Chủ Đề 432 Mẫu 1099-A (Mua hoặc Bỏ Hoang Nhà Thế Chấp) và Mẫu 1099-C (Xóa Bỏ Nợ)

Mua hoặc Bỏ Hoang Nhà Thế Chấp

Nếu quý vị vay tiền từ chủ nợ để mua nhà thì chủ nợ có thể có thể đòi hỏi thế chấp nợ bằng nhà đã mua. Nếu quý vị chuyển quyền sở hữu nhà đã thế chấp cho chủ nợ (như qua tịch biên) hoặc bỏ hoang nhà thì theo đòi hỏi của luật, việc chuyển quyền hoặc bỏ hoang nhà được coi là bán nhà. Nếu chủ nợ mua nhà thế chấp của quý vị hoặc có lý do để tin rằng quý vị bỏ hoang hoặc ngưng sử dụng nhà đã thế chấp thì chủ nợ sẽ gửi cho quý vị Mẫu 1099-A, Mua hoặc Bỏ Hoang Nhà Thế Chấp (Tiếng Anh).

Chủ nợ khai báo tiền nợ (chỉ khoản tiền gốc vay) và giá trị thị trường hợp lý (fair market value, FMV) của nhà thế chấp vào ngày mua hoặc ngày bỏ hoang nhà trên Mẫu 1099-A. Quý vị là người nợ, dựa trên số tiền đã biết để xác định mình lời hay lỗ khi chuyển nhượng nhà và khai báo lời hoặc lỗ này trên Bản Khai D (Mẫu 1040), Lời và Lỗ Vốn (Tiếng Anh) hoặc Mẫu 8949, Bán và Những Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản Vốn (Tiếng Anh), nếu không dùng nhà đó để doanh thương hoặc Mẫu 4797, Bán Tài Sản Doanh Nghiệp (Tiếng Anh), nếu dùng nhà đó để doanh thương. Nếu nhà quý vị bị thiếu nợ quý vị có trách nhiệm phải trả (nợ truy đòi) thì số tiền đã biết là FMV của căn nhà. Nếu nhà quý vị bị nợ quý vị không có trách nhiệm phải trả (nợ không truy đòi) thì số tiền đã biết là toàn bộ số nợ không truy đòi cộng với số tiền mặt và FMV của bất kỳ căn nhà nào quý vị mua. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả thông tin về năm thuế quý vị có số tiền đã biết, xem Ấn Bản 4681, Nợ Được Xóa Bỏ, Tịch Biên để Siết Nợ, Tái Sở Hữu và Bỏ Hoang (đối với Cá Nhân) (Tiếng Anh)Ấn Bản 544, Bán và Những Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản (Tiếng Anh).

Xóa Nợ

Khi vay tiền, quý vị không cộng chung tiền vay vào tổng lợi tức do quý vị có nghĩa vụ phải trả lại tiền vay cho chủ nợ. Nếu chủ nợ sau đó xóa nghĩa vụ trả nợ cho quý vị thì quý vị có thể phải cộng chung tiền được xóa nợ vào tổng lợi tức. Chủ nợ cho vay lấy lời xóa nợ sẽ nộp Mẫu 1099-C, Xóa Bỏ Nợ (Tiếng Anh) để khai báo việc xóa nợ.

Chủ nợ khai báo số tiền xóa nợ trên Mẫu 1099-C. Nếu việc chủ nợ mua nhà thế chấp (hoặc người nợ bỏ hoang nhà) và việc xóa nợ xảy ra trong cùng một năm thì chủ nợ có thể chỉ nộp Mẫu 1099-C. Xem Chủ Đề 431 để biết thêm thông tin về Mẫu 1099-C.

Thông Tin Không Chính Xác

Nếu quý vị nhận Mẫu Đơn 1099-A hoặc Mẫu Đơn 1099-C có thông tin không đúng thì liên lạc với chủ nợ để sửa lại.

Loại Trừ Nợ Được Xóa Khỏi Thu Nhập

Trong một số trường hợp, quý vị có thể được loại trừ toàn bộ hoặc tất cả lợi tức thu được từ việc xóa nợ. Xem Ấn Bản 4681, Nợ Được Xóa Bỏ, Tịch Biên để Siết Nợ, Tái Sở Hữu và Bỏ Hoang (đối với Cá Nhân) (Tiếng Anh), Chủ Đề 431, Xóa Bỏ Nợ - Chịu Thuế hay Không Chịu Thuế?Mẫu 982, Giảm Thuế do Được Miễn Nợ (Tiếng Anh) (và Đoạn 1082 Điều Chỉnh Căn Bản) . Tham khảo Tôi Có Lợi Tức Xóa Nợ trên Nơi Cư Ngụ Cá Nhân Không? (Tiếng Anh) để xem có cần bao gồm xóa nợ nào trên nơi cư ngụ chính của quý vị là lợi tức trên tờ khai thuế liên bang hay không. Đồng thời tham khảo Thủ Tục Thuế Vụ 2020-11 (Tiếng Anh)IR-2020-11 (Tiếng Anh) để tìm hiểu về hỗ trợ dành cho sinh viên được xóa tiền vay sinh viên và bên cho vay.