Topic 610 - Retirement Savings Contributions Credit

Nếu đóng góp của quý vị hội đủ điều kiện vào một số chương trình hưu trí hội đủ điều kiện hoặc một sắp xếp hưu trí cá nhân (IRA), quý vị có thể hưởng tín dụng thuế. Số lượng tín dụng tiết kiệm quý vị có thể nhận được thường dựa trên các đóng góp mà quý vị thực hiện và tỷ lệ tín dụng của quý vị. Muốn biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 590-A, Đóng Góp vào Sắp Xếp Hưu Trí cho Cá nhân (Publication 590-A, Contributions to Individual Retirement Arrangements (IRAs)), hoặc xem bản hướng dẫn cho Mẫu Đơn 8880, Tín Thuế cho Phần Đóng Góp Tiết Kiệm Hồi Hưu Hợp Chuẩn, và Tôi Có Đủ Điều Kiện được Tín Dụng Đóng Góp Tiết Kiệm Hồi Hưu Không? Nếu quý vị đủ điều kiện hưởng tín thuế, tỷ lệ tín thuế của quý vị có thể có mức thấp đến 10% hoặc mức cao đến 50%, tùy thuộc vào lợi tức gộp đã được điều chỉnh. Lợi tức càng thấp (hoặc lợi tức chung, nếu áp dụng), thì tỷ lệ tín dụng càng cao; tỷ lệ tín dụng của quý vị cũng phụ thuộc vào tình trạng khai thuế của quý vị. Hai yếu tố này sẽ ấn định tín thuế tối đa quý vị có thể được. Quý vị không hội đủ điều kiện hưởng tín thuế nếu lợi tức gộp đã được điều chỉnh của quý vị vượt quá một mức nào đó. Người thuộc quyền và học sinh toàn nhiệm cũng không được tín thuế.

Xin sử dụng Mẫu Đơn 8880 để ấn định phân suất và lượng tín thuế. Ghi số tiền tín thuế trên Mẫu Đơn 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ, (đính kèm Bản Khai 3 (Mẫu Đơn 1040), Tín Thuế Không Hoàn Lại) hoặc trên Mẫu Đơn 1040NR, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Hoa Kỳ của Ngoại Nhân Không Thường Trú.