Chủ đề số 610, Tín thuế Đóng góp tiết kiệm hưu trí

Nếu bạn đóng góp vào một chương trình hưu trí của chủ lao động hoặc quỹ hưu trí cá nhân (IRA), hoặc nếu bạn đóng góp cho một tài khoản Đạt được trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp hơn (ABLE) mà trong đó bạn là người thụ hưởng được chỉ định thì bạn có thể được hưởng tín thuế.

Số tiền tín thuế người tiết kiệm mà bạn có thể nhận được có thể thấp đến 10% hoặc cao đến 50% và thường dựa trên phần đóng góp và tổng thu nhập được điều chỉnh của bạn. Thu nhập càng thấp (hoặc thu nhập chung, nếu áp dụng) thì mức tín thuế càng cao; mức tín thuế cũng tùy thuộc vào tư cách khai thuế của bạn. Hai yếu tố này sẽ xác định tín thuế tối đa bạn có thể được hưởng. Bạn không đủ điều kiện được hưởng tín thuế nếu tổng thu nhập được điều chỉnh của bạn vượt mức nhất định. Người phụ thuộc và sinh viên toàn thời gian cũng không được hưởng tín thuế này.

Vui lòng sử dụng Mẫu 8880 (tiếng Anh) PDF để xác định phân suất và số tiền tín thuế. Yêu cầu tín thuế trên Mẫu 1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân , Mẫu 1040-SR, Tờ khai thuế Hoa Kỳ cho Người cao niên (tiếng Anh) hoặc trên Mẫu 1040-NR, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Người nước ngoài tạm trú (tiếng Anh).

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn phẩm 590-A, Đóng góp vào Quỹ Hưu trí Cá nhân (IRA) (tiếng Anh), Ấn phẩm 907, Những điểm nổi bật về thuế cho Người khuyết tật (tiếng Anh), hướng dẫn cho Mẫu 8880, Tín thuế cho Đóng góp tiết kiệm hưu trí đủ điều kiện (tiếng Anh) và Tôi có đủ điều kiện được hưởng Tín thuế Đóng góp tiết kiệm hưu trí không? (tiếng Anh).