Chủ đề số 432, Mẫu 1099-A (Mua hoặc từ bỏ bất động sản đã bảo chứng) và Mẫu 1099-C (Hủy nợ)

Mua hoặc từ bỏ bất động sản đã bảo chứng

Nếu bạn vay tiền để mua nhà thì chủ nợ có thể đòi hỏi thế chấp nợ bằng nhà đã mua. Nếu bạn chuyển quyền sở hữu nhà đã thế chấp cho chủ nợ, ví dụ, tịch biên hoặc nếu bạn bỏ hoang nhà thì theo đòi hỏi của luật, việc chuyển quyền hoặc bỏ hoang nhà được coi là bán nhà mà bạn có lãi hoặc lỗ. Nếu chủ nợ mua nhà thế chấp hoặc có lý do để tin rằng bạn bỏ hoang nhà đã thế chấp đó thì chủ nợ sẽ gửi cho bạn Mẫu 1099-A, Mua hoặc từ bỏ bất động sản đã bảo chứng (tiếng Anh).

Chủ nợ khai báo tiền nợ (chỉ khoản tiền gốc vay) và giá trị thị trường hợp lý (FMV) của nhà thế chấp vào ngày mua hoặc ngày bỏ hoang nhà trên Mẫu 1099-A. Bạn là người nợ, dựa trên số tiền đã biết để xác định mình lời hay lỗ khi chuyển nhượng nhà và khai báo lời hoặc lỗ này trên Bản D (Mẫu 1040), Lãi vốn và Lỗ vốn (tiếng Anh) và Mẫu 8949, Bán và những cách xử lý khác đối với Tài sản vốn (tiếng Anh), nếu không dùng nhà đó để kinh doanh hoặc Mẫu 4797, Bán tài sản kinh doanh (tiếng Anh), nếu dùng nhà đó để kinh doanh. Nếu nhà bạn bị thiếu nợ mà bạn có trách nhiệm phải trả (nợ truy đòi) thì số tiền thực nhận là FMV của căn nhà. Nếu nhà bạn bị nợ mà bạn không có trách nhiệm phải trả (nợ không truy đòi) thì số tiền thực nhận là toàn bộ số nợ không truy đòi cộng với số tiền mặt và FMV của bất kỳ căn nhà nào bạn nhận được. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả thông tin về năm thuế bạn có số tiền thực nhận, xem Ấn phẩm 4681, Nợ được hủy, Tịch biên, Thu hồi, và Bỏ đi (cho Cá nhân) (tiếng Anh) và Ấn phẩm 544, Bán và cách xử lý khác của tài sản (tiếng Anh).

Hủy nợ

Khi vay tiền, bạn không bao gồm tiền vay vào tổng thu nhập do bạn có nghĩa vụ phải trả lại tiền vay cho chủ nợ. Nếu chủ nợ sau đó hủy nghĩa vụ trả nợ của bạn thì bạn có thể phải bao gồm tiền được hủy nợ vào tổng thu nhập. Chủ nợ thương mại xóa nợ sẽ phát hành Mẫu 1099-C, Hủy nợ (tiếng Anh) để khai báo việc hủy nợ.

Chủ nợ khai báo số tiền hủy nợ trên Mẫu 1099-C. Nếu việc chủ nợ mua nhà thế chấp (hoặc người nợ bỏ hoang nhà) và việc xóa nợ xảy ra trong cùng một năm thì chủ nợ có thể chỉ phát hành Mẫu 1099-C. Xem Chủ đề số 431 để biết thêm thông tin về Mẫu 1099-C.

Thông tin không chính xác

Nếu bạn nhận Mẫu 1099-A hoặc Mẫu 1099-C có thông tin không chính xác thì liên lạc với chủ nợ để sửa lại.

Loại trừ nợ được hủy khỏi thu nhập

Trong một số trường hợp, bạn có thể được loại trừ toàn bộ hoặc tất cả thu nhập từ việc hủy nợ. Xem Ấn phẩm 4681 (tiếng Anh)Chủ đề số 431, Nợ được hủy - Chịu thuế hay không chịu thuế? và Mẫu 982, Giảm các thuộc tính thuế do xóa nợ (và Điều chỉnh giá gốc Đoạn 1082) (tiếng Anh). Tham khảo Làm cách nào để khai báo khoản nợ đã được xóa cho nhà ở của tôi do bị tịch biên, bị thu hồi, bị từ bỏ hoặc do sửa đổi khoản vay hoặc bán khống? (tiếng Anh) để xác định xem bất cứ số tiền xóa nợ nào trên gia cư chính của bạn bắt buộc phải được tính là thu nhập trên tờ khai thuế liên bang của bạn.