Topic 103 - Tax Help for Small Businesses and the Self-Employed

Nên đến trang Trung Tâm Thuế Vụ Tiểu Thương và Tư Doanh. Mạng lưới của chúng tôi cho biết thêm nhiều thông tin thuế, có các công cụ trực tuyến và nguồn tài nguyên đặc biệt dành cho người điều hành doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi cũng có hàng loạt sản phẩm giáo dục, và quý vị có thể xem hoặc đặt lấy trực tuyến vào lúc nào tiện lợi, dù là ban ngày hay ban đêm. Ngoài ra, mạng lưới còn có cả lớp học trực tuyến, với nguồn video lấy từ nhiều sản phẩm giáo dục đa phương tiện của chúng tôi; nên xem mục Online Learning and Educational Products.  Chúng tôi còn gộp thêm danh sách dịch vụ mở rộng đáng kể, chẳng hạn như đệ đơn trực tuyến (online application) xin EIN (Employer Identification Number, hay Mã Số Hãng Sở) những tùy chọn e-file và trang Sharing Economy Tax Center (Trung Tâm Thuế Vụ Chia Sẻ Kinh Tế).