Chủ Đề 601 Tín Thuế Lợi Tức do Lao Động

Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được hưởng Tín Thuế Lợi Tức do Lao Động (Earned Income Tax Credit, EITC) nếu quý vị đã làm việc trong năm vừa qua nhưng có lợi tức thấp hoặc trung bình. EITC là tín thuế được hoàn lại, có nghĩa là ngay cả khi quý vị không nợ tiền thuế thì quý vị vẫn có thể được hoàn thuế.

Để đủ tiêu chuẩn được hưởng tín thuế, tổng lợi tức được điều chỉnh (adjusted gross income, AGI) phải ở dưới mức nào đó và quý vị phải:

 • Có số an sinh xã hội (Social Security number, SSN) hợp lệ để làm việc (nếu quý vị khai thuế chung, người hôn phối cũng phải có số SSN hợp lệ để làm việc) chậm nhất là vào ngày đến hạn khai thuế (tính cả gia hạn). Nếu quý vị không có SSN chậm nhất là vào ngày đến hạn khai thuế (tính cả gia hạn) thì quý vị không thể khai báo EIC trên bản khai thuế gốc hoặc bản khai thuế sửa đổi, ngay cả khi sau này quý vị có SSN. Bất kỳ trẻ đủ tiêu chuẩn nào được ghi trên Bản Khai EIC (Mẫu 1040) (Tiếng Anh) cũng phải có số SSN hợp lệ để làm việc chậm nhất là vào ngày đến hạn khai thuế (tính cả gia hạn). Nếu trẻ không có SSN chậm nhất là vào ngày đến hạn khai thuế (tính cả gia hạn) thì quý vị không thể tính trẻ đó là trẻ đủ điều kiện khi tính EIC trên bản khai gốc hoặc bản khai sửa đổi, ngay cả khi sau này trẻ đó có SSN.
 • Có tình trạng khai thuế ngoài tình trạng đã kết hôn và khai riêng
 • Là công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại kiều là thường trú nhân cả năm, hoặc ngoại kiều không phải thường trú nhân nhưng đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại kiều là thường trú nhân và khai thuế chung
 • Không nộp Mẫu 2555 (Tiếng Anh) (liên quan đến lợi tức do lao động ở nước ngoài)
 • Không có lợi tức đầu tư vượt quá $3,650
 • Có lợi tức từ hãng sở hoặc từ tư doanh
 • Không phải là đứa con đủ tiêu chuẩn của một người khác (nếu quý vị khai thuế chung, người hôn phối cũng không thể là đứa con đủ tiêu chuẩn của một người khác)
 • Có một đứa con đủ tiêu chuẩn đáp ứng các tiêu chí kiểm tra về tuổi tác, quan hệ, tình trạng cư trú và khai thuế chung và không được cho là đứa con đủ tiêu chuẩn của một người khác. Hoặc, nếu quý vị không có đứa con đủ tiêu chuẩn, quý vị phải:
  • đủ 25 tuổi nhưng dưới 65 tuổi vào cuối năm
  • không đủ tiêu chuẩn là người phụ thuộc người khác, và
  • cư trú tại Hoa Kỳ hơn nửa năm

Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn được hưởng tín thuế thì số tiền EITC của quý vị sẽ phụ thuộc vào tình trạng khai thuế cho dù dù quý vị có đứa con nào đủ tiêu chuẩn hay không và nếu có thì là bao nhiêu, tiền lương và lợi tức trong năm vừa qua. Trẻ đủ tiêu chuẩn phải được ghi trên Bản Khai EIC (Mẫu 1040) (Tiếng Anh).

Để biết thêm thông tin hoặc xem liệu quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không, xin tham khảo Ấn Bản 596, Tín Thuế Lợi Tức do Lao Động (Tiếng Anh) và truy cập Tín Thuế Lợi Tức do Lao Động (Earned Income Tax Credit, EITC).