Chủ Đề 610 Tín Thuế Tiết Kiệm Hồi Hưu

Nếu quý vị đóng góp vào một chương trình hưu trí của chủ thuê hoặc sắp xếp hưu trí cá nhân (IRA), hoặc nếu quý vị đóng góp cho một trương mục Đạt Được Trải Nghiệm Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn (Achieving a Better Life Experience, ABLE) mà trong đó quý vị là người thụ hưởng được chỉ định thì quý vị có thể được hưởng tín thuế.

Tín thuế dành cho người để dành tiền nghỉ hưu mà quý vị có thể nhận được có thể thấp đến 10% hoặc cao đến 50% và thường dựa trên phần đóng góp và tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Bản 590-A, Đóng Góp vào Sắp Xếp Hưu Trí Cá Nhân (Tiếng Anh), hướng dẫn cho Mẫu 8880, Tín Thuế cho Phần Đóng Góp Tiết Kiệm Hồi Hưu Đủ Tiêu Chuẩn (Tiếng Anh)Tôi Có Đủ Điều Kiện Được Hưởng Tín Thuế Đóng Góp Tiết Kiệm Hồi Hưu Không? (Tiếng Anh). Lợi tức càng thấp (hoặc lợi tức chung, nếu áp dụng) thì mức tín thuế càng cao; mức tín thuế cũng tùy thuộc vào tình trạng khai thuế của quý vị. Hai yếu tố này sẽ ấn định tín thuế tối đa quý vị có thể được hưởng. Quý vị không đủ điều kiện được hưởng tín thuế nếu tổng lợi tức đã điều chỉnh của quý vị vượt mức nào đó. Người phụ thuộc và sinh viên toàn thời gian cũng không được hưởng tín thuế.

Vui lòng sử dụng Mẫu 8880 (Tiếng Anh) để xác định phân suất và số tiền tín thuế. Yêu cầu tín thuế trên Mẫu 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ , Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ dành cho Người Cao Niên (Tiếng Anh) hoặc trên Mẫu 1040-NR, U.S. Đơn Khai Thuế Lợi Tức Hoa Kỳ dành cho Ngoại Kiều Không Phải Thường Trú Nhân (Tiếng Anh).