Topic 432 - Form 1099-A (Acquisition or Abandonment of Secured Property) and Form 1099-C (Cancellation of Debt)

Mua hoặc Bỏ Hoang Nhà Thế Chấp

Nếu quý vị vay tiền từ chủ nợ để mua nhà thì chủ nợ có thể có thể đòi hỏi thế chấp nợ bằng nhà đã mua. Nếu quý vị chuyển quyền sở hữu nhà đã thế chấp cho chủ nợ (như qua tịch biên) hoặc bỏ hoang nhà thì theo đòi hỏi của luật, việc chuyển quyền hoặc bỏ hoang nhà được coi là bán nhà. Nếu chủ nợ mua nhà thế chấp của quý vị hoặc có lý do để tin rằng quý vị bỏ hoang hoặc ngưng sử dụng nhà đã thế chấp thì chủ nợ sẽ gửi cho quý vị Mẫu Đơn 1099-A, Mua hoặc  Bỏ Hoang Nhà Thế Chấp.

Chủ nợ khai báo tiền nợ (chỉ khoản tiền gốc vay) và giá thị trường (Fair market value, hay FMV) của nhà thế chấp vào ngày mua hoặc ngày bỏ hoang nhà trên Mẫu Đơn 1099-A. Quý vị là người nợ, dựa trên số tiền đã biết để xác định mình lời hay lỗ khi chuyển nhượng nhà và khai báo lời hoặc lỗ này trên Mẫu Đơn 1040, Phụ Lục D PDF, Lời và Lỗ Vốn, hoặc Mẫu Đơn 8949, PDF Bán và Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản Vốn, nếu không dùng nhà đó để doanh thương hoặc Mẫu Đơn 4797 PDF, Bán Nhà Doanh Thương, nếu dùng nhà đó để doanh thương. Nếu nhà quý vị bị thiếu nợ quý vị có trách nhiệm phải trả (nợ trông cậy) thì số tiền đã biết là FMV của căn nhà. Nếu nhà quý vị bị nợ quý vị không có trách nhiệm phải trả (nợ không trông cậy) thì số tiền đã biết là toàn bộ số nợ không trông cậy cộng với số tiền mặt và FMV của bất cứ căn nhà nào quý vị mua. Muốn biết thêm thông tin, bao gồm thông tin về năm thuế quý vị có số tiền đã biết, xem Ấn Bản 4681, Xóa Nợ, Tịch Biện, Tái Sở Hữu, và Bỏ Hoang (cho Cá Nhân) và Ấn Bản 544, Bán và Phát Mãi Tài Sản Khác (Publication 4681, Canceled Debts, Foreclosures, Repossessions, and Abandonment (for Individuals) and Publication 544, Sales and Dispositions of Assets).

Xóa Nợ

Khi vay tiền, quý vị không cộng chung tiền vay được vào tổng lợi tức vì quý vị có nghĩa vụ phải trả lại tiền vay cho chủ nợ. Nếu chủ nợ sau đó xóa nghĩa vụ trả nợ cho quý vị thì quý vị có thể phải cộng chung tiền được xóa nợ vào tổng lợi tức. Chủ nợ cho vay lấy lời xóa nợ sẽ nộp Mẫu Đơn 1099-C, Xóa Nợ, để khai báo việc xóa nợ (Form 1099-C, Cancellation of Debt, to report the cancellation).

Chủ nợ khai báo số tiền xóa nợ trên Mẫu Đơn 1099-C. Nếu việc chủ nợ mua nhà thế chấp (hoặc người nợ bỏ hoang nhà) và việc xóa nợ xảy ra trong cùng một năm thì chủ nợ có thể chỉ nộp Mẫu Đơn 1099-C. Xem Chủ đề 431 để biết thêm thông tin về Mẫu Đơn 1099-C.

Thông Tin Không Chính Xác

Nếu quý vị nhận Mẫu Đơn 1099-A hoặc Mẫu Đơn 1099-C có thông tin không đúng thì liên lạc với chủ nợ để sửa lại. Xem Ấn Bản 544, Bán và Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản (Publication 544, Sales and Other Dispositions of Assets) để biết thêm thông tin về tịch biên và  bỏ hoang tài sản

Loại Trừ Nợ Được Xóa Khỏi Thu Nhập

Trong một số trường hợp, quý vị có thể được loại trừ toàn bộ hoặc tất cả lợi tức thu được từ việc xóa nợ. Xem Ấn Bản 4681 PDF, Xóa Nợ, Tịch Biên, Lấy Lại và Bỏ Hoang (Đối với cá nhân)(Publication 4681, Canceled Debts, Foreclosures, Repossessions, and Abandonments (For Individuals)), Chủ đề 431, và Mẫu Đơn 982, Giảm Thuế do Được Miễn Nợ (và Đoạn 1082 Điều Chỉnh Căn Bản)(Form 982, Reduction of Tax Attributes Due to Discharge of Indebtedness (and Section 1082 Basis Adjustment)). Tham khảo Tôi Có Lợi Tức Xóa Nợ trên Nơi Cư Ngụ Cá Nhân Không? để xem có cần bao gồm xóa nợ nào trên nơi cư ngụ chánh của quý vị là lợi tức trên tờ khai thuế liên bang hay không.