Chủ đề 451 Quỹ hưu trí cá nhân (IRA)

IRA (sắp xếp hồi hưu cá nhân) là cách bố trí tiết kiệm riêng được ưu đãi thuế, nhờ đó quý vị có thể để dành tiền cho thời kỳ hưu trí. Có vài loại IRA khác nhau, kể cả IRA truyền thống và IRA Roth. Quý vị có thể thiết lập một trương mục IRA tại ngân hàng, hãng bảo hiểm, hoặc các định chế tài chánh khác.

IRA Truyền Thống

Có thể khấu trừ một vài hoặc tất cả các tiền đóng góp vào IRA truyền thống. Quý vị cũng có thể hội đủ tiêu chuẩn được tín thuế bằng với tỷ lệ phần trăm đóng góp. Nói chung số tiền trong IRA truyền thống, kể cả doanh lợi, sẽ không bị đánh thuế khi chưa lấy dùng. Không thể sở hữu chung IRA, nhưng toàn bộ số tiền còn lại trong IRA khi quý vị qua đời sẽ được trao cho (những) người thụ hưởng.

Các khoản đóng góp

Muốn đóng góp vào IRA truyền thống thì quý vị - và/hoặc người hôn phối nếu khai thuế chung - phải có thù lao chịu thuế, chẳng hạn như lương bổng, tiền công, huê hồng, tiền tip, tiền thưởng, hoặc lợi tức thuần do tư doanh. laoĐối với các năm thuế bắt đầu từ hay sau ngày 1 tháng 1 năm 2020, không có giới hạn về độ tuổi để được đóng góp vào một IRA (đối với những năm thuế bắt đầu trước ngày đó, quý vị phải chưa đủ 70½ tuổi vào cuối năm thuế để được đóng góp vào một IRA truyền thống).Thù lao cho các mục đích đóng góp vào một IRA không bao gồm thu nhập và lợi nhuận từ tài sản, chẳng hạn như lợi tức cho thuê, tiền lời và cổ tức, hoặc bất cứ số tiền nào nhận được dưới dạng hưu bổng hay niên kim, hoặc thù lao được hoãn thuế. Trong một số trường hợp, các khoản tiền khác có thể được coi như là thù lao đối với các mục đích đóng góp vào một IRA, bao gồm một số khoản tiền cấp dưỡng và tiền chu cấp riêng cho cá nhân, một số khoản tiền nhận được để hỗ trợ việc học sau đại học và sau tiến sĩ, và một số khoản tiền trợ cấp khó chăm sóc nhận được.

Quý vị có thể tính số tiền được phép khấu trừ dùng các tờ lược toán trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040 và 1040-SR (tiếng Anh) PDF hoặc tại Ấn Bản 590-A, Sắp Xếp Trương Mục Hồi Hưu Cá Nhân (IRA) (tiếng Anh) PDF. Quý vị có thể khai phần khấu trừ IRA trên Mẫu Đơn 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ (tiếng Anh) PDF hay Mẫu Đơn 1040-SR, Tờ khai Thuế Hoa Kỳ dành cho Người cao niên (tiếng Anh) PDF (đính kèm Bản khai 1, Mẫu đơn 1040 hay 1040-SR, Thu nhập Bổ sung và Điều chỉnh Thu nhập (tiếng Anh) PDF). Nếu đã đóng góp các số tiền bất khả khấu trừ vào IRA truyền thống thì quý vị phải đính kèm Mẫu Đơn 8606, IRA Không Thể Khấu Trừ (tiếng Anh) PDF.

Hãy dùng Mẫu Đơn 8880, Tín Dụng cho Phần Đóng Góp Tiết Kiệm Hồi Hưu Hợp Chuẩn (tiếng Anh) PDFTôi có đủ điều kiện hưởng tín thuế đóng góp tiết kiệm hưu trí không? (tiếng Anh) để xem mình có hội đủ điều kiện được tín thuế hay không. Hãy ghi số tiền tín dụng trên Mẫu Đơn 1040 hoặc Mẫu Đơn 1040-SR (đính kèm Bản khai 3, Mẫu đơn 1040 hay 1040-SR, Tín thuế và các khoản Thanh toán Bổ sung (tiếng Anh) PDF).

Tiền phân chia

Tiền phân chia từ IRA truyền thống sẽ bị đánh thuế toàn bộ hoặc một phần vào năm phân phát. Để xác định xem IRA có bị đánh thuế hay không, xin xem Tiền phân chia từ IRA truyền thống, SEP hay SIMPLE IRA của tôi có chịu thuế không? (tiếng Anh). Nếu quý vị chỉ có các tiền đóng góp khấu trừ thì phần phân chia chịu thuế hoàn toàn. Hãy dùng Mẫu Đơn 8606 để tính toán phần tiền rút ra bị đánh thuế khi IRA truyền thống có phần đóng góp không thể khấu trừ.

Tiền phân chia sớm

Số tiền phân phát trước khi đến tuổi 59 1/2 sẽ bị đánh thuế phụ trội 10%. Có thể cũng còn nợ thuế gián thu nếu quý vị chưa bắt đầu rút tiền phân chia tối thiểu với hạn chót là ngày 1 tháng Tư của năm đến ngay sau khi quý vị được 70 tuổi (70 ½ nếu quý vị đủ 70 ½ tuổi trước ngày 1 tháng 1 năm 2020). Những tiền thuế phụ trội này được tính toán rồi trình báo trên Mẫu Đơn 5329, Thuế Phụ Trội trên Các Chương Trình Hợp Chuẩn (kể cả IRA) và Những Trương Mục Khác Được Ưu Đãi Thuế (tiếng Anh) PDF. Xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 5329 (tiếng Anh) PDF, Chủ đề 557Tôi có đáp ứng ngoại lệ đối với thuế bổ sung trên tiền phân chia sớm từ các IRA hay Chương trình Hưu trí không? (tiếng Anh) để biết thêm những ngoại lệ về tiền thuế phụ trội. Để biết về việc giảm nhẹ gánh nặng cho người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi COVID-19 mà lấy tiền phân phối hay có khoản nợ từ chương trình hưu trí, xin tham khảo Thông báo 2020-50 (tiếng Anh) PDFIR-2020-124 (tiếng Anh).

Roth IRA

Roth IRA khác với IRA truyền thống theo nhiều mức độ. Số tiền đóng góp vào Roth IRA không có khấu trừ (và sẽ không trình báo số tiền này trên tờ khai thuế), nhưng số tiền phân chia hội đủ tiêu chuẩn, hoặc phần phân chia nào là tiền trả lại từ đóng góp, sẽ không bị đánh thuế. Muốn là Roth IRA thì phải chỉ rõ điều đó đối với trương mục hoặc niên kim vào lúc thiết lập. Muốn biết thêm thông tin về đóng góp cho Roth IRA, tham khảo Chủ Đề 309 và để xác định xem Roth IRA của quý vị có chịu thuế hay không thì xin xem Tiền phân chia từ trương mục Roth của tôi có chịu thuế không? (tiếng Anh).

Thông Tin Thêm

Xin xem Ấn Bản 590-A, Đóng Góp cho Sắp Xếp Hồi Hưu Cá Nhân (IRA) (tiếng Anh)Ấn Bản 590-B, Phân Phối từ Sắp Xếp Hồi Hưu Cá Nhân (IRA) (tiếng Anh) để biết thông tin phụ trội về các dạng IRA khác nhau, kể cả thông tin về việc đóng góp, phân chia và chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác.