Chủ Đề Số 451 Quỹ Hưu Trí Cá Nhân (IRA)

Quỹ hưu trí cá nhân (individual retirement arrangement, IRA) là cách bố trí tiết kiệm riêng được ưu đãi thuế, nhờ đó quý vị có thể để dành tiền cho thời kỳ hưu trí. Có một số loại IRA khác nhau, bao gồm IRA truyền thống và Roth IRA. Quý vị có thể thiết lập một IRA tại ngân hàng, hãng bảo hiểm hoặc các cơ quan tài chính khác.

IRA Truyền Thống

Có thể khấu trừ một vài hoặc tất cả các tiền đóng góp vào IRA truyền thống. Quý vị cũng có thể hội đủ tiêu chuẩn được tín thuế bằng với tỷ lệ phần trăm đóng góp. Nói chung số tiền trong IRA truyền thống, kể cả doanh lợi, sẽ không bị đánh thuế khi chưa lấy dùng. Không thể sở hữu chung IRA, nhưng toàn bộ số tiền còn lại trong IRA khi quý vị qua đời sẽ được trao cho người thụ hưởng.

Đóng Góp

Muốn đóng góp vào IRA truyền thống thì quý vị - và/hoặc người hôn phối nếu khai thuế chung - phải có thù lao chịu thuế, chẳng hạn như lương bổng, tiền công, tiền hoa hồng, tiền típ, tiền thưởng, hoặc lợi tức thuần do tư doanh. Đối với các năm thuế bắt đầu sau 2019, không có giới hạn về độ tuổi để được đóng góp vào một IRA truyền thống. Thù lao cho các mục đích đóng góp vào một IRA không bao gồm thu nhập và lợi nhuận từ tài sản, chẳng hạn như lợi tức cho thuê, tiền lời và cổ tức, hoặc bất cứ số tiền nào nhận được dưới dạng hưu bổng hay niên kim, hoặc thù lao được hoãn thuế. Trong một số trường hợp, các khoản tiền khác có thể được coi như là thù lao đối với các mục đích đóng góp vào một IRA, bao gồm một số khoản tiền cấp dưỡng và tiền chu cấp riêng cho cá nhân, một số khoản tiền nhận được để hỗ trợ việc học cao học và sau tiến sĩ, và một số khoản tiền trợ cấp do khó chăm sóc nhận được.

Quý vị có thể tính số tiền được phép khấu trừ bẳng cách dùng các tờ lược toán trong Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR) (tiếng Anh) hoặc trong Ấn Phẩm 590-A, Đóng Góp vào Quỹ Hưu Trí Cá Nhân (IRA) (tiếng Anh). Quý vị có thể khai phần khấu trừ IRA trên Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ cho Người Cao Niên (tiếng Anh)(đính kèm Bảng 1 (Mẫu 1040), Thu Nhập Bổ Sung và Điều Chỉnh Thu Nhập (tiếng Anh)PDF Nếu quý vị đã đóng góp các số tiền bất khả khấu trừ vào IRA truyền thống thì quý vị phải đính kèm Mẫu 8606, IRA Không Thể Khấu Trừ (tiếng Anh).

Hãy dùng Mẫu 8880, Tín Thuế cho Phần Đóng Góp Tiết Kiệm Hưu Trí Đủ Điều Kiện (tiếng Anh) và Tôi Có Đủ Điều Kiện Hưởng Tín Thuế Đóng Góp Tiết Kiệm Hưu Trí Không? (tiếng Anh) để xem quý vị có hội đủ điều kiện được tín thuế hay không. Hãy ghi số tiền tín thuế trên Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR (đính kèm Bảng 3 (Mẫu 1040), Tín Thuế và Các Khoản Thanh Toán Bổ Sung (tiếng Anh).

Phân Phối

Tiền phân phối từ IRA truyền thống sẽ bị đánh thuế toàn bộ hoặc một phần vào năm phân phối. Để xác định xem IRA có bị đánh thuế hay không, xin xem Tiền Phân Phối từ IRA Truyền Thống, SEP hoặc SIMPLE IRA của Tôi Có Chịu Thuế Không? (tiếng Anh). Nếu quý vị chỉ có các tiền đóng góp khấu trừ thì phần phân phối chịu thuế hoàn toàn. Hãy dùng Mẫu 8606 để tính phần tiền rút ra bị đánh thuế khi IRA truyền thống có phần đóng góp không khấu trừ.

Phân Phối Sớm

Số tiền phân phối trước khi bước sang 59 tuổi rưỡi sẽ bị đánh thuế bổ sung 10%. Có thể cũng còn nợ thuế gián thu nếu quý vị chưa bắt đầu rút tiền phân phối tối thiểu với hạn chót là ngày 1 tháng 4 của năm ngay sau khi quý vị được 72 tuổi. Những tiền thuế bổ sung này được tính rồi khai báo trên Mẫu 5329, Thuế Bổ Sung cho Các Chương Trình Đủ Điều Kiện (Bao gồm IRA) và Các Trương Mục Khác Được Ưu Đãi Thuế (tiếng Anh). Xem Hướng Dẫn cho Mẫu 5329 (tiếng Anh)PDFChủ Đề Số 557 và Tôi Có Đáp Ứng Ngoại Lệ đối với Thuế Bổ Sung trên Tiền Phân Phối Sớm từ các IRA hoặc Chương Trình Hưu Trí Không? (tiếng Anh) để biết thêm những ngoại lệ về tiền thuế bổ sung.

Roth IRA

Roth IRA khác với IRA truyền thống theo nhiều mức độ. Số tiền đóng góp vào Roth IRA không có khấu trừ (và sẽ không trình báo số tiền này trên tờ khai thuế), nhưng số tiền phân phối hội đủ tiêu chuẩn, hoặc phần phân phối nào là tiền trả lại từ đóng góp, sẽ không bị đánh thuế. Muốn là Roth IRA thì phải chỉ rõ điều đó đối với trương mục hoặc niên kim vào lúc thiết lập. Để thêm thông tin về khoản đóng góp cho Roth IRA, tham khảo Chủ Đề Số 309 và để xác định xem tiền phân phối từ Roth IRA của quý vị có chịu thuế hay không thì xin xem Tiền Phân Phối từ Trương Mục Roth của Tôi có Chịu Thuế Không? (tiếng Anh).

Thông Tin Bổ Sung

Xin tham khảo Ấn Phẩm 590-A, Đóng Góp cho Quỹ Hưu Trí Cá Nhân (IRA) (tiếng Anh) và Ấn Phẩm 590-B, Phân Phối từ Quỹ Hưu Trí Cá Nhân (IRA) (tiếng Anh) để biết thông tin khác về các dạng IRA khác nhau, kể cả thông tin về việc đóng góp, phân phối và chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác.