Chủ Đề Số 432 Mẫu 1099-A (Thâu Mua hoặc Từ Bỏ Bất Động Sản đã Bảo Chứng ) và Mẫu 1099-C (Xóa Bỏ Nợ)

Thâu Mua hoặc Từ Bỏ Bất Động Sản đã Bảo Chứng

Nếu quý vị vay tiền từ chủ nợ để mua nhà thì chủ nợ có thể có thể đòi hỏi thế chấp nợ bằng nhà đã mua. Nếu quý vị chuyển quyền sở hữu nhà đã thế chấp cho chủ nợ (như qua tịch biên) hoặc bỏ hoang nhà thì theo đòi hỏi của luật, việc chuyển quyền hoặc bỏ hoang nhà được coi là bán nhà. Nếu chủ nợ mua nhà thế chấp của quý vị hoặc có lý do để tin rằng quý vị bỏ hoang hoặc ngưng sử dụng nhà đã thế chấp thì chủ nợ sẽ gửi cho quý vị Mẫu 1099-A, Thâu Mua hoặc Từ Bỏ Bất Động Sản đã Bảo Chứng (tiếng Anh).

Chủ nợ khai báo tiền nợ (chỉ khoản tiền gốc vay) và giá trị thị trường hợp lý (fair market value, FMV) của nhà thế chấp vào ngày mua hoặc ngày bỏ hoang nhà trên Mẫu 1099-A. Quý vị là người nợ, dựa trên số tiền đã biết để xác định mình lời hay lỗ khi chuyển nhượng nhà và khai báo lời hoặc lỗ này trên Bản D (Mẫu 1040), Lời và Lỗ Vốn (tiếng Anh) hoặc Mẫu 8949, Bán và Những Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản Vốn (tiếng Anh), nếu không dùng nhà đó để kinh doanh hoặc Mẫu 4797, Bán Tài Sản Kinh Doanh (tiếng Anh), nếu dùng nhà đó để kinh doanh. Nếu nhà quý vị bị thiếu nợ quý vị có trách nhiệm phải trả (nợ truy đòi) thì số tiền đã biết là FMV của căn nhà. Nếu nhà quý vị bị nợ quý vị không có trách nhiệm phải trả (nợ không truy đòi) thì số tiền đã biết là toàn bộ số nợ không truy đòi cộng với số tiền mặt và FMV của bất kỳ căn nhà nào quý vị mua. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả thông tin về năm thuế quý vị có số tiền đã biết, xem Ấn Phẩm 4681, Nợ Được Xóa Bỏ, Tịch Biên, Thu Hồi và Từ Bỏ (cho Cá Nhân) (tiếng Anh) và Ấn Phẩm 544, Bán và Những Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản (tiếng Anh).

Xóa Bỏ Nợ

Khi vay tiền, quý vị không cộng chung tiền vay vào tổng lợi tức do quý vị có nghĩa vụ phải trả lại tiền vay cho chủ nợ. Nếu chủ nợ sau đó xóa nghĩa vụ trả nợ cho quý vị thì quý vị có thể phải cộng chung tiền được xóa nợ vào tổng lợi tức. Chủ nợ cho vay lấy lời xóa nợ sẽ nộp Mẫu 1099-C, Xóa Bỏ Nợ (tiếng Anh) để khai báo việc xóa nợ.
Chủ nợ khai báo số tiền xóa nợ trên Mẫu 1099-C. Nếu việc chủ nợ mua nhà thế chấp (hoặc người nợ bỏ hoang nhà) và việc xóa nợ xảy ra trong cùng một năm thì chủ nợ có thể chỉ nộp Mẫu 1099-C. Xem Chủ Đề Số 431 để biết thêm thông tin về Mẫu 1099-C.

Thông Tin Không Chính Xác

Nếu quý vị nhận Mẫu 1099-A hoặc Mẫu 1099-C có thông tin không chính xác thì liên lạc với chủ nợ để sửa lại.

Loại Trừ Nợ Được Xóa Bỏ Khỏi Thu Nhập

Trong một số trường hợp, quý vị có thể được loại trừ toàn bộ hoặc tất cả lợi tức thu được từ việc xóa nợ. Xem Ấn Phẩm 4681, Nợ Được Xóa Bỏ, Tịch Biên, Thu Hồi và Từ Bỏ (cho Cá Nhân) (tiếng Anh), Chủ Đề Số 431, Nợ Được Xóa Bỏ - Chịu Thuế hay Không Chịu Thuế? và Mẫu 982, Giảm Các Thuộc Tính Thuế do Giải Trừ Nợ (và Đoạn 1082 Điều Chỉnh Giá Gốc) (tiếng Anh) . Tham khảo Tôi Có Thu Nhập do Xóa Nợ trên Gia Cư Riêng của Tôi Không? (tiếng Anh) để xác định xem bất cứ số tiền xóa nợ nào trên gia cư chính của quý vị bắt buộc phải được tính là thu nhập trên tờ khai thuế liên bang của quý vị. Đồng thời tham khảo Quy Trình Thuế Vụ 2020-11 (tiếng Anh)PDF và IR-2020-11 (tiếng Anh) để tìm hiểu về hỗ trợ dành cho sinh viên được xóa tiền vay sinh viên và bên cho vay.