Topic 601 - Earned Income Credit

Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được Tín Thuế Lợi Tức Từ Việc Làm (earned income tax credit, hay EITC) nếu đã làm việc trong năm vừa qua nhưng có lợi tức thấp hoặc trung bình. EITC là tín thuế được hoàn lại, có nghĩa là ngay cả khi quý vị không nợ tiền thuế, quý vị vẫn có thể được hoàn thuế.

Để đủ tiêu chuẩn cho tổng lợi tức được điều chỉnh (adjusted gross income, hay AGI) thì phải ở dưới một mức độ nào và phải:

 • Có số An Sinh Xã Hội (Social security number, hay SSN) hợp lệ để làm việc (nếu quý vị khai thuế chung, người hôn phối cũng phải có số SSN hợp lệ để làm việc) vào ngày đến hạn khai thuế(bao gồm thời hạn kéo dài). Nếu quý vị không có SSN vào ngày đến hạn khai thuế (bao gồm thời hạn kéo dài) thì không thể khai EIC trên bản khai thuế gốc hay bản khai thuế điều chỉnh, ngay cả khi sau này quý vị có SSN. Bất cứ trẻ đủ tiêu chuẩn nào được ghi trên Mẫu Đơn 1040, Bản Khai EIC (Form 1040, Schedule EIC) (PDF) cũng phải có số SSN hợp lệ để làm việc vào ngày đến hạn khai thuế (bao gồm thời hạn kéo dài). Nếu trẻ không có SSN vào ngày đến hạn khai thuế (bao gồm thời hạn kéo dài) thì quý vị không thể tính trẻ đó là trẻ đủ điều kiện khi tính EIC trên bản khai gốc hay bản khai điều chỉnh, ngay cả khi sau này trẻ đó có SSN.
 • Khi khai thuế, tình trạng của quý vị phải khác hơn là đã kết hôn nhưng khai riêng
 • Là công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú cả năm, hoặc ngoại nhân không thường trú nhưng đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú, và khai thuế chung
 • Không nộp Mẫu Đơn 2555 (Form 2555) hoặc 2555-EZ (Form 2555-EZ)(về lợi tức ở nước ngoài)
 • Không có lợi tức đầu tư nhiều hơn $3,500
 • Có lợi tức từ hãng sở hoặc từ tư doanh
 • Không là trẻ đủ tiêu chuẩn của một người khác (nếu quý vị khai thuế chung, người hôn phối cũng không thể là trẻ đủ tiêu chuẩn của một người khác)
 • Có một trẻ đủ tiêu chuẩn đáp ứng về tuổi tác, quan hệ, tình trạng cư trú, và các phép thử về khai thuế chung, và không được cho là trẻ đủ tiêu chuẩn của một người khác. Hoặc, nếu không có trẻ đủ tiêu chuẩn, quý vị phải:
  • được 25 tuổi nhưng dưới 65 vào cuối năm
  • không đủ tiêu chuẩn là người thuộc quyền của một người khác, và
  • cư trú tại Hoa Kỳ hơn phân nửa (1/2) năm

Nếu đủ tiêu chuẩn được tín thuế, số tiền EITC của quý vị còn tùy thuộc vào tình trạng khai thuế của quý vị, số trẻ đủ tiêu chuẩn quý vị có, và nếu có, thì là bao nhiêu, số tiền lương và lợi tức trong năm vừa qua. Trẻ đủ tiêu chuẩn phải được ghi trên Bản Khai EIC cho Mẫu Đơn 1040.

Để biết thêm thông tin hoặc để xem quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không, xem Ấn Bản 596, Tín Thuế Lợi Tức từ Việc Làm (Publication 596, Earned Income Credit), và viếng Tín Thuế Lợi Tức từ Việc Làm (Earned Income Tax Credit, hay EITC).