Chủ đề số 309, Các khoản đóng góp vào Roth IRA

Sắp xếp hưu trí cá nhân Roth (individual retirement arrangement, IRA) là một trương mục hoặc tiền trợ cấp hàng năm sắp xếp tại Hoa Kỳ với mục đích duy nhất là để quý vị, hoặc người thừa kế quý vị được lợi. Quý vị có thể đóng góp cho một trương mục Roth IRA nếu quý vị có thu nhập chịu thuế và sửa đổi điều chỉnh tổng số thu nhập hàng năm của quý vị nằm trong giới hạn nhất định. Bất kể số tiền điều chỉnh tổng thu nhập của quý vị, quý vị có thể chuyển đổi tiền hoặc từ một trương mục hưu trí cá nhân truyền thống, trương mục hưu trí cá nhân SEP hoặc hưu trí cá nhân đơn giản (SIMPLE IRA) thành một trương mục hưu trí cá nhân Roth IRA. Quý vị cũng có thể chuyển tiền từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện vào trương mục hưu trí Roth IRA. Các khoản đóng góp vào Roth IRA có thể được phân loại lại như là khoản đóng góp trực tiếp vào một loại IRA khác.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi kể từ sau năm 2017 từ một trương mục hưu trí cá nhân truyền thống, trương mục hưu trí cá nhân SEP hoặc hưu trí cá nhân đơn giản (SIMPLE IRA) sang Roth IRA có thể không bị phân loại lại. Ngoài ra, các khoản tiền chuyển sau năm 2017 từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện vào trương mục hưu trí Roth IRA có thể không bị phân loại lại. Tham khảo Chủ đề số 413 để biết thông tin về việc chuyển tiền. Trương mục Roth IRA khác với trương mục hưu trí cá nhân truyền thống là tiền đóng góp vào không bị khấu trừ và các phần phân phối đủ điều kiện sẽ không nằm trong thu nhập.

Để biết thêm thông tin về sự đóng góp và các giới hạn, xin xem chương 2 của Ấn Phẩm 590-A, Đóng góp vào sắp xếp hưu trí cá nhân (IRA) (tiếng Anh).