Topic 105 - Armed Forces Tax Information

Luật thuế cung cấp những quyền lợi được hưởng đặc biệt cho các thành viên tại ngũ của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ và một số những quyền lợi được hưởng cho các cá nhân phục vụ trong khu chiến sự. Để biết thêm thông tin về những quyền lợi chịu thuế khác nhau dành cho các thành viên của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ, xin tham khảo Ấn phẩm số 3, Sổ Chỉ Dẫn Khai Thuế cho Quân Đội. Đối với mục đích khai thuế liên bang, Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ bao gồm các sĩ quan chính thức, chuẩn úy và quân nhân từ binh sĩ đến hạ sĩ quan trong tất cả các đơn vị thường xuyên và dự bị được kiểm soát bởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân đội, Hải quân và Không quân. Danh sách này cũng bao gồm Tuần duyên Hoa Kỳ.

Nếu quý vị đã phục vụ ở một khu chiến sự hay một khu vực nhiệm vụ nguy hiểm đủ điều kiện với tư cách thành viên của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ hoặc với tư cách thường dân phục vụ để hỗ trợ lực lượng đó, quý vị có thể được một số gia hạn đối với thời hạn nộp tờ khai thuế, trả thuế, nộp yêu cầu hoàn thuế và làm một số việc khác liên quan đến thuế. Để biết chi tiết, xin xem Ấn phẩm số 3, Sổ Chỉ Dẫn Khai Thuế cho Quân Đội.

Để biết thêm thông tin, xin xem Thông Tin Về Thuế cho Thành Viên Quân Đội.