Topic 451 - Individual Retirement Arrangements (IRAs) 

IRA (sắp xếp hồi hưu cá nhân) là cách bố trí tiết kiệm riêng được ưu đãi thuế, nhờ đó quý vị có thể để dành tiền cho thời kỳ hưu trí. Có vài loại IRA khác nhau, kể cả IRA truyền thống và IRA Roth. Quý vị có thể thiết lập một trương mục IRA tại ngân hàng, hãng bảo hiểm, hoặc các định chế tài chánh khác.

IRA Truyền Thống

Có thể khấu trừ một vài hoặc tất cả các tiền đóng góp vào IRA truyền thống. Quý vị cũng có thể hội đủ tiêu chuẩn được tín thuế bằng với tỷ lệ phần trăm đóng góp. Nói chung số tiền trong IRA truyền thống, kể cả doanh lợi, sẽ không bị đánh thuế khi chưa lấy dùng. Không thể sở hữu chung IRA, nhưng toàn bộ số tiền còn lại trong IRA khi quý vị qua đời sẽ được trao cho (những) người thụ hưởng.

Muốn đóng góp vào IRA truyền thống thì độ tuổi của quý vị phải dưới 70 1/2 vào cuối niên thuế. Quý vị - và/hoặc người hôn phối nếu khai thuế chung - phải có thù lao chịu thuế, chẳng hạn như lương bổng, tiền công, huê hồng, tiền tip, tiền thưởng, hoặc lợi tức thuần do tư doanh. Đối với IRA, tiền cấp dưỡng chịu thuế và tiền chu cấp riêng cho cá nhân đều được xem là thù lao.Thù lao không bao gồm thu nhập và lợi nhuận từ tài sản, chẳng hạn như lợi tức cho thuê, tiền lời và cổ tức, hoặc bất cứ số tiền nào nhận vào dưới dạng hưu bổng hay niên kim, hoặc thù lao được hoãn thuế.

Quý vị có thể tính số tiền được phép khấu trừ dùng các tờ lược toán trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040, Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040A hoặc tại Ấn Bản 590-A, Sắp Xếp Trương Mục Hồi Hưu Cá Nhân (IRA). Quý vị có thể khai phần khấu trừ IRA trên Mẫu Đơn 1040A hay Mẫu Đơn 1040,  Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ; quý vị không thể khai phần khấu trừ IRA trên Mẫu Đơn 1040EZ, Đơn Khai Thuế Lợi Tức cho Người Đệ Nộp Độc Thân và Khai Chung Không Có Người Thuộc Quyền.. Nếu đã đóng góp các số tiền bất khả khấu trừ vào IRA truyền thống thì quý vị phải đính kèm Mẫu Đơn 8606, IRA Không Thể Khấu Trừ. Hãy dùng Mẫu Đơn 8880, Tín Dụng cho Phần Đóng Góp Tiết Kiệm Hồi Hưu Hợp Chuẩn, để xem mình có hội đủ điều kiện được tín thuế hay không. Hãy ghi số tiền tín dụng trên Mẫu Đơn 1040A hoặc Mẫu Đơn 1040. Quý vị không thể dùng Mẫu Đơn 1040EZ để khai tín dụng này.

Tiền phân chia từ IRA truyền thống sẽ bị đánh thuế toàn bộ hoặc một phần vào năm phân phát. Nếu quý vị chỉ có các tiền đóng góp khấu trừ thì phần phân chia chịu thuế hoàn toàn. Hãy dùng Mẫu Đơn 8606 để tính toán phần tiền rút ra bị đánh thuế khi IRA truyền thống có phần đóng góp không thể khấu trừ.

Số tiền phân phát trước khi đến tuổi 59 1/2 sẽ bị đánh thuế phụ trội 10%. Có thể cũng còn nợ thuế gián thu nếu quý vị chưa bắt đầu rút tiền phân chia tối thiểu với hạn chót là ngày 1 tháng Tư của năm đến ngay sau khi quý vị được 70 1/2 tuổi. Những tiền thuế phụ trội này được tính toán rồi trình báo trên Mẫu Đơn 5329, Thuế Phụ Trội trên Các Chương Trình Hợp Chuẩn (kể cả IRA) và Những Trương Mục Khác Được Ưu Đãi Thuế. Xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 5329 để biết thêm những ngoại lệ về tiền thuế phụ trội.

Roth IRA

Roth IRA khác với IRA truyền thống theo nhiều mức độ. Số tiền đóng góp vào Roth IRA không có khấu trừ (và sẽ không trình báo số tiền này trên tờ khai thuế), nhưng số tiền phân chia hội đủ tiêu chuẩn, hoặc phần phân chia nào là tiền trả lại từ đóng góp, sẽ không bị đánh thuế. Ngoài ra, cũng không nhất thiết phải có độ tuổi dưới 70 ½ để đóng góp vào Roth IRA. Muốn là Roth IRA thì phải chỉ rõ điều đó đối với trương mục hoặc niên kim vào lúc thiết lập. Muốn biết thêm thông tin về đóng góp cho Roth IRA, tham khảo Chủ Đề 309.

Thông Tin Thêm

Xin xem Ấn Bản 590-A, Đóng Góp cho Sắp Xếp Hồi Hưu Cá Nhân (IRA) (Publication 590-A, Contributions to Individual Retirement Arrangements (IRAs)),và Ấn Bản 590-B, Phân Phối từ Sắp Xếp Hồi Hưu Cá Nhân (IRA) (Publication 590-B, Distributions from Individual Retirement Arrangements) để biết thông tin phụ trội về các dạng IRA khác nhau, kể cả thông tin về việc đóng góp, phân chia và chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác.