản 547, Thiệt Hại, Thiên Tai, và Trộm Cắp (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Mất Mát do Thiệt Hại - Một mất mát do thiệt hại có thể là kết quả bị hư hại, tiêu hủy hoặc mất tài sản của quý vị vì bất cứ sự kiện bất chợt, bất ngờ, hoặc bất thường như lũ lụt, bão, lốc xoáy, hỏa hoạn, động đất hoặc núi lửa phun trào. Một thiệt hại không bao gồm sự hao mòn thông thường và suy thoái lũy tiến.

Nếu tài sản của quý vị là tài sản sử dụng cá nhân hoặc không bị phá hủy hoàn toàn, số tiền cho mất mát do thiệt hại nhỏ hơn:

  • Căn bản được điều chỉnh tài sản của quý vị, hoặc
  • Sự giảm sút giá trị thị trường phải chăng của tài sản của quý vị gây ra bởi thiệt hại

Nếu tài sản của quý vị là tài sản kinh doanh hoặc là tài sảnđem lợi tức, chẳng hạn như tài sản cho thuê, và bị phá hủy hoàn toàn, thì số tiền cho mất mát của quý vị là căn bản được điều chỉnh.

Mất Mát do Trộm Cắp - Trộm cắp là lấy tiền hoặc tài sản với mục đích tước đoạt sở hữu của chủ nhân. Việc này phải là trái luật pháp của tiểu bang nơi điều này xảy ra và phải được thực hiện với mục đích phạm tội.

Số tiền cho mất mát do trộm cắp của quý vị thường là căn bản được điều chỉnh của tài sản vì giá trị thị trường của tài sản quý vị ngay sau khi bị trộm cắp được xem như số 0 (zêro).

Bảo Hiểm hay Bồi Hoàn Khác

Phải giảm thiểu mất mát (bất kể là vì thiệt hại rủi ro hay trộm cắp) bằng giá trị thu hồi được và tiền bảo hiểm hoặc tiền bồi hoàn khác mà quý vị nhận được hay dự kiến sẽ nhận được. Căn bản được điều chỉnh của tài sản của quý vị thường là tổn phí gốc của quý vị, được tăng hoặc bị giảm vì một số sự kiện như là sửa sang hoặc khấu hao. Để có thêm thông tin về căn bản của tài sản, xin xem Chủ Đề 703, Ấn Bản 547, Thiệt Hại, Thảm Họa, và Trộm Cắp (Tiếng Anh), và Ấn Bản 551, Căn Bản của Tài Sản (Tiếng Anh). Quý vị có thể ấn định mức giảm giá trị thị trường phải chăng bằng cách giám định, hoặc nếu đáp ứng một số điều kiện, bởi tổn phí sửa chữa tài sản. Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 547 (Tiếng Anh).

Tăng vốn

Nếu quý vị bị tăng vốn do thương vong cá nhân cho năm tính thuế, quý vị có thể khấu trừ phần tổn thất thương vong cá nhân không được quy cho một khu vực thảm họa được liên bang tuyên bố trong phạm vi tổn thất không vượt quá mức tăng vốn cá nhân.

Khai Khoản Mất Mát

Mọi cá nhân đều phải khai khoản mất mát (do thiệt hại rủi ro hay trộm cắp) dưới dạng tiền khấu trừ liệt kê chi tiết trên Phụ Lục A (Mẫu Đơn 1040), Khấu Trừ Liệt Kê Từng Mục , (hoặc Phụ Lục A (Biểu Mẫu 1040NR) (Tiếng Anh)), nếu quý vị là ngoại nhân không thường trú). Đối với tài sản đang giữ để dùng vào mục đích cá nhân, sau khi đã trừ mọi giá trị thu hồi được và tiền bảo hiểm hoặc tiền bồi hoàn khác, quý vị cũng phải trừ $100 từ mỗi trường hợp thiệt hại rủi ro hay trộm cắp xảy ra trong năm. Sau đó tổng cộng tất cả những số tiền này và trừ 10% của tổng thu nhập được điều chỉnh khỏi tổng số để tính thiệt hại thiên tai và trộm cắp được phép khai cho năm nay. Hãy báo cáo trường hợp mất mát do thiệt hại rủi ro và trộm cắp trên Mẫu Đơn 4684, Thiệt Hại và Trộm Cắp (Tiếng Anh). Nên ghi tài sản dùng vào mục đích cá nhân trong Đoạn A, và Đoạn B, tài sản sanh lời hoặc sử dụng cho doanh nghiệp. Nếu tài sản sử dụng cá nhân bị hư hỏng, bị phá hủy hoặc bị đánh cắp, quý vị có thể tham chiếu Ấn Bản 584, Bài Tập về Thiệt Hại, Thảm Họa, và Trộm Cắp (Tài Sản Sử Dụng Cá Nhân) (Tiếng Anh). Đối với các tổn thất liên quan đến tài sản sử dụng kinh doanh, xin xem Ấn Bản 584-B, Bài Tập Thiệt Hại, Thảm Họa,Trộm Cắp cho Kinh Doanh (Tiếng Anh). Những bài tập này rất hữu ích khi khai thiệt hại trên Mẫu Đơn 4684; giữ những bài tập này chung với hồ sơ thuế vụ của quý vị.

Khi Nào Khấu Trừ

Thiệt hại thiên tai được khấu trừ trong năm quý vị bị mất mát, thường trong năm thiệt hại xảy ra. Quý vị không bị mất mát nếu có triển vọng hợp lý về việc phục hồi thông qua yêu cầu bồi hoàn. Nếu quý vị bị thiệt hại từ một thảm họa được liên bang tuyên bố là đã xảy ra trong một khu vực cho phép hưởng trợ cấp công cộng hoặc cá nhân (hoặc cả hai), quý vị có thể coi sự thiệt hại thiên tai như đã xảy ra trong năm ngay trước năm tính thuế quý vị bị mất mát do thiên tai và quý vị có thể khấu trừ sự thiệt hại trên đơn khai của quý vị hoặc đơn khai thuế được sửa đổi cho năm thuế ngay trước đó. Xem Tiến Trình về Lợi Tức 2016-53 (Revenue Procedure 2016-53 (Tiếng Anh)) để được chỉ dẫn chọn về thời gian và cách hủy bỏ lựa chọn nào theo Đoạn Mã Số 165(i). Xin duyệt qua mục Trợ Giúp Sau Thiên Tai và Cứu Trợ Khẩn Cấp cho Cá Nhân và Cơ Sở Kinh Doanh (Disaster Assistance and Emergency Relief for Individual and Business (Tiếng Anh)), để có thông tin về thời hạn và thông tin bổ túc cho trường hợp đủ điều kiện cụ thể của quý vị.

Mất mát do trộm cắp thường được khấu trừ trong năm quý vị khám phá tài sản đã bị đánh cắp ngoại trừ quý vị có tiềm năng hợp lý để phục hồi qua một đơn đòi bồi hoàn. Trong trường hợp đó sẽ không có khấu trừ cho đến năm tính thuế mà quý vị xét thấy (với mức độ chắc chắn hợp lý) mình có được tiền bồi hoàn hay không.

Mất mát từ âm mưu đầu tư loại Ponzi

Các điều lệ đặc biệt có thể áp dụng cho mất mát do trộm cắp từ âm mưu đầu tư loại Ponzi. Muốn biết thêm thông tin, xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 4684, Thiệt Hại và Trộm Cắp (Tiếng Anh). Ngoài ra, xin xem Trợ Giúp Nạn Nhân Bị Mưu Đồ Đầu Tư Ponzi (Help for Victims of Ponzi Investment Schemes (Tiếng Anh)) và Ấn Bản 547.

Khi Khấu Trừ Hiệt Hại Nhiều Hơn Lợi Tức

Nếu khấu trừ thiệt hại của quý vị nhiều hơn lợi tức của quý vị, quý vị có thể có một sự thiệt hại điều hành ròng (Net operating loss, hay NOL). Quý vị không bắt buộc vẫn còn trong ngành kinh doanh để hưởng NOL từ một thiên tai. Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 536, Thiệt Hại Điều Hành Ròng cho các Cá Nhân, Tài Sản, và Ủy Thác (Tiếng Anh).