Chủ Đề Số 515 Thiệt Hại, Thiên Tai và Trộm Cắp

Thông thường quý vị có thể khấu trừ thiệt hại và trộm cắp liên quan đến nhà, vật dụng trong nhà và xe hơi của quý vị trên tờ khai thuế thu nhập liên bang của quý vị nếu thiệt hại đó là do một thiên tai được liên bang tuyên bố. Quý vị không thể khấu trừ các mất mát do thiệt hại và trộm cắp được bảo hiểm trừ khi quý vị nộp đơn khiếu nại kịp thời hạn để được bồi hoàn, và quý vị giảm thiệt hại bằng số tiền hoàn trả hoặc tiền bồi hoàn mong đợi.

Mất Mát do Thiệt Hại

Một mất mát do thiệt hại có thể là kết quả bị hư hại, tiêu hủy hoặc mất tài sản của quý vị vì bất cứ sự kiện bất chợt, bất ngờ, hoặc bất thường như lũ lụt, bão, lốc xoáy, hỏa hoạn, động đất hoặc núi lửa phun trào. Một thiệt hại không bao gồm sự hao mòn thông thường và suy thoái lũy tiến.

Mất mát do thiệt hại liên bang, mất mát do thiên tai và mất mát do thiên tai đủ điều kiện là ba loại mất mát do thiệt hại được đề cập đến là các thiên tai được liên bang tuyên bố . Các yêu cầu đối với mỗi sự mất mát khác nhau. Để biết thêm thông tin, xem Ấn Phẩm 547 hoặc tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu 4684 (tiếng Anh).

Nếu tài sản của quý vị là tài sản sử dụng cá nhân hoặc không bị phá hủy hoàn toàn, số tiền cho mất mát do thiệt hại là số nhỏ hơn của:

  • Giá gốc được điều chỉnh của tài sản của quý vị, hoặc
  • Sự giảm sút giá trị thị trường của tài sản của quý vị gây ra bởi thiệt hại

Nếu tài sản của quý vị là tài sản kinh doanh hoặc là tài sản đem thu nhập, chẳng hạn như tài sản cho thuê, và bị phá hủy hoàn toàn, thì số tiền cho mất mát của quý vị là giá gốc được điều chỉnh trừ đi bất kỳ giá trị tận dụng hoặc bảo hiểm hoặc khoản bồi hoàn nào khác mà quý vị nhận được hoặc dự kiến nhận được.

Mất Mát do Trộm Cắp

Trộm cắp là lấy tiền hoặc tài sản với mục đích tước đoạt sở hữu của chủ nhân. Việc này phải là trái luật pháp của tiểu bang nơi điều này xảy ra và phải được thực hiện với mục đích phạm tội. Số tiền mất mát do trộm cắp của quý vị thường là giá gốc được điều chỉnh của tài sản vì giá trị thị trường của tài sản quý vị ngay sau khi bị trộm cắp được xem như số không.

Mất mát từ các chương trình đầu tư kiểu Ponzi - Các quy tắc đặc biệt có thể áp dụng cho các khoản mất mát do trộm cắp từ các chương trình đầu tư kiểu Ponzi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng Dẫn cho Mẫu 4684 (tiếng Anh)PDF. Ngoài ra, hãy xem lại Trợ Giúp dành cho Nạn Nhân của Chương Trình Đầu Tư Ponzi (tiếng Anh) và Ấn Phẩm 547.

Bảo Hiểm hay Bồi Hoàn Khác

Phải giảm thiểu mất mát (bất kể là vì thiệt hại rủi ro hay trộm cắp) bằng giá trị thu hồi được và tiền bảo hiểm hoặc tiền bồi hoàn khác mà quý vị nhận được hay dự kiến sẽ nhận được. Căn bản được điều chỉnh của tài sản của quý vị thường là tổn phí gốc của quý vị, được tăng hoặc bị giảm vì một số sự kiện như là sửa sang hoặc khấu hao. Để có thêm thông tin về căn bản của tài sản, xin xem Chủ Đề Số 703, Ấn Phẩm 547, Thiệt Hại, Thiên Tai, và Trộm Cắp,   Ấn Phẩm 551, Giá Gốc của Tài Sản (tiếng Anh). Quý vị có thể ấn định mức giảm giá trị thị trường phải chăng bằng cách giám định, hoặc nếu đáp ứng một số điều kiện, bởi tổn phí sửa chữa tài sản. Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Phẩm 547.

Lãi Vốn

Khi số tiền quý vị nhận được từ bảo hiểm hoặc các khoản bồi hoàn khác nhiều hơn chi phí hoặc giá gốc được điều chỉnh của tài sản thì quý vị thường, tùy thuộc vào một số ngoại lệ đối với các mặt hàng như hàng tồn kho, sẽ có lãi vốn. Thông thường, quý vị phải bao gồm khoản thu được vào thu nhập của mình, trừ khi quý vị đủ điều kiện để loại trừ hoặc hoãn khai báo khoản lãi vốn. Nếu quý vị có lãi vốn do thiệt hại cá nhân trong năm tính thuế, quý vị có thể khấu trừ phần mất mát do thiệt hại không được quy cho một khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố trong phạm vi khoản lỗ không vượt quá số tiền thu được từ lãi vốn cá nhân. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ấn Phẩm 547.

Yêu Cầu Khoản Mất Mát

Cá nhân có thể yêu cầu khoản mất mát do thiệt hại hoặc trộm cắp dưới dạng tiền khấu trừ từng khoản trên Bảng A (Mẫu 1040), Khấu Trừ Từng Khoản, (hoặc Bảng A (Mẫu 1040NR) (tiếng Anh)PDF. Đối với tài sản đang giữ để dùng vào mục đích cá nhân, sau khi đã trừ mọi giá trị thu hồi được và tiền bảo hiểm hoặc tiền bồi hoàn khác, quý vị cũng phải trừ $100 từ mỗi trường hợp thiệt hại rủi ro hay trộm cắp xảy ra trong năm. Sau đó tổng cộng tất cả những số tiền này và trừ 10% của tổng thu nhập được điều chỉnh khỏi tổng số để tính thiệt hại thiên tai và trộm cắp được phép khai cho năm nay.

Nếu quý vị có một mất mát do thiên tai đủ điều kiện, quý vị có thể chọn khấu trừ mất mát mà không cần ghi thành các khoản khấu trừ của quý vị. Mất mát do thiệt hại ròng của quý vị không cần vượt quá 10% tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị để đủ điều kiện được khấu trừ, nhưng quý vị sẽ giảm mỗi tổn thất thương vong đi $500 sau bất kỳ giá trị cứu hộ nào và bất kỳ khoản bồi hoàn nào khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng Dẫn cho Bảng A (Mẫu 1040) hoặc Hướng Dẫn cho Mẫu 1040-NR (tiếng Anh) và Ấn Phẩm 547.

Khai báo trường hợp mất mát do thiệt hại và trộm cắp trên Mẫu 4684, Thiệt Hại và Trộm Cắp (tiếng Anh)PDF. Nên ghi tài sản dùng vào mục đích cá nhân trong Đoạn A, và Đoạn B, tài sản sanh lời hoặc sử dụng cho doanh nghiệp. Nếu tài sản sử dụng cá nhân bị hư hỏng, bị phá hủy hoặc bị đánh cắp, quý vị có thể tham chiếu Ấn Phẩm 584, Bài Tập cho Thiệt Hại, Thiên Tai và Trộm Cắp (Tài Sản Dùng Riêng Cá Nhân) (tiếng Anh). Đối với các tổn thất liên quan đến tài sản sử dụng kinh doanh, xin xem Ấn Phẩm 584-B, Bài Tập cho Thiệt Hại, Thảm Họa,Trộm Cắp cho Kinh Doanh (tiếng Anh)PDF. Những bài tập này rất hữu ích khi khai thiệt hại trên Mẫu 4684; giữ những bài tập này chung với hồ sơ thuế của quý vị.

Khi Nào Khấu Trừ

Thiệt hại thiên tai được khấu trừ trong năm quý vị bị mất mát, thường trong năm thiệt hại xảy ra. Quý vị không bị mất mát nếu có triển vọng hợp lý về việc phục hồi thông qua yêu cầu bồi hoàn. Nếu quý vị bị thiệt hại từ một thiên tai được liên bang tuyên bố là đã xảy ra trong một khu vực cho phép hưởng trợ cấp công cộng hoặc cá nhân (hoặc cả hai), quý vị có thể coi sự thiệt hại thiên tai như đã xảy ra trong năm ngay trước năm tính thuế quý vị bị mất mát do thiên tai và quý vị có thể khấu trừ sự thiệt hại trên tờ khai của quý vị hoặc tờ khai được điều chỉnh (tiếng Anh) cho năm thuế ngay trước đó. Xem Quy Trình Thuế Vụ 2016-53 (tiếng Anh)PDF để được chỉ dẫn chọn về thời gian và cách hủy bỏ lựa chọn nào theo Đoạn 165(i). Xem Trợ Giúp Sau Thiên tai và Cứu Trợ Khẩn Cấp cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp (tiếng Anh) để có thông tin về thời hạn và thông tin bổ túc cho trường hợp đủ điều kiện cụ thể của quý vị.

Mất mát do trộm cắp thường được khấu trừ trong năm quý vị khám phá tài sản đã bị đánh cắp ngoại trừ quý vị có tiềm năng hợp lý để phục hồi qua một đơn đòi bồi hoàn. Trong trường hợp đó sẽ không có khấu trừ cho đến năm tính thuế mà quý vị xét thấy với mức độ chắc chắn hợp lý mình có được tiền bồi hoàn hay không.

Khi Khấu Trừ Thiệt Hại Nhiều Hơn Thu Nhập của Quý Vị

Nếu khấu trừ thiệt hại của quý vị nhiều hơn thu nhập của quý vị, quý vị có thể có một sự lỗ điều hành rồng (net operating loss, NOL). Quý vị không bắt buộc phải kinh doanh để có NOL từ một sự thiệt hại. Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Phẩm 536, Lỗ Điều Hành Ròng cho Cá Nhân, Di Sản, và Quỹ Ủy Thác (tiếng Anh).